4
Tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì sơ̆ng tơ anaŭ Yàng Jêsu Krist, la Pô rơŭ c̆ahrơña mơnih hơdiŭ sơ̆ng mơnih mơtai, la Pô rơŭ truh mơrai sơ̆ng apăn-akŏ lơgăr Pô, kơu abih hơtai-hơtiàn pơto-kơkơi anà: Pơto-akhàn bĕ pơnuaĭ Yàng, kơjăp bĕ hơtai-hơtiàn yah păp tŭ pơtuah-siàm halài 'buh pơtuah-siàm, abih hơtai-hơtiàn pơto-jà bĕ, puaĭ 'buah, pơto-pơsờh, pơto-pơsài sơ̆ng abih hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n. Kơyoa rơŭ truh sa tŭ-hơrơi dih, aràng 'buh khiăng păng pơnuaĭ pơto-pơsài mư̆ng pơnuaĭ tơpă siàm, bloh tui du pơnuaĭ gah rùp-phàp drah-rơlo drơi hàm-khiăng, pơgùm-pơtòm lô mơnih pôgru tòmdăr drơi tô hũ păng du pơnuaĭ bơngi tơnia. Buơl guñu bơ̆ tơnia 'buh khiăng păng pơnuaĭ-tơpă, bloh đuaĭ tui du pơnuaĭ wĭ-wơ̆ 'buh hũ biă. Bloh mư̆ng pơ-ơnah anà, păl thơu tư̆ng-kơrhia lăm abih tơgrơ̆ bruă, kŏng anòng bĕ pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr, ngă bruă mơnih pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm sơ̆ng ngă wĭl-tơ̆l gơnuăr-bruă drơi.
Pôl Lăm Tŭ Luĭ Rài
Mư̆ng pơ-ơnah kơu, pơnuaĭ hơdiŭ kơu kơjĕ păl tuh tơbiă ngă phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt, hơrơi kơu klà luơi rài dun-ya ni hũ jĕ bơjơ. Kơu hũ tămngă hĭl-pràn, hũ đuaĭ abih jơlàn đuaĭ tămkơc̆ah, hũ păng-rơmiă kơjăp pơnuaĭ păng-tui. Mư̆ng ni kơlmu-pơtau pơnuaĭ rĭng-tơpă hũ pioh lờih tơ kơu. Yàng la gơnuăr c̆ahrơña rĭng-tơpă rơŭ brơi kơlmu nư̆n tơ kơu lăm Hơrơi nư̆n, 'buh iơŭ mĭn tơ kơu soh bloh kŭng brơi tơ abih tơgrơ̆ mơnih lơi ư̆ng-rơnăm sơ̆ng kraŭ-c̆àng bruă Pô truh mơrai.
Du Pơnuaĭ Pơto-Kơkơi Pơkơ̆n
Anà păl sơmăr-sơmăr bĕ truh sơ̆ng kơu, 10 kơyoa Demas hàm-rơnăm rài dun-ya ni, nư̆n hũ klà luơi kơu nau tơ Tesalônika bơjơ. Kretsen nau tơ Galati, dò Tĭt nư̆n nau tơ Damati. 11 Mĭn hũ sa aràng Luka dò sơ̆ng kơu. Anà ba bĕ Mak nau sơ̆ng anà, kơyoa Mak hũ kwơ-màng biă tơ gơnuăr-bruă kơu. 12 Kơu hũ pơđăr Tic̆ikơ nau tơ Ephesô. 13 Tŭ anà truh, sơdơ̆r apăn ào agàh bloh kơu hũ luơi wơ̆ tơ sàng Katpus, lăm plơi-prŏng Trôas, găm sơ̆ng du bơ-àr sră rơi, dơlhơu biă la du bơ-àr sơ̆ng kơlì. 14 Aleksandrơ, mơnih khờh tuh kòng, hũ ngă jơhà tơ kơu lô biă. Yàng rơŭ bơ-yàr wơ̆ tơ ñu tui iơŭ yơu bruă ñu hũ ngă. 15 Găm anà kŭng păl c̆ơ-kơrhia mư̆ng mơnih nư̆n, kơyoa ñu abih pràn-hơtai tămdră-wơ̆ sơ̆ng pơnuaĭ buơl gudrơi pơto-akhàn.
16 Tŭ kơu đờm-dŏng tơ rùp-phŭn drơi amăng c̆ơmrừp, 'buh hũ aràng sơi dŏng-kờl kơu; abih tơgrơ̆ mơnih klà luơi kơu. Yòng lơkơu Yàng juơi kơrhia glài ni tơ buơl guñu. 17 Bloh Yàng hũ dŏng-kờl kơu sơ̆ng brơi pơtơ̆l pràn tơ kơu, tô kơu hũ rơgơi pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm wĭl-tơ̆l tơ abih tơgrơ̆ buơl làng agàh hũ mơhư̆, sơ̆ng Yàng kŭng hũ dŏng kơu klàh mư̆ng kàng rơmòng-sơnuh. 18 Yàng rơŭ dŏng-tơleh kơu klàh mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ mơsak-jơhà, sơ̆ng apăn kơu tơma lăm lơgăr Pô tơ ngŏ lơngì. Yòng lơkơu pơnuaĭ màng-kơc̆rà dò abih lăm Pô rài pơdò rài 'buh luĭ! Amen.
19 Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng Prissil sơ̆ng Akila, găm sơ̆ng sàng dơnò Ônesiphôr. 20 Erastơ sơđaŭ dò tơ Kôrintô. Trôphim kơđòng lơ-ơ̆n lơngoh nư̆n kơu luơi ñu dò wơ̆ lăm Milet. 21 Anà sơmăr truh bĕ sơ̆ng kơu dơlhơu tơ blàn mơrềt. Ơbulu, Puden, Linus, Kơlôdia găm sơ̆ng abih buơl adơi-ai pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng anà. 22 Yòng lơkơu Yàng dò sơ̆ng hơtai-bơngă anà! Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh dò sơ̆ng buơl adơi-ai!