2
Bruă-Phŭn Du Mơnih Tha, Mơnih Lơ-ơneh Thŭn, Sơ̆ng Mơnih Hơlŭn-Hơlă
Bloh pơ-ơnah anà, anà pơto bĕ du pơnuaĭ rơgăm iơŭ sơ̆ng jơlàn duh-dơlbăt tơpă. Pơto-kơkơi bĕ du kơi tha păl thơu tư̆ng-kơrhia, hơdiŭ jơnăp-kơđơ̆ng, jak-khờh, kơjăp-pràn lăm pơnuaĭ păng-tui, lăm pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm sơ̆ng lăm pơnuaĭ kŏng ă-ư̆n. Du mò tha kŭng yơu nư̆n rơi, păl hơdiŭ iơŭ păl sơ̆ng pơnuaĭ sơc̆ih-sri; 'buh đờm bơrlơi-sơdia, 'buh alak-tơpai mơbŭ-mơbèng, bloh thơu pơto-pơsài pơnuaĭ iơŭ pơnuaĭ siàm, tô pơto du mơnih kơmơi lơ-ơneh thŭn thơu rơnăm pơsàng, rơnăm anà, thơu tư̆ng-kơrhia, hơdiŭ sơc̆ih-tơpă sơ̆ng pơsàng, c̆ơ-rơc̆ăng siàm bruă sàng, lơnguh-lơngui, păng-bơbah ngă tui pơsàng drơi tô jơlàn duh-dơlbăt Yàng Pô Lơngì 'buh kơđòng aràng đờm sơk-sơrbĭl klau-pơtăt.
Anà kŭng pơto-kơkơi bĕ du mơnih dăm-dra păl hơdiŭ thơu tư̆ng-kơrhia. Lăm abih tơgrơ̆ bruă, rùp-phŭn anà păl ngă krơh tơ buơl guñu kơyoa mư̆ng tơgrơ̆ bruă siàm, lăm pơnuaĭ pơto-pơsài păl goh-sơc̆ih sơ̆ng jơnăp-kơđơ̆ng. Pơnuaĭ đờm glai păl siàm iơŭ, 'buh aràng sơi pơkăl 'buah jiơ̆ng, tô du mơnih tămdră-wơ̆ sơ̆ng buơl gudrơi păl mơlơu alah, 'buh đờm bơrlơi sơdia buơl gudrơi pơnuaĭ hơgĕ jiơ̆ng.
Pơto-kơkơi bĕ du mơnih hơlŭn-hơlă păl păng-duh pô drơi, ngă siàm hơtai mơnih pô lăm abih tơgrơ̆ bruă, juơi mơsau tămsơđồ wơ̆, 10 juơi klĕ-blơ̆, bloh păl ràng-tơbiă la mơnih siàm sơ̆ng tơpă sa hơtai-hơtiàn wĭl-tơ̆l, tô lăm abih tơgrơ̆ bruă, jơlàn duh-dơlbăt Yàng Pô Lơngì, Yàng Dŏng Pơklàh buơl gudrơi, hũ sơrdah kơc̆rà.
Pơnuaĭ Anĭt-Brơi-Soh Yàng Pô Lơngì
11 Kơyoa pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Pô Lơngì hũ ràng-tơbiă, tô apăn pơnuaĭ anĭt dŏng-pơklàh truh tơ tơgrơ̆ mơnih. 12 Pơnuaĭ anĭt-brơi nư̆n pơto buơl gudrơi klà luơi pơnuaĭ 'buh păng-duh sơ̆ng pơnuaĭ hàm-khiăng sơŭ-jơhà tui dun-ya, tô hơdiŭ thơu tư̆ng-kơrhia, rĭng-tơpă, sơ̆ng păng-duh lăm rài ni, 13 lăm tŭ dò kraŭ-c̆àng hơrơi lơngai-pơtuah bloh buơl gudrơi gơnừm-c̆àng, tŭ Yàng Jêsu, la Yàng Pô Lơngì prŏng sơ̆ng Yàng Dŏng-Pơklàh buơl gudrơi rơŭ gài truh wơ̆ sơ̆ng pơnuaĭ màng-kơc̆rà Pô. 14 Pô hũ kŏng mơtai kơyoa buơl gudrơi, tô tơrbuh buơl gudrơi klàh mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ glài-sơnoh sơŭ-brơŭ, sơ̆ng pơsơc̆ih-goh buơl gudrơi jiơ̆ng sa buơl làng pioh krơi tơ Pô, la buơl làng abih hơtai-hơtiàn ngă tơgrơ̆ bruă siàm.
15 Anà păl pơto bĕ tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n, mă gơnuăr wĭl-tơ̆l bloh pơto-kơkơi sơ̆ng puaĭ 'buah. Juơi luơi aràng sơi c̆ơ 'buh sơ̆p tơ anà.