6
Pồ-Jào Gơnuăr-Bruă Mơnih Dŏng Bruă Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih
Lăm tŭ nư̆n, kơyoa khà mơnih păng-tui Yàng 'brŏ hơrơi 'brŏ lô rơlau, du mơnih Juđa đờm ia Grek yuăm 'buah tơ du mơnih Juđa đờm ia Hebrơ, kơyoa du mơnih kơmơi bơdrau lăm tơrpuơl buơl guñu, hũ kŏng aràng luơi wơ̆rglai lăm bruă brơi pơrpha phơ̆n-kơya 'bơ̆ng yàu hơrơi. Kơyoa nư̆n, sa-pluh dua aràng mơnih tơdi-tơdài iơu abih du mơnih tui-mơgru pơgùm-pơtòm wơ̆, sơ̆ng đờm: “Luơi bruă pơto-akhàn pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì tô rơc̆ăng bruă brơi pơrpha phơ̆n-kơya 'bơ̆ng, la pơnuaĭ 'buh iơŭ sa-sĭt lơi. Yơu nư̆n, yòng buơl adơi-ai rơwah bĕ lăm tơkrah tơrpuơl drơi tơjuh aràng mơnih hũ tiơ̆ng-mơyòm siàm, baŭ-bèng Bơngă Sơc̆ih-Sri sơ̆ng jak-khờh, bloh nư̆n buơl dơlhă rơŭ jào gơnuăr bruă ni tơ buơl guñu. Gah buơl dơlhă, buơl dơlhă rơŭ abih hơtai-hơtiàn lăm pơnuaĭ iơu-lài sơ̆ng lăm gơnuăr bruă pơto-akhàn Pơnuaĭ Yàng.” Abih tơgrơ̆ mơnih hũ sờh-siàm hơtai-hơtiàn mư̆ng du pơnuaĭ nư̆n. Buơl guñu rơwah Etien, la mơnih hũ baŭ pơnuaĭ păng-tui sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, găm sơ̆ng Philip, Brôkôr, Nikanor, Timôn, Bamena, sơ̆ng Nikôla la mơnih Antiôt pơrpa păng-tui jơlàn mơnih Juđa duh-dơlbăt. Buơl guñu ba tơjuh aràng mơnih nư̆n truh tơ anaŭ du mơnih tơdi-tơdài. Du mơnih tơdi-tơdài iơu-lài bloh nư̆n daŭ tơngàn tơ ngŏ du mơnih ni. Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì 'brŏ hơrơi 'brŏ prŏng lơnàng, khà mơnih tui-mơgru Yàng lăm Jerusalem 'brŏ đì-tơgồ lô rơlau. Kŭng hũ lô mơnih gơnuăr pơyă phơ̆n duh-dơlbăt păng tui jơlàn pơnuaĭ păng-tui rơi.
Etien Kơđòng Aràng Mă
Etien hũ baŭ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng gơnăp-gơnuăr, ngă du pơnuaĭ-c̆rih nàl-krơi prŏng biă lăm buơl làng. Tŭ nư̆n hũ du mơnih lăm sàng pơtòm tơrpuơl angăn la Du Mơnih Hũ Akŏ-Lơhuai Tơkai-Lơnàng,* 6:9 Ia Kơho: Khăt gơboh găm sơ̆ng du mơnih plơi tơ Siren, du mơnih plơi tơ Aleksandri, sơ̆ng du mơnih Juđa dò tơ Silisi sơ̆ng c̆àr Asi, tơgồ đờm tămpơrjai sơ̆ng Etien. 10 Bloh buơl guñu 'buh tămdră jai sơ̆ng kơtha pơnuaĭ jak-khờh găm sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, la Pô hũ brơi tơ Etien tơgrơ̆ kơtha pơnuaĭ nư̆n. 11 Kơyoa nư̆n buơl guñu pơsŭt-pơđăr iờp du mơnih pơkơ̆n đờm yă bơdah Etien lài: “Buơl dơlhă hũ mơhư̆ ñu đờm du pơnuaĭ sơk-sơrbĭl truh Môise sơ̆ng Yàng Pô Lơngì.” 12 Buơl guñu pơsŭt-pơđăr buơl làng, du mơnih gơnuăr-tha sơ̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia, bloh nư̆n brồ mă Etien sơ̆ng ba truh tơ anaŭ Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng. 13 Buơl guñu angui du mơnih ngă grơh lơ̆r, tơgồ dơ̆ng đờm yă lài: “Mơnih ni jiăng đờm du pơnuaĭ sơk-sơrbĭl truh Anih Sơc̆ih-Sri sơ̆ng pơnuaĭ Adăt-Adia. 14 Kơyoa buơl dơlhă hũ mơhư̆ ñu đờm lài Jêsu mơnih Nasaret ni rơŭ pơluĭ-pơlơhiă anih ni sơ̆ng pơsơlih abih du pơnuaĭ adăt-lơđăp bloh Môise hũ pioh luơi tơ buơl gudrơi.” 15 Abih tơgrơ̆ mơnih dò guh lăm anih Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng pơgùm-pơtòm, c̆ơ nĭ-nùn tơ Etien, sơ̆ng 'buh 'bò mơta ñu mơhiơ̆ yơu 'bò mơta mơnih gơdrưh.

*6:9 6:9 Ia Kơho: Khăt gơboh