12
Jakơ Mơtai Kơyoa Pơnuaĭ Yàng – Pier Kŏng Jàm Sơ̆ng Hũ Dŏng-Tơleh
Lăm tŭ nư̆n, pơtau Herôt * 12:1 Ni la Herôt Agrippa I, ñu iơu tơ Herôt Antipa, mơnih pơmơtai Jăng 'Baptis (Mathiơ 14:3) la wa ñu. ngă jơhà biă tơ du mơnih lăm Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih. Pơtau pơđăr koh akŏ Jakơ, la sơ-ai Jăng. Tŭ 'buh bruă nư̆n ngă siàm hơtai buơl làng Juđa, pơtau kŭng pơđăr mă găm Pier rơi. Bruă nư̆n tơbiă truh iơŭ lăm du hơrơi pơjŭm 'bơ̆ng Pah 'Buh Hũ Tơpơi. Hơdơi tŭ mă hũ Pier, pơtau mă krơ̆ ñu lăm sàng jàm, sơ̆ng jào tơ pà tơrpuơl lĭng ala gơŭ kraŭ-khiă, yàu tơrpuơl pà aràng. Pơtau ngă-nìn hơdơi pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng Nau-Găn, rơŭ ba Pier tơbiă tô c̆ahrơña tơ anaŭ buơl làng. Lăm tŭ Pier kơđòng jàm-krơ̆ yơu nư̆n, Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih abih hơtai-hơtiàn iơu-lài mĭt sơ̆ng Yàng Pô Lơngì tơ ñu.
Bloh, lăm mơlăm dơlhơu tơ hơrơi Herôt ba Pier tơbiă tô c̆ahrơña, Pier dò đih tơkrah dua aràng mơnih lĭng, kơđòng akă sơ̆ng dua dĕng tơlơi srĕng. Tŭ nư̆n, tơ anaŭ bơh 'băng sàng jàm hũ du mơnih lĭng dò kraŭ-khiă nĭ-nùn. Phŭ-phă, sa aràng mơnih gơdrưh Yàng tơbiă truh, pơnuaĭ sơrdah pơsàng kơc̆rà lăm abih adŭ jàm. Mơnih gơdrưh pờng tơ rơsŭ Pier, blơ̆ ñu tơgồ sơ̆ng đờm: “Tơgồ sơmăr bĕ!” Sơ̆ng du tơlơi srĕng tơsuă abih klàh mư̆ng tơngàn ñu. Mơnih gơdrưh đờm: “Akă tơlơi kơ-iăng sơ̆ng juă kơlì-juă bĕ.” Pier ngă tui. Mơnih gơdrưh đờm wơ̆: “C̆ù bĕ ào agàh sơ̆ng nau tui kơu.” Pier nau tui mơnih gơdrưh tơbiă tơ agàh, bloh 'buh thơu bruă mơnih gơdrưh ba ñu nau la biă, ñu kừ sơnư̆ng lài drơi 'buh pơnuaĭ brơi pơ'buh. 10 Tŭ nau klàh anih kraŭ-khiă c̆ơmrừp, bloh nư̆n truh anih kraŭ-khiă dua, nư̆n truh tơ bơh 'băng pơsơi ba tơma lăm plơi-prŏng. Bơh 'băng nư̆n pơh tơ ñu tơ anaŭ dua aràng, sơ̆ng buơl guñu tơbiă truh tơ agàh jơlàn prŏng. Nau sơ̆ng gơŭ abih sa ơwĕt jơlàn, bloh nư̆n phŭ-phă mơnih gơdrưh luơi Pier bloh nau. 11 Tŭ nư̆n ka Pier mơdơh sơdơ̆r wơ̆ sơ̆ng đờm: “Tŭ ni dơlhă thơu nìn-kơjăp biă la Yàng hũ pơđăr mơnih gơdrưh Pô truh dŏng-tơleh dơlhă klàh mư̆ng tơngàn Herôt, sơ̆ng klàh mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ buơl làng Juđa dò kraŭ-c̆àng.”
12 Tŭ hũ kràn sơnư̆ng jiơ̆ng pơnuaĭ nư̆n, Pier nau sơmăr mư truh tơ sàng Mari, ame Jăng, kŭng hũ angăn la Mak. Tơ anih ni, hũ lô mơnih dò pơtòm-pơjŭm wơ̆ sơ̆ng iơu-lài. 13 Pier tơtoh bơh 'băng agàh, sa aràng mơnih kơmơi dŏng bruă angăn la Rôda, đuaĭ truh păng-suơ̆. 14 Kràn thơu săp Pier, ñu sờh-sài biă tơ̆l truh wơ̆rglai pơh bơh 'băng, bloh tơmbah-tơmbàn đuaĭ tơma đờm akhàn wơ̆ sơ̆ng tơgrơ̆ mơnih thơu lài Pier dò dơ̆ng tơ anaŭ bơh 'băng. 15 Bloh du mơnih nư̆n đờm: “Hã hơnrui bơjơ!” Bloh ñu kừ đờm nìn-kơjăp nư̆n la biă. Buơl guñu đờm: “Hũ rơgơi nư̆n la mơnih gơdrưh ñu.” 16 Bloh Pier kừ sơđaŭ tơtoh bơh 'băng, sơ̆ng tŭ buơl guñu pơh bơh 'băng, 'buh Pier, buơl guñu takơtuă biă. 17 Pier mă tơngàn ngă nàl pơđăr buơl guñu dò kơđơ̆ng, bloh nư̆n đờm akhàn wơ̆ tơ buơl guñu păng bruă Yàng hũ dŏng-tơleh drơi tơbiă mư̆ng sàng jàm hơyơu lơi. Pier đờm: “Yòng đờm brơi tơ Jakơ sơ̆ng buơl adơi-ai thơu mư̆ng bruă ni.” Hơdơi mư̆ng nư̆n, Pier tơbiă nau sơ̆ng truh tơ sa anih pơkơ̆n.
18 Truh glai ờm, hũ pơnuaĭ sơlŭng-sơlăng klùk-klờk prŏng tơkrah buơl lĭng, kơyoa buơl guñu 'buh thơu bruă hơgĕ hũ tơbiă truh tơ Pier. 19 Herôt pơđăr nau duah Pier lăm abih tơgrơ̆ anih, bloh 'buh duah hũ. Pơtau tơnia-khào du mơnih lĭng kraŭ-khiă, bloh nư̆n pơđăr ba buơl guñu nau pơmơtai abih. Hơdơi mư̆ng nư̆n, pơtau luơi c̆àr Juđe trŭn tơ Sesare, sơ̆ng dò wơ̆ tơ anih nư̆n.
Pơtau Herôt Mơtai
20 Tŭ nư̆n, Herôt anok hơtai biă tơ buơl làng Tirơ sơ̆ng Siđôn; nư̆n, buơl guñu sa hơtai sơ̆ng gơŭ truh tòm pơtau. Hơdơi tŭ angui phơ̆n-priă blơi hũ hơtai-hơtiàn Blastơ, la mơnih gơnuăr prŏng dò jĕ sơ̆ng pơtau, buơl guñu truh sơ̆ng pơtau bloh yòng pơhơlàr-tămsòr, kơyoa lơgăr buơl guñu hơdiŭ gơnừm tơ phơ̆n-kơya 'bơ̆ng blơi mư̆ng lơgăr pơtau. 21 Truh iơŭ hơrơi hũ ngă-nìn, Herôt c̆ù khăn-ào pơtau, dò guh tơ ngŏ sơbàn, đờm glai sơ̆ng buơl guñu. 22 Buơl làng driau prŏng đờm: “Ni la săp đờm yàng, 'buh iơŭ la săp anà mơnih bơhiàn ơu.” 23 Lăm tơk tŭ nư̆n mư, sa aràng mơnih gơdrưh Yàng ngă pơtau Herôt, kơyoa pơtau 'buh pioh pơnuaĭ màng-kơc̆rà tơ Yàng Pô Lơngì. Pơtau kơđòng hơlă 'bơ̆ng hơluh pruaĭ bloh mơtai.
24 Tŭ nư̆n, pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì kừ sơđaŭ đì-tơgồ sơ̆ng 'brŏ hơrơi 'brŏ prŏng-lơnàng rơlau. 25 Hơdơi tŭ ngă wĭl-tơ̆l gơnuăr bruă hũ jào, 'Banaba sơ̆ng Sol mư̆ng Jerusalem gài mơrai wơ̆ tơ Antiôt, ba tui găm Jăng, kŭng angăn la Mak.

*12:1 12:1 Ni la Herôt Agrippa I, ñu iơu tơ Herôt Antipa, mơnih pơmơtai Jăng 'Baptis (Mathiơ 14:3) la wa ñu.