7
Pơnuaĭ Etien Pơto-Akhàn
Mơnih gơnuăr prŏng apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt tơnia Etien: “Hũ iơŭ yơu nư̆n ơu?” Etien đờm sơđồ: “Ơ buơl sơ-ai, buơl ama, yòng păng pơnuaĭ dơlhă đờm! Yàng Pô Lơngì màng-kơc̆rà hũ tơbiă pơ'buh sơ̆ng kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi la Abraham, tŭ ñu dò lăm Mesôpôtami, dơlhơu tơ tŭ ñu truh dò lăm C̆aran, sơ̆ng đờm lài: ‘Tơbiă bĕ mư̆ng lơgăr phŭn sơ̆ng gơŭ-pơtiàn hã, bloh nau truh tơ c̆àr-tơnah Kơu rơŭ pơto tơ hã.’ * 7:3 Bơ-àr C̆ơmrừp 12:1 Nư̆n, Abraham tơbiă mư̆ng c̆àr Kălđe sơ̆ng truh dò tơ C̆aran. Hơdơi tŭ ama ñu mơtai, Yàng Pô Lơngì pơđăr ñu luơi anih nư̆n bloh nau truh tơ lơ̆n-tơnah ni, la lơgăr buơl adơi-ai dò tŭ ni. Pô 'buh brơi tơ ñu phŭm-kơsai lơi lăm c̆àr-tơnah ni, yah sa pĕt lơ̆n daŭ plà tơkai kŭng 'buh hũ ơu rơi. Bloh Pô pơguăn brơi tơ ñu sơ̆ng jơi-pơtiàn ñu gơnuăr ngă pô c̆àr-tơnah ni, yah tŭ nư̆n ñu ka hũ anà. Yàng Pô Lơngì đờm: ‘Jơi-pơtiàn hã rơŭ dò sơdăng anih lơ̆n thuai tơnah aràng, bloh nư̆n aràng rơŭ mă buơl guñu ngă hơlŭn-hơlă sơ̆ng juă-klơ̆m buơl guñu lăm pà rơtùh thŭn.’ Yàng Pô Lơngì đờm: ‘Bloh Kơu rơŭ c̆ahrơña buơl làng hũ mă buơl guñu ngă hơlŭn-hơlă. Hơdơi mư̆ng nư̆n, buơl guñu rơŭ tơbiă nau sơ̆ng duh-dơlbăt Kơu tơ anih ni.’ 7:7 Bơ-àr C̆ơmrừp 15:13,14. Bloh nư̆n, Yàng Pô Lơngì brơi tơ ñu pơnuaĭ pơguăn-pơđoàn mư̆ng adăt sơkaŭ-kơlì. Kơyoa nư̆n, hơdơi tŭ đih apui Isak hũ tơlpăn hơrơi, Abraham ngă adăt sơkaŭ-kơlì tơ Isak. Isak ngă adăt sơkaŭ-kơlì tơ Jakôp, sơ̆ng Jakôp kŭng ngă adăt nư̆n tơ sa-pluh dua aràng kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi.
Du kơi-kŏ pàng-yau oàn-mơbai sơ̆ng Jôsep, nư̆n hũ mă ñu pơblơi tơ lơgăr Ejiptơ. Bloh Yàng Pô Lơngì dò sơ̆ng ñu. 10 Pô dŏng-suă ñu klàh mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ gleh-glăr, brơi tơ ñu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ jak-khờh tơ anaŭ Pharaôn, pơtau Ejiptơ, pơtau nư̆n rơwah-pồ ñu ngă mơnih apăn-akŏ abih lơgăr Ejiptơ sơ̆ng abih sàng-dơnò pơtau. 11 Tŭ nư̆n, hũ sa pơnuaĭ ờ-lơpa tơbiă truh lăm abih lơgăr Ejiptơ sơ̆ng lơgăr Kanaan, pơnuaĭ ờ-lơpa nư̆n prŏng biă, ngă tơ du kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi 'buh duah hũ phơ̆n-kơya 'bơ̆ng. 12 Tŭ Jakôp mơhư̆ lài lăm Ejiptơ hũ bơdai bràh, nư̆n pơđăr du kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi nau truh tơ anih nư̆n amăng sa. 13 Truh amăng dua, nư̆n ka Jôsep brơi buơl adơi-ai ñu thơu mư̆ng ñu, sơ̆ng kơyoa nư̆n Pharaôn kŭng thơu mư̆ng sàng-dơnò Jôsep rơi. 14 Jôsep pơđăr mơnih nau rò Jakôp la ama drơi sơ̆ng abih sàng-dơnò, abih-tih la tơjuh pluh lơma aràng. 15 Yơu nư̆n, Jakôp trŭn tơ lơgăr Ejiptơ, bloh nư̆n mơtai tơ anih nư̆n. Du kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi kŭng yơu nư̆n rơi. 16 Tơlàng buơl guñu hũ ba mơrai wơ̆ tơ Sic̆em, sơ̆ng dơ̆r lăm kŭt atơu bloh Abraham hũ mă priă blơi mư̆ng du anà lơkơi Hamôr tơ Sic̆em.
17 Tŭ kơjĕ truh tŭ-hơrơi Yàng Pô Lơngì ngă iơŭ tơpă pơnuaĭ Pô hũ đờm pơguăn sơ̆ng Abraham, nư̆n buơl làng buơl gudrơi tơ Ejiptơ kừ c̆eh-pơsài rài-pơjiơ̆ng lô biă, 18 tơ̆l truh tơ tŭ lăm lơgăr nư̆n hũ sa aràng pơtau pơkơ̆n đì apăn gơnuăr, sơ̆ng pơtau nư̆n 'buh thơu Jôsep. 19 Pơtau ni angui pơnuaĭ sơnư̆ng-bơyai blơ̆ lơ̆r tô ngă jơhà tơ jơi-pơtiàn buơl gudrơi, sơ̆ng juă-klơ̆m kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi, pơkơŭ-pơđăr buơl guñu păl klà-luơi du anà mơnga pơrpa đih apui, 'buh brơi guñu hơdiŭ. 20 Lăm tŭ-hơrơi nư̆n, Môise hũ đih apui tơbiă, ñu bơlai-mơkrư biă tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng hũ ròng lăm sàng ama drơi lăm klơu blàn. 21 Tŭ Môise kơđòng ba nau klà lăm ia, nư̆n hũ anà kơmơi Pharaôn apăn mơrai wơ̆ ròng, sơ̆ng ròng yơu anà phŭn drơi. 22 Môise hũ mơgru abih tơgrơ̆ pơnuaĭ jak-khờh mơnih Ejiptơ, sơ̆ng la mơnih hũ gơnuăr-pràn lăm pơnuaĭ đờm kŭng yơu bruă ngă.
23 Tŭ Môise hũ pà pluh thŭn, lăm hơtai-hơtiàn ñu sơnư̆ng sơdơ̆r wơ̆, khiăng nau c̆uă-rơwăng adơi-ai jơi-pơtiàn drơi, la anà-tơc̆o Israel. 24 Tŭ 'buh sa aràng mơnih adơi-ai jơi-pơtiàn drơi kŏng sa aràng mơnih Ejiptơ ngă jơhà, nư̆n Môise dŏng mư, sơ̆ng tô apăn pơnuaĭ rĭng-tơpă tơ mơnih kŏng juă-klơ̆m, Môise pờng pơmơtai mơnih Ejiptơ dih. 25 Môise sơnư̆ng buơl adơi-ai drơi rơŭ wờng lài Yàng Pô Lơngì angui tơngàn drơi tô dŏng-suă buơl guñu, bloh buơl guñu 'buh wờng. 26 Hơrơi hơdơi, tŭ 'buh buơl guñu tămngă duă sơ̆ng gơŭ drơi wơ̆, nư̆n Môise truh jĕ sơ̆ng duah pơnuaĭ tô ngă pơhơlàr dua gah. Môise đờm: ‘Ơ buơl sơ-ai, la adơi-ai sơ̆ng gơŭ, kơyoa hơgĕ ngă jơhà sơ̆ng gơŭ yơu nư̆n?’ 27 Bloh mơnih dò ngă jơhà tơ adơi-ai drơi tơlơ̆ Môise sơgah sơ̆ng đờm: ‘Aràng sơi hũ pồ sơ-ai ngă mơnih apăn-akŏ sơ̆ng mơnih c̆ahrơña tơ ngŏ buơl dơlhă? 28 Halài sơ-ai kŭng khiăng pơmơtai dơlhă yơu hũ pơmơtai mơnih Ejiptơ hơrơi kơbrơi rơi?’ 29 Mơhư̆ du pơnuaĭ nư̆n, Môise luơi lơgăr Ejiptơ sơ̆ng đuaĭ dơŭ, truh dò sơdăng lăm c̆àr Madian. Tơ anih nư̆n, ñu pơjiơ̆ng hũ dua aràng anà lơkơi.
30 Pà pluh thŭn hơdơi, sa aràng mơnih gơdrưh tơbiă pơ'buh sơ̆ng Môise lăm anih 'blàng-c̆uah c̆ơ̆ Sinai, lăm dơlah apui anih puk druơi apui dò 'bơ̆ng gùh. 31 Môise 'buh sơ̆ng mă ngă krơi-takơtuă biă mư̆ng pơnuaĭ brơi pơ'buh nư̆n. Lăm tŭ ñu truh jĕ tô c̆ơ loh-làng, nư̆n hũ săp Yàng đờm sơ̆ng ñu: 32 ‘Kơu la Yàng Pô Lơngì kơi-kŏ pàng-yau hã, Yàng Pô Lơngì Abraham, Isak sơ̆ng Jakôp.’ Môise kơtơ̆ drơi huơĭ-kơđa biă, 'buh khĭn c̆ơ. 33 Yàng đờm wơ̆ sơ̆ng ñu: ‘Wà bĕ kơjuă mư̆ng tơkai hã, kơyoa anih hã dò dơ̆ng nư̆n la anih sơc̆ih-sri. 34 Kơu hũ c̆ơ sơ̆ng hũ 'buh pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr bloh buơl làng Kơu păl kŏng lăm lơgăr Ejiptơ. Kơu hũ mơhư̆ du pơnuaĭ buơl guñu să-joa ba-săp, nư̆n Kơu trŭn tô dŏng-suă buơl guñu. Tŭ ni truh bĕ! Kơu rơŭ pơđăr hã nau truh tơ lơgăr Ejiptơ.’
35 Rùp-phŭn Môise ni la mơnih bloh buơl guñu hũ kơmlah-luơi sơ̆ng đờm: ‘Aràng sơi hũ pồ sơ-ai ngă mơnih apăn-akŏ sơ̆ng mơnih c̆ahrơña tơ ngŏ buơl dơlhă?’ nư̆n ni Yàng Pô Lơngì hũ pơđăr ñu ngă mơnih apăn-akŏ sơ̆ng mơnih dŏng-suă kơyoa mư̆ng sa aràng mơnih gơdrưh hũ tơbiă pơ'buh sơ̆ng ñu lăm puk druơi. 36 Rùp-phŭn Môise la mơnih hũ ba buơl guñu tơbiă klàh, hơdơi tŭ hũ ngă du pơnuaĭ-c̆rih nàl-krơi lăm lơgăr Ejiptơ, lăm Ia-Tơsì Mơr-yah, sơ̆ng anih 'blàng-c̆uah lăm pà pluh thŭn. 37 Rùp phŭn Môise ni la mơnih hũ đờm sơ̆ng buơl làng Israel: ‘Yàng Pô Lơngì rơŭ pồ-pơtơgồ mư̆ng tơkrah buơl adơi-ai sa aràng mơnih gơnuăr-hwơ̆r mơhiơ̆ yơu dơlhă.’ 7:37 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 18:15. 38 Rùp-phŭn ñu la mơnih hũ dò sơ̆ng tơrpuơl buơl làng lăm anih 'blàng-jơhua, găm sơ̆ng mơnih gơdrưh, la Pô hũ đờm glai sơ̆ng ñu tơ ngŏ c̆ơ̆ Sinai, sơ̆ng hũ dò sơ̆ng du kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi. Ñu kŭng la mơnih hũ đồ-mă du kơtha pơnuaĭ hơdiŭ tô brơi wơ̆ tơ buơl gudrơi. 39 Bloh du kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi 'buh khiăng păng-bơbah ñu, luơi ñu sơgah sơ̆ng pơtrah hơtai khiăng gài mơrai wơ̆ tơ lơgăr Ejiptơ. 40 Buơl guñu đờm sơ̆ng Arôn: ‘Yòng ngă bĕ tơ buơl dơlhă du yàng tô nau dơlhơu dùi ba buơl dơlhă, kơyoa Môise ni, la mơnih ba buơl dơlhă tơbiă mư̆ng lơgăr Ejiptơ, buơl dơlhă 'buh thơu pơnuaĭ hơgĕ hũ tơbiă truh sơ̆ng ñu bơjơ.’ 41 Lăm du hơrơi nư̆n, buơl guñu tuh-ngă sa boh rơ̆p-rùp lơmo anà, pơyă phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt tơ rơ̆p-rùp nư̆n, sơ̆ng sờh-sài mư̆ng bruă tơngàn drơi ngă tơbiă. 42 Kơyoa nư̆n, Yàng Pô Lơngì hũ klà luơi buơl guñu, luơi mơti buơl guñu duh-dơlbăt ia-hơrơi, ia-blàn sơ̆ng du ia-pơtŭ tơ ngŏ lơngì, yơu hũ wă lăm 'bồn bơ-àr du mơnih gơnuăr-hwơ̆r lài:
‘Ơ sàng Israel, hũ iơŭ buơl guhã hũ pơyă phơ̆n sì c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt găm sơ̆ng phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt tơ Kơu,
Lăm pà pluh thŭn tơ anih 'blàng-jơhua ơu?
43 Buơl guhã hũ sơkồng tui pờ bơ-yài duh-dơlbăt yàng Môlôk,
Sơ̆ng ia-pơtŭ yàng Romphan,
Nư̆n la du rơ̆p-rùp bloh buơl guhã ngă tơbiă tô duh-dơlbăt.
Kơyoa nư̆n, Kơu kŭng rơŭ apăn buơl guhã truh tơ gah dih lơgăr 'Babilôn.’ § 7:43 Amôs 5:25-27.
44 Tŭ dò lăm 'blàng-jơhua, du kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi hũ Pờ bơ-yài Pơnuaĭ Grơh-Pơđoàn, yơu Yàng hũ đờm pơđăr Môise păl ngă iơŭ tui yơu rơ̆p bloh ñu hũ 'buh. 45 Kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi hũ đồ-mă pờ bơ-yài nư̆n, sơ̆ng hũ găm sơ̆ng Jôsue apăn ñu tơma lăm lơgăr buơl guñu tămblah mă hũ mư̆ng du buơl làng bloh Yàng Pô Lơngì hũ prơh klàh tơ anaŭ buơl guñu. Pờ bơ-yài nư̆n dò truh tơ rài pơtau Đabit, 46 la mơnih hũ pơnuaĭ anĭt tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng ñu yòng duah sa anih dò tơ Yàng Pô Lơngì Jakôp. 47 Hơdơi mư̆ng nư̆n, pơtau Salômôn bơ̆ tơ Yàng sa boh sàng. 48 Bloh Pô Ngŏ Glòng Rơlau Abih 'buh dò lăm sàng kơyoa tơngàn anà mơnih ngă tơbiă, yơu mơnih gơnuăr-hwơ̆r hũ đờm:
49 ‘Yàng đờm: Lơngì la sơbàn Kơu,
Lơ̆n-tơnah la gơnŭl tơ ala tơkai Kơu juă.
Sàng lơi buơl guhã rơŭ bơ̆ tơ Kơu,
Anih lơi la anih tơ Kơu pơdời-gleh?
50 'Buh iơŭ tơngàn Kơu hũ c̆rơ̆ng-tơbiă abih tơgrơ̆ phơ̆n ni ơu?’ * 7:50 Êsai 66:1-2.
51 Ơ du mơnih khăng akŏ, hơtai-hơtiàn sơ̆ng tơnia ka hũ ngă adăt sơkaŭ-kơlì dih! Buơl kơi mĭt-mĭt tămdră-wơ̆ sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri. Kơi-kŏ pàng-yau buơl kơi hơyơu lơi, buơl kơi kŭng yơu nư̆n rơi! 52 Hũ mơnih gơnuăr-hwơ̆r lơi bloh kơi-kŏ pàng-yau buơl kơi 'buh mă-pơkơŭ ơu? Buơl guñu kŭng pơmơtai du mơnih đờm hwơ̆r mư̆ng pơnuaĭ Pô Rĭng-Tơpă rơŭ truh, la Pô bloh tŭ ni buơl kơi pơblơ̆-dră wơ̆ sơ̆ng pơmơtai. 53 Buơl kơi hũ đồ-mă pơnuaĭ adăt-adia kơyoa mư̆ng du mơnih gơdrưh brơi, bloh buơl kơi 'buh păng-rơmiă pơnuaĭ adăt-adia nư̆n.”
Pơnuaĭ Etien Mơtai
54 Tŭ buơl guñu mơhư̆ du pơnuaĭ nư̆n, lăm hơtai-hơtiàn buơl guñu anok-anoa biă; buơl guñu kĕ tơgơi tămdră-wơ̆ sơ̆ng Etien. 55 Bloh Etien, hũ baŭ-bèng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, mơta c̆ơ tơ ngŏ lơngì, 'buh pơnuaĭ màng-kơc̆rà Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng 'buh Yàng Jêsu dò dơ̆ng tơ gah hơnuă Yàng Pô Lơngì. 56 Ñu đờm: “Dih, dơlhă 'buh du tăl lơngì pơh tơbiă, sơ̆ng Anà Mơnih dò dơ̆ng tơ gah hơnuă Yàng Pô Lơngì.” 57 Tŭ nư̆n, buơl guñu driau prŏng, kơdrơ̆ tơnia wơ̆, sơ̆ng sơgơŭ brồ mă Etien, 58 hua tơbiă tơ agàh plơi-prŏng, bloh nư̆n prah pơtơu pơmơtai ñu. Du mơnih ngă grơh mă ào drơi daŭ tơ anih tơkai sa aràng mơnih lơkơi dăm angăn la Sol. 59 Tŭ buơl guñu dò prah pơtơu, nư̆n Etien iơu-lài: “Khoai Yàng Jêsu, yòng rò-mă bơngă-joa anà.” 60 Bloh nư̆n ñu c̆ĕ tơ-ù trŭn, iơu prŏng săp lài: “Khoai Yàng, yòng juơi tuh glài ni tơ buơl guñu!” Hơdơi tŭ đờm yơu nư̆n bơjơ, ñu kloh suàn.

*7:3 7:3 Bơ-àr C̆ơmrừp 12:1

7:7 7:7 Bơ-àr C̆ơmrừp 15:13,14.

7:37 7:37 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 18:15.

§7:43 7:43 Amôs 5:25-27.

*7:50 7:50 Êsai 66:1-2.