2
Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri Trŭn Mơrai
Truh hơrơi pơjŭm 'bơ̆ng Pentikôt, * 2:1 Hơdơi pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng Nau Găn lơma pluh hơrơi la pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng Pentikôt. abih du mơnih tui-mơgru Yàng pơtòm-pơjŭm gơŭ tơ sa anih. Phŭ-phă, hũ săp mư̆ng ngŏ lơngì trŭn, yơu săp rơbù blùh pràn biă, ŭr-ŭr tơma baŭ abih lăm sàng anih du mơnih tui-mơgru dò pơtòm-pơjŭm gơŭ. Du mơnih tui-mơgru 'buh du rơ̆p dơlah mơhiơ̆ yơu dơlah apui tơbiă truh, pơklah krơi sơ̆ng đơ̆m tơ ngŏ yàu aràng buơl guñu. Abih tơgrơ̆ mơnih hũ baŭ-bèng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, buơl guñu tơma đờm du ia pơkơ̆n, tui yơu Bơngă Sơc̆ih-Sri brơi buơl guñu đờm.
Tŭ nư̆n, lăm plơi-prŏng Jerusalem, hũ du mơnih Juđa păng-duh Yàng Pô Lơngì, truh mư̆ng tơgrơ̆ buơl làng lăm dun-ya. Tŭ mơhư̆ săp nư̆n, buơl làng ba gơŭ đuaĭ truh, sơ̆ng buơl guñu krơi-takơtuă biă, kơyoa yàu aràng hũ mơhư̆ du mơnih tui-mơgru đờm ia phŭn drơi. Buơl guñu mă ngă c̆rih-takơtuă biă sơ̆ng đờm tơnia gơŭ: “Abih du mơnih dò đờm nư̆n 'buh iơŭ la mơnih Galile ơu? Nư̆n kơđa hơgĕ yàu aràng buơl gudrơi mơhư̆ buơl guñu đờm ia phŭn buơl gudrơi? Buơl gudrơi ni, hũ mơnih la buơl làng Pathe, Međi, Elamit, sơ̆ng du mơnih dò lăm Mesôpôtami, Juđe, Kapadôs, Pôntu, Asi, 10 hũ mơnih la buơl làng Phirigi, Pamphili, Ejiptơ, buơl làng c̆àr Libi jĕ Siren; du mơnih thuai truh mư̆ng Rôma, 11 găm mơnih Juđa halài mơnih buơl làng lơgăr agàh păng-tui jơlàn mơnih Juđa duh-dơlbăt, mơnih Kret sơ̆ng mơnih Arap rơi; abih buơl gudrơi hũ mơhư̆ buơl guñu angui ia phŭn buơl gudrơi bloh đờm mư̆ng du bruă gơnăp-gơnuăr Yàng Pô Lơngì.” 12 Abih tơgrơ̆ mơnih mă ngă krơi-takơtuă sơ̆ng 'buh thơu sơnư̆ng hơyơu lơi, nư̆n đờm sơ̆ng gơŭ lài: “Bruă ni mơblàng la hơyơu?” 13 Bloh hũ du mơnih pơkơ̆n klau-pơtăt, đờm lài: “Buơl guñu mơbŭ tơpai bơrhơu nư̆n.”
Pơnuaĭ Pier Pơto-Akhàn
14 Tŭ nư̆n, Pier dò dơ̆ng găm sơ̆ng sa-pluh sa aràng mơnih tơdi-tơdài, pồ săp đờm sơ̆ng buơl làng: “Ơ buơl adơi-ai la mơnih Juđa sơ̆ng abih du mơnih dò lăm Jerusalem. Yòng thơu loh-làng bĕ pơnuaĭ ni, sơ̆ng pơh tơnia păng pơnuaĭ dơlhă đờm: 15 Du mơnih ni buh iơŭ mơbŭ ia tơpai yơu buơl adơi-ai sơnư̆ng ơu, kơyoa tŭ ni mĭn pơrpa sơlpăn jơ glai ờm. 16 Bloh ni la pơnuaĭ mơnih gơnuăr-hwơ̆r Jôel hũ đờm:
17 ‘Yàng Pô Lơngì đờm: Lăm du hơrơi luĭ-dŭt,
Kơu rơŭ tuh Bơngă Sơc̆ih-Sri Kơu tơ ngŏ tơgrơ̆ mơnih,
Anà lơkơi sơ̆ng anà kơmơi buơl guhã rơŭ đờm hwơ̆r,
Du lơkơi dăm rơŭ 'buh pơnuaĭ brơi pơ'buh,
Sơ̆ng du mơnih tha rơŭ hũ pơnuaĭ lơpơi.
18 Lăm du hơrơi nư̆n, Kơu rơŭ tuh Bơngă Sơc̆ih-Sri Kơu tơ ngŏ du mơnih hơlŭn-hơlă lơkơi sơ̆ng hơlŭn-hơlă kơmơi Kơu,
Sơ̆ng buơl guñu rơŭ đờm hwơ̆r.
19 Kơu rơŭ ngă du pơnuaĭ c̆rih-krơi tơ ngŏ lơngì,
Sơ̆ng du nàl-krơi tơ ala lơ̆n; nư̆n la drah, apui, sơ̆ng joa asă,
20 Ia-hơrơi rơŭ tơbiă jiơ̆ng kơnăm-mơsrư̆,
Ia-blàn rơŭ mơr-yah yơu drah,
Dơlhơu tơ hơrơi prŏng sơ̆ng màng-kơc̆rà Yàng truh.
21 Sơ̆ng aràng sơi iơu-lơkơu angăn Yàng nư̆n rơŭ hũ dŏng-pơklàh.’ 2:21 Jôel 2:28-32.
22 Ơ gơŭ-găn jơi-pơtiàn Israel, yòng păng bĕ pơnuaĭ dơlhă đờm: Yàng Jêsu mơnih Nasaret, la Mơnih bloh Yàng Pô Lơngì hũ angui ngă du bruă gơnăp-gơnuăr, pơnuaĭ-c̆rih sơ̆ng nàl-krơi tơkrah buơl adơi-ai, tô ngă grơh tơ Pô tơ anaŭ buơl adơi-ai, yơu rùp-phŭn buơl adơi-ai hũ thơu loh-làng. 23 Pô hũ kŏng pơblơ̆ jào tui pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì hũ ngă-nìn sơ̆ng thơu dơlhơu, sơ̆ng buơl adơi-ai hũ jồm tơngàn mơnih mơsak-jơhà bloh pơ̆ng Pô tơ ngŏ kơyơu pơkăl sơ̆ng pơmơtai. 24 Bloh Yàng Pô Lơngì hũ ngă tơ Pô hơdiŭ wơ̆, toh-tơleh Pô klàh mư̆ng pơnuaĭ pơđì-pơđoa pơnuaĭ mơtai, kơyoa pơnuaĭ mơtai 'buh rơgơi mă-pơkơŭ Pô jiơ̆ng. 25 Kơyoa pơtau Đabit hũ đờm mư̆ng Pô lài:
‘Dơlhă jiăng mĭt 'buh Yàng dò tơ anaŭ dơlhă,
Kơyoa Pô dò tơ gah hơnuă dơlhă, nư̆n dơlhă rơŭ 'buh kơđòng mơgơi-lơnggơh.
26 Kơyoa nư̆n, hơtai-hơtiàn dơlhă sờh-sài, dơlah dơlhă sờh-sờr,
Sơ̆ng rùp-phàp drah-rơlo dơlhă kŭng rơŭ dò-pơgleh lăm pơnuaĭ gơnừm-c̆àng.
27 Kơyoa Yàng rơŭ 'buh luơi bơngă-joa dơlhă lăm anih mơnih mơtai dò,
Kŭng 'buh luơi Pơtau Sơc̆ih-Sri Pô 'buh pơnuaĭ brŭ-brăm.
28 Yàng hũ brơi dơlhă thơu jơlàn pơnuaĭ hơdiŭ,
Kŭng rơŭ ngă tơ dơlhă baŭ-bèng pơnuaĭ sờh-sài tơ anaŭ Pô.’ 2:28 Pơđik Adoh Mơyòm 16:8-11.
29 Ơ buơl adơi-ai, dơlhă hũ rơgơi đờm nìn-kơjăp sơ̆ng buơl adơi-ai mư̆ng kơi-kŏ pàng-yau Đabit lài: ñu hũ mơtai sơ̆ng dơ̆r bơjơ, sơ̆ng kŭt-pơsàt ñu sơđaŭ dò tơkrah buơl gudrơi tơ̆l truh tơ hơrơi ni. 30 Bloh kơyoa pơtau Đabit la sa aràng mơnih gơnuăr-hwơ̆r, sơ̆ng thơu Yàng Pô Lơngì hũ mă pơnuaĭ tơpah-sri bloh đờm pơguăn sơ̆ng pơtau lài Pô rơŭ daŭ sa aràng mơnih mư̆ng lăm jơi-pơtiàn pơtau dò guh tơ ngŏ sơbàn pơtau. 31 Kơyoa nư̆n pơtau Đabit hũ 'buh dơlhơu sơ̆ng đờm mư̆ng pơnuaĭ Pô Krist hơdiŭ wơ̆ lài: Pô rơŭ 'buh kơđòng luơi lăm anih mơnih mơtai dò, sơ̆ng rùp-phàp Pô rơŭ 'buh păl kŏng brŭ-brăm. 32 Yàng Pô Lơngì hũ ngă tơ Yàng Jêsu ni hơdiŭ wơ̆, sơ̆ng abih buơl dơlhă la du mơnih ngă grơh mư̆ng pơnuaĭ nư̆n. 33 Yơu nư̆n, hơdơi tŭ Pô hũ rò đì dò tơ gah hơnuă Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng hũ đồ-mă Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri bloh Pô Yàng Ama hũ pơguăn brơi, nư̆n Pô tuh Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri tơbiă, yơu buơl adơi-ai hũ 'buh sơ̆ng mơhư̆. 34 Kơyoa pơtau Đabit ka tŭ lơi đì tơ ngŏ lơngì, bloh rùp-phŭn pơtau hũ đờm:
‘Yàng hũ đờm sơ̆ng Yàng dơlhă lài:
Dò guh bĕ tơ gah hơnuă Kơu,
35 Tơ̆l truh tơ tŭ lơi Kơu daŭ du mơnih mơbai-tămdră sơ̆ng Anà ngă gơnŭl juă tơ ala tơkai Anà.’ § 2:35 Pơđik Adoh Mơyòm 110:1. 36 Kơyoa nư̆n, abih tơgrơ̆ mơnih Israel păl thơu nìn-kơjăp lài: Yàng Jêsu ni, la Pô bloh buơl adơi-ai hũ pơ̆ng tơ ngŏ kơyơu pơkăl, hũ Yàng Pô Lơngì pồ-pơđì ngă jiơ̆ng Yàng sơ̆ng Pô Krist.”
37 Tŭ păng pơnuaĭ nư̆n, lăm hơtai-hơtiàn buơl guñu pơđì-pơđoa dơnuh-dơnà biă, nư̆n tơnia Pier sơ̆ng du mơnih tơdi-tơdài pơkơ̆n lài: “Ơ buơl sơ-ai, buơl dơlhă păl ngă hơyơu ni?” 38 Pier đờm sơ̆ng buơl guñu: “Buơl adơi-ai păl mơbai prah-luơi glài-sơnoh bĕ, yàu aràng păl mă angăn Yàng Jêsu bloh đồ-mă pơnuaĭ 'baptem tô hũ anĭt toh-luơi glài-sơnoh drơi, bloh nư̆n rơŭ đồ-mă hũ phơ̆n anĭt-brơi soh la Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri. 39 Kơyoa pơnuaĭ đờm pơguăn nư̆n hũ pioh tơ buơl adơi-ai, tơ anà-tơc̆o buơl adơi-ai, sơ̆ng tơ abih tơgrơ̆ mơnih dò atàh, nư̆n la abih tơgrơ̆ mơnih bloh Yàng la Yàng Pô Lơngì buơl gudrơi rơŭ iơu rơwah.” 40 Pier kŭng angui lô pơnuaĭ pơkơ̆n wơ̆ tô ngă grơh sơ̆ng iơu-jà buơl guñu. Pier đờm: “Buơl adơi-ai păl dŏng bĕ rùp-phŭn drơi klàh mư̆ng jơi-pơtiàn mơsak-jơhà ni!” 41 Yơu nư̆n, du mơnih păng-tui đồ-mă pơnuaĭ Pier đờm, đồ-mă pơnuaĭ 'baptem. Sơ̆ng lăm hơrơi nư̆n, hũ pơgăp klơu rơbơu aràng păng-tui Yàng.
Pơnuaĭ Sa Hơtai-Hơtiàn Sơ̆ng Pơnuaĭ Uơ̆n-Rơnăm Gơŭ Lăm Tơrpuơl Mơnih Păng-tui Yàng C̆ơmrừp
42 Du mơnih păng-tui Yàng kơjăp hơtai-hơtiàn păng-rơmiă ngă tui pơnuaĭ du mơnih tơdi-tơdài pơto-pơđăr, pơnuaĭ nau-mơrai sơ̆ng buơl adơi-ai, pơnuaĭ 'bĕt pah 'bơ̆ng sơdơ̆r Yàng, sơ̆ng pơnuaĭ iơu-lài. 43 Abih tơgrơ̆ mơnih huơĭ-kơđa, kơyoa hũ lô pơnuaĭ-c̆rih nàl-krơi hũ ngă tơbiă mư̆ng du mơnih tơdi-tơdài. 44 Abih tơgrơ̆ mơnih păng-tui Yàng hũ sa hơtai-hơtiàn sơ̆ng gơŭ, mă abih tơgrơ̆ phơ̆n drơi hũ ngă jiơ̆ng phơ̆n găm sơ̆ng gơŭ. 45 Buơl guñu pơblơi phŭm-kơsai phơ̆n-bơna drơi hũ, bloh nư̆n pơrpha brơi tơ gơŭ, tui yơu pơnuaĭ yàu aràng păl hũ tô angui 'bơ̆ng. 46 Hơrơi lơi buơl guñu kŭng abih hơtai-hơtiàn truh tơ sàng duh-dơlbăt; sơ̆ng mư̆ng sàng ni truh sàng pơkơ̆n, buơl guñu 'bĕt pah sơ̆ng huă 'bơ̆ng găm sơ̆ng gơŭ sơ̆ng hơtai-hơtiàn sờh-sài, tơpă-tơpe. 47 Buơl guñu adoh-mơyòm Yàng Pô Lơngì sơ̆ng hũ siàm hơtai abih tơgrơ̆ mơnih. Yàu hơrơi, Yàng brơi lô mơnih rơlau hũ dŏng-pơklàh tơma lăm Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih.

*2:1 2:1 Hơdơi pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng Nau Găn lơma pluh hơrơi la pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng Pentikôt.

2:21 2:21 Jôel 2:28-32.

2:28 2:28 Pơđik Adoh Mơyòm 16:8-11.

§2:35 2:35 Pơđik Adoh Mơyòm 110:1.