3
Tŭ-Hơrơi Luĭ-Dŭt
Anà păl thơu pơnuaĭ ni: lăm du hơrơi luĭ-dŭt rơŭ hũ du tŭ-hơrơi gleh-glăr kăn-dơmăn. Kơyoa aràng rơŭ mĭn sơnư̆ng rơnăm tơ rùp-phŭn drơi soh, hàm jền-priă, yeh-drơi, pơglòng-rùp, đờm khĭn-dơmĭn sơk-sơrbĭl, 'buh păng-bơbah ame ama, 'buh sơdơ̆r bruă aràng anĭt-dŏng drơi, 'buh păng-duh, 'buh hũ hơtai anĭt-rơnăm, kăn-dơmăn hơlàr-tămsòr, jiăng đờm bơrlơi pơdah, 'buh thơu tư̆ng-kơrhia, mơsak ơmrah, mơbai mơnih siàm, pơblơ̆-dră wơ̆ sơ̆ng adơi-ai gơŭ, sơmăr anok hơtai, yeh-drơi pơglòng-rùp, hàm-ư̆ng pơnuaĭ mơ-in sờh gah dun-ya rơlau la duh-rơnăm Yàng Pô Lơngì, gah agàh păng-rơmiă pơnuaĭ păng-duh, bloh lăm hơtai-hơtiàn kơmlah-luơi gơnăp-gơnuăr pơnuaĭ păng-duh nư̆n. Du mơnih yơu nư̆n anà păl pleh atàh bĕ. Lăm tơrpuơl buơl guñu, hũ du mơnih sơrlèt tơma iờp lăm sàng aràng, pơluơ-pơsờh du mơnih kơmơi bơrngư̆l hơtai, lăm hơtai-hơtiàn baŭ du pơnuaĭ glài-sơnoh, kơđòng tơ̆l abih tơgrơ̆ pơnuaĭ hàm-khiăng gah rùp-phàp drah-rơlo pơsŭt-pơđăr, mơgru mĭt bloh 'buh tŭ lơi wờng thơu pơnuaĭ-tơpă. Mư̆ng yau thrơi Janet sơ̆ng Jambe tămdră-wơ̆ sơ̆ng Môise hơyơu lơi, nư̆n du mơnih ni kŭng tămdră-wơ̆ sơ̆ng pơnuaĭ-tơpă yơu nư̆n rơi. Buơl guñu la du mơnih hũ hơtai-akŏ sŭng jơhà, sơ̆ng pơnuaĭ păng-tui buơl guñu 'buh rơgơi kŏng pơnuaĭ lòng-ơñiai jiơ̆ng. Bloh buơl guñu rơŭ 'buh nau atàh rơlau jiơ̆ng, kơyoa, kŭng yơu dua aràng mơnih dih, pơnuaĭ mòih-hơnrui buơl guñu rơŭ hũ ràng-tơbiă loh-làng tơ abih tơgrơ̆ mơnih 'buh.
10 Mư̆ng pơ-ơnah anà, anà hũ c̆ơ thơu nĭ-nùn pơnuaĭ kơu pơto-pơsài, rài kơu hơdiŭ, pơnuaĭ phŭn kơu tui duah, pơnuaĭ păng-tui kơu, pơnuaĭ kơu kơjăp hơtai kŏng-anòng, pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n kơu; 11 kŭng yơu lăm tơgrơ̆ amăng kơu kơđòng mă-pơkơŭ, pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr hũ tơbiă truh tơ kơu lăm plơi-prŏng Antiôt, Ikôni sơ̆ng Listrơ. Kơu hũ kŏng abih tơgrơ̆ pơnuaĭ mă-pơkơŭ nư̆n, bloh Yàng hũ dŏng-tơleh kơu tơbiă klàh abih. 12 Biă yơu nư̆n, abih tơgrơ̆ mơnih khiăng hơdiŭ sa rài hơdiŭ păng-duh lăm Yàng Jêsu Krist, nư̆n rơŭ kơđòng mă-pơkơŭ. 13 Dò du mơnih mơsak-jơhà, mơnih pơluơ pơ̆ng-gơla, nư̆n rơŭ 'brŏ hơrơi 'brŏ jơhà rơlau wơ̆; guñu pơluơ pơ̆ng-gơla aràng, bloh nư̆n kơđòng aràng pơluơ pơ̆ng-gơla wơ̆.
Pơnuaĭ Pơto-Kơkơi Timôthe Mư̆ng 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri
14 Mư̆ng pơ-ơnah anà, păng-rơmiă kơjăp bĕ tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ anà hũ mơgru sơ̆ng păng-tui nìn-kơjăp, kơyoa anà thơu drơi hũ mơgru tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n sơ̆ng aràng sơi. 15 Sơ̆ng mư̆ng tŭ anà dò lơ-ơneh, anà hũ thơu 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri hũ rơgơi ngă tơ anà jiơ̆ng jak-khờh tô hũ dŏng-pơklàh kơyoa pơnuaĭ păng-tui lăm Yàng Jêsu Krist. 16 Abih 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri la hũ Yàng Pô Lơngì blùh joa tơma, * 3:16 Abih 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri la pơnuaĭ bloh Yàng Pô Lơngì hũ daŭ lăm hơtai-akŏ, lăm pơnuaĭ sơnư̆ng du mơnih bloh Pô hũ rơwah-pơđăr tô wă tơbiă ñu. hũ kwơ tơ bruă pơto-pơsài, puaĭ 'buah, pơto ngă pơsiàm wơ̆, sơ̆ng pơto mơnih lăm pơnuaĭ rĭng-tơpă, 17 tô mơnih Yàng Pô Lơngì hũ wĭl-tơ̆l sơ̆ng rơc̆ăng lờih tô ngă tơgrơ̆ bruă siàm.

*3:16 3:16 Abih 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri la pơnuaĭ bloh Yàng Pô Lơngì hũ daŭ lăm hơtai-akŏ, lăm pơnuaĭ sơnư̆ng du mơnih bloh Pô hũ rơwah-pơđăr tô wă tơbiă ñu.