3
Mơnih Joh Hũ Pơsồ-Pơsaih – Pơnuaĭ Pier Pơto-Akhàn
Sa hơrơi dih, Pier sơ̆ng Jăng đì tơ sàng duh-dơlbăt lăm jơ iơu-lài tŭ klơu jơ diơŭ. Hũ sa aràng mơnih joh mư̆ng tŭ tơbiă mư̆ng tŭng ame, yàu hơrơi hũ aràng ba truh daŭ tơ anih bơh 'băng sàng duh-dơlbăt, angăn la Bơh 'Băng Mơkrư, tô yòng priă sơ̆ng du mơnih nau tơma lăm sàng duh-dơlbăt. Tŭ 'buh Pier sơ̆ng Jăng nau tơma lăm sàng duh-dơlbăt, ñu yòng dua aràng brơi-soh tơ ñu sa-sĭt phơ̆n priă. Pier sơ̆ng Jăng c̆ơ tơpă tơ ñu bloh nư̆n đờm: “C̆ơ bĕ tơ buơl dơlhă!” Ñu c̆ơ nĭ-nùn tơ dua aràng, sơnư̆ng lài rơŭ đồ-mă hũ sa-sĭt phơ̆n hơgĕ. Bloh Pier đờm sơ̆ng ñu: “Dơlhă 'buh hũ mừh priă ơu, bloh pơnuaĭ dơlhă hũ nư̆n dơlhă brơi tơ sơ-ai: Mă angăn Yàng Jêsu Krist mơnih Nasaret, tơgồ dơ̆ng bĕ bloh nau!” Pier apăn tơ tơngàn gah hơnuă ñu sơ̆ng đơ̆ng ñu tơgồ. Lăm tơk tŭ nư̆n mư, dua gah plà tơkai sơ̆ng tơlàng mơta-akàn ñu tơbiă jiơ̆ng khăng-pràn. Ñu tơgồ sừp mư, dò dơ̆ng tơpă sơ̆ng nau tơma lăm sàng duh-dơlbăt găm sơ̆ng dua aràng mơnih tơdi-tơdài. Nau găm kơsĕt-mơya găm sơ̆ng adoh-mơyòm Yàng Pô Lơngì. Tŭ abih buơl làng 'buh ñu nau găm adoh-mơyòm Yàng Pô Lơngì găm, 10 sơ̆ng kràn-thơu rùp-phŭn ñu la mơnih sơđaŭ dò guh yòng brơi-soh tơ gah Bơh 'Băng Mơkrư anih sàng duh-dơlbăt, nư̆n mă ngă c̆rih-takơtuă biă mư̆ng bruă hũ tơbiă truh tơ ñu.
11 Lăm tŭ ñu sơđaŭ dò apăn kơjăp tơ tơngàn Pier sơ̆ng Jăng, nư̆n abih buơl làng mă ngă c̆rih-takơtuă biă, ba gơŭ đuaĭ truh sơ̆ng buơl guñu tơ anih angăn la sơndờp bơh 'băng Salômôn.
12 'Buh yơu nư̆n, Pier đờm sơ̆ng buơl làng: “Ơ adơi-ai jơi-pơtiàn Israel, kơđa hơgĕ buơl adơi-ai mă ngă c̆rih-takơtuă mư̆ng bruă ni? Kơđa hơgĕ buơl adơi-ai c̆ơ nĭ-nùn tơ buơl dơlhă, ngă yơu buơl dơlhă hũ gơnừm tơ gơnăp-gơnuăr halài hơtai-hơtiàn tơpă-siàm rùp-phŭn drơi, bloh ngă tơ mơnih joh ni nau jiơ̆ng? 13 Yàng Pô Lơngì Abraham, Isak sơ̆ng Jakôp, Yàng Pô Lơngì kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi hũ ngă màng-kơc̆rà mơnih duh bruă Pô la Yàng Jêsu, Pô bloh buơl adơi-ai hũ mă jào sơ̆ng kơmlah-luơi tơ anaŭ Pilat lăm tŭ ñu hũ hơtai khiăng toh-tơleh tơ Pô. 14 Buơl adơi-ai hũ kơmlah-luơi Pô Sơc̆ih-Sri sơ̆ng Pô Rĭng-Tơpă, bloh yòng toh-tơleh tơ drơi sa aràng mơnih pơmơtai mơnih. 15 Buơl adơi-ai hũ pơmơtai Yàng pơnuaĭ hơdiŭ, bloh Yàng Pô Lơngì hũ ngă tơ Pô hơdiŭ wơ̆ mư̆ng pơnuaĭ mơtai, sơ̆ng buơl dơlhă la du mơnih ngă grơh tơ pơnuaĭ nư̆n. 16 Kơyoa pơnuaĭ păng-tui lăm angăn Pô, la angăn hũ ngă tơ mơnih ni, mơnih bloh buơl adơi-ai hũ 'buh sơ̆ng thơu ni hũ pràn-khăng. Rùp-phŭn angăn Pô sơ̆ng pơnuaĭ păng-tui lăm anih Pô hũ ngă tơ mơnih ni pràn-khăng wĭl-tơ̆l, yơu abih buơl adơi-ai hũ 'buh.
17 Ơ buơl adơi-ai, tŭ ni dơlhă thơu buơl adơi-ai sơ̆ng du mơnih apăn-akŏ buơl adơi-ai hũ ngă pơnuaĭ nư̆n kơyoa siơŭ pơnuaĭ wờng thơu. 18 Bloh Yàng Pô Lơngì hũ angui pơnuaĭ nư̆n tô ngă iơŭ tơpă pơnuaĭ Pô hũ angui kàng du mơnih gơnuăr-hwơ̆r bloh đờm pơthơu dơlhơu lài Pơtau Krist Pô păl kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr. 19 Yơu nư̆n, buơl adơi-ai păl mơbai prah-luơi glài-sơnoh bĕ, gài mơrai wơ̆ sơ̆ng Yàng Pô Lơngì tô pơnuaĭ glài-sơnoh drơi hũ anĭt toh-luơi, 20 tô du tŭ-hơrơi lơngai-siàm bloh Yàng brơi tơ buơl adơi-ai rơŭ truh, tô Pô hũ rơgơi pơđăr Pô Krist, nư̆n la Yàng Jêsu, Pô hũ ngă-nìn mư̆ng dơlhơu, truh sơ̆ng buơl adơi-ai. 21 Pô nư̆n păl hũ rò nau wơ̆ tơ ngŏ lơngì tơ̆l truh tơ tŭ-hơrơi abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n pơsơlih bơrhơu, la tŭ-hơrơi Yàng Pô Lơngì hũ angui kàng-bơbah du mơnih gơnuăr-hwơ̆r sơc̆ih-sri Pô bloh đờm pơthơu dơlhơu mư̆ng yau thrơi. 22 Biă yơu nư̆n, Môise hũ đờm: ‘Yàng la Yàng Pô Lơngì buơl gudrơi rơŭ pơtơgồ mư̆ng tơkrah adơi-ai buơl guhã sa Pô gơnuăr-hwơ̆r yơu dơlhă, sơ̆ng buơl guhã păl păng ngă tui abih tơgrơ̆ pơnuaĭ Pô đờm pơđăr. 23 Yah aràng sơi 'buh păng Pô gơnuăr-hwơ̆r nư̆n rơŭ kŏng pơluĭ-pơlơhiă klàh mư̆ng buơl làng.’ * 3:23 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 18:15,19. 24 Abih du mơnih gơnuăr-hwơ̆r, mư̆ng Samuel tơ̆l truh tơ du mơnih gơnuăr-hwơ̆r hơdơi, tŭ đờm hwơ̆r kŭng hũ đờm brơi pơthơu mư̆ng du hơrơi ni. 25 Buơl adơi-ai la anà-tơc̆o du mơnih gơnuăr-hwơ̆r sơ̆ng pơnuaĭ pơguăn-pơđoàn bloh Yàng Pô Lơngì hũ ngă tơbiă sơ̆ng kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi, tŭ Pô đờm sơ̆ng Abraham: ‘Tơgrơ̆ buơl làng lăm dun-ya rơŭ gơnừm tơ jơi-pơtiàn anà bloh hũ pơnuaĭ lơngai-pơtuah.’ 3:25 Bơ-àr C̆ơmrừp 12:3; 22:18. 26 Yàng Pô Lơngì hũ pồ-pơđăr Mơnih Hơlŭn-Hơlă Pô, sơ̆ng pơđăr Pô truh brơi pơnuaĭ lơngai-pơtuah tơ buơl adơi-ai dơlhơu, sơ̆ng bruă ngă tơ yàu aràng lăm buơl adơi-ai prah-luơi du jơlàn-sơnah mơsak-jơhà drơi.”

*3:23 3:23 Akhàn Wơ̆ Pơnuaĭ Adăt-Adia 18:15,19.

3:25 3:25 Bơ-àr C̆ơmrừp 12:3; 22:18.