2
Pôl Sơ̆ng Du Mơnih Tơdi-Tơdài Pơkơ̆n
Sa pluh pà thŭn hơdơi, dơlhă đì nau tơ Jerusalem sa amăng tra wơ̆ găm sơ̆ng 'Banaba, kŭng hũ Tĭt nau găm sơ̆ng dơlhă rơi. Kơyoa hũ Yàng akhàn-tơbiă, dơlhă đì nau tơ anih nư̆n tô đờm-akhàn tơ anaŭ buơl guñu mư̆ng Pơnuaĭ-Siàm bloh dơlhă hũ pơto-akhàn tơkrah du buơl làng agàh, yah lài dơlhă mĭn đờm-akhàn krơi sơ̆ng du mơnih apăn-akŏ hũ c̆ơ la prŏng-màng rơlau abih, kơyoa dơlhă huơĭ lài tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ dơlhă hũ ngă, sơ̆ng tŭ ni dò ngă, rơŭ tơbiă jiơ̆ng 'buh kwơ-màng ơu. Bloh Tĭt, mơnih nau găm sơ̆ng dơlhă, yah la mơnih Grek, kŭng 'buh kơđòng pơkơŭ păl ngă adăt sơkaŭ-kơlì. Buơl dơlhă hũ ngă yơu nư̆n, kơyoa hũ du mơnih ngă lơ̆r la mơnih adơi-ai, sơrlèt tơma lăm tơkrah buơl dơlhă, tui kraŭ-c̆ơ pơnuaĭ akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng bloh buơl dơlhă hũ lăm Yàng Jêsu Krist, tô mă-pơkơŭ buơl dơlhă ngă hơlŭn-hơlă. Sơ̆ng du mơnih nư̆n, buơl dơlhă 'buh kŏng rŭt-gơdŭn tơ buơl guñu sa-sĭt tŭ-jơ lơi, tô pơnuaĭ-tơpă Pơnuaĭ-Siàm hũ pràn-kơjăp lăm buơl adơi-ai.
Mư̆ng du mơnih apăn-akŏ hũ aràng c̆ơ la prŏng-màng (dơlhơu thrơi buơl guñu la aràng sơi, nư̆n kŭng 'buh hũ hơgĕ prŏng-màng sơ̆ng dơlhă; kơyoa tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì abih tơgrơ̆ mơnih la yơu gơŭ), nư̆n buơl guñu kŭng 'buh hũ dŏng hơgĕ rơlau tơ dơlhă. Tơrblơ̆ wơ̆, tŭ buơl guñu 'buh bruă pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm tơ du mơnih 'buh ngă adăt sơkaŭ-kơlì hũ jào tơ dơlhă, kŭng yơu bruă pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm tơ du mơnih hũ ngă adăt sơkaŭ-kơlì hũ jào tơ Pier, kơyoa Pô hũ ngă bruă lăm Pier tô pồ-pơđăr ñu ngă mơnih tơdi-tơdài tơ du mơnih hũ ngă adăt sơkaŭ-kơlì, kŭng hũ ngă bruă lăm dơlhă tô pồ-pơđăr dơlhă ngă mơnih tơdi-tơdài tơ du mơnih buơl làng agàh. Sơ̆ng tŭ kràn thơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh hũ brơi tơ dơlhă, nư̆n Jakơ, Sepha sơ̆ng Jăng, du mơnih hũ c̆ơ la gơ̆ng-jơmư̆ng, hũ apăn tơngàn dơlhă sơ̆ng 'Banaba tô ràng-tơbiă pơnuaĭ sa hơtai-hơtiàn sơ̆ng gơŭ: buơl dơlhă nư̆n nau truh sơ̆ng du buơl làng agàh, dò buơl guñu nư̆n nau truh sơ̆ng du mơnih hũ adăt sơkaŭ-kơlì. 10 Buơl guñu mĭn kơkơi pơsơdơ̆r buơl dơlhă sa bruă, la păl sơdơ̆r truh du mơnih rơ'bah rơ'bừp. Ni kŭng la pơnuaĭ bloh rùp-phŭn dơlhă sơđaŭ abih hơtai-hơtiàn ngă.
Pôl Đờm 'Buah Pier Lăm Antiôt
11 Bloh tŭ Sepha truh tơ Antiôt, dơlhă hũ đờm mơsau 'buah ñu tơpă tơ mơta, kơyoa ñu hũ ngă pơnuaĭ iơŭ păl puaĭ 'buah biă. 12 Biă yơu nư̆n, dơlhơu tŭ du mơnih mư̆ng Jakơ truh, ñu sơđaŭ dò guh huă 'bơ̆ng găm sơ̆ng du mơnih buơl làng agàh. Bloh tŭ buơl nư̆n truh, nư̆n ñu gơdŭn pleh dò dơ̆ng krơi sa gah, kơyoa huơĭ tơ du mơnih hũ adăt sơkaŭ-kơlì. 13 Du mơnih Juđa pơkơ̆n kŭng tui ñu ngă mơthĭ-lơ̆r yơu nư̆n rơi, tơ̆l truh găm 'Banaba kŭng kơđòng ba-pơsờh bloh ngă tui pơnuaĭ mơthĭ-lơ̆r buơl guñu. 14 Tŭ dơlhă 'buh buơl guñu 'buh nau iơŭ tui pơnuaĭ-tơpă Pơnuaĭ-Siàm, nư̆n dơlhă đờm sơ̆ng Sepha tơ anaŭ abih tơgrơ̆ mơnih lài: “Sơ-ai la mơnih Juđa, bloh 'buh hơdiŭ tui adăt mơnih Juđa, sơ-ai hơdiŭ yơu mơnih buơl làng agàh, nư̆n ngă hơyơu sơ-ai pơkơŭ du buơl làng agàh păl hơdiŭ tui adăt mơnih Juđa?”
Gơnừm Tơ Pơnuaĭ Păng-Tui Mơnih Juđa Sơ̆ng Mơnih Buơl Làng Agàh Hũ Dŏng-Pơklàh
15 Buơl dơlhă đih apui tơbiă la mơnih Juđa, 'buh iơŭ la du mơnih hũ glài mư̆ng buơl làng agàh. 16 Bloh buơl dơlhă thơu lài, sa aràng mơnih hũ angăn la rĭng-tơpă 'buh iơŭ kơyoa gơnừm tơ du bruă ngă tui pơnuaĭ adăt-adia, bloh la gơnừm tơ pơnuaĭ păng-tui lăm Yàng Jêsu Krist, nư̆n buơl dơlhă hũ păng-tui Yàng Jêsu Krist, tô buơl dơlhă hũ tơbiă jiơ̆ng rĭng-tơpă kơyoa pơnuaĭ păng-tui lăm Pô Krist, bloh 'buh iơŭ gơnừm tơ du bruă ngă tui pơnuaĭ adăt-adia. Kơyoa 'buh sa aràng mơnih lơi hũ angăn la rĭng-tơpă, gơnừm tơ du bruă ngă tui pơnuaĭ adăt-adia ơu. 17 Bloh yah buơl dơlhă dò duah pơnuaĭ tô hũ angăn la rĭng-tơpă lăm Pô Krist, bloh rùp-phŭn buơl dơlhă sơđaŭ kơđòng aràng c̆ơ la mơnih hũ glài, yơu nư̆n Pô Krist la mơnih duh bruă tơ glài-sơnoh? 'Buh tŭ lơi yơu nư̆n! 18 Biă yơu nư̆n, yah dơlhă bơ̆-pơdơ̆ng wơ̆ tơgrơ̆ hơgĕ bloh rùp-phŭn dơlhă hũ pơluĭ-pơlơhiă, nư̆n dơlhă hũ ràng-tơbiă lài rùp-phŭn dơlhă la mơnih ngă sŭng pơnuaĭ adăt-adia. 19 Mư̆ng dơlhơu, dơlhă kŭng hũ hơdiŭ tơ pơnuaĭ adăt-adia, bloh tŭ dơlhă hũ tơleh-pơklàh mư̆ng pơnuaĭ adăt-adia, dơlhă hơdiŭ tơ Yàng Pô Lơngì. 20 Dơlhă hũ kŏng pơ̆ng lăm kơyơu pơkăl sơ̆ng Pô Krist bloh dơlhă hơdiŭ, 'buh iơŭ la dơlhă hơdiŭ tra, bloh la Pô Krist hơdiŭ lăm dơlhă. Tŭ ni dơlhă dò hơdiŭ lăm rùp-phàp drah-rơlo, nư̆n la dơlhă hơdiŭ lăm pơnuaĭ păng-tui Anà Yàng Pô Lơngì, la Pô hũ uơ̆n-rơnăm dơlhă, sơ̆ng kŏng prah-luơi rùp-phŭn Pô kơyoa dơlhă. 21 Dơlhă 'buh khiăng ngă tơ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Pô Lơngì tơbiă jiơ̆ng 'buh kwơ-màng. Kơyoa yah gơnừm tơ pơnuaĭ adăt-adia bloh hũ tơbiă jiơ̆ng rĭng-tơpă, nư̆n Pô Krist kŏng mơtai la 'buh kwơ-màng.