3
Yàng Jêsu Krist Prŏng-Màng Rơlau Môise
Kơyoa nư̆n, ơ buơl adơi-ai la du mơnih sơc̆ih-sri, la du mơnih đồ-lĕng pơnuaĭ anĭt iơu-rơwah mư̆ng ngŏ lơngì, buơl adơi-ai c̆ơ-sơnư̆ng nĭ-nùn bĕ mư̆ng Yàng Jêsu, la Pô hũ pơđăr truh sơ̆ng buơl gudrơi, sơ̆ng la mơnih gơnuăr prŏng apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt bloh buơl gudrơi păng-gơnừm. Pô hũ tơpă sa hơtai-hơtiàn sơ̆ng Pơtau hũ rơwah-pồ Pô, kŭng yơu Môise hũ tơpă sa hơtai-hơtiàn sơ̆ng abih sàng dơnò Yàng Pô Lơngì rơi. Bloh Yàng Jêsu iơŭ păl hũ màng-kơc̆rà rơlau tơ Môise lô amăng, 'buh krơi yơu mơnih bơ̆-ngă sàng hũ c̆ơ prŏng-màng rơlau tơ rùp-phŭn sàng. Biă yơu nư̆n, sàng lơi kŭng păl kơyoa sa aràng mơnih lơi nư̆n bơ̆-pơdơ̆ng tơbiă, bloh Yàng Pô Lơngì la Pô c̆rơ̆ng-tơbiă abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n. Môise hũ tơpă sa hơtai-hơtiàn sơ̆ng abih sàng Yàng Pô Lơngì yơu sa aràng mơnih hơlŭn-hơlă, tô ngă grơh mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ rơŭ hũ pơto-akhàn. Bloh Pô Krist nư̆n tơpă sa hơtai-hơtiàn yơu anà lơkơi c̆ơ apăn-akŏ sàng Yàng Pô Lơngì. Buơl gudrơi la sàng Pô, mĭn la buơl gudrơi păng-rơmiă kơjăp hơtai-hơtiàn păng-tui sơ̆ng pơnuaĭ gơnừm-c̆àng tơ̆l truh tơ luĭ-dŭt, la pơnuaĭ buơl gudrơi mă ngă màng-kơc̆rà.
Pơnuaĭ Pơdời-Gleh Tơ Buơl Làng Yàng
Kơyoa nư̆n, yơu Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri đờm:
“Hơrơi ni yah buơl guhã mơhư̆ săp Pô,
Nư̆n juơi kră-khăng hơtai-hơtiàn yơu tŭ tơgồ-tămdră,
Yơu hơrơi lòng Yàng lăm anih 'blàng-jơhua,
La anih kơi-kŏ pàng-yau buơl guhã 'buh bruă Kơu ngă lăm pà pluh thŭn,
Bloh dò lòng Kơu!
10 Kơyoa nư̆n, Kơu anok hơtai tơ jơi-rài nư̆n,
Sơ̆ng đờm: ‘Hơtai-hơtiàn guñu sŭng asŭ mĭt,
'Buh kràn-thơu jơlàn-athoa Kơu.’
11 Nư̆n Kơu hũ tơpah-sri lăm pơnuaĭ anok-anoa prŏng Kơu:
Guñu rơŭ 'buh tŭ lơi hũ tơma lăm pơnuaĭ pơdời-gleh Kơu.” * 3:11 Pơđik Adoh Mơyòm 95:7-11.
12 Ơ buơl adơi-ai, păl c̆ơ-kơrhia bĕ, huơĭ aràng sơi lăm buơl adơi-ai hũ hơtai-hơtiàn mơsak-jơhà sơ̆ng 'buh păng-tui bloh klà luơi Yàng Pô Lơngì hơdiŭ mĭt-mĭt ơu. 13 Bloh yàu hơrơi buơl adơi-ai păl pơto-kơkơi bĕ duă gơŭ, lăm tŭ dò angăn la “hơrơi ni,” tô 'buh hũ aràng sơi lăm buơl adơi-ai kơđòng glài-sơnoh pơluơ pơ̆ng-gơla bloh tơbiă jiơ̆ng kră-khăng hơtai-hơtiàn. 14 Kơyoa yah buơl gudrơi kừ păng-rơmiă kơjăp hơtai-hơtiàn păng-tui nìn-kơjăp mư̆ng tŭ c̆ơmrừp tơ̆l truh tơ luĭ-dŭt, nư̆n buơl gudrơi rơŭ tơbiă jiơ̆ng du mơnih hũ pơ-ơnah sơ̆ng Pô Krist. 15 Yơu pơnuaĭ hũ wă:
“Hơrơi ni yah buơl guhã mơhư̆ săp Pô,
Nư̆n juơi kră-khăng hơtai-hơtiàn yơu tŭ tơgồ-tămdră.” 3:15 Pơđik Adoh Mơyòm 95:7,8.
16 Aràng sơi la mơnih mơhư̆ săp Pô bloh nư̆n tơgồ-tămdră? 'Buh iơŭ la du mơnih hũ Môise ba tơbiă klàh mư̆ng Ejiptơ ơu? 17 Yàng Pô Lơngì hũ anok hơtai tơ aràng sơi lăm pà pluh thŭn? 'Buh iơŭ la anok hơtai sơ̆ng du mơnih ngă glài-sơnoh, bloh rùp buơl guñu hũ lơbuh mơtai lăm 'blàng-jơhua ơu? 18 Pô kŭng hũ tơpah-sri sơ̆ng aràng sơi lài buơl guñu rơŭ 'buh hũ tơma lăm pơnuaĭ pơdời-gleh Pô? 'Buh iơŭ la sơ̆ng du mơnih 'buh păng-bơbah Pô ơu? 19 Yơu nư̆n, buơl gudrơi 'buh lài buơl guñu 'buh hũ tơma lăm nư̆n jiơ̆ng la kơyoa buơl guñu 'buh păng-tui.

*3:11 3:11 Pơđik Adoh Mơyòm 95:7-11.

3:15 3:15 Pơđik Adoh Mơyòm 95:7,8.