5
Anania Sơ̆ng Sapira
Bloh hũ sa aràng mơnih angăn la Anania, găm sơ̆ng sơdiŭ la Sapira, pơblơi hơma tơnah drơi. Ñu sa hơtai sơ̆ng sơdiŭ, mă pioh wơ̆ sa pơ-ơnah priă pơblơi hũ, bloh nư̆n apăn pơ-ơnah priă dò wơ̆ daŭ tơ tơkai du mơnih tơdi-tơdài. Pier đờm: “Ni Anania! Kơyoa hơgĕ sơ-ai luơi kơmlài Satăn dò baŭ-bèng lăm hơtai-hơtiàn sơ-ai, tơ̆l truh sơ-ai đờm lơ̆r sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, bloh mă pioh wơ̆ sa pơ-ơnah priă pơblơi hơma nư̆n? Tŭ sơ-ai ka pơblơi hơma nư̆n, ñu 'buh iơŭ la hơma sơ-ai ơu? Tŭ pơblơi bơjơ, nư̆n sơ-ai 'buh hũ gơnuăr angui priă nư̆n ơu? Kơđa hơgĕ lăm hơtai-hơtiàn sơ-ai sơnư̆ng-bơyai bruă yơu nư̆n? 'Buh iơŭ sơ-ai đờm lơ̆r sơ̆ng anà mơnih ơu bloh la đờm lơ̆r sơ̆ng Yàng Pô Lơngì.” Păng du pơnuaĭ nư̆n, Anania lơbuh tơ ala sơ̆ng kloh suàn. Abih tơgrơ̆ mơnih mơhư̆ pơnuaĭ nư̆n mă ngă huơĭ-kơđa biă. Du mơnih dăm tơgồ dơ̆ng pơpò atơu Anania, bloh nư̆n sơkồng nau dơ̆r.
Pơgăp klơu jơ hơdơi, sơdiŭ Anania nau tơma bloh ka hũ thơu mư̆ng bruă pơrpa tơbiă truh. Pier đờm sơ̆ng ñu: “Đờm bĕ tơ dơlhă thơu, hũ iơŭ sơ-ai pơblơi bĭ hơma mĭn kàr nư̆n priă soh?” Ñu đờm: “Hơ, mĭn hũ kàr nư̆n soh.” Pier đờm: “Kơđa hơgĕ sơdiŭ pơsàng guhã khĭn sa hơtai-hơtiàn sơ̆ng gơŭ tô lòng Bơngă Sơc̆ih-Sri Yàng? Dih, tơkai du mơnih nau dơ̆r pơsàng sơ-ai mơrai wơ̆ truh tơ bơh 'băng bơjơ, buơl guñu kŭng rơŭ sơkồng sơ-ai nau rơi.” 10 Lăm tơk tŭ nư̆n mư, ñu lơbuh tơ tơkai Pier sơ̆ng kloh suàn. Du mơnih dăm nau tơma, 'buh ñu mơtai bơjơ, nư̆n sơkồng nau dơ̆r jĕ gah pơsàng ñu. 11 Abih Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih mơhư̆ mư̆ng bruă ni, aràng sơi aràng nư̆n kŭng huơĭ-kơđa biă.
Du Mơnih Tơdi-Tơdài Pơsồ-Pơsaih Tơ Lô Mơnih Lơ-ơ̆n Lơngoh Rơwă-Sơkì
12 Tŭ nư̆n, hũ lô pơnuaĭ-c̆rih nàl-krơi hũ ngă tơbiă tơkrah buơl làng gơnừm tơ tơngàn du mơnih tơdi-tơdài. Abih tơgrơ̆ mơnih păng-tui Yàng hũ sa hơtai-hơtiàn pơtòm-pơjŭm sơ̆ng gơŭ tơ ala sơndờp bơh 'băng Salômôn. 13 'Buh sa aràng mơnih lơi pơkơ̆n khĭn tơma lăm tơrpuơl buơl guñu, bloh buơl làng nư̆n mơyòm tơ buơl guñu biă. 14 Mơnih păng-tui Yàng 'brŏ hơrơi 'brŏ hũ lô, găm mơnih lơkơi găm mơnih kơmơi lô biă, 15 tơ̆l truh aràng păl sơkồng du mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì daŭ tơ jơlàn, brơi pơđih lăm c̆ơnừng tìt halài lăm c̆iau, tô tŭ Pier nau găn, lơhui bơngă ñu tơkì biă kŭng hũ jơ̆m-lơhui tơ ngŏ dua klơu aràng mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì rơi. 16 Buơl làng dò lăm du plơi-prŏng tòmdăr Jerusalem kŭng ŭr-ŭr ba du mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì sơ̆ng du mơnih kơđòng kơmlài ngă truh, sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih hũ pơsồ-pơsaih abih.
Du Mơnih Tơdi-Tơdài Kơđòng Aràng Mă Sơ̆ng Hũ Tơleh-Pơklàh
17 Tŭ nư̆n, mơnih gơnuăr prŏng apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt sơ̆ng du mơnih tui ñu, nư̆n la tơrpuơl Sađuse, tơgồ dơ̆ng sơ̆ng hơtai-hơtiàn baŭ-bèng pơnuaĭ oàn-mơbai, 18 mă du mơnih tơdi-tơdài krơ̆ lăm sàng jàm.
19 Bloh lăm glai mơlăm, hũ sa aràng mơnih gơdrưh Yàng truh pơh bơh 'băng sàng jàm, ba buơl guñu tơbiă tơ agàh, sơ̆ng đờm kơkơi: 20 “Nau bĕ, dò dơ̆ng tơ anih sàng duh-dơlbăt bloh đờm pơto-akhàn tơ buơl làng du pơnuaĭ brơi pơnuaĭ hơdiŭ.” 21 Mơhư̆ yơu nư̆n, du mơnih tơdi-tơdài nau tơma lăm sàng duh-dơlbăt mư̆ng tŭ pơrpa rìng ờm, sơ̆ng tơma pơto-akhàn tơ buơl làng. Tŭ mơnih gơnuăr prŏng apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt sơ̆ng du mơnih tui ñu truh, buơl guñu pơgùm-pơtòm Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng găm sơ̆ng abih du mơnih gơnuăr-tha lăm buơl làng Israel wơ̆, bloh nư̆n pơđăr mơnih tơma lăm sàng jàm tô ba du mơnih tơdi-tơdài truh. 22 Bloh tŭ du mơnih lĭng khiă-gàr sàng duh-dơlbăt truh tơ anih nư̆n, buơl guñu 'bu 'buh hũ mơnih tơdi-tơdài lơi lăm sàng jàm, nư̆n buơl guñu gài mơrai đờm akhàn wơ̆: 23 “Buơl dơlhă 'buh sàng jàm hũ kăl-kơdrơ̆ nĭ-nùn biă, du mơnih lĭng khiă-gàr dò dơ̆ng tơ anaŭ bơh 'băng, bloh tŭ pơh bơh 'băng tơbiă, buơl dơlhă 'bu 'buh mơnih lơi lăm dơrlăm nư̆n ơu.” 24 Mơhư̆ du pơnuaĭ nư̆n, mơnih gơnuăr apăn-akŏ lĭng khiă-gàr sàng duh-dơlbăt sơ̆ng du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt 'buh thơu sơnư̆ng hơyơu lơi mư̆ng du mơnih tơdi-tơdài, 'buh thơu pơnuaĭ hơgĕ rơŭ tơbiă truh. 25 Bloh hũ mơnih truh đờm akhàn sơ̆ng buơl guñu lài: “Dih, du mơnih bloh buơl kơi hũ mă jàm, tŭ ni dò dơ̆ng lăm anih sàng duh-dơlbăt sơ̆ng pơto-mơblàng tơ buơl làng.” 26 Mơnih gơnuăr apăn-akŏ lĭng khiă-gàr sàng duh-dơlbăt găm sơ̆ng du mơnih lĭng nau truh anih sơ̆ng mă du mơnih tơdi-tơdài ba nau, bloh 'buh khĭn angui pơnuaĭ pràn-mơsak, kơyoa buơl guñu huơĭ kơđòng buơl làng prah pơtơu.
27 Buơl guñu ba du mơnih tơdi-tơdài nau sơ̆ng ba truh tơ anaŭ Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng. Mơnih gơnuăr prŏng apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt tơnia du mơnih tơdi-tơdài: 28 “Buơl kơu hũ đờm pơkơŭ buơl sơ-ai bơjơ, 'buh brơi mă angăn nư̆n bloh pơto-akhàn, nư̆n bloh buơl sơ-ai ngă tơ Jerusalem baŭ-bèng du pơnuaĭ pơto-mơblàng buơl sơ-ai soh. Buơl sơ-ai khiăng ngă tơ drah Mơnih nư̆n tuh wơ̆ tơ ngŏ akŏ buơl kơu?” 29 Pier sơ̆ng du mơnih tơdi-tơdài đờm sơđồ: “Buơl dơlhă păl păng-bơbah Yàng Pô Lơngì rơlau la păng-bơbah anà mơnih! 30 Yàng Pô Lơngì kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi hũ ngă tơ Yàng Jêsu hơdiŭ wơ̆, la Pô bloh buơl kơi hũ pơ̆ng tơ kơyơu pơkăl sơ̆ng pơmơtai. 31 Yàng Pô Lơngì hũ apăn Pô nư̆n đì dò guh tơ gah hơnuă Pô, ngă Pơtau sơ̆ng Yàng Dŏng Pơklàh, tô brơi pơnuaĭ mơbai prah-luơi glài-sơnoh sơ̆ng pơnuaĭ anĭt toh-luơi glài-sơnoh tơ buơl làng Israel. 32 Rùp-phŭn buơl dơlhă la du mơnih ngă grơh tơ du bruă nư̆n, găm sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri bloh Yàng Pô Lơngì hũ brơi tơ du mơnih păng-bơbah Pô.”
33 Tŭ mơhư̆ du pơnuaĭ ni, buơl guñu anok hơtai biă sơ̆ng khiăng pơmơtai du mơnih tơdi-tơdài. 34 Bloh lăm Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng hũ sa aràng mơnih Pharisi, angăn la Gamaliel, ngă pô-pơto pơnuaĭ adăt-adia, hũ abih buơl làng c̆ơ prŏng-màng, tơgồ dơ̆ng tơkrah Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng, sơ̆ng pơđăr ba du mơnih tơdi-tơdài tơbiă tơ agàh lăm sa-sĭt tŭ. 35 Bloh nư̆n ñu đờm sơ̆ng Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng: “Ơ mơnih Israel, yòng c̆ơ-kơrhia nĭ-nùn bĕ mư̆ng bruă buơl kơi rơŭ ngă sơ̆ng du mơnih ni. 36 Mư̆ng dơlhơu thrơi, hũ Theuđa đì-tơgồ tămdră-wơ̆, pơ-angăn rùp-phŭn drơi la mơnih prŏng-màng, hũ pơgăp pà rơtùh aràng tui ñu. Bloh hơdơi tŭ ñu kơđòng aràng pơmơtai, nư̆n abih du mơnih tui ñu kơprah-kơprĭng, 'buh dò hơgĕ tra. 37 Hơdơi tơ ñu kŭng hũ Juđa, mơnih Galile, đì-tơgồ tămdră-wơ̆ lăm thŭn pơtau Rôma wă-angăn khà buơl làng, sơ̆ng ba-pơsờh lô mơnih tui drơi; bloh nư̆n kŭng mơtai, abih du mơnih tui ñu kŭng kơđòng kơprah-kơprĭng abih. 38 Nư̆n tŭ ni dơlhă yòng đờm sơ̆ng buơl sơ-ai: Pleh atàh bĕ mư̆ng du mơnih ni, kừ luơi mơti buơl guñu. Kơyoa yah pơnuaĭ sơnư̆ng-bơyai sơ̆ng bruă ngă ni la kơyoa mư̆ng jơi anà mơnih, nư̆n rơŭ kơđòng pơluĭ-pơlơhiă. 39 Bloh yah la kơyoa mư̆ng Yàng Pô Lơngì, nư̆n buơl sơ-ai 'buh rơgơi pơluĭ-pơlơhiă jiơ̆ng; tơrblơ̆ wơ̆, buơl sơ-ai tơbiă jiơ̆ng du mơnih tămdră-wơ̆ sơ̆ng Yàng Pô Lơngì.” Buơl guñu sa hơtai păng sơ̆ng ngă tui pơnuaĭ Gamaliel đờm bơyai.
40 Buơl guñu iơu du mơnih tơdi-tơdài gài tơma wơ̆, pơđăr mơnih glih-atòng, sơ̆ng pơkơŭ 'buh brơi mă angăn Yàng Jêsu bloh pơto-akhàn tra, bloh nư̆n toh-tơleh brơi du mơnih tơdi-tơdài tơbiă.
41 Du mơnih tơdi-tơdài tơbiă klàh mư̆ng anih Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng pơgùm-pơtòm gơŭ, lăm hơtai-hơtiàn sờh-sài kơyoa buơl guñu hũ c̆ơ la iơŭ păl tô kŏng pơnuaĭ klau-pơtăt kơyoa angăn Yàng Jêsu. 42 Yàu hơrơi, lăm anih sàng duh-dơlbăt halài mư̆ng sàng ni truh sàng pơkơ̆n, du mơnih tơdi-tơdài kừ sơđaŭ pơto-pơsài sơ̆ng pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm Yàng Jêsu, la Pô Krist.