BRUĂ DU MƠNIH TƠDI-TƠDÀI
PƠNUAĬ-SIÀM HŨ PƠTO-AKHÀN TƠ MƠNIH JUĐA
1
(Mư̆ng tăl 1:1 truh tăl 12:25)
Yàng Jêsu Đì Tơ Ngŏ Lơngì
Ơ Theôphil, lăm bơ-àr c̆ơmrừp, dơlhă hũ wă mư̆ng abih tơgrơ̆ bruă Yàng Jêsu hũ ngă sơ̆ng pơto-pơsài mư̆ng c̆ơmrừp, tơ̆l truh tơ hơrơi Pô hũ rò-đì tơ ngŏ lơngì, hơdơi tŭ Pô gơnừm tơ Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri bloh pơto-pơđăr du mơnih tơdi-tơdài Pô hũ pơlih-rơwah. Hơdơi tŭ kŏng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr, nư̆n tơ anaŭ du mơnih tơdi-tơdài, Pô mă lô pơnuaĭ c̆ơ̆ng-grơh ràng-tơbiă brơi thơu la Pô dò hơdiŭ. Pô tơbiă pơ'buh rùp sơ̆ng buơl guñu lăm pà pluh hơrơi, sơ̆ng pơto-pơđăr buơl guñu tơgrơ̆ pơnuaĭ mư̆ng lơgăr Yàng Pô Lơngì.
Lăm tŭ dò sơ̆ng du mơnih tơdi-tơdài, Pô đờm kơkơi-pơđăr buơl guñu: “Juơi tơbiă klàh mư̆ng plơi-prŏng Jerusalem, bloh păl dò tơ anih nư̆n c̆àng pơnuaĭ Pô Yàng Ama hũ pơguăn, la pơnuaĭ buơl guhã hũ mơhư̆ Kơu đờm. Kơyoa Jăng hũ ngă 'baptem sơ̆ng ia, bloh lăm sa-sĭt hơrơi tra, buơl guhã rơŭ hũ 'baptem sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri.” Nư̆n, du mơnih dò pơtòm gơŭ tơ anih nư̆n đờm sơ̆ng Pô lài: “Khoai Yàng, hũ iơŭ lăm tŭ ni Yàng rơŭ pơtơgồ wơ̆ lơgăr Israel ơu?” Pô đờm sơ̆ng buơl guñu: “Hơrơi-tŭ sơ̆ng tŭ-jơ bloh Pô Yàng Ama hũ ngă-nìn tui gơnuăr Pô, nư̆n la bruă buơl guhã 'buh păl thơu. Bloh tŭ Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri trŭn tơ ngŏ buơl guhã, nư̆n buơl guhã rơŭ đồ-mă gơnăp-gơnuăr, sơ̆ng ngă grơh mư̆ng Kơu tơ plơi-prŏng Jerusalem, abih c̆àr Juđe, c̆àr Samari, tơ̆l truh tơ luĭ-dŭt boh tơnah.”
Hơdơi tŭ đờm sơ̆ng buơl guñu du pơnuaĭ nư̆n, Pô hũ rò-đì tơ ngŏ lơngì lăm tŭ du mơnih tui-mơgru dò c̆ơ tui Pô. Hũ sa puk hwăl rò Pô tơrđơŭ thĭt, buơl guñu 'buh c̆ơ 'buh Pô tra. 10 Sơ̆ng lăm tŭ buơl guñu dò nĭ-nùn c̆ơ tơ ngŏ lơngì tŭ Pô hũ rò-đì, nư̆n phŭ-phă hũ dua aràng mơnih lơkơi c̆ù ào kò tơbiă truh, dò dơ̆ng jĕ buơl guñu, 11 sơ̆ng đờm: “Ơ du mơnih Galile, kơđa hơgĕ buơl guhã sơđaŭ dò dơ̆ng c̆ơ mĭt tơ ngŏ lơngì yơu nư̆n? Yàng Jêsu ni hũ rò-đì tơ ngŏ lơngì mư̆ng tơkrah buơl guhã bơjơ, Pô kŭng rơŭ gài truh wơ̆ yơu pơnuaĭ buơl guhã hũ 'buh Pô đì tơ ngŏ lơngì rơi.”
Du Mơnih Tui Mơgru Tơ Anih Adŭ Ngŏ
12 Hơdơi mư̆ng nư̆n, du mơnih tui-mơgru mư̆ng c̆ơ̆ angăn la Ôlibe gài mơrai wơ̆ tơ plơi-prŏng Jerusalem. C̆ơ̆ nư̆n dò jĕ sơ̆ng Jerusalem, mĭn atàh pơgăp kàr sa ơwĕt jơlàn hũ gơnuăr nau lăm hơrơi Sa'bat.* 1:12 Tui pơnuaĭ adăt, lăm hơrơi Sa'bat, mơnih Juđa mĭn hũ gơnuăr nau atàh mư̆ng sàng drơi pơgăp 1 km soh. 13 Tŭ nau wơ̆ truh lăm plơi-prŏng, buơl guñu đì tơ sa boh adŭ tăl ngŏ sàng, la anih buơl guñu dò. Du mơnih nư̆n la Pier, Jăng, Jakơ, Andre, Philip, Thôma, 'Bathelemi, Mathiơ, Jakơ anà Alphe, Simôn Selôt, sơ̆ng Juđa anà Jakơ. 14 Abih du mơnih nư̆n hũ kơjăp sa hơtai-hơtiàn, sa akŏ-sơnư̆ng sơ̆ng gơŭ bloh iơu-lài sơ̆ng du mơnih kơmơi, sơ̆ng Mari la ame Yàng Jêsu, găm sơ̆ng du adơi-ai Pô.
Mathia Hũ Rơwah-Pồ Ngă Mơnih Tơdi-Tơdài Ala Juđa Iskariôt
15 Lăm du hơrơi nư̆n, Pier tơgồ dơ̆ng tơkrah du buơl adơi-ai — Hũ pơgăp sa rơtùh dua pluh aràng mơnih dò pơtòm-pơjŭm tơ anih nư̆n — bloh đờm lài: 16 “Ơ buơl adơi-ai, pơnuaĭ lăm 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri bloh Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri hũ gơnừm tơ kàng pơtau Đabit đờm hwơ̆r mư̆ng Juđa, la mơnih ba jơlàn tơ buơl mơnih truh mă Yàng Jêsu, păl hũ tơbiă iơŭ tơpă. 17 Kơyoa ñu sơđaŭ la mơnih lăm tơrpuơl buơl gudrơi, sơ̆ng hũ pơ-ơnah lăm gơnuăr bruă ni. 18 Ñu mă priă mơyòm-brơi mư̆ng glài-sơnoh drơi bloh blơi sa bĭ hơma, bloh nư̆n lơbuh pơc̆ơ̆ng akŏ trŭn, pơc̆ah tŭng, tơbiă pruaĭ tơ agàh bloh mơtai. 19 Bruă nư̆n abih buơl làng lăm plơi-prŏng Jerusalem hũ thơu loh-làng, tơ̆l truh buơl guñu angăn hơma nư̆n la ‘Hakeldama,’ tui ia phŭn buơl guñu mơblàng la Hơma Drah. 20 Kơyoa lăm 'bồn bơ-àr Pơđik Adoh Mơyòm kŭng hũ wă lài:
‘Lơkơu anih ñu dò tơbiă jiơ̆ng jơhua-ngơ̆t,
Juơi aràng sơi dò tơ anih nư̆n.’ 1:20 Pơđik Adoh Mơyòm 69:25.
Sơ̆ng:
‘Lơkơu tơ hũ sa aràng mơnih pơkơ̆n đồ-mă gơnuăr bruă ñu.’ 1:20 Pơđik Adoh Mơyòm 109:8.
21 Yơu nư̆n, lăm du mơnih hũ dò sơ̆ng buơl gudrơi lăm luĭ hơrơi-tŭ Yàng Jêsu nau mơrai tơkrah buơl gudrơi, 22 mư̆ng Jăng ngă 'baptem tơ Pô tơ̆l truh tơ hơrơi Pô hũ rò-đì mư̆ng tơkrah buơl gudrơi, păl hũ sa aràng mơnih ngă grơh găm sơ̆ng buơl gudrơi mư̆ng pơnuaĭ Pô hơdiŭ wơ̆.”
23 Du mơnih tui-mơgru rơwah-pồ dua aràng, sa aràng la Jôsep kŭng angăn la Barsaba, ñu kŭng hũ mơta pơkơ̆n la Justus, sơ̆ng mơnih dih la Mathia. 24 Bloh nư̆n buơl guñu iơu-lài: “Khoai Yàng, Yàng la Pô thơu loh-làng lăm hơtai-hơtiàn abih tơgrơ̆ mơnih, yòng pơto brơi tơ buơl dơlhă thơu lăm dua aràng mơnih ni, aràng sơi la mơnih Yàng hũ rơwah, 25 tô hũ pơ-ơnah lăm gơnuăr bruă tơdi-tơdài, bloh Juđa hũ prah luơi tô nau tơma lăm anih pioh krơi tơ ñu.” 26 Buơl guñu suă khà, iơŭ Mathia, nư̆n Mathia hũ rơwah pơtơma lăm tơrpuơl sa-pluh sa aràng mơnih tơdi-tơdài.

*1:12 1:12 Tui pơnuaĭ adăt, lăm hơrơi Sa'bat, mơnih Juđa mĭn hũ gơnuăr nau atàh mư̆ng sàng drơi pơgăp 1 km soh.

1:20 1:20 Pơđik Adoh Mơyòm 69:25.

1:20 1:20 Pơđik Adoh Mơyòm 109:8.