8
Sol Mă-Pơkơŭ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih
Sol la mơnih sa hơtai-hơtiàn sơ̆ng buơl guñu lăm bruă pơmơtai Etien. Lăm tŭ nư̆n, Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih lăm Jerusalem păp pơnuaĭ kơđòng mă-pơkơŭ prŏng biă. Abih tơgrơ̆ mơnih păng-tui Yàng păl đuaĭ c̆ơrlah-c̆ơrlờp lăm du c̆àr Juđe sơ̆ng Samari, dò mĭn du mơnih tơdi-tơdài soh. Yah yơu nư̆n, kŭng hũ du mơnih păng-duh Yàng, nau mă rùp atơu Etien apăn nau dơ̆r, sơ̆ng hia-c̆ŏ tơ ñu dơnuh-dơnà biă. Bloh Sol nư̆n kừ ngă kơprah-kơprĭng Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih. Ñu tơma rơnùh mư̆ng sàng ni truh sàng pơkơ̆n, mă abih găm mơnih lơkơi mơnih kơmơi apăn krơ̆ lăm sàng jàm.
Pơnuaĭ-Siàm Hũ Pơto-Akhàn Lăm Samari
Yơu nư̆n, du mơnih păl đuaĭ c̆ơrlah-c̆ơrlờp, nau mư̆ng anih ni truh anih pơkơ̆n, pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm. Philip trŭn tơ plơi-prŏng Samari, pơto-akhàn mư̆ng Pô Krist tơ buơl làng lăm anih nư̆n. Tơrpuơl buơl làng păng pơnuaĭ Philip pơto-mơblàng sơ̆ng 'buh du nàl-c̆rih ñu ngă, nư̆n sa hơtai-hơtiàn păng ñu đờm. Kơyoa hũ lô kơmlài-kơmloh kơmrào prŏng săp bloh tơbiă mư̆ng lô mơnih kơđòng ñu ngă. Lô mơnih krŭn-khuĕt tơkai-tơngàn sơ̆ng mơnih joh-je kŭng hũ pơsồ-pơsaih. Kơyoa nư̆n, lăm plơi-prŏng hũ pơnuaĭ sờh-sài biă.
Tŭ nư̆n, lăm plơi-prŏng nư̆n hũ sa aràng mơnih angăn la Simôn, mư̆ng dơlhơu hơdiŭ sơ̆ng bruă ngă pơjơu juh-proh, sơ̆ng ñu pơ-angăn rùp-phŭn drơi la sa aràng mơnih prŏng-màng, ngă tơ buơl làng Samari mă ngă krơi-takơtuă biă. 10 Abih tơgrơ̆ mơnih dò tơ anih nư̆n, mư̆ng lơ-ơneh tìt tơ̆l truh tơ mơnih tha, aràng sơi aràng nư̆n kŭng păng tui ñu soh, bloh đờm lài: “Mơnih ni la gơnăp-gơnuăr Yàng Pô Lơngì, angăn la Gơnăp-Gơnuăr Prŏng.” 11 Buơl nư̆n păng tui ñu, kơyoa mư̆ng suơi ni bơjơ, ñu hũ angui pơnuaĭ kơmlài-kơmloh ngă tơ buơl nư̆n păl mă ngă c̆rih-takơtuă. 12 Bloh tŭ buơl guñu păng Philip pơto-akhàn tơ buơl guñu mư̆ng Pơnuaĭ-Siàm lơgăr Yàng Pô Lơngì sơ̆ng mư̆ng angăn Yàng Jêsu Krist, nư̆n abih buơl guñu, găm mơnih lơkơi sơ̆ng mơnih kơmơi đồ-mă pơnuaĭ 'baptem abih. 13 Rùp-phŭn Simôn kŭng păng-tui rơi, sơ̆ng hơdơi tŭ đồ-mă pơnuaĭ 'baptem, nư̆n dò mĭt sơ̆ng Philip. Sơ̆ng tŭ ñu 'buh du pơnuaĭ-c̆rih nàl-krơi prŏng hũ ngă tơbiă, nư̆n mă ngă krơi-takơtuă biă.
14 Du mơnih tơdi-tơdài dò lăm Jerusalem mơhư̆ thơu buơl làng Samari hũ đồ-mă Pơnuaĭ-Siàm Yàng Pô Lơngì, nư̆n pơđăr Pier sơ̆ng Jăng truh sơ̆ng buơl guñu. 15 Tŭ truh anih, Pier sơ̆ng Jăng iơu-lài tơ du mơnih bơrhơu păng-tui tô buơl guñu đồ-mă Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri. 16 Kơyoa Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri ka trŭn tơ ngŏ sa aràng mơnih lơi lăm tơrpuơl buơl guñu: buơl guñu mĭn mă angăn Yàng Jêsu bloh đồ-mă pơnuaĭ 'baptem soh. 17 Pier sơ̆ng Jăng daŭ tơngàn tơ ngŏ buơl guñu, nư̆n buơl guñu đồ-mă hũ Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri.
18 Tŭ 'buh du mơnih tơdi-tơdài daŭ tơngàn tơ ngŏ nư̆n Bơngă Sơc̆ih-Sri hũ brơi trŭn, nư̆n Simôn mă priă truh brơi tơ dua aràng mơnih tơdi-tơdài, sơ̆ng đờm: 19 “Yòng kŭng brơi tơ dơlhă gơnuăr nư̆n rơi, tô dơlhă daŭ tơngàn tơ ngŏ aràng sơi nư̆n mơnih nư̆n kŭng hũ đồ-mă Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri.” 20 Bloh Pier đờm sơđồ lài: “Priă-jền sơ-ai kŭng mơtai-lơhiă bĕ sơ̆ng sơ-ai. Kơyoa sơ-ai sơnư̆ng, hũ rơgơi mă jền-priă blơi jiơ̆ng pơnuaĭ anĭt-brơi-soh mư̆ng Yàng Pô Lơngì! 21 Sơ-ai 'buh hũ pơ-ơnah hơgĕ sơ̆ng kŭng 'buh hũ pơ-ơnah pơrpha lơi lăm bruă ni ơu, kơyoa hơtai-hơtiàn sơ-ai 'buh tơpă-siàm tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì. 22 Yơu nư̆n, păl mơbai prah-luơi bĕ bruă mơsak-jơhà sơ-ai bloh iơu-lài sơ̆ng Yàng, tô hũ rơgơi Yàng rơŭ anĭt toh-luơi tơ sơ-ai mư̆ng glài-sơnoh hũ sơnư̆ng-bơyai yơu nư̆n lăm hơtai-hơtiàn. 23 Kơyoa dơlhă 'buh sơ-ai sơđaŭ dò lăm pơnuaĭ oàn-mơbai sơ̆ng lăm srĕng-anuh pơnuaĭ glài-sơnoh.” 24 Simôn đờm sơđồ: “Yòng dua aràng buơl kơi iơu-lài sơ̆ng Yàng tơ dơlhă, tô dơlhă 'buh păl kơđòng lăm pơnuaĭ buơl kơi đờm nư̆n.”
25 Hơdơi tŭ ngă grơh sơ̆ng pơto-akhàn pơnuaĭ Yàng, Pier sơ̆ng Jăng gài mơrai wơ̆ tơ Jerusalem; lăm jơlàn nau, buơl guñu nau găm pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm găm lăm lô plơi mơnih Samari.
Philip Sơ̆ng Mơnih Kwăng Etiôpi
26 Tŭ nư̆n, hũ sa aràng mơnih gơdrưh Yàng đờm sơ̆ng Philip: “Tơgồ dơ̆ng bĕ sơ̆ng nau trŭn tơ jơlàn ba truh gah yù, la jơlàn mư̆ng Jerusalem nau trŭn tơ Gasa.” Nư̆n la sa boh jơlàn jơhua tơkì mơnih nau mơrai. 27 Philip tơgồ dơ̆ng sơ̆ng nau. Tŭ nư̆n hũ sa aràng mơnih kwăng Etiôpi, ñu la mơnih kwăng-prŏng duh bruă tơ mò Kandas, mơnih pơtau kơmơi apăn-akŏ lơgăr Etiôpi. Mơnih kwăng ni c̆ơ-apăn abih du sàng pioh phơ̆n-priă tơ mò. Ñu hũ truh tơ Jerusalem tô duh-dơlbăt. 28 Lăm jơlàn nau wơ̆, ñu dò guh lăm rơdeh aseh sơ̆ng pơrpoh-c̆ơ 'bồn bơ-àr mơnih gơnuăr-hwơ̆r Êsai. 29 Yàng Bơngă đờm sơ̆ng Philip: “Truh jĕ bĕ, sơ̆ng tui sơmào rơdeh aseh nư̆n.” 30 Philip đuaĭ truh jĕ, sơ̆ng mơhư̆ mơnih kwăng nư̆n pơrpoh-c̆ơ lăm 'bồn bơ-àr mơnih gơnuăr-hwơ̆r Êsai, nư̆n tơnia: “Kơi wờng du pơnuaĭ kơi pơrpoh-c̆ơ nư̆n ơu?” 31 Mơnih kwăng Etiôpi đờm sơđồ: “Yah 'buh hũ aràng sơi mơblàng-pơto, ngă hơyơu dơlhă wờng jiơ̆ng?” Bloh nư̆n mơnih kwăng jà Philip đì dò guh sơ̆ng drơi. 32 Tăl 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri bloh ñu dò pơrpoh-c̆ơ nư̆n la anih ni:
“Ñu hũ kŏng aràng hua nau yơu abo nau truh tơ anih aràng ngă rơlo,
Yơu abo anà kơmlo-kơđơ̆ng tơ anaŭ mơnih kơtrĕ blơu,
Ñu 'buh pơh kàng iơu kơmrào.
33 Lăm tŭ Ñu kŏng pơnuaĭ pơtăt-pơmơlơu,
Nư̆n pơnuaĭ rĭng-tơpă pioh tơ Ñu hũ kŏng suă-mă thĭt.
Aràng sơi rơŭ đờm truh jơi-pơtiàn Ñu?
Kơyoa pơnuaĭ hơdiŭ Ñu hũ kŏng suă klàh mư̆ng lơ̆n bơjơ.” * 8:33 Êsai 53:7-8. 34 Mơnih kwăng Etiôpi đờm sơ̆ng Philip: “Dơlhă yòng tơnia kơi, mơnih gơnuăr-hwơ̆r hũ đờm pơnuaĭ nư̆n mư̆ng aràng sơi? Mư̆ng rùp-phŭn ñu halài mư̆ng mơnih lơi pơkơ̆n?” 35 Philip pơh kàng đờm sơđồ, sơ̆ng tơma mư̆ng tăl 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri nư̆n bloh pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm mư̆ng Yàng Jêsu tơ mơnih kwăng Etiôpi.
36 Rò jơlàn nau, buơl guñu truh tơ sa anih hũ ia, mơnih kwăng Etiôpi đờm: “Tơ anih ni lờih hũ ia, hũ pơnuaĭ hơgĕ pơkơŭ-pơkăl dơlhă đồ-mă pơnuaĭ 'baptem ơu?” 37 Philip đờm: “Yah kơi abih hơtai-hơtiàn păng-tui, nư̆n hũ rơgơi jiơ̆ng.” Mơnih kwăng Etiôpi đờm sơđồ: “Dơlhă păng-tui Yàng Jêsu Krist la Anà Yàng Pô Lơngì.” 8:37 Lăm du bơ-àr yau 'buh hũ jơlàn 37 ni. 38 Mơnih kwăng Etiôpi pơđăr rơdeh pơdơh wơ̆, bloh nư̆n abih dua aràng trŭn lăm ia, sơ̆ng Philip ngă 'baptem tơ mơnih kwăng Etiôpi. 39 Tŭ đì tơbiă mư̆ng ia, Yàng Bơngă Yàng ba Philip nau thĭt, mơnih kwăng Etiôpi 'bu 'buh Philip tra, sơ̆ng kừ sơđaŭ sờh-sài nau jơlàn. 40 Dò Philip, nư̆n aràng 'buh ñu tơ plơi-prŏng Asôt; sơ̆ng lăm jơlàn nau truh tơ plơi-prŏng Sesare, ñu pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm tơ abih du plơi-prŏng ñu hũ nau pleh găn.

*8:33 8:33 Êsai 53:7-8.

8:37 8:37 Lăm du bơ-àr yau 'buh hũ jơlàn 37 ni.