4
Pier Sơ̆ng Jăng Tơ Anaŭ Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng Juđa
Lăm tŭ Pier sơ̆ng Jăng dò đờm sơ̆ng buơl làng, nư̆n du mơnih gơnuăr pơyă phơ̆n duh-dơlbăt, mơnih apăn-akŏ lĭng gàr-c̆ơ sàng duh-dơlbăt, sơ̆ng du mơnih Sađuse ba gơŭ truh. Buơl guñu anok hơtai biă, kơyoa Pier sơ̆ng Jăng hũ pơto-pơsài tơ buơl làng sơ̆ng đờm pơto-akhàn lài Yàng Jêsu hũ hơdiŭ wơ̆, kơyoa nư̆n mơnih mơtai bơjơ kŭng rơŭ hơdiŭ wơ̆. Buơl guñu mă Pier sơ̆ng Jăng krơ̆ lăm sàng jàm tơ̆l truh tơ hơrơi hơdơi, kơyoa tŭ nư̆n lơngì tơma mơlăm bơjơ. Bloh yah yơu nư̆n, lô mơnih hũ mơhư̆ pơnuaĭ Pier sơ̆ng Jăng pơto-akhàn nư̆n păng-tui, sơ̆ng mĭn khà mơnih lơkơi păng-tui soh đì truh pơgăp lơma rơbơu aràng.
Hơrơi hơdơi, du mơnih gơnuăr apăn-akŏ buơl làng Juđa, du mơnih gơnuăr-tha sơ̆ng du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia, pơgùm-pơtòm gơŭ lăm Jerusalem, găm sơ̆ng Anne, la mơnih gơnuăr prŏng apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt, Kaiphe, Jăng, Aleksandrơ, sơ̆ng abih du mơnih lăm sàng-dơnò mơnih gơnuăr prŏng apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt. Buơl guñu mă Pier sơ̆ng Jăng truh dò dơ̆ng tơkrah buơl guñu sơ̆ng tơnia khào: “Gơnừm tơ gơnăp-gơnuăr lơi halài mă angăn aràng sơi bloh buơl guhã ngă pơnuaĭ ni?” Tŭ nư̆n Pier, hũ baŭ-bèng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, đờm lài: “Ơ du mơnih gơnuăr apăn-akŏ buơl làng sơ̆ng du mơnih gơnuăr-tha! Yah hơrơi ni buơl dơlhă kơđòng tơnia-khào kơyoa sa bruă siàm hũ ngă tơ sa aràng mơnih joh-je, mư̆ng pơnuaĭ hơyơu mơnih nư̆n hũ pơsồ-pơsaih, 10 nư̆n yòng abih buơl kơi sơ̆ng abih buơl làng Israel thơu bĕ lài: gơnừm tơ angăn Yàng Jêsu Krist mơnih Nasaret, Pô bloh buơl kơi hũ pơ̆ng tơ kơyơu pơkăl, sơ̆ng Yàng Pô Lơngì hũ ngă hơdiŭ wơ̆ mư̆ng pơnuaĭ mơtai, nư̆n la gơnừm tơ Pô bloh mơnih ni hũ pơsồ-pơsaih sơ̆ng tŭ ni dò dơ̆ng tơ anaŭ buơl kơi. 11 Yàng Jêsu ni la boh pơtơu bloh buơl kơi la du mơnih khờh bơ̆-ngă sàng, prah-luơi,
Bloh hũ tơbiă jiơ̆ng boh pơtơu akiăng sàng. * 4:11 Pơđik Adoh Mơyòm 118:22.
12 'Buh hũ pơnuaĭ dŏng-pơklàh lăm pô lơi pơkơ̆n, kơyoa tơ ala lơngì, 'buh hũ angăn lơi pơkơ̆n brơi tơ jơi anà mơnih, tô buơl gudrơi gơnừm tơ angăn nư̆n bloh hũ dŏng-pơklàh.”
13 Tŭ buơl guñu 'buh pơnuaĭ hĭl-pràn Pier sơ̆ng Jăng, sơ̆ng thơu loh-làng dua aràng la du mơnih bơhiàn soh, 'buh hũ mơgru lô, nư̆n buơl guñu mă ngă krơi-takơtuă biă. Buơl guñu kŭng kràn thơu Pier sơ̆ng Jăng la du mơnih mư̆ng dơlhơu hũ dò sơ̆ng Yàng Jêsu. 14 Bloh kơyoa 'buh mơnih joh hũ pơsồ-pơsaih dò dơ̆ng jĕ gah dua aràng mơnih tơdi-tơdài, nư̆n buơl guñu 'buh thơu đờm sơđồ wơ̆ hơyơu lơi. 15 Hơdơi tŭ pơđăr Pier sơ̆ng Jăng tơbiă mư̆ng anih adŭ Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng Juđa pơgùm-pơtòm, buơl guñu tămbơyai sơ̆ng gơŭ 16 lài: “Buơl gudrơi păl ngă hơyơu sơ̆ng du mơnih ni? Kơyoa abih buơl làng lăm Jerusalem hũ thơu loh-làng biă la buơl guñu hũ ngă sa pơnuaĭ c̆rih-krơi, sơ̆ng buơl gudrơi 'buh rơgơi đờm kơmlah jiơ̆ng. 17 Bloh tô bruă ni 'buh hũ đờm ba pơtiơ̆ng prŏng-lơnàng rơlau lăm buơl làng, buơl gudrơi păl đờm pơkơŭ-pơhuơĭ buơl guñu, 'buh brơi gơnuăr buơl guñu đờm truh angăn nư̆n sơ̆ng aràng sơi tra.” 18 Yơu nư̆n, buơl guñu iơu Pier sơ̆ng Jăng tơma, sơ̆ng pơkơŭ dua aràng buơl guñu 'buh brơi mă angăn Yàng Jêsu bloh đờm halài pơto tra. 19 Bloh Pier sơ̆ng Jăng đờm sơđồ: “Yòng buơl kơi c̆ơ-sơnư̆ng bĕ, hơyơu la iơŭ, tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì, buơl dơlhă păl păng bơbah buơl kơi rơlau la păng bơbah Yàng Pô Lơngì? 20 Kơyoa buơl dơlhă 'buh rơgơi 'buh đờm mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ buơl dơlhă hũ 'buh sơ̆ng păng.”
21 Hơdơi tŭ đờm pơhuơĭ sa amăng tra wơ̆, buơl guñu toh-tơleh brơi Pier sơ̆ng Jăng tơbiă, kơyoa buơl guñu 'buh duah hũ pơnuaĭ hơgĕ tô ngă glài Pier sơ̆ng Jăng, sơ̆ng kŭng kơyoa buơl guñu huơĭ tơ buơl làng rơi. Kơyoa abih buơl làng, aràng sơi aràng nư̆n kŭng mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì mư̆ng bruă hũ tơbiă truh. 22 Mơnih lơkơi hũ pơnuaĭ c̆rih-krơi pơsồ-pơsaih nư̆n, la mơnih rơlau pà pluh thŭn bơjơ.
23 Hơdơi tŭ hũ toh-tơleh, Pier sơ̆ng Jăng truh sơ̆ng buơl adơi-ai drơi, đờm-akhàn wơ̆ mư̆ng abih tơgrơ̆ pơnuaĭ du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt sơ̆ng du mơnih gơnuăr-tha hũ đờm. 24 Tŭ mơhư̆ yơu nư̆n, abih tơgrơ̆ aràng sa hơtai sơgơŭ pồ-săp iơu-lài sơ̆ng Yàng Pô Lơngì lài: “Khoai Yàng, la Pô c̆rơ̆ng-tơbiă lơngì, lơ̆n-tơnah, ia-tơsì, găm sơ̆ng abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n lăm nư̆n. 25 Rùp-phŭn Pô hũ gơnừm Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, angui kàng-bơbah kơi-kŏ pàng-yau buơl dơlhă la Đabit, mơnih duh bruă Pô, bloh đờm:
‘Kơyoa hơgĕ du buơl làng anok hơtai,
Sơ̆ng kơyoa hơgĕ du lơgăr duah bơyai-rơc̆ăng pơnuaĭ 'buh kwơ-màng?
26 Du pơtau lăm dun-ya đì-tơgồ,
Du gơnuăr apăn-akŏ pơtòm-pơjŭm gơŭ wơ̆,
Bloh tămdră-wơ̆ sơ̆ng Yàng sơ̆ng Pô Krist Pô.’ 4:26 Pơđik Adoh Mơyòm 2:1,2.
27 Biă yơu nư̆n, Herôt sơ̆ng 'Bônsơ Pilat, găm sơ̆ng du buơl làng agàh sơ̆ng buơl làng Israel, hũ pơgùm-pơtòm gơŭ lăm plơi-prŏng ni tô tămdră-wơ̆ sơ̆ng Mơnih Hơlŭn-Hơlă sơc̆ih-sri Pô la Yàng Jêsu, Pô bloh Yàng hũ lŭ mơñà, 28 tô ngă tơgrơ̆ bruă kơyoa tơngàn Pô sơ̆ng hơtai-khiăng Pô hũ ngă-nìn dơlhơu. 29 Tŭ ni, ơ Yàng, yòng Yàng c̆ơ truh du pơnuaĭ buơl guñu pơkơŭ-pơhuơĭ, sơ̆ng yòng brơi tơ du mơnih hơlŭn-hơlă Pô hũ hĭl-pràn hơtai-hơtiàn pơto-akhàn pơnuaĭ Pô. 30 Yòng yơ̆r tơngàn Pô tơbiă tô pơsồ-pơsaih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì, sơ̆ng ngă du pơnuaĭ-c̆rih nàl-krơi lăm angăn Mơnih Hơlŭn-Hơlă sơc̆ih-sri Pô, la Yàng Jêsu.” 31 Hơdơi tŭ buơl guñu iơu-lài, nư̆n anih buơl guñu pơtòm-pơjŭm mơgơi-lơnggơ̆r, abih tơgrơ̆ mơnih hũ baŭ-bèng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, sơ̆ng hĭl-pràn hơtai-hơtiàn pơto-akhàn pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì.
Hơtai-Hơtiàn Uơ̆n-Rơnăm Gơŭ Lăm Du Mơnih Păng-Tui Yàng C̆ơmrừp
32 Tŭ nư̆n, abih tơgrơ̆ mơnih păng-tui Yàng hũ sa hơtai-hơtiàn sa akŏ sơnư̆ng sơ̆ng gơŭ, 'buh hũ aràng sơi c̆ơ phơ̆n-bơna drơi hũ la phơ̆n krơi, bloh c̆ơ kơrhia abih tơgrơ̆ phơ̆n la phơ̆n găm sơ̆ng gơŭ. 33 Du mơnih tơdi-tơdài mă gơnăp-gơnuăr prŏng bloh ngă grơh mư̆ng pơnuaĭ hơdiŭ wơ̆ Yàng Jêsu, sơ̆ng Pô tuh pơnuaĭ anĭt-brơi-soh dơlah-dơlài tơ ngŏ buơl guñu. 34 Kơyoa nư̆n, lăm tơkrah du mơnih păng-tui 'buh hũ aràng sơi siơŭ-kơđòng hơgĕ, kơyoa du mơnih hũ hơma-tơnah halài sàng-dơnò, mă pơblơi abih, sơ̆ng apăn priă pơblơi hũ, 35 daŭ tơ ala tơkai du mơnih tơdi-tơdài. Priă nư̆n hũ pơrpha tơ yàu aràng tui yơu pơnuaĭ yàu aràng c̆àng păl hũ tô angui 'bơ̆ng. 36 Jôsep, mơnih bloh du mơnih tơdi-tơdài pơ-angăn la 'Banaba, mơblàng la “anà lơkơi pơnuaĭ pơluơ-pơrơngài,” dò lăm jơi-pơtiàn Lebi, plơi tơ C̆iprơ, 37 hũ sa bĭ hơma, ñu pơblơi hơma nư̆n, mă priă apăn daŭ tơ anih tơkai du mơnih tơdi-tơdài.

*4:11 4:11 Pơđik Adoh Mơyòm 118:22.

4:26 4:26 Pơđik Adoh Mơyòm 2:1,2.