21
Yàng Jêsu Tơbiă Pơ'buh Rùp Jĕ Tơ Gah Ia-Tơsì Tiberias
Hơdơi mư̆ng nư̆n, Yàng Jêsu hũ tơbiă pơ'buh rùp sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô jĕ tơ gah ia-tơsì Tiberias. Bruă Pô tơbiă pơ'buh rùp yơu ni: Simôn Pier, Thôma angăn la Điđim, Nathanael, mơnih plơi-prŏng Kana c̆àr Galile, du anà lơkơi Sebeđe, sơ̆ng dua aràng mơnih tui-mơgru pơkơ̆n dò pơgùm-pơtòm sơ̆ng gơŭ. Simôn Pier đờm sơ̆ng buơl guñu: “Dơlhă nau mă akàn!” Du mơnih dih đờm: “Buơl dơlhă kŭng nau sơ̆ng sơ-ai!” Buơl guñu trŭn gơlài sơ̆ng tơbiă nau, bloh lăm mơlăm nư̆n, buơl guñu 'buh mă hũ hơgĕ ơu.
Truh glai ờm, Yàng Jêsu dò dơ̆ng tơ gah ia, bloh du mơnih tui-mơgru 'buh thơu nư̆n la Yàng Jêsu. Yàng Jêsu đờm sơ̆ng buơl guñu: “Ơ buơl anà, mă hũ akàn ơu?” Buơl guñu đờm: “'Buh ơu.” Pô đờm: “Dăng bĕ sơñuăl gah hơnuă gơlài, nư̆n buơl guhã rơŭ mă hũ akàn.” Buơl guñu dăng sơñuăl trŭn, bloh nư̆n 'buh rơgơi kơtŭng đì jiơ̆ng, kơyoa lăm sơñuăl baŭ du akàn. Mơnih tui-mơgru hũ Yàng Jêsu rơnăm đờm sơ̆ng Pier: “Nư̆n la Yàng!” Tŭ Simôn Pier mơhư̆ đờm “nư̆n la Yàng!” Pier tơmbah-tơmbàn mă ào c̆ù, kơyoa tŭ nư̆n ñu dò kŭl, bloh nư̆n kơsĕt trŭn lăm ia. Du mơnih tui-mơgru pơkơ̆n wah gơlài tơma, hua tui sa sơñuăl baŭ du akàn, kơyoa buơl guñu 'buh atàh hơdùm mư̆ng gah ia, mĭn pơgăp sa rơtùh met soh.
Tŭ đì truh tơ gah ia, buơl guñu 'buh tơ anih nư̆n hũ apui a-ngàh, tơ ngŏ hũ akàn, sơ̆ng hũ pah wơ̆. 10 Yàng Jêsu đờm: “Apăn bĕ du drơi akàn bloh buơl guhã pơrpa mă hũ mơrai tơ ni.” 11 Simôn Pier trŭn lăm gơlài, hua sơñuăl đì tơ gah ia. Lăm sơñuăl baŭ du akàn prŏng, yàu hũ sa rơtùh lơma pluh klơu drơi. Sơ̆ng yah akàn lô yơu nư̆n bloh sơñuăl sơđaŭ 'buh kloh. 12 Yàng Jêsu đờm: “Buơl guhã truh bloh 'bơ̆ng ờm bĕ!” 'Buh sa aràng mơnih lơi lăm du mơnih tui-mơgru khĭn tơnia lài: “Kơi la aràng sơi?” Kơyoa buơl guñu thơu nư̆n la Yàng. 13 Yàng Jêsu truh, mă pah brơi tơ buơl guñu, sơ̆ng kŭng brơi găm akàn rơi. 14 Ni la amăng klơu Yàng Jêsu tơbiă pơ'buh rùp sơ̆ng du mơnih tui-mơgru Pô, hơdơi tŭ Pô mư̆ng mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆.
Yàng Jêsu Sơ̆ng Pier
15 Hơdơi tŭ buơl guñu 'bơ̆ng bơjơ, Yàng Jêsu đờm sơ̆ng Simôn Pier: “Ơ Simôn, anà Jôna, hã rơnăm Kơu rơlau du mơnih ni ơu?” Pier đờm: “Khoai Yàng, Yàng thơu lài dơlhă rơnăm Yàng.” Yàng Jêsu đờm: “Ròng-glăng bĕ du abo anà Kơu.” 16 Pô tơnia ñu amăng dua: “Ơ Simôn, anà Jôna, hã rơnăm Kơu ơu?” Pier đờm: “Khoai Yàng, Yàng thơu lài dơlhă rơnăm Yàng.” Yàng Jêsu đờm: “Glăng bĕ abo Kơu.” 17 Pô tơnia ñu amăng klơu wơ̆: “Ơ Simôn, anà Jôna, hã rơnăm Kơu ơu?” Pier dơnuh-dơnà biă kơyoa Pô tơnia drơi truh klơu amăng lài: “Hã rơnăm Kơu ơu?” Ñu đờm sơ̆ng Pô: “Khoai Yàng, Yàng thơu abih tơgrơ̆ bruă. Yàng thơu lài dơlhă rơnăm Yàng.” Yàng Jêsu đờm: “Ròng-glăng bĕ abo Kơu.” 18 Iơŭ biă, “Kơu đờm sơ̆ng hã, tŭ hã dò dăm, hã akă tơlơi kơ-iăng tơ hã, sơ̆ng khiăng nau anih lơi nư̆n nau; bloh tŭ hã tha, hã rơŭ yơ̆r tơngàn tơbiă, bloh nư̆n mơnih pơkơ̆n rơŭ akă tơlơi kơ-iăng tơ hã, sơ̆ng ba hã nau truh anih hã 'buh khiăng.” 19 Pô đờm yơu nư̆n tô brơi thơu mư̆ng Pier rơŭ mơtai hơyơu lơi tô ngă màng-kơc̆rà angăn Yàng Pô Lơngì. Sơ̆ng hơdơi tŭ đờm yơu nư̆n, Pô đờm sơ̆ng Pier: “Tui bĕ Kơu!”
20 Pier pơtrah wơ̆, 'buh mơnih tui-mơgru bloh Yàng Jêsu rơnăm nau tui hơdơi; nư̆n la mơnih bloh lăm tŭ huă 'bơ̆ng diơŭ, hũ pơkiăng rùp jĕ tơ hărda Yàng Jêsu sơ̆ng tơnia: “Khoai Yàng, aràng sơi la mơnih rơŭ pơblơ̆-dră Pô?” 21 Tŭ 'buh mơnih nư̆n, Pier tơnia Yàng Jêsu: “Ơ Yàng, dò mơnih ni nư̆n hơyơu?” 22 Yàng Jêsu đờm: “Yah Kơu khiăng mơnih nư̆n kừ hơdiŭ tơ̆l truh tơ tŭ Kơu truh nư̆n hũ bruă hơgĕ truh tơ hã? Pơ-ơnah hã, tui bĕ Kơu!” 23 Kơyoa nư̆n, hũ pơnuaĭ pơtiơ̆ng tơkrah buơl adơi-ai lài mơnih tui-mơgru nư̆n rơŭ 'buh mơtai. Bloh Yàng Jêsu 'buh đờm sơ̆ng Pier lài: “Mơnih ni rơŭ 'buh mơtai,” bloh mĭn đờm: “Yah Kơu khiăng mơnih ni kừ dò hơdiŭ tơ̆l truh tơ tŭ Kơu truh nư̆n hũ bruă hơgĕ truh tơ hã?”
24 Rùp-phŭn mơnih tui-mơgru nư̆n ngă grơh mư̆ng tơgrơ̆ bruă ni, sơ̆ng hũ wă luơi wơ̆. Buơl gudrơi thơu lài pơnuaĭ ngă grơh ñu la tơpă biă. 25 Yàng Jêsu dò ngă lô bruă pơkơ̆n wơ̆. Yah kừ wă abih tui yàu bruă, nư̆n dơlhă sơnư̆ng lài abih dun-ya kŭng 'buh tơ̆l anih tô pioh abih du 'bơ-àr hũ wă tơbiă.