13
PƠNUAĬ C̆RĂP-PƠGÙM WƠ̆
Pơnuaĭ Pơto-Kơkơi Sơ̆ng C̆uă-Rơwăng
Ni la amăng klơu dơlhă truh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai. Tơgrơ̆ bruă rơŭ hũ ngă-nìn gơnừm tơ pơnuaĭ dua halài klơu aràng mơnih ngă grơh. Dơlhă khiăng đờm dơlhơu sơ̆ng du mơnih mư̆ng dơlhơu thrơi hũ ngă glài sŭng, sơ̆ng đờm sơ̆ng tơgrơ̆ mơnih pơkơ̆n, yơu dơlhă hũ đờm lăm tŭ truh c̆uă-rơwăng amăng dua, sơ̆ng ni dơlhă kŭng đờm wơ̆ lăm tŭ lơkù mơta lài: yah dơlhă gài truh amăng tra wơ̆, nư̆n dơlhă rơŭ 'buh anĭt toh-luơi ơu, kơyoa buơl adơi-ai khiăng tui-duah sa c̆ơ̆ng-grơh brơi 'buh Pô Krist hũ đờm kơyoa dơlhă. Pô 'buh iơŭ la Pô lơmŭn 'buh khăng-pràn sơ̆ng buơl adơi-ai ơu, bloh la Pô baŭ gơnuăr-pràn tơkrah buơl adơi-ai. Yah lài Pô hũ kŏng pơ̆ng tơ kơyơu pơkăl lăm rùp-phàp 'buh khăng-pràn, bloh ni Pô dò hơdiŭ kơyoa gơnăp-gơnuăr Yàng Pô Lơngì. Buơl dơlhă kŭng yơu nư̆n rơi, yah la 'buh khăng-pràn lăm Pô, bloh gơnừm tơ gơnăp-gơnuăr Yàng Pô Lơngì, buơl dơlhă rơŭ hơdiŭ sơ̆ng Pô, tô ngă bruă tơkrah buơl adơi-ai.
Buơl adơi-ai păl c̆ơ sơ'buai bĕ rùp-phŭn drơi, c̆ơ drơi hũ hơdiŭ lăm pơnuaĭ păng-tui ơu. Păl lòng c̆ơ bĕ rùp-phŭn drơi. Buơl adơi-ai 'buh kràn-thơu lài Yàng Jêsu Krist dò lăm buơl adơi-ai ơu? Mĭn la buơl adơi-ai 'buh păl kơđòng prah luơi. Dơlhă gơnừm-c̆àng lài buơl adơi-ai thơu la buơl dơlhă ni 'buh kơđòng prah luơi. Buơl dơlhă lơkơu-yòng Yàng Pô Lơngì brơi buơl adơi-ai juơi ngă pơnuaĭ hơgĕ sŭng asŭ, 'buh iơŭ tô ràng-tơbiă buơl dơlhă pha-jai rơlau, bloh tô buơl adơi-ai ngă pơnuaĭ siàm pơnuaĭ iơŭ, yah lài buơl dơlhă hũ rơgơi kơđòng c̆ơ yơu kŏng alah 'buh pha-jai. Kơyoa buơl dơlhă 'buh rơgơi ngă pơnuaĭ hơgĕ tămdră-wơ̆ sơ̆ng pơnuaĭ-tơpă, bloh buơl dơlhă mĭn ngă tui pơnuaĭ-tơpă. Buơl dơlhă sờh-sài, kơyoa tŭ buơl dơlhă 'buh khăng-pràn, buơl adơi-ai sơđaŭ khăng-pràn. Pơnuaĭ buơl dơlhă lơkơu-yòng, nư̆n la buơl adơi-ai hũ tơbiă jiơ̆ng wĭl-tơ̆l. 10 Kơyoa nư̆n, tŭ lơkù mơta, dơlhă wă du pơnuaĭ ni, tô tŭ hũ mơta, dơlhă 'buh păl angui pơnuaĭ pràn-mơsak tui yơu gơnuăr Yàng hũ brơi tơ dơlhă, la gơnuăr tô bơ̆-pơdơ̆ng, bloh 'buh iơŭ tô pơluĭ-pơlơhiă.
11 Luĭ dŭt, ơ buơl adơi-ai, sờh-sài bĕ, abih hơtai-hơtiàn bĕ tô truh tơ pơnuaĭ wĭl-tơ̆l. Pơluơ-pơsờh bĕ duă gơŭ, păl hũ bĕ sa hơtai-sơnư̆ng, sơ̆ng hơdiŭ bĕ hơlàr-tămsòr sơ̆ng gơŭ, nư̆n Yàng Pô Lơngì la Pô brơi pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai, rơŭ dò sơ̆ng buơl adơi-ai. 12 Mă bĕ pơnuaĭ c̆uă-rơwăng sơc̆ih-sri bloh c̆uă-rơwăng gơŭ. Abih tơgrơ̆ mơnih sơc̆ih-sri tơ anih ni pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai.
13 Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Jêsu Krist, pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng pơnuaĭ pơgăp-pơgùm Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri dò sơ̆ng abih buơl adơi-ai!