2
Pơnuaĭ Gleh-Glăr Mơtai-Lơhiă Lăm Gơnuăr-Bruă Mơnih Duh Bruă Yàng
Yơu nư̆n, ơ anà, gơnừm bĕ tơ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh lăm Yàng Jêsu Krist bloh ngă tơ rùp-phŭn drơi pràn-khăng. Du pơnuaĭ anà hũ mơhư̆ kơu đờm pơto tơ anaŭ lô mơnih ngă grơh, nư̆n jào wơ̆ bĕ tơ du mơnih tơpă sa hơtai-hơtiàn, la du mơnih hũ rơgơi pơto-pơsài mơnih pơkơ̆n. Kŏng gleh-glăr bĕ găm sơ̆ng kơu yơu sa aràng mơnih lĭng jak Yàng Jêsu Krist. 'Buh sa aràng mơnih lơi dò duh bruă lăm lĭng bloh luơi du bruă lăm rài hơdiŭ buơl làng bơhiàn ngă kuă-kơđòng drơi, kơyoa bruă phŭn mơnih nư̆n la ngă tô siàm hơtai mơnih iơu-rơwah drơi. Kŭng yơu nư̆n rơi, mơnih tămkơc̆ah-pràn lăm anih 'blàng-prŏng tămkơc̆ah gơŭ, mĭn tămkơc̆ah gơŭ tui iơŭ pơnuaĭ-adăt tămkơc̆ah nư̆n ka hũ đồ-mă kơlmu-pơtau. Mơnih lơ-ua hơma ngă bruă gleh-glăr, nư̆n păl la mơnih dơlhơu rơlau abih hũ đồ-lĕng pơ-ơnah phŭn-hơjŭng bơnga boh. Sơnư̆ng nĭ-nùn bĕ mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ kơu đờm, kơyoa Yàng rơŭ brơi tơ anà pơnuaĭ wờng thơu lăm tơgrơ̆ bruă.
Sơdơ̆r bĕ lài Yàng Jêsu Krist, hũ hơdiŭ wơ̆ mư̆ng anih mơtai, hũ tơbiă rài mư̆ng jơi-pơtiàn pơtau Đabit, tui yơu Pơnuaĭ-Siàm kơu pơto-akhàn. Kơyoa Pơnuaĭ-Siàm nư̆n bloh kơu kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr, tơ̆l truh kơđòng akă sơ̆ng tơlơi srĕng yơu sa aràng mơnih ngă glài. Bloh Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì 'buh tŭ lơi kơđòng c̆aŭ akă ơu. 10 Yơu nư̆n, kơu kŏng ơnòng tơgrơ̆ bruă la kơyoa mư̆ng du mơnih Yàng hũ pơlih-rơwah, tô buơl guñu hũ dŏng-pơklàh lăm Yàng Jêsu Krist, sơ̆ng hũ đồ-mă pơnuaĭ màng-kơc̆rà rài pơdò rài. 11 Pơnuaĭ ni la nìn-kơjăp biă:
Yah buơl gudrơi hũ mơtai sơ̆ng Pô,
Nư̆n buơl gudrơi kŭng rơŭ hơdiŭ sơ̆ng Pô;
12 Yah buơl gudrơi kŏng-anòng jai,
Nư̆n buơl gudrơi rơŭ apăn-akŏ găm sơ̆ng Pô;
Yah buơl gudrơi kơmlah-luơi Pô,
Nư̆n Pô kŭng rơŭ kơmlah-luơi buơl gudrơi.
13 Yah buơl gudrơi 'buh dơlhơu-hơdơi tơpă-kơjăp sa hơtai-hơtiàn,
Yàng sơđaŭ dơlhơu-hơdơi tơpă-kơjăp sa hơtai-hơtiàn;
Kơyoa Pô 'buh rơgơi kơmlah-luơi rùp-phŭn Pô jiơ̆ng.
Mơnih Ngă Bruă Siàm Hơtai Yàng
14 Anà pơto-pơsơdơ̆r bĕ buơl guñu mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ ni. Tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì, anà păl pơto-pơhuơĭ buơl guñu juơi tămpơrjai-mơsau gơŭ mư̆ng akhăr pơnuaĭ, kơyoa 'buh hũ kwơ-màng hơgĕ, mĭn ngă jơhà tơ mơnih păng soh. 15 Anà păl abih hơtai-hơtiàn duh bruă tô hũ siàm hơtai Yàng Pô Lơngì, yơu mơnih ngă bruă 'buh hũ hơgĕ păl mơlơu alah, mă hơtai-hơtiàn tơpă-siàm pơto-mơblàng pơnuaĭ-tơpă. 16 Bloh păl pleh atàh bĕ mư̆ng du pơnuaĭ lềng-làng sơŭ-brơŭ tui dun-ya, kơyoa du mơnih đờm tơgrơ̆ bruă nư̆n rơŭ 'brŏ hơrơi 'brŏ tơma dơrlăm rơlau lăm jơlàn 'buh păng-duh, 17 sơ̆ng pơnuaĭ buơl guñu đờm mơhiơ̆ yơu kơtiăng lơka 'bơ̆ng rò. Lăm buơl nư̆n hũ Himene sơ̆ng Philet, 18 la du mơnih klà luơi pơnuaĭ-tơpă bloh đờm lài pơnuaĭ hơdiŭ wơ̆ hũ tơbiă truh bơjơ. Buơl guñu ngă tơ lô mơnih lơhiă pơnuaĭ păng-tui. 19 Bloh yah yơu nư̆n, rơnơ̆ pràn-kơjăp Yàng Pô Lơngì sơđaŭ dò dơ̆ng kơjăp. Tơ ngŏ rơnơ̆ nư̆n hũ wă pơnuaĭ ni: “Yàng thơu du mơnih găm sơ̆ng Pô,” sơ̆ng: “Mơnih lơi iơu-lơkơu angăn Yàng nư̆n păl pleh atàh pơnuaĭ mơsak-jơhà.” 20 Lăm sa boh sàng prŏng, 'buh iơŭ mĭn hũ du phơ̆n angui ngă sơ̆ng mừh sơ̆ng priă soh, bloh kŭng hũ du phơ̆n angui ngă sơ̆ng kơyơu sơ̆ng lơ̆n kơliă rơi; phơ̆n nư̆n angui lăm bruă prŏng-màng, phơ̆n nư̆n angui lăm bruă 'buh prŏng-màng. 21 Kơyoa nư̆n, yah aràng sơi pơsơc̆ih-sri rùp drơi klàh mư̆ng du pơnuaĭ sơŭ-sơnoh nư̆n, mơnih nư̆n rơŭ tơbiă jiơ̆ng phơ̆n angui tơ bruă prŏng-màng, hũ pơsơc̆ih-sri, hũ kwơ-màng tơ pô drơi, sơ̆ng hũ rơc̆ăng lờih tô ngă du bruă siàm.
22 Anà păl pleh atàh bĕ mư̆ng du pơnuaĭ hàm-khiăng sơŭ-jơhà bloh mơnih lơ-ơneh thŭn khiăng ngă, bloh pơgui tui pơnuaĭ rĭng-tơpă, pơnuaĭ păng-tui, pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, hơdiŭ hơlàr-siàm sơ̆ng du mơnih lơi iơu-lơkơu Yàng sơ̆ng hơtai-hơtiàn goh-sơc̆ih. 23 Juơi hũ pơ-ơnah lăm du bruă đờm tămpơrjai mòih-hơnrui sơ̆ng bơrngư̆l-gơla, kơyoa yơu anà thơu, du bruă nư̆n mĭn ba truh pơnuaĭ tăm-mơsau gơŭ soh. 24 Mơnih hơlŭn-hơlă Yàng 'buh hũ tăm-mơsau tămblah, bloh păl hơdiŭ hơlàr-siàm sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih, hũ khờh pơto-pơsài, thơu kŏng ă-ư̆n, 25 mă pơnuaĭ lơnguh-siàm bloh pơto-pơgù du mơnih tămdră-wơ̆, lơkơu khiăng lài Yàng Pô Lơngì brơi tơ buơl guñu hơtai-hơtiàn mơbai prah-luơi glài-sơnoh tô kràn-thơu pơnuaĭ-tơpă, 26 sơ̆ng buơl guñu mơdơh-saih, bloh tơbiă klàh mư̆ng jàl-pơtơ̆ng kơmlài-jĭnràk hũ angui tô mă-pơkơŭ buơl guñu ngă tui hơtai-khiăng ñu.