10
Kornai Păng-Tui Yàng
Tơ plơi-prŏng Sesare, hũ sa aràng mơnih angăn la Kornai, la mơnih apăn-akŏ sa rơtùh lĭng, lăm tơrpuơl lĭng angăn la Itali. Ñu sơ̆ng du mơnih lăm sàng-dơnò ñu la tơgrơ̆ mơnih duh-huơĭ Yàng Pô Lơngì. Ñu jiăng sơrmah hơtai-hơtiàn brơi-soh dŏng du mơnih rơ'bah rơ'bừp lăm buơl làng, sơ̆ng jiăng mĭt iơu-lài sơ̆ng Yàng Pô Lơngì.
Lăm sa hơrơi dih, pơgăp klơu jơ diơŭ, lăm sa pơnuaĭ brơi pơ'buh, ñu 'buh loh-làng sa aràng mơnih gơdrưh Yàng Pô Lơngì tơma lăm sàng drơi sơ̆ng đờm: “Ơ Kornai!” Ñu huơĭ-kơđa c̆ơ nĭ-nùn tơ mơnih gơdrưh sơ̆ng đờm: “Khoai Yàng, hũ bruă hơgĕ nư̆n?” Mơnih gơdrưh đờm: “Du pơnuaĭ hã iơu-lài găm sơ̆ng bruă hã brơi-soh dŏng mơnih pơkơ̆n hũ đì truh tơ Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng Pô hũ sơdơ̆r truh. Nư̆n tŭ ni, pơđăr bĕ mơnih nau truh tơ plơi-prŏng Jôppe, jà rò Simôn, kŭng angăn la Pier. Mơnih nư̆n tŭ ni dò sơdăng lăm sàng Simôn, mơnih khờh ngă kơlì, sàng dò jĕ tơ gah ia-tơsì.” Hơdơi tŭ mơnih gơdrưh đờm glai sơ̆ng Kornai nau bơjơ, Kornai iơu dua aràng lăm tơrpuơl mơnih hơlŭn-hơlă drơi găm sơ̆ng sa aràng mơnih lĭng hũ hơtai-hơtiàn duh-huơĭ Yàng Pô Lơngì, tŭ nư̆n dò duh bruă tơ ala gơnuăr ñu truh, sơ̆ng đờm-akhàn wơ̆ tơ buơl guñu păng mư̆ng abih tơgrơ̆ bruă, bloh nư̆n pơđăr buơl guñu nau truh tơ Jôppe.
Hơrơi hơdơi, pơgăp sa-pluh dua jơ hơrơi dơ̆ng, lăm tŭ klơu aràng mơnih nư̆n dò nau jơlàn sơ̆ng truh jĕ tơ plơi-prŏng Jôppe, nư̆n Pier đì tơ ngŏ 'blàng bơbŭng sàng tô iơu-lài. 10 Ñu lơpa tŭng sơ̆ng khiăng hũ phơ̆n hơgĕ 'bơ̆ng. Bloh lăm tŭ aràng dò rơc̆ăng pồ phơ̆n huă 'bơ̆ng, nư̆n ñu 'buh sa pơnuaĭ Yàng brơi pơ'buh. 11 Ñu 'buh lơngì pơh tơbiă, sơ̆ng hũ phơ̆n hơgĕ mơhiơ̆ yơu sa blah khăn prŏng, akă tơ pà gah akiăng, hũ pơtrŭn truh tơ ala lơ̆n. 12 Lăm khăn nư̆n hũ tơ̆l abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n pà gah tơkai, du jơi-phơ̆n rơwơi lăm ala lơ̆n, sơ̆ng jơi c̆ĭm tơ ngŏ lơngì. 13 Bloh nư̆n ñu mơhư̆ hũ săp đờm sơ̆ng ñu: “Ơ Pier, tơgồ bĕ, ngă rơlo bloh 'bơ̆ng.” 14 Pier đờm: “Khoai Yàng, 'buh jiơ̆ng ơu, kơyoa anà 'buh tŭ lơi 'bơ̆ng du jơi-phơ̆n hơgĕ sơŭ-sơnoh halài 'buh goh-sơc̆ih.” 15 Săp nư̆n đờm sơ̆ng ñu amăng dua wơ̆: “Phơ̆n hơgĕ Yàng Pô Lơngì hũ ngă tơ sơc̆ih-goh, nư̆n juơi c̆ơ la sơŭ-sơnoh.” 16 Bruă nư̆n tơbiă truh klơu amăng, bloh nư̆n phơ̆n mơhiơ̆ yơu khăn prŏng hũ sơrùi đì wơ̆ tơ ngŏ lơngì.
17 Lăm tŭ Pier dò sơnư̆ng-bơngoàn tô wờng thơu mư̆ng pơnuaĭ Yàng hũ brơi pơ'buh tơ drơi mơblàng la hơgĕ, nư̆n dih, du mơnih bloh Kornai hũ pơđăr nau kŭng tơnia duah hũ sàng Simôn bơjơ, sơ̆ng tŭ nư̆n buơl guñu dò dơ̆ng tơ anaŭ bơh 'băng. 18 Buơl guñu pồ săp tơnia hũ iơŭ Simôn, kŭng angăn la Pier, dò tơ anih ni ơu. 19 Lăm tŭ Pier dò sơnư̆ng-bơngoàn mư̆ng pơnuaĭ Yàng hũ brơi pơ'buh, nư̆n Bơngă Sơc̆ih-Sri đờm sơ̆ng ñu: “Dih, hũ klơu aràng mơnih dò duah anà. 20 Tơgồ dơ̆ng bĕ, trŭn nau sơ̆ng buơl guñu, juơi sơnư̆ng-huơĭ hơgĕ, kơyoa rùp-phŭn Kơu hũ pơđăr buơl guñu truh.”
21 Pier trŭn nau tòm du mơnih nư̆n sơ̆ng đờm: “Dơlhă ni la rùp-phŭn mơnih buơl kơi dò duah. Yòng tơnia, buơl kơi truh anih ni hũ bruă hơgĕ rơi?” 22 Buơl guñu đờm sơđồ: “Kornai, mơnih apăn-akŏ sa rơtùh lĭng, la sa aràng mơnih tơpă-siàm sơ̆ng duh-huơĭ Yàng Pô Lơngì, hũ abih buơl làng Juđa ngă grơh siàm. Ñu hũ sa aràng mơnih gơdrưh sơc̆ih-sri ba pơto, pơđăr păl duah kơi sơ̆ng jà kơi mơrai tơ sàng, tô păng du pơnuaĭ kơi pơto-pơđăr.” 23 Pier jà buơl guñu tơma lăm sàng, sơ̆ng jà buơl guñu dò pơgleh mơlăm tơ anih nư̆n. Hơrơi hơdơi, Pier tơgồ nau sơ̆ng buơl guñu. Kŭng hũ du adơi-ai mư̆ng Jôppe nau găm rơi. 24 Hơrơi hơdơi wơ̆, buơl guñu truh tơ Sesare. Tŭ nư̆n, Kornai hũ jà du gơŭ-pơtiàn, du adơi-ai gơŭ lơđăp-mừng biă sơ̆ng ñu, pơgùm-pơtòm gơŭ dò c̆àng lờih lăm sàng. 25 Tŭ Pier pơrpa tơma, nư̆n Kornai tơbiă nau rò, sơ̆ng pơđih rùp tơ ala tơkai Pier bloh dơlbăt. 26 Bloh Pier đơ̆ng ñu tơgồ sơ̆ng đờm: “Yòng kơi tơgồ dơ̆ng bĕ. Rùp-phŭn dơlhă ni kŭng mĭn la mơnih bơhiàn soh.” 27 Hơdơi tŭ đờm glai sơ̆ng Kornai, Pier nau tơma lăm sàng, 'buh lô mơnih dò pơgùm-pơtòm gơŭ tơ anih nư̆n. 28 Pier đờm sơ̆ng buơl guñu: “Buơl kơi kŭng thơu la mơnih Juđa 'buh hũ gơnuăr nau-mơrai halài tơma lăm sàng mơnih buơl làng agàh. Bloh Yàng Pô Lơngì hũ brơi dơlhă thơu lài dơlhă 'buh hũ gơnuăr angăn aràng sơi la sơŭ-sơnoh halài 'buh goh-sơc̆ih. 29 Kơyoa nư̆n, tŭ hũ jà nư̆n dơlhă mơrai truh mư, 'buh kơmlah-huơĭ hơgĕ. Yơu nư̆n dơlhă yòng tơnia, kơyoa mư̆ng pơnuaĭ hơgĕ bloh buơl kơi jà dơlhă truh tơ anih ni?” 30 Kornai đờm sơđồ: “Pà hơrơi dơlhơu, kŭng pơgăp jơ ni rơi, nư̆n la pơgăp klơu jơ diơŭ, dơlhă dò iơu-lài lăm sàng, phŭ-phă hũ sa aràng mơnih c̆ù ào kơc̆rà sơrdah, tơbiă truh dò dơ̆ng tơ anaŭ dơlhă. 31 Mơnih nư̆n đờm: ‘Ơ Kornai, pơnuaĭ hã iơu-lài hũ Yàng Pô Lơngì păng bơjơ, sơ̆ng bruă hã brơi-soh dŏng mơnih pơkơ̆n hũ Pô sơdơ̆r truh. 32 Yơu nư̆n, hã pơđăr bĕ mơnih truh tơ Jôppe, jà Simôn, angăn la Pier truh tơ anih ni. Mơnih nư̆n tŭ ni dò lăm sàng Simôn, mơnih khờh ngă kơlì, sàng dò jĕ tơ gah ia-tơsì.’ 33 Lăm tơk dơlhă pơđăr mơnih truh jà kơi, sơ̆ng kơi hũ hơtai-hơtiàn siàm truh tơ anih ni. Yơu nư̆n tŭ ni, abih buơl dơlhă dò tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì, tô păng tơgrơ̆ pơnuaĭ Yàng hũ kơkơi-pơđăr kơi đờm tơ buơl dơlhă.”
34 Pier pơh kàng đờm sơ̆ng buơl guñu: “Iơŭ biă, dơlhă thơu Yàng Pô Lơngì 'buh c̆ơ prŏng-màng tơ mơnih ni halài c̆ơ 'buh sơ̆p tơ mơnih dih ơu, 35 bloh lăm abih tơgrơ̆ buơl làng, yah aràng sơi duh-huơĭ Yàng sơ̆ng ngă pơnuaĭ rĭng-tơpă, nư̆n hũ siàm hơtai Yàng. 36 Nư̆n la pơnuaĭ Pô hũ đờm sơ̆ng anà-tơc̆o Israel, tŭ pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm mư̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai kơyoa Yàng Jêsu Krist, la Yàng abih tơgrơ̆ mơnih. 37 Buơl kơi hũ thơu loh-làng bruă hũ tơbiă truh lăm abih c̆àr Juđe, tơma c̆ơmrừp mư̆ng c̆àr Galile, hơdơi tŭ Jăng hũ pơto-akhàn mư̆ng pơnuaĭ 'baptem. 38 Hơyơu lơi Yàng Pô Lơngì hũ lŭ mơñà tơ Yàng Jêsu mơnih Nasaret sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri sơ̆ng gơnăp-gơnuăr, bloh nư̆n Pô nau mư̆ng anih ni truh anih dih ngă bruă siàm sơ̆ng pơsồ-pơsaih tơ abih tơgrơ̆ mơnih kơđòng kơmlài-jĭnràk mă pơkơŭ-pơđăr, kơyoa Yàng Pô Lơngì dò sơ̆ng Pô. 39 Buơl dơlhă la du mơnih ngă grơh mư̆ng abih tơgrơ̆ bruă Pô hũ ngă lăm Juđe sơ̆ng Jerusalem. Guñu hũ yuăl Pô tơ ngŏ kơyơu pơkăl bloh pơmơtai. 40 Bloh klơu hơrơi hơdơi, Yàng Pô Lơngì hũ ngă tơ Pô hơdiŭ wơ̆ sơ̆ng tơbiă pơ'buh, 41 'buh iơŭ tơ abih buơl làng, bloh tơ buơl dơlhă, la du mơnih ngă grơh bloh Yàng Pô Lơngì hũ pơlih-rơwah mư̆ng dơlhơu, nư̆n la du mơnih hũ 'bơ̆ng hũ mơñŭm sơ̆ng Pô, hơdơi tŭ Pô mư̆ng pơnuaĭ mơtai hơdiŭ wơ̆. 42 Pô hũ pơto-pơđăr buơl dơlhă păl pơto-akhàn tơ buơl làng, sơ̆ng ngă grơh lài Pô la rùp-phŭn Pơtau Yàng Pô Lơngì hũ rơwah-pồ ngă Gơnuăr C̆ahrơña, tô c̆ahrơña mơnih hơdiŭ sơ̆ng mơnih mơtai. 43 Abih tơgrơ̆ mơnih gơnuăr-hwơ̆r hũ ngă grơh mư̆ng Pô lài yah aràng sơi păng-tui Pô nư̆n gơnừm tơ angăn Pô bloh hũ anĭt toh-luơi glài-sơnoh.”
44 Tŭ Pier dò đờm, nư̆n Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri trŭn tơ ngŏ abih tơgrơ̆ mơnih dò păng pơnuaĭ Yàng. 45 Du mơnih păng-tui Yàng hũ ngă adăt koh kơlì, la du mơnih nau găm sơ̆ng Pier, mă ngă krơi-takơtuă biă, kơyoa 'buh Yàng Pô Lơngì kŭng brơi Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri trŭn tơ ngŏ du mơnih buơl làng agàh rơi, 46 kơyoa buơl guñu mơhư̆ tơgrơ̆ mơnih ni đờm du ia pơkơ̆n sơ̆ng mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì. 47 Tŭ nư̆n Pier đờm: “Aràng sơi hũ rơgơi kơmlah 'buh brơi du mơnih ni đồ-mă pơnuaĭ 'baptem sơ̆ng ia, la du mơnih hũ đồ-mă Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri kŭng mơhiơ̆ yơu buơl gudrơi hũ đồ-mă ơu?” 48 Bloh nư̆n Pier pơđăr ngă 'baptem tơ buơl guñu lăm angăn Yàng Jêsu Krist. Hơdơi mư̆ng nư̆n, buơl guñu jà Pier dò wơ̆ sơ̆ng buơl guñu du hơrơi tra. pơnuaĭ siàm tui Kơu.