BƠ-ÀR KƠI PÔL
PƠYOA TƠ
PHILEMÔN
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Pôl, mơnih kơđòng jàm kơyoa Yàng Jêsu Krist, găm sơ̆ng mơnih adơi-ai la Timôthe, pơyoa tơ Philemôn, la mơnih uơ̆n-rơnăm biă sơ̆ng la mơnih ngă bruă găm sơ̆ng buơl dơlhă, găm pơyoa tơ Appi la mơnih adơi-ai kơmơi buơl dơlhă, Ac̆ip, la mơnih yơu sa aràng mơnih lĭng lăm sa tơrpuơl sơ̆ng buơl dơlhă, sơ̆ng pơyoa tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih pơtòm-pơjŭm lăm sàng sơ-ai nư̆n. Yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì la Ama buơl gudrơi, sơ̆ng Yàng la Yàng Jêsu Krist brơi pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai tơ buơl adơi-ai.
Pơnuaĭ Păng-Tui Sơ̆ng Hơtai-Hơtiàn Uơ̆n-Rơnăm Philemôn
Dơlhă mĭt-mĭt ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì, tŭ sơdơ̆r truh sơ-ai lăm pơnuaĭ iơu-lài, kơyoa dơlhă hũ mơhư̆ mư̆ng pơnuaĭ păng-tui sơ-ai lăm Yàng Jêsu, sơ̆ng mư̆ng hơtai-hơtiàn uơ̆n-rơnăm sơ-ai pioh tơ du mơnih sơc̆ih-sri. Dơlhă iơu-lài tô yàu tŭ sơ-ai pơrpha pơnuaĭ păng-tui sơ̆ng mơnih pơkơ̆n, yòng Yàng brơi pơnuaĭ sơ-ai đờm hũ ngă bruă dơrlăm lăm hơtai-hơtiàn buơl guñu, tô aràng kràn thơu lài abih tơgrơ̆ pơnuaĭ mơkrư siàm lăm buơl gudrơi la pioh tơ Pô Krist. Biă yơu nư̆n, dơlhă sờh-sài sơ̆ng hũ pơluơ-pơrơngài biă kơyoa pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm sơ-ai, kơyoa ơ sơ-ai, gơnừm tơ sơ-ai bloh hơtai-hơtiàn du mơnih sơc̆ih-sri hũ pơluơ-pơrơngài.
Pôl Kơyoa Ônesim Yòng Lơkơu
Kơyoa nư̆n, yah lăm Yàng Jêsu Krist dơlhă hũ gơnuăr pơto-pơđăr sơ-ai bruă păl ngă, bloh kơyoa pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, dơlhă khiăng yòng-lơkơu sơ-ai la siàm rơlau. Dơlhă, Pôl, sa aràng mơnih tha bơjơ, sơ̆ng tŭ ni dò kơđòng jàm kơyoa Yàng Jêsu Krist, 10 dơlhă yòng lơkơu sơ-ai dŏng Ônesim, mơnih anà bloh dơlhă hũ đih apui tơbiă lăm tŭ kơđòng srĕng-anuh. 11 Dơlhơu thrơi mơnih ni 'buh hũ kwơ-màng hơgĕ tơ sơ-ai, bloh tŭ ni hũ tơbiă jiơ̆ng kwơ-màng tơ găm sơ-ai sơ̆ng dơlhă. 12 Dơlhă pơyoa mơnih ni mơrai wơ̆ tơ sơ-ai, yơu pơyoa rùp-phŭn hơtai-hơtiàn dơlhă rơi. 13 Dơlhă khiăng pơđăr ñu dò wơ̆ sơ̆ng dơlhă, tô ñu ala sơ-ai bloh dŏng bruă tơ dơlhă lăm tŭ dơlhă kơyoa Pơnuaĭ-Siàm kŏng srĕng-anuh. 14 Bloh dơlhă 'buh khiăng ngă bruă hơgĕ tŭ ka hũ sơ-ai sa hơtai, tô bruă siàm sơ-ai ngă 'buh iơŭ kơyoa pơkơŭ-pơđăr, bloh la ngă kơyoa sờh-siàm hơtai-hơtiàn. 15 Ñu hũ atàh sơ-ai lăm sa-sĭt tŭ-hơrơi, hũ rơgơi nư̆n la tô sơ-ai đồ-lĕng ñu wơ̆ mĭt-mĭt, 16 'buh iơŭ c̆ơ yơu sa aràng mơnih hơlŭn-hơlă tra, bloh rơlau tơ sa aràng mơnih hơlŭn-hơlă, c̆ơ yơu sa aràng mơnih adơi-ai uơ̆n-rơnăm. Sơ̆ng dơlhă la yơu nư̆n bơjơ, đờm hơgĕ la sơ̆ng sơ-ai wơ̆, găm pơ-ơnah gah rùp-phàp drah-rơlo kŭng yơu găm pơ-ơnah lăm Yàng.
17 Yơu nư̆n, yah sơ-ai c̆ơ dơlhă la mơnih adơi-ai gơŭ ngă bruă găm sơ̆ng gơŭ, nư̆n yòng rò-lĕng bĕ mơnih ni yơu rò-lĕng rùp-phŭn dơlhă rơi. 18 Yah mơnih ni hũ ngă jơhà tơ sơ-ai halài sre kơđòng sơ̆ng sơ-ai pơnuaĭ hơgĕ, nư̆n sơ-ai kừ kơrhia abih tơ dơlhă. 19 Dơlhă, Pôl, rùp-phŭn tơngàn dơlhă wă pơnuaĭ ni: dơlhă rơŭ bơ-yàr wơ̆ tơ sơ-ai. Dò bruă sơ-ai sre dơlhă mư̆ng rùp-phŭn sơ-ai, nư̆n dơlhă 'buh đờm truh. 20 Biă, ơ sơ-ai, yòng sơ-ai brơi dơlhă hũ đồ-mă pơnuaĭ sờh-sài nư̆n lăm Yàng, sơ̆ng ngă tơ dơlhă hũ sờh hơtai-hơtiàn lăm Pô Krist. 21 Dơlhă wă bơ-àr ni tơ sơ-ai sơ̆ng hơtai-hơtiàn păng-tui nìn-kơjăp lài sơ-ai rơŭ păng-bơbah ngă tui, sơ̆ng thơu lài sơ-ai rơŭ ngă rơlau tơ pơnuaĭ dơlhă yòng lơkơu wơ̆.
22 Dò pơnuaĭ ni wơ̆: yòng sơ-ai rơc̆ăng dơlhơu anih dò tơ dơlhă, kơyoa dơlhă păng-tui lài gơnừm tơ pơnuaĭ buơl adơi-ai iơu-lài, dơlhă rơŭ hũ gài mơrai wơ̆ sơ̆ng buơl adơi-ai.
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng Tơluĭ Bơ-àr Pơyoa
23 Epapras, mơnih adơi-ai gơŭ dò jàm găm sơ̆ng dơlhă kơyoa Yàng Jêsu Krist, yòng pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng sơ-ai. 24 Mak, Aritak, Demas sơ̆ng Luka, du mơnih adơi-ai gơŭ ngă bruă găm sơ̆ng dơlhă kŭng yơu nư̆n rơi.
25 Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh mư̆ng Yàng la Yàng Jêsu Krist dò sơ̆ng hơtai-bơngă buơl adơi-ai!