BƠ-ÀR PƠYOA TƠ MƠNIH
HEBRƠ
PƠNUAĬ PRŎNG-MÀNG MƯ̆NG PƠNUAĬ PƠGUĂN-PƠĐOÀN BƠRHƠU LĂM YÀNG JÊSU KRIST
1
(Mư̆ng tăl 1:1 truh tăl 10:18)
Yàng Jêsu Krist Prŏng-Màng Rơlau Tơgrơ̆ Mơnih Gơdrưh
Rài yau, Yàng Pô Lơngì hũ angui du mơnih gơnuăr-hwơ̆r đờm pơto kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi lô amăng, lô mơta. Bloh lăm du hơrơi luĭ-dŭt ni, Yàng Pô Lơngì hũ đờm pơto buơl gudrơi kơyoa Anà Pô, la Anà bloh Pô hũ brơi đồ-mă gơnuăr apăn-akŏ abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n, sơ̆ng kŭng kơyoa Anà nư̆n Pô hũ c̆rơ̆ng-tơbiă lơngì-tơsì tơnah-rơya. Pô Yàng Anà la pơnuaĭ kơc̆rà-sơrdah pơnuaĭ màng-kơc̆rà Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng la rùp-rơ̆p biă rùp-phŭn Yàng Pô Lơngì. Pô Yàng Anà angui pơnuaĭ gơnăp-gơnuăr Pô bloh krơ̆ng-đơ̆ng grăp-gròng tơgrơ̆ jơi-phơ̆n. Hơdơi tŭ ngă wĭl-tơ̆l bruă pơsơc̆ih-goh glài-sơnoh, Pô dò guh tơ gah hơnuă Yàng Pô Lơngì, Pô Màng Glòng Rơlau Abih dò tơ ngŏ lơngì. Pô Yàng Anà prŏng-màng rơlau tơ du mơnih gơdrưh kàr lơi, nư̆n angăn Pô hũ đồ-mă kŭng prŏng-màng rơlau tơ du mơnih gơdrưh kàr nư̆n rơi.
Kơyoa hũ tŭ lơi Yàng Pô Lơngì đờm sơ̆ng sa aràng mơnih gơdrưh lơi lài:
“Hã la Anà Kơu,
Hơrơi ni Kơu hũ pơjiơ̆ng tơbiă hã?” * 1:5 Pơđik Adoh Mơyòm 2:7.
Halài hũ tŭ lơi đờm:
“Kơu rơŭ la Ama hã, sơ̆ng hã rơŭ la Anà Kơu”? 1:5 II Samuel 7:14.
Bloh tŭ pơrlau Anà Kơc̆ua Pô tơma lăm dun-ya, Yàng Pô Lơngì đờm:
“Abih tơgrơ̆ mơnih gơdrưh Yàng Pô Lơngì păl duh-dơlbăt Anà.”
Mư̆ng du mơnih gơdrưh nư̆n Pô đờm:
“Yàng Pô Lơngì ngă tơ du mơnih gơdrưh Pô yơu rơbù,
Sơ̆ng du hơlŭn-hơlă Pô yơu dơlah apui.” 1:7 Pơđik Adoh Mơyòm 104:4.
Bloh mư̆ng Pô Yàng Anà nư̆n Pô đờm:
“Khoai Yàng Pô Lơngì, sơbàn Pô dò mĭt-mĭt rài pơdò rài 'buh luĭ.
Gai-gơnuăr apăn-akŏ lơgăr Yàng la gai-gơnuăr rĭng-tơpă.
Yàng rơnăm pơnuaĭ rĭng-tơpă, mơbai pơnuaĭ mơsak-jơhà;
Kơyoa nư̆n, Yàng Pô Lơngì kŭng la Yàng Pô Lơngì Pô, hũ lŭ mơñà sờh-sài tơ Pô,
Brơi tơ Pô pơnuaĭ sờh-sài prŏng rơlau tơ abih tơgrơ̆ mơnih adơi-ai gơŭ drơi.” § 1:9 Pơđik Adoh Mơyòm 45:6,7.
10 Yàng Pô Lơngì kŭng đờm:
“Ơ Yàng, mư̆ng c̆ơmrừp Yàng hũ bơ̆-ngă rơnơ̆ tơ boh tơnah,
Sơ̆ng du tăl lơngì kŭng la bruă kơyoa tơngàn Pô c̆rơ̆ng-tơbiă.
11 Lơngì-tơsì tơnah-rơya rơŭ lơhiă abih, bloh Yàng sơđaŭ dò mĭt-mĭt rài pơdò rài.
Lơngì-tơsì tơnah-rơya rơŭ klă tơrhĕt yơu ào.
12 Pô rơŭ blì guñu wơ̆ yơu ào agàh,
Guñu rơŭ pơsơlih yơu aràng pơsơlih ào.
Bloh Yàng sơđaŭ dò mĭt-mĭt yơu nư̆n,
Sơ̆ng du thŭn Yàng rơŭ 'buh tŭ lơi luĭ.” * 1:12 Pơđik Adoh Mơyòm 102:25-27.
13 Yàng Pô Lơngì hũ tŭ lơi đờm sơ̆ng mơnih gơdrưh lơi lài:
“Anà dò guh bĕ tơ gah hơnuă Kơu,
Tơ̆l truh tơ tŭ Kơu daŭ du mơnih mơbai-tămdră sơ̆ng Anà ngă gơnŭl tơ ala tơkai Anà”? 1:13 Pơđik Adoh Mơyòm 110:1.
14 Abih du mơnih gơdrưh 'buh iơŭ la du bơngă gơdrưh duh bruă, hũ pơđăr trŭn tô duh bruă du mơnih rơŭ đồ-lĕng pơnuaĭ anĭt dŏng-pơklàh ơu?

*1:5 1:5 Pơđik Adoh Mơyòm 2:7.

1:5 1:5 II Samuel 7:14.

1:7 1:7 Pơđik Adoh Mơyòm 104:4.

§1:9 1:9 Pơđik Adoh Mơyòm 45:6,7.

*1:12 1:12 Pơđik Adoh Mơyòm 102:25-27.

1:13 1:13 Pơđik Adoh Mơyòm 110:1.