3
Bruă-Phŭn Mơnih Păng-Tui Yàng
Anà pơto-pơsơdơ̆r bĕ du mơnih păng-tui Yàng păl păng-bơbah ngă tui du mơnih apăn-akŏ, du gơnuăr apăn-akŏ ia-lơgăr, păl păng-bơbah buơl guñu sơ̆ng rơc̆ăng lờih tô ngă tơgrơ̆ bruă siàm. Juơi đờm bơrlơi-sơdia aràng sơi, juơi tămc̆ồ tămgeh, bloh păl lơnguh-lơngui sơ̆ng hơdiŭ ràng-tơbiă hơtai-hơtiàn hơlàr-siàm sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih. Kơyoa rùp-phŭn buơl gudrơi mư̆ng dơlhơu thrơi kŭng bơrngư̆l-gơla, 'buh păng-duh, kơđòng aràng pơluơ pơ̆ng-gơla, ngă hơlŭn-hơlă tơ tơ̆l abih tơgrơ̆ pơnuaĭ gah rùp-phàp drah-rơlo hàm-khiăng sơ̆ng pơsŭt-pơđăr, hơdiŭ lăm pơnuaĭ mơsak-jơhà, oàn-mơbai, iơŭ păl kŏng aràng mơbai, sơ̆ng rùp-phŭn buơl gudrơi kŭng mơbai duă gơŭ rơi. Bloh tŭ hơtai-hơtiàn anĭt toh-luơi sơ̆ng hơtai-hơtiàn siàm Yàng Pô Lơngì, la Pô Dŏng-Pơklàh buơl gudrơi hũ ràng-tơbiă, nư̆n Pô dŏng pơklàh buơl gudrơi, 'buh iơŭ kơyoa bruă rĭng-tơpă buơl gudrơi hũ ngă, bloh la kơyoa hơtai-hơtiàn anĭt-rơnăm Pô. Pô brơi Bơngă Sơc̆ih-Sri rào goh glài-sơnoh sơ̆ng pơsơlih bơrhơu buơl gudrơi. Pô tuh Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri baŭ-bèng trŭn tơ ngŏ buơl gudrơi kơyoa Yàng Jêsu Krist, Pô Dŏng Pơklàh buơl gudrơi. Gơnừm tơ nư̆n, kơyoa pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Pô, buơl gudrơi hũ angăn la rĭng-tơpă, tơbiă jiơ̆ng mơnih hũ đồ-lĕng pơnuaĭ gơnừm-c̆àng mư̆ng pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài.
Mơnih Păng-Tui Yàng Păl Ngă Bruă Siàm
Ni la pơnuaĭ nìn-kơjăp biă. Kơu khiăng anà đờm khăng-pràn mư̆ng du pơnuaĭ nư̆n, tô du mơnih hũ păng-tui Yàng Pô Lơngì rơŭ pioh abih hơtai-akŏ lăm bruă siàm. Nư̆n la pơnuaĭ siàm-mơkrư sơ̆ng hũ kwơ-màng tơ abih tơgrơ̆ mơnih. Bloh păl pleh atàh bĕ mư̆ng tơgrơ̆ bruă tămpơrjai mơsau bơrngư̆l-gơla, du bruă tui yau duah jơi, du bruă tăm-mơsau tămpơrjai mư̆ng pơnuaĭ adăt-adia, kơyoa du pơnuaĭ nư̆n la 'buh kwơ-màng sơ̆ng 'buh hũ prŏng-màng hơgĕ. 10 Sơ̆ng du mơnih ngă pơc̆ơrlah krơi tơrpuơl, nư̆n hơdơi tŭ đờm puaĭ pơto sa amăng dua amăng bơjơ, anà pleh atàh bĕ buơl guñu, 11 kơyoa anà thơu lài sa aràng mơnih yơu nư̆n akŏ-glo buơl guñu hũ sŭng asŭ bơjơ, sơ̆ng kừ ngă glài-sơnoh mĭt, nư̆n buơl guñu hũ ngă nìn-glài tơ rùp-phŭn drơi bơjơ.
Du Pơnuaĭ Kơkơi-Pơđăr Pơkơ̆n
12 Tŭ kơu pơđăr Atema halài Tic̆ikơ truh sơ̆ng anà, nư̆n anà sơmăr-sơmăr bĕ truh mư sơ̆ng kơu tơ Nikôpôli, kơyoa kơu hũ ngă-nìn dò wơ̆ tơ anih nư̆n lăm abih blàn mơrềt. 13 Anà păl abih pràn dŏng-kờl Sena, la mơnih pôgru pơto pơnuaĭ adăt-adia, sơ̆ng Apôlôs, juơi luơi buơl guñu siơŭ phơ̆n hơgĕ, lăm tŭ buơl guñu tơbiă nau. 14 Adơi-ai buơl gudrơi la mơnih păng-tui Yàng kŭng păl mơgru thơu pioh hơtai-akŏ ngă bruă siàm, tô hũ rơgơi dŏng-kờl du mơnih pơkơ̆n lăm tŭ siơŭ kơđòng, sơ̆ng yơu nư̆n buơl guñu rơŭ 'buh hơdiŭ sa rài hơdiŭ 'buh tơbiă bơnga boh. 15 Abih tơgrơ̆ mơnih dò sơ̆ng kơu tơ anih ni pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng anà. Yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng abih tơgrơ̆ mơnih uơ̆n-rơnăm buơl gudrơi lăm pơnuaĭ păng-tui.
Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh dò sơ̆ng abih buơl adơi-ai!