BƠ-ÀR DUA KƠI PÔL
PƠYOA TƠ
TIMÔTHE
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Pôl, mơnih tơdi-tơdài Yàng Jêsu Krist, kơyoa hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì, tui pơnuaĭ pơguăn brơi pơnuaĭ hơdiŭ lăm Yàng Jêsu Krist, pơyoa tơ Timôthe, la anà kơu uơ̆n-rơnăm biă: Yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì, la Ama, sơ̆ng Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi, brơi pơnuaĭ anĭt-brơi-soh, pơnuaĭ anĭt-anăr sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai tơ anà!
Hơtai-Hơtiàn Pôl Uơ̆n-Rơnăm Tơ Timôthe
Kơu ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì, la Pô kơu duh bruă sơ̆ng sa hơtai-hơtiàn goh-sơc̆ih, yơu kơi-kŏ pàng-yau kơu hũ ngă. Găm hơrơi sơ̆ng mơlăm, kơu mĭt-mĭt sơdơ̆r truh anà lăm tŭ iơu-lài. Tŭ sơdơ̆r truh ia mơta anà hŏ, kơu khiăng-lơkơu biă sơmăr truh c̆uă-rơwăng anà tô hơtai-hơtiàn hũ baŭ-bèng pơnuaĭ sờh-sài. Kơu kŭng sơdơ̆r truh pơnuaĭ păng-tui tơpă-tơpe lăm anà, la pơnuaĭ păng-tui dơlhơu hũ hơdiŭ lăm Lôit, mò anà, sơ̆ng lăm Ơnit, ame anà, sơ̆ng kơu păng-tui nìn-kơjăp lài pơnuaĭ păng-tui nư̆n tŭ ni kŭng hơdiŭ lăm anà rơi.
Kơyoa nư̆n kơu kơkơi pơsơdơ̆r anà, pơgùh wơ̆ bĕ pơnuaĭ brơi-soh Yàng Pô Lơngì, la pơnuaĭ brơi-soh bloh anà hũ đồ-mă tŭ kơu daŭ tơngàn tơ ngŏ anà. Kơyoa Yàng Pô Lơngì 'buh brơi tơ buơl gudrơi hơtai-bơngă huơĭ-kơmlưh, bloh la hơtai-bơngă pràn-khăng, hũ pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm sơ̆ng thơu tư̆ng-kơrhia. Yơu nư̆n, anà juơi mơlơu alah tŭ đờm ngă grơh mư̆ng Yàng buơl gudrơi, kŭng juơi mơlơu alah mư̆ng bruă kơu kơđòng jàm-krơ̆ kơyoa Pô, bloh păl gơnừm bĕ tơ gơnăp-gơnuăr Yàng Pô Lơngì bloh găm sơ̆ng kơu kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr kơyoa Pơnuaĭ-Siàm. Yàng Pô Lơngì hũ dŏng-pơklàh buơl gudrơi, hũ iơu-rơwah buơl gudrơi sơ̆ng pơnuaĭ iơu-rơwah sơc̆ih-sri, 'buh iơŭ tui bruă ngă buơl gudrơi, bloh la tui hơtai-khiăng Pô hũ ngă-nìn, sơ̆ng tui pơnuaĭ anĭt-brơi-soh hũ brơi tơ buơl gudrơi mư̆ng rơbơu-rơbơu rài dơlhơu lăm Yàng Jêsu Krist. 10 Pơnuaĭ anĭt-brơi nư̆n truh ară ni ka hũ ràng-tơbiă kơyoa bruă tơbiă truh Yàng Jêsu Krist, Yàng Dŏng-Pơklàh buơl gudrơi. Rùp-phŭn Pô hũ pơluĭ-pơlơhiă pơnuaĭ mơtai, angui Pơnuaĭ-Siàm ràng-tơbiă loh-làng tơ jơi anà mơnih pơnuaĭ hơdiŭ sơ̆ng pơnuaĭ hơdiŭ 'buh tŭ lơi mơtai.
11 Kơyoa mư̆ng Pơnuaĭ-Siàm ni bloh kơu hũ rơwah-pồ ngă mơnih pơto-akhàn, mơnih tơdi-tơdài sơ̆ng mơnih pôgru. 12 Kŭng kơyoa mư̆ng pơnuaĭ phŭn nư̆n bloh kơu păl kŏng tơgrơ̆ pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr ni. Bloh kơu 'buh mơlơu alah, kơyoa kơu thơu kơu hũ păng-tui Pô lơi, sơ̆ng kơu păng-tui nìn-kơjăp lài Pô nư̆n hũ gơnăp-gơnuăr grăp-gàr pơnuaĭ hũ jào tơ kơu tơ̆l truh tơ Hơrơi nư̆n.
13 Anà mă bĕ pơnuaĭ păng-tui sơ̆ng pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm lăm Yàng Jêsu Krist bloh păng-rơmiă kơjăp tơgrơ̆ nàl iơŭ păl đòm tui mư̆ng pơnuaĭ pơto-pơsài tơpă-siàm, la du pơnuaĭ anà hũ mơgru sơ̆ng đồ-mă mư̆ng anih kơu. 14 Gơnừm bĕ tơ Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, Pô dò lăm buơl gudrơi, bloh gàr-rơmiă du pơnuaĭ siàm-mơkrư hũ jào tơ anà.
15 Anà thơu lài abih tơgrơ̆ mơnih lăm c̆àr Asi hũ klà luơi kơu; lăm buơl nư̆n hũ găm Phigel sơ̆ng Hermogen. 16 Yòng lơkơu Yàng anĭt-anăr sàng-dơnò Ônesiphôr, kơyoa sơ-ai nư̆n hũ lô amăng pơluơ-pơrơngài kơu, 'buh mă pơnuaĭ kơu kơđòng srĕng-anuh ngă mơlơu alah, 17 tơrblơ̆ wơ̆, tŭ pơrpa truh tơ Rôma, sơ-ai nư̆n hũ tơmbah-tơmbàn nau duah kơu tơ̆l truh tŭ duah hũ. 18 Yòng lơkơu Yàng brơi tơ sơ-ai nư̆n duah hũ pơnuaĭ anĭt-anăr Yàng lăm Hơrơi nư̆n! Anà hũ thơu loh-làng tŭ dò lăm Ephesô, sơ-ai nư̆n hũ abih hơtai-hơtiàn dŏng bruă kơu.