2
Kơyoa nư̆n, buơl gudrơi 'brŏ păl pioh hơtai-akŏ c̆ơ-sơnư̆ng nĭ-nùn rơlau wơ̆ lăm du pơnuaĭ drơi hũ mơhư̆, tô klàh 'buh kơđòng ba pơsơ̆ nau thĭt. Kơyoa yah pơnuaĭ mơnih gơdrưh pơto-akhàn la nìn-kơjăp, sơ̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ ngă glài sŭng halài 'buh păng-bơbah ngă tui la păl kŏng pơnuaĭ ngă glài iơŭ păl, nư̆n ngă hơyơu buơl gudrơi pleh klàh pơnuaĭ ngă glài jiơ̆ng, yah buơl gudrơi c̆ơ 'buh sơ̆p tơ pơnuaĭ anĭt dŏng-pơklàh c̆ơk-màng yơu nư̆n? Nư̆n la pơnuaĭ anĭt dŏng-pơklàh hũ Yàng pơto-akhàn mư̆ng tŭ c̆ơmrừp, bloh nư̆n du mơnih hũ păng mơhư̆ ngă grơh wơ̆ tơ buơl gudrơi. Yàng Pô Lơngì kŭng hũ ngă grơh sơ̆ng du nàl-krơi, pơnuaĭ-c̆rih, du bruă gơnăp-gơnuăr, găm sơ̆ng du pơnuaĭ brơi-soh mư̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri bloh Pô hũ brơi-pơrpha tơ yàu aràng tui hơtai-khiăng Pô.
Pơnuaĭ Anĭt Dŏng-Pơklàh Lăm Yàng Jêsu Krist
Biă yơu nư̆n, Yàng Pô Lơngì 'buh daŭ dun-ya rơŭ truh bloh buơl gudrơi dò đờm nư̆n păng-duh tơ ala gơnuăr du mơnih gơdrưh. Bloh hũ sa anih lăm 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri hũ ngă grơh lài:
“Jơi anà mơnih la hơgĕ bloh Yàng păl sơdơ̆r truh?
Anà mơnih la aràng sơi bloh Yàng păl c̆ơ-sơnư̆ng truh?
Yàng hũ daŭ anà mơnih dò tơ ala du mơnih gơdrưh lăm sa-sĭt tŭ-hơrơi,
Pơklŭm tơ anà mơnih kơlmu-pơtau màng-kơc̆rà sơ̆ng prŏng-màng.
Sơ̆ng daŭ abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n păng-duh tơ ala tơkai anà mơnih.” * 2:8 Pơđik Adoh Mơyòm 8:4-6.
Tŭ pơđăr abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n păl păng-duh gơnuăr anà mơnih, Yàng Pô Lơngì 'buh luơi sa jơi-phơ̆n lơi 'buh păng-duh tơ ala gơnuăr anà mơnih. Biă, tŭ ni buơl gudrơi ka 'buh tơgrơ̆ jơi-phơ̆n păng-duh tơ ala gơnuăr anà mơnih. Bloh buơl gudrơi 'buh Yàng Jêsu, Pô hũ kŏng daŭ bièr rơlau tơ du mơnih gơdrưh lăm sa-sĭt tŭ-hơrơi, tŭ ni hũ klŭm kơlmu-pơtau màng-kơc̆rà sơ̆ng prŏng-màng kơyoa pơnuaĭ mơtai bloh Pô hũ kŏng, tô gơnừm tơ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Pô Lơngì, Yàng Jêsu hũ kŏng mơtai tô dŏng-pơklàh tơgrơ̆ mơnih.
10 Kơyoa abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n hũ la mư̆ng Yàng Pô Lơngì sơ̆ng kơyoa Yàng Pô Lơngì, nư̆n tŭ khiăng ba lô anà truh pơnuaĭ màng-kơc̆rà, nư̆n Pô hũ ngă tơ Pơtau phŭn-ơkha pơnuaĭ anĭt dŏng-pơklàh du anà nư̆n păl kŏng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr tô hũ wĭl-tơ̆l, la iơŭ biă. 11 Kơyoa Pô ngă pơsơc̆ih-sri sơ̆ng du mơnih hũ tơbiă jiơ̆ng sơc̆ih-sri, la mĭn kơyoa mư̆ng sa aràng Ama bloh tơbiă. Kơyoa nư̆n, Pô 'buh mơlơu alah bloh iơu buơl guñu la adơi-ai, 12 tŭ Pô đờm:
“Anà rơŭ pơto-akhàn angăn Yàng tơ buơl adơi-ai Anà;
Sơ̆ng adoh-mơyòm Yàng tơkrah tơrpuơl buơl làng.” 2:12 Pơđik Adoh Mơyòm 22:22.
13 Pô kŭng đờm:
“Kơu rơŭ păng-gơnừm Yàng Pô Lơngì.”
Sơ̆ng Pô đờm wơ̆:
“Ni, kơu găm sơ̆ng du anà bloh Yàng Pô Lơngì hũ brơi tơ kơu.” 2:13 Êsai 8:17,18.
14 Kơyoa du anà la mơnih hũ rùp-phàp drah-rơlo, nư̆n Yàng Jêsu kŭng tơbiă jiơ̆ng mơhiơ̆ yơu buơl guñu rơi, tô kơyoa bruă Pô kŏng mơtai, Pô hũ pơluĭ-pơlơhiă mơnih apăn gơnuăr pơnuaĭ mơtai, la kơmlài-jĭnràk, 15 sơ̆ng dŏng-tơleh abih tơgrơ̆ mơnih kơyoa huơĭ mơtai bloh hơdiŭ ngă hơlŭn-hơlă luĭ rài. 16 Kơyoa biă, 'buh iơŭ Pô dŏng-kờl du mơnih gơdrưh, bloh la dŏng-kờl jơi-pơtiàn Abraham. 17 Kơyoa nư̆n, Pô păl tơbiă jiơ̆ng mơhiơ̆ yơu buơl adơi-ai drơi lăm tơgrơ̆ mơta, tơbiă jiơ̆ng mơnih gơnuăr prŏng apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt baŭ hơtai-hơtiàn anĭt-anăr sơ̆ng tơpă sa hơtai-hơtiàn lăm pơnuaĭ duh bruă Yàng Pô Lơngì, tô tơrbuh glài tơ buơl làng. 18 Kơyoa rùp-phŭn Pô hũ kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr lăm tŭ kơđòng pơluơ-ơñiai, nư̆n Pô hũ rơgơi dŏng-kờl du mơnih lơi kơđòng pơluơ-ơñiai.

*2:8 2:8 Pơđik Adoh Mơyòm 8:4-6.

2:12 2:12 Pơđik Adoh Mơyòm 22:22.

2:13 2:13 Êsai 8:17,18.