11
Pier Gài Wơ̆ Tơ Plơi-Prŏng Jerusalem
Tŭ nư̆n, du mơnih tơdi-tơdài sơ̆ng du buơl adơi-ai dò lăm c̆àr Juđe hũ păng mơhư̆ buơl làng agàh kŭng hũ đồ-mă Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì. Nư̆n bloh, tŭ Pier đì tơ Jerusalem, du mơnih păng-tui Yàng hũ ngă adăt sơkaŭ-kơlì, đờm yuăm 'buah tơ Pier lài: “Kơi hũ tơma lăm sàng du mơnih 'buh ngă adăt sơkaŭ-kơlì bloh 'bơ̆ng huă găm sơ̆ng buơl guñu!” Nư̆n Pier đờm mơblàng tơ buơl guñu thơu mư̆ng abih tơgrơ̆ bruă hũ tơbiă truh hơyơu lơi, tui daŭ-rơnaŭ dơlhơu-hơdơi. Pier đờm: “Tŭ dơlhă dò iơu-lài lăm plơi-prŏng Jôppe, nư̆n dơlhă 'buh sa pơnuaĭ Yàng brơi pơ'buh. Dơlhă 'buh sa phơ̆n hơgĕ mơhiơ̆ yơu sa blah khăn prŏng, akă tơ pà gah akiăng, mư̆ng ngŏ lơngì pơtrŭn truh tơ anaŭ dơlhă. Dơlhă c̆ơ nĭ-nùn, 'buh lăm nư̆n hũ du jơi-phơ̆n pà gah tơkai, du jơi-phơ̆n dò lăm glai, du jơi rơwơi lăm ala lơ̆n sơ̆ng du jơi c̆ĭm ngŏ lơngì. Dơlhă kŭng mơhư̆ hũ săp đờm pơđăr dơlhă: ‘Ơ Pier, tơgồ dơ̆ng bĕ, ngă rơlo bloh 'bơ̆ng.’ Dơlhă đờm sơđồ: ‘Khoai Yàng, 'buh jiơ̆ng ơu. Kơyoa du phơ̆n hơgĕ sơŭ-sơnoh sơ̆ng 'buh sơc̆ih-goh, rơŭ 'buh tŭ lơi tơma lăm kàng dơlhă ơu!’ Bloh hũ săp mư̆ng ngŏ lơngì đờm sơ̆ng dơlhă amăng dua lài: ‘Juơi c̆ơ du phơ̆n hơgĕ Yàng Pô Lơngì hũ ngă sơc̆ih-goh la sơŭ-sơnoh!’ 10 Pơnuaĭ nư̆n đờm nau-mơrai klơu amăng yơu nư̆n, bloh nư̆n abih tơgrơ̆ phơ̆n hũ sơrùi đì wơ̆ tơ ngŏ lơngì. 11 Kŭng iơŭ lăm tŭ nư̆n, klơu aràng mơnih mư̆ng Sesare hũ aràng pơđăr truh sơ̆ng dơlhă, kŭng hũ truh dò dơ̆ng tơ anaŭ bơh 'băng anih sàng dơlhă dò. 12 Yàng Bơngă pơđăr dơlhă păl nau sơ̆ng klơu aràng mơnih nư̆n, juơi sơnư̆ng-huơĭ hơgĕ. Năm aràng buơl adơi-ai ni kŭng nau găm sơ̆ng dơlhă rơi, sơ̆ng buơl dơlhă tơma lăm sàng Kornai. 13 Mơnih ni đờm akhàn wơ̆ tơ buơl dơlhă thơu mư̆ng bruă hơyơu ñu hũ 'buh sa aràng mơnih gơdrưh dò dơ̆ng lăm sàng ñu sơ̆ng đờm pơđăr ñu: ‘Pơđăr bĕ mơnih nau truh tơ plơi-prŏng Jôppe, jà rò Simôn kŭng angăn la Pier. 14 Mơnih nư̆n rơŭ đờm tơ hã du pơnuaĭ, tô gơnừm tơ du pơnuaĭ nư̆n, hã sơ̆ng abih sàng-dơnò hã rơŭ hũ dŏng-pơklàh.’ 15 Tŭ dơlhă pơrpa tơma đờm, nư̆n Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri trŭn tơ ngŏ buơl guñu, kŭng yơu tŭ c̆ơmrừp Pô hũ trŭn tơ ngŏ buơl gudrơi rơi. 16 Dơlhă sơdơ̆r wơ̆ pơnuaĭ Yàng hũ đờm: ‘Jăng hũ ngă pơnuaĭ 'baptem sơ̆ng ia, bloh buơl guhã rơŭ hũ 'baptem sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri.’ 17 Yơu nư̆n, yah Yàng Pô Lơngì hũ brơi tơ buơl guñu găm sa pơnuaĭ brơi-soh yơu Pô hũ brơi tơ buơl gudrơi tŭ buơl gudrơi păng-tui Yàng la Yàng Jêsu Krist, nư̆n dơlhă la aràng sơi bloh khĭn pơkơŭ-c̆ơkhă Yàng Pô Lơngì?” 18 Tŭ mơhư̆ du pơnuaĭ nư̆n, buơl guñu luơi 'buh đờm yuăm 'buah tra, bloh nư̆n mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì lài: “Yơu nư̆n, Yàng Pô Lơngì kŭng hũ brơi pơnuaĭ mơbai prah-luơi glài-sơnoh tơ du buơl làng agàh, tô buơl guñu kŭng hũ pơnuaĭ hơdiŭ rơi!”
'Banaba Sơ̆ng Sol Tơ Plơi-Prŏng Antiôt
19 Tŭ nư̆n, du mơnih kơđòng kơprah-kơprĭng kơyoa pơnuaĭ mă-pơkơŭ tơbiă truh hơdơi tơ bruă Etien, nau truh tơ c̆àr Phenesi, aguăn ia-tơsì C̆iprơ sơ̆ng plơi-prŏng Antiôt, bloh buơl guñu mĭn pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm tơ du mơnih Juđa soh. 20 Bloh lăm tơrpuơl du mơnih nư̆n, hũ du mơnih plơi-phŭn lăm C̆iprơ sơ̆ng Siren; du mơnih ni, tŭ truh tơ Antiôt, kŭng pơto-akhàn tơ mơnih Grek rơi, pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm mư̆ng Yàng Jêsu tơ buơl guñu. 21 Tơngàn Yàng dò sơ̆ng buơl guñu, nư̆n hũ lô mơnih păng-tui sơ̆ng gài mơrai wơ̆ sơ̆ng Yàng. 22 Mơhư̆ thơu pơnuaĭ nư̆n, Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih tơ Jerusalem pồ-pơđăr 'Banaba truh tơ plơi-prŏng Antiôt. 23 Tŭ truh anih sơ̆ng 'buh pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Pô Lơngì yơu nư̆n, 'Banaba sờh-sài sơ̆ng pơto-kơkơi tơgrơ̆ mơnih păl kừ kơjăp hơtai-hơtiàn tui Yàng. 24 Kơyoa 'Banaba la mơnih siàm, baŭ-bèng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri sơ̆ng pơnuaĭ păng-tui, nư̆n hũ lô mơnih rơlau wơ̆ păng-tui Yàng. 25 Hơdơi mư̆ng nư̆n, 'Banaba nau truh tơ Tarsơ tô duah Sol. 26 Tŭ duah păp hũ Sol bơjơ, ñu ba Sol truh tơ plơi-prŏng Antiôt. Lăm luĭ sa thŭn, dua aràng buơl guñu pơjŭm-pơtòm sơ̆ng Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih sơ̆ng pơto-mơblàng lô mơnih. Nư̆n la tơ plơi-prŏng Antiôt, aràng tơma angăn du mơnih tui-mơgru Yàng la “Mơnih Pô Krist.” 27 Lăm du hơrơi nư̆n, hũ du mơnih gơnuăr-hwơ̆r mư̆ng Jerusalem trŭn tơ Antiôt. 28 Sa aràng lăm buơl guñu angăn la Agabus; hũ Bơngă Sơc̆ih-Sri ba-pơto, ñu tơgồ dơ̆ng đờm brơi thơu dơlhơu lài rơŭ hũ sa pơnuaĭ ờ-lơpa prŏng tơbiă truh lăm abih dun-ya. Biă yơu nư̆n, pơnuaĭ ờ-lơpa ni hũ tơbiă truh lăm rài pơtau Klôdơ apăn-akŏ. 29 Du mơnih tui-mơgru ngă-nìn, yàu aràng tui sơ̆ng pràn drơi hũ, rơŭ pơyoa sa-sĭt phơ̆n-priă dŏng-kờl du buơl adơi-ai dò lăm c̆àr Juđe. 30 Buơl guñu hũ ngă jiơ̆ng bruă nư̆n, gơnừm tơ tơngàn 'Banaba sơ̆ng Sol apăn truh tơ du mơnih gơnuăr-tha.