BƠ-ÀR KƠI PÔL PƠYOA
TƠ MƠNIH
GALATI
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Pôl, la tơdi-tơdài, sa gơnuăr-bruă 'buh truh mư̆ng jơi anà mơnih, sơ̆ng kŭng 'buh gơnừm tơ sa aràng mơnih lơi, bloh la kơyoa Yàng Jêsu Krist sơ̆ng Yàng Pô Lơngì la Ama, Pô hũ ngă tơ Pô Krist hơdiŭ wơ̆ mư̆ng pơnuaĭ mơtai, găm sơ̆ng abih buơl adơi-ai dò sơ̆ng dơlhă, pơyoa tơ du Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih dò lăm c̆àr Galati.
Yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì, la Ama buơl gudrơi sơ̆ng Yàng la Yàng Jêsu Krist, brơi pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai tơ buơl adơi-ai. Yàng Jêsu Krist hũ kŏng prah-luơi pơnuaĭ hơdiŭ Pô kơyoa glài-sơnoh buơl gudrơi, tô dŏng buơl gudrơi klàh mư̆ng rài hơdiŭ mơsak-jơhà ni, tui hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì, Ama buơl gudrơi. Yòng lơkơu Pô hũ pơnuaĭ màng-kơc̆rà rài pơdò rài 'buh luĭ! Amen.
GƠNUĂR-BRUĂ TƠDI-TƠDÀI PÔL
(Mư̆ng tăl 1:6 truh tăl 2:21)
Mĭn Hũ Sa Pơnuaĭ-Siàm
Dơlhă mă ngă krơi-takơtuă, tŭ mơhư̆ thơu buơl adơi-ai hũ tơmbah-tơmbàn luơi Pô hũ iơu-rơwah buơl adơi-ai kơyoa pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Jêsu Krist, tô nau tui sa pơnuaĭ-siàm pơkơ̆n. 'Buh hũ pơnuaĭ-siàm lơi pơkơ̆n ơu, bloh mĭn hũ du mơnih ngă tơ hơtai-akŏ buơl adơi-ai sơnư̆ng-bơngoàn huơĭ kơ-ù, sơ̆ng khiăng pơsơlih Pơnuaĭ-Siàm Pô Krist. Bloh yah hũ aràng sơi, yah la rùp-phŭn buơl dơlhă halài mơnih gơdrưh mư̆ng ngŏ lơngì, truh pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai sa pơnuaĭ-siàm lơi pơkơ̆n krơi sơ̆ng Pơnuaĭ-Siàm buơl dơlhă hũ pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai, nư̆n mơnih nư̆n iơŭ păl kơđòng alĕ-aluah! Yơu buơl dơlhă hũ đờm sơ̆ng buơl adơi-ai bơjơ, ni dơlhă yòng đờm amăng tra wơ̆: yah aràng sơi pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai sa pơnuaĭ-siàm lơi pơkơ̆n krơi sơ̆ng Pơnuaĭ-Siàm bloh buơl adơi-ai hũ đồ-mă, nư̆n mơnih nư̆n iơŭ păl kơđòng alĕ-aluah!
10 Tŭ ni, dơlhă khiăng hũ siàm hơtai jơi anà mơnih halài Yàng Pô Lơngì? Hũ iơŭ dơlhă dò duah pơnuaĭ ngă siàm hơtai jơi anà mơnih ơu? Yah dơlhă dò duah pơnuaĭ ngă siàm hơtai jơi anà mơnih, nư̆n dơlhă 'buh iơŭ la hơlŭn-hơlă Pô Krist.
Yàng Pô Lơngì Iơu-Rơwah Pôl
11 Ơ buơl adơi-ai, dơlhă khiăng buơl adơi-ai thơu lài, Pơnuaĭ-Siàm bloh dơlhă hũ đờm pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai 'buh truh mư̆ng jơi anà mơnih ơu. 12 Kơyoa dơlhă 'buh hũ đồ-mă sơ̆ng kŭng 'buh mơgru Pơnuaĭ-Siàm nư̆n mư̆ng sa aràng mơnih lơi, bloh la rùp-phŭn Yàng Jêsu Krist hũ akhàn-tơbiă.
13 Buơl adơi-ai biă hũ mơhư̆-thơu bơjơ mư̆ng rài hơdiŭ dơlhă dơlhơu thrơi tŭ dơlhă dò tui jơlàn mơnih Juđa duh-dơlbăt la hơyơu. Dơlhă hũ abih pràn-hơtai mă-pơkơŭ, sơ̆ng khiăng pơluĭ-pơlơhiă Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Yàng Pô Lơngì. 14 Lăm bruă păng-rơmiă ngă tui jơlàn mơnih Juđa duh-dơlbăt, nư̆n lăm lơgăr dơlhă, dơlhă hũ sơrlèt rơlau tơ abih du mơnih găm sa rơh thŭn sơ̆ng dơlhă. Rơlau tơ nư̆n wơ̆, dơlhă dò la sa aràng mơnih abih hơtai-hơtiàn biă sơ̆ng du pơnuaĭ adăt-lơđăp kơi-kŏ pàng-yau drơi. 15 Bloh tŭ Yàng Pô Lơngì, la Pô hũ pioh krơi dơlhă mư̆ng tŭ dò lăm tŭng ame, mă pơnuaĭ anĭt-brơi-soh iơu-rơwah dơlhă, 16 sờh hơtai-hơtiàn ràng-tơbiă Anà Pô tơ dơlhă, tô dơlhă pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm mư̆ng Anà Pô tơkrah du buơl làng agàh, nư̆n lăm tơk dơlhă 'buh đờm tămbơyai sơ̆ng jơi anà mơnih. 17 Dơlhă kŭng 'buh đì tơ Jerusalem tô tòm du mơnih tơdi-tơdài dơlhơu dơlhă, bloh dơlhă nau tơma lăm c̆àr Arabi, bloh nư̆n gài mơrai wơ̆ tơ plơi-prŏng Đamas. 18 Klơu thŭn hơdơi, dơlhă đì tơ Jerusalem tô c̆uă-rơwăng Pier, sơ̆ng dò wơ̆ sơ̆ng Pier sa-pluh lơma hơrơi. * 1:18 Bruă 9:26-30. 19 Bloh dơlhă 'buh hũ păp sa aràng mơnih tơdi-tơdài lơi pơkơ̆n, mĭn păp sa aràng Jakơ la adơi-ai Yàng. 20 Tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì, tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ dơlhă wă tơ buơl adơi-ai ni la pơnuaĭ tơpă biă, dơlhă 'buh đờm lơ̆r ơu. 21 Hơdơi mư̆ng nư̆n, dơlhă nau truh tơ du c̆àr Siri sơ̆ng Silisi. 22 Tŭ nư̆n du Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Pô Krist lăm c̆àr Juđe sơđaŭ ka thơu 'bò mơta dơlhă. 23 Buơl guñu mĭn mơhư̆ đờm lài: “Mơnih hũ mă-pơkơŭ buơl gudrơi dơlhơu thrơi, tŭ ni dò pơto-akhàn pơnuaĭ păng-tui bloh ñu hũ abih hơtai-hơtiàn khiăng pơluĭ-pơlơhiă.” 24 Yơu nư̆n, kơyoa dơlhă bloh buơl guñu mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì.

*1:18 1:18 Bruă 9:26-30.