6
Mơnih Hơlŭn-Hơlă
Abih tơgrơ̆ mơnih dò tơ ala yơu hơlŭn-hơlă păl c̆ơ prŏng-màng tơ mơnih pô drơi lăm abih tơgrơ̆ mơta, tô angăn Yàng Pô Lơngì sơ̆ng pơnuaĭ pơto-pơsài buơl gudrơi 'buh kơđòng aràng đờm sơk-sơrbĭl khĭn-dơmĭn. Du mơnih lơi hũ pô drơi la mơnih păng-tui Yàng, nư̆n juơi mă pơnuaĭ hơnàn kơyoa buơl guñu la adơi-ai lăm Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih bloh c̆ơ 'buh sơ̆p tơ buơl guñu. Tơrblơ̆ wơ̆, 'brŏ păl duh bruă abih hơtai rơlau, kơyoa du mơnih hũ drơi duh bruă nư̆n, buơl guñu găm la mơnih adơi-ai păng-tui Yàng sơ̆ng kŭng găm la mơnih adơi-ai drơi uơ̆n-rơnăm wơ̆. Nư̆n la du pơnuaĭ anà păl pơto-pơsài sơ̆ng kơkơi-pơto buơl guñu.
C̆ơ-Kơrmăp Mư̆ng Pơnuaĭ Pơto-Pơsài Sŭng Asŭ
Yah hũ mơnih lơi pơto sa jơlàn duh-dơlbăt pơkơ̆n, 'buh rơgăm iơŭ sơ̆ng pơnuaĭ tơpă, sơ̆ng 'buh tui jơlàn duh-dơlbăt păng-duh Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist, nư̆n mơnih nư̆n la mơnih pơglòng-rùp, 'buh wờng thơu hơgĕ, bloh hũ hơtai hàm tămpơrjai sơ̆ng khiăng tăm-mơsau pơkăl mư̆ng akhăr pơnuaĭ. Kơyoa nư̆n ba truh bruă oàn-mơbai, tăm-mơsau tămblah, pơtăt-bơrlơi, sơ̆ng sơnư̆ng jơhà tơ gơŭ. Du mơnih nư̆n jiăng tămpơrjai mơsau sơ̆ng gơŭ, kơyoa hơtai-akŏ buơl guñu kơđòng sơŭ-jơhà bơjơ, lơhiă abih pơnuaĭ thơu kràn-kơnăl pơnuaĭ-tơpă, nư̆n buơl guñu sơnư̆ng lài bruă păng-duh mĭn la sa pơnuaĭ hơnàn tô duah 'bơ̆ng.
Pơnuaĭ păng-duh găm sơ̆ng pơnuaĭ sờh-siàm hơtai-hơtiàn, la sa pơnuaĭ kwơ-màng prŏng. Kơyoa tŭ tơbiă rài buơl gudrơi 'buh apăn hơgĕ tui, nư̆n tŭ mơtai kŭng 'buh rơgơi apăn hơgĕ nau jiơ̆ng. Yơu nư̆n, hũ phơ̆n 'bơ̆ng, hũ ào c̆ù, nư̆n păl sờh-siàm hơtai-hơtiàn. Dò du mơnih hàm khiăng mơda gơn-hư̆p nư̆n rơŭ lĕ-tơma lăm pơnuaĭ pơluơ-ơñiai, kuă-kơđòng lăm gạu-pơtơ̆ng, sơ̆ng lĕ-tơma lăm du pơnuaĭ hàm-khiăng bơrngư̆l-gơla sơ̆ng mơtai-lơhiă, la du pơnuaĭ pơñŭ krăm anà mơnih lăm pơnuaĭ pơluĭ-pơlơhiă sơ̆ng roh-rui. 10 Kơyoa hơtai-hơtiàn hàm jền-priă la phŭn-ơkha tơgrơ̆ pơnuaĭ mơsak-jơhà, hũ tơgrơ̆ mơnih kơyoa đuaĭ tui ñu bloh klà-luơi pơnuaĭ păng-tui, lĕng-mă tơ rùp-phŭn lô pơnuaĭ pơđì-pơđoa dơnuh-dơnà.
Pơnuaĭ Pơto-Kơkơi Timôthe
11 Bloh ơ anà, la mơnih Yàng Pô Lơngì, pleh atàh bĕ mư̆ng du pơnuaĭ nư̆n, bloh tui duah pơnuaĭ rĭng-tơpă, pơnuaĭ păng-duh, pơnuaĭ păng-tui, pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, pơnuaĭ kŏng ă-ư̆n sơ̆ng pơnuaĭ lơnguh-lơngui. 12 Anà păl kơyoa bĕ pơnuaĭ păng-tui bloh tămngă hĭl-pràn, tămblah mă gơhũ pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài, la pơnuaĭ hơdiŭ bloh anà hũ iơu truh, sơ̆ng kơyoa nư̆n bloh anà hũ ngă grơh siàm tơ anaŭ lô mơnih ngă grơh. 13 Tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì la Pô brơi pơnuaĭ hơdiŭ tơ abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n, sơ̆ng tơ anaŭ Yàng Jêsu Krist, la Pô hũ ngă grơh tơ anaŭ 'Bônsơ Pilat sơ̆ng sa pơnuaĭ ngă grơh màng-mơkrư, kơu kơkơi-pơto anà: 14 păl păng-rơmiă pơnuaĭ adăt-pơto ni wĭl-tơ̆l, 'buh hũ anih lơi tô puaĭ 'buah jiơ̆ng, tơ̆l truh tơ hơrơi Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist tơbiă truh. 15 Nư̆n la pơnuaĭ bloh Pô Gơnuăr-Prŏng Apăn-Akŏ Abih Tơgrơ̆ Jơi-Phơ̆n sơ̆ng hũ mĭn sa, la Pơtau tơgrơ̆ Pơtau, Yàng tơgrơ̆ Yàng, rơŭ ràng-tơbiă lăm iơŭ tŭ-hơrơi Pô hũ ngă-nìn. 16 Mĭn sa aràng Pô la Pơtau hơdiŭ mĭt-mĭt 'buh tŭ lơi mơtai, dò tơkrah pơnuaĭ sơrdah 'buh aràng sơi hũ rơgơi truh jĕ jiơ̆ng, la Pô ka aràng sơi 'buh halài hũ rơgơi 'buh jiơ̆ng. Yòng lơkơu pơnuaĭ màng-kơc̆rà sơ̆ng gơnăp-gơnuăr dò abih lăm Pô rài pơdò rài 'buh luĭ! Amen.
Pơnuaĭ Pơto-Kơkơi Du Mơnih Mơda
17 Sơ̆ng du mơnih mơda gơn-hư̆p lăm rài dun-ya ni, anà đờm pơto-pơđăr bĕ buơl guñu juơi yeh-drơi pơglòng-rùp, sơ̆ng juơi daŭ pơnuaĭ gơnừm-c̆àng lăm du phơ̆n-bơna priă-jền 'buh nìn-kơjăp, bloh păl pioh bĕ hơtai-hơtiàn gơnừm-c̆àng lăm Yàng Pô Lơngì, la Pô yàu hơrơi brơi tơgrơ̆ phơ̆n dơlah-dơlài tô buơl gudrơi angui 'bơ̆ng. 18 Anà kơkơi-pơto bĕ buơl guñu păl ngă bruă siàm; sơ̆ng tơgrơ̆ bruă siàm buơl guñu păl ràng-tơbiă la du mơnih mơda gơn-hư̆p, hũ hơtai-hơtiàn sơrmah-sơrmài, păl la du mơnih sờh-siàm hơtai-hơtiàn pơrpha brơi tơ mơnih pơkơ̆n. 19 Ngă yơu nư̆n la buơl guñu tơrgùm-pioh tơ drơi sa boh rơnơ̆ siàm sơ̆ng kơjăp-pràn tơ hơrơi hơdơi, tô hũ apăn kơjăp pơnuaĭ hơdiŭ biă.
Pơnuaĭ Đờm Kơkơi-Pơto Luĭ-Dŭt
20 Ơ Timôthe, gàr-rơmiă bĕ tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ hũ jào tơ anà, pleh atàh bĕ mư̆ng du pơnuaĭ wĭ-wơ̆ sơŭ-brơŭ tui dun-ya, sơ̆ng tơgrơ̆ bruă tămpơrjai mơsau mư̆ng du pơnuaĭ sơnư̆ng la jak-thơu bloh 'buh iơŭ la jak-thơu biă. 21 Hũ du mơnih, kơyoa khiăng angăn drơi la mơnih hũ pơnuaĭ jak-thơu nư̆n, bloh lơhiă pơnuaĭ păng-tui.
Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh dò sơ̆ng buơl adơi-ai!