BƠ-ÀR KƠI PÔL
PƠYOA TƠ
TĬT
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Kơu, Pôl, hơlŭn-hơlă Yàng Pô Lơngì sơ̆ng tơdi-tơdài Yàng Jêsu Krist, hũ gơnuăr-bruă ba mơnih hũ Yàng Pô Lơngì pơlih-rơwah truh tơ pơnuaĭ păng-tui sơ̆ng pơnuaĭ wờng thơu pơnuaĭ-tơpă, la pơnuaĭ rơgăm-iơŭ sơ̆ng hơtai-hơtiàn păng-duh, lăm pơnuaĭ c̆àng-gơnừm mư̆ng pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài, la pơnuaĭ hơdiŭ bloh Yàng Pô Lơngì, Pô 'buh tŭ lơi đờm lơ̆r, hũ pơguăn brơi mư̆ng dơlhơu tơ tŭ c̆rơ̆ng-tơbiă lơngì-tơsì tơnah-rơya. Lăm iơŭ tŭ-hơrơi hũ ngă-nìn, Pô hũ ràng-tơbiă Pơnuaĭ Pô kơyoa bruă pơto-akhàn bloh kơu hũ jào-pơđăr tui gơnuăr-pơđăr Yàng Pô Lơngì, Yàng Dŏng Pơklàh buơl gudrơi. Pơyoa tơ Tĭt, la anà phŭn kơu lăm găm sa pơnuaĭ păng-tui: Yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì la Ama, sơ̆ng Yàng Jêsu Krist, Yàng Dŏng Pơklàh buơl gudrơi, brơi pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai tơ anà!
Gơnuăr-Bruă Tĭt Tơ Kret
Kơu hũ luơi anà dò wơ̆ tơ Kret la tô anà daŭ-rơlaŭ tơgrơ̆ bruă kơu ka ngă wĭl-tơ̆l, sơ̆ng pồ-jào gơnuăr-bruă tơ du mơnih gơnuăr-tha lăm yàu plơi-prŏng, yơu kơu hũ kơkơi pơđăr anà.* 1:5 Mơnih gơnuăr-tha nư̆n la du mơnih apăn-akŏ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih. 'Buh iơŭ abih buơl guñu la mơnih tha, bloh buơl guñu la du mơnih gơ̆ng-jơmư̆ng c̆ơ-gàr sơ̆ng apăn-akŏ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih, lăm rài nư̆n buơl guñu kŭng la du mơnih pơto pơnuaĭ Yàng tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih. Mơnih gơnuăr-tha păl la mơnih 'buh hũ hơgĕ păl puaĭ 'buah, sa aràng pơsàng sa aràng sơdiŭ; du anà păl păng-tui Yàng, 'buh kơđòng aràng đờm yă la hơdiŭ mơñŭm 'bơ̆ng lềng-làng halài hơdiŭ 'buh păng-bơbah ngă tui. Kơyoa la mơnih c̆ơ apăn-akŏ sàng Yàng Pô Lơngì, mơnih apăn-akŏ păl la mơnih 'buh hũ anih tô puaĭ 'buah jiơ̆ng. 'Buh yeh-drơi pơglòng-rùp, 'buh mơsak ơmrah, 'buh rơmbuh-rơmbèng, 'buh jơhà-mơsak, 'buh hàm phŭn-hơjŭng jền-priă sơŭ-brơŭ; bloh păl hũ hơtai-hơtiàn wă-rò thuai, rơnăm-tơkrư bruă siàm, jơnăp-kơđơ̆ng, rĭng-tơpă, sơc̆ih-sri, thơu tư̆ng-kơrhia, păng-rơmiă kơjăp pơnuaĭ iơŭ păl păng-gơnừm hũ pơto-pơsài, tô hũ rơgơi angui pơnuaĭ pơto-pơsài tơpă-siàm bloh pơto-kơkơi kŭng yơu tămsơđồ wơ̆ sơ̆ng du mơnih tămdră.
10 Kơyoa hũ lô mơnih 'buh păng-bơbah ngă tui, dơlhơu biă la lăm du mơnih hũ sơkaŭ-kơlì, jiăng đờm wĭ-wơ̆ lềng-làng sơ̆ng pơluơ pơ̆ng-gơla; anà păl ngă tơ buơl guñu kơđĭp kàng wơ̆. 11 Buơl guñu kơyoa phŭn-hơjŭng jền-priă sơŭ-brơŭ bloh pơto du pơnuaĭ 'buh păl pơto, ngă tơ lô sàng-dơnò klà luơi pơnuaĭ-tơpă Yàng Pô Lơngì. 12 Sa aràng mơnih lăm tơrpuơl buơl guñu, sa aràng mơnih gơnuăr-hwơ̆r buơl guñu, hũ đờm lài: “Mơnih Kret jiăng đờm lơ̆r, la jơi-phơ̆n pà gah tơkai mơsak-jơhà, hrạ 'bơ̆ng bloh alah ngă bruă.” 13 Pơnuaĭ ngă grơh ni la iơŭ biă. Kơyoa nư̆n, anà păl khăng-mơsak puaĭ-pơto buơl guñu, tô buơl guñu hũ khăng-pràn lăm pơnuaĭ păng-tui, 14 'buh pioh hơtai-akŏ lăm du pơnuaĭ wĭ-wơ̆ lềng-làng mơnih Juđa, kŭng yơu tơgrơ̆ pơnuaĭ pơto-pơsài mư̆ng du mơnih kơmlah-luơi pơnuaĭ-tơpă.
15 Sơ̆ng mơnih sơc̆ih-goh, abih tơgrơ̆ mơta la sơc̆ih-goh, bloh sơ̆ng du mơnih sơŭ-sơnoh sơ̆ng 'buh păng-tui, nư̆n 'buh pơnuaĭ hơgĕ la sơc̆ih-goh ơu. Kơyoa hơtai-akŏ sơ̆ng hơtai-hơtiàn buơl guñu hũ kơđòng sơŭ-sơnoh bơjơ. 16 Buơl guñu angăn drơi la mơnih thơu Yàng Pô Lơngì, bloh tui tơgrơ̆ bruă buơl guñu ngă, buơl guñu hũ kơmlah-luơi Pô bơjơ. Buơl guñu la du mơnih sơŭ-ngkòr biă, 'buh păng-bơbah, sơ̆ng 'buh rơgơi ngă sa bruă siàm lơi ơu.

*1:5 1:5 Mơnih gơnuăr-tha nư̆n la du mơnih apăn-akŏ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih. 'Buh iơŭ abih buơl guñu la mơnih tha, bloh buơl guñu la du mơnih gơ̆ng-jơmư̆ng c̆ơ-gàr sơ̆ng apăn-akŏ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih, lăm rài nư̆n buơl guñu kŭng la du mơnih pơto pơnuaĭ Yàng tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih.