20
Bruă Yàng Jêsu Hơdiŭ Wơ̆
(Mathiơ 28:1-8; Mak 16:1-8; Luka 24:1-12)
Hơrơi c̆ơmrừp lăm sa tơjuh, tŭ lơngì dò rìng rìng sơrdah, Mari Mađơlen nau truh tơ kŭt atơu, 'buh boh pơtơu kơdrơ̆ tơ anaŭ kŭt hũ pơrlơ̆ng nau sơgah. Ñu tơmbah-tơmbàn đuaĭ truh tòm Simôn Pier sơ̆ng mơnih tui-mơgru dih, la mơnih tui-mơgru Yàng Jêsu rơnăm, sơ̆ng đờm: “Aràng hũ apăn Yàng nau klàh mư̆ng kŭt atơu bơjơ, sơ̆ng buơl dơlhă 'buh thơu buơl guñu luơi Pô anih lơi.”
Pier sơ̆ng mơnih tui-mơgru dih tơbiă nau mư, tô truh tơ kŭt atơu. Abih dua aràng sơ̆ng gơŭ đuaĭ, bloh mơnih tui-mơgru dih đuaĭ sơmăr rơlau Pier, sơ̆ng truh tơ kŭt dơlhơu. Mơnih tui-mơgru nư̆n kù tơ ala, c̆ơ lăm dơrlăm kŭt, sơ̆ng 'buh bơ-yài pơpò atơu dò tơ anih nư̆n, bloh 'buh tơma. Simôn Pier tui hơdơi kŭng truh anih. Ñu tơma tơpă lăm kŭt atơu, sơ̆ng 'buh bơ-yài pơpò atơu dò tơ anih nư̆n, sơ̆ng c̆ơnră jơ̆m akŏ Yàng Jêsu nư̆n 'buh dò sơgơŭ sa anih sơ̆ng bơ-yài pơpò, bloh blì wơ̆, daŭ krơi sa anih. Tŭ nư̆n, mơnih tui-mơgru dih, la mơnih hũ truh tơ kŭt dơlhơu, kŭng nau tơma, 'buh sơ̆ng păng-tui. Bloh buơl guñu sơđaŭ ka wờng pơnuaĭ 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri wă lài Pô păl mư̆ng mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆. 10 Hơdơi mư̆ng nư̆n, dua aràng mơnih tui-mơgru gài wơ̆ tơ sàng.
11 Bloh Mari dò dơ̆ng tơ agàh kŭt atơu bloh hia. Ñu hia găm, kù c̆ơ găm lăm dơrlăm kŭt atơu, 12 nư̆n 'buh dua aràng mơnih gơdrưh c̆ù ào kò, dò guh tơ anih hũ daŭ rùp atơu Yàng Jêsu, sa aràng dò guh gah akŏ, sa aràng gah tơkai. 13 Dua aràng mơnih gơdrưh tơnia: “Ơ mơnih kơmơi, kơđa hơgĕ hã hia?” Mari đờm sơđồ: “Kơyoa aràng apăn Yàng dơlhă nau thĭt bơjơ, dơlhă 'buh thơu buơl guñu luơi Pô anih lơi!” 14 Hơdơi tŭ đờm yơu nư̆n, ñu pơtrah wơ̆ sơ̆ng 'buh Yàng Jêsu dò dơ̆ng tơ anih nư̆n, bloh ñu 'buh thơu nư̆n la Yàng Jêsu. 15 Yàng Jêsu tơnia ñu: “Ni mơnih kơmơi, kơđa hơgĕ hã hia? Hã duah aràng sơi?” Mari sơnư̆ng lài nư̆n la mơnih ngă apùh, nư̆n đờm: “Ơ kơi, yah kơi hũ apăn Pô nau, yòng đờm brơi dơlhă thơu kơi hũ daŭ Pô anih lơi, tô dơlhă rơŭ truh bloh mă.” 16 Yàng Jêsu iơu: “Mari!”
Mari pơtrah wơ̆, angui ia Hebrơ bloh đờm lài: “Rabôni!” (mơblàng la Pô-Pơto). 17 Yàng Jêsu đờm: “Juơi tŭp truh Kơu, kơyoa Kơu ka đì sơ̆ng Ama! Bloh nau truh bĕ sơ̆ng buơl adơi-ai Kơu, đờm sơ̆ng buơl guñu lài: Kơu păl đì sơ̆ng Ama Kơu, kŭng la Ama buơl guhã, sơ̆ng Yàng Pô Lơngì Kơu, kŭng la Yàng Pô Lơngì buơl guhã.” 18 Mari Mađơlen nau akhàn tơ du mơnih tui-mơgru thơu lài ñu hũ 'buh Yàng, sơ̆ng đờm akhàn wơ̆ du pơnuaĭ Pô hũ đờm sơ̆ng ñu.
Yàng Jêsu Tơbiă Pơ'buh Rùp Sơ̆ng Du Mơnih Tui-Mơgru
(Mathiơ 28:16-20; Mak 16:14-18; Luka 24:36-49)
19 Glai diơŭ hơrơi nư̆n, la hơrơi c̆ơmrừp lăm sa tơjuh, tơgrơ̆ bơh 'băng anih du mơnih tui-mơgru dò sơđaŭ kăl-kơdrơ̆ kơjăp, kơyoa huơĭ tơ mơnih Juđa. Yàng Jêsu truh dò dơ̆ng tơkrah buơl guñu sơ̆ng đờm: “Lơngai-siàm tơ buơl guhã!” 20 Hơdơi tŭ đờm yơu nư̆n, Pô brơi buơl guñu c̆ơ tơngàn sơ̆ng rơsŭ drơi. Tŭ 'buh Yàng, du mơnih tui-mơgru sờh-sài biă. 21 Yàng Jêsu đờm sơ̆ng buơl guñu: “Lơngai-siàm tơ buơl guhã! Yơu Ama hũ pơđăr Kơu hơyơu lơi, Kơu kŭng pơđăr buơl guhã yơu nư̆n rơi!” 22 Hơdơi tŭ Pô đờm yơu nư̆n, Pô blùh joa tơ ngŏ buơl guñu, sơ̆ng đờm: “Đồ-mă bĕ Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri! 23 Yah buơl guhã toh-luơi glài tơ aràng sơi, glài mơnih nư̆n rơŭ hũ toh-luơi. Yah buơl guhã 'buh toh-luơi glài tơ aràng sơi, glài mơnih nư̆n rơŭ 'buh hũ toh-luơi.”
24 Tŭ Yàng Jêsu truh, nư̆n Thôma, angăn la Điđim, la sa aràng lăm sa-pluh dua aràng mơnih tơdi-tơdài, 'buh hũ mơta tơ anih nư̆n sơ̆ng du mơnih tui-mơgru. 25 Du mơnih tui-mơgru pơkơ̆n đờm sơ̆ng ñu: “Buơl dơlhă hũ 'buh Yàng.” Bloh Thôma đờm: “Yah dơlhă 'bu 'buh nàl đĭn lăm plà tơngàn Pô, yah dơlhă 'buh daŭ anà tơngàn dơlhă lăm anih hũ nàl đĭn, sơ̆ng 'buh daŭ plà tơngàn dơlhă lăm anih rơsŭ Pô, nư̆n dơlhă rơŭ 'buh păng-tui.” 26 Tơlpăn hơrơi hơdơi, du mơnih tui-mơgru dò pơtòm-pơjŭm gơŭ lăm sàng, Thôma kŭng hũ mơta tơ anih nư̆n sơ̆ng buơl guñu rơi. Tŭ tơgrơ̆ bơh 'băng hũ kăl-kơdrơ̆ kơjăp, Yàng Jêsu truh dò dơ̆ng tơkrah buơl guñu, sơ̆ng đờm: “Lơngai-siàm tơ buơl guhã!” 27 Bloh nư̆n Pô đờm sơ̆ng Thôma: “Daŭ bĕ anà tơngàn hã lăm ni, sơ̆ng c̆ơ plà tơngàn Kơu. Kŭng yơ̆r bĕ plà tơngàn hã tơbiă, sơ̆ng daŭ lăm anih rơsŭ Kơu. Juơi kră-khăng hơtai-hơtiàn, bloh păng-tui bĕ!” 28 Thôma đờm lài: “Khoai Yàng dơlhă sơ̆ng Yàng Pô Lơngì dơlhă!” 29 Yàng Jêsu đờm: “Kơyoa hã hũ 'buh Kơu nư̆n hã păng-tui. Lơngai-pơtuah tơ du mơnih 'bu 'buh bloh păng-tui.”
30 Yàng Jêsu hũ ngă tơ anaŭ du mơnih tui-mơgru Pô lô nàl-c̆rih pơkơ̆n wơ̆, bloh 'buh wă lăm bơ-àr ni. 31 Bloh tơgrơ̆ bruă ni hũ wă tơbiă, tô buơl guhã păng-tui lài Yàng Jêsu la Pô Krist, Anà Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng tô tŭ buơl guhã păng-tui, nư̆n gơnừm tơ angăn Pô bloh hũ pơnuaĭ hơdiŭ.