PƠNUAĬ SIÀM HŨ PƠTO-AKHÀN TƠ BUƠL LÀNG AGÀH
13
(Mư̆ng tăl 13:1 truh tăl 28:31)
Pôl Sơ̆ng 'Banaba Hũ Rơwah-Pơđăr Nau Pơto-Akhàn Pơnuaĭ-Siàm
Lăm Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih tơ Antiôt, hũ du mơnih gơnuăr-hwơ̆r sơ̆ng du pô-pơto. Nư̆n la 'Banaba, Simeôn kŭng angăn la Nije, Lusius mơnih Siren, Manahen, la mơnih adơi-ai gơŭ sơ̆ng pơtau Herôt rơh dò lơ-ơneh, sơ̆ng Sol. * 13:1 Kơyoa Manahen la mơnih hũ ròng c̆iăm găm sơ̆ng Herôt tŭ dò lơ-ơneh. Herôt ni la Herôt Antipa, mơnih pơmơtai Jăng 'Baptis (Luka 9:7-9). Lăm tŭ buơl guñu duh-dơlbăt Yàng sơ̆ng wèr 'bơ̆ng, nư̆n Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri đờm: “Pioh krơi bĕ 'Banaba sơ̆ng Sol tơ Kơu, tô ngă gơnuăr-bruă Kơu hũ iơu-rơwah buơl guñu ngă.” Hơdơi tŭ wèr 'bơ̆ng sơ̆ng iơu-lài, buơl guñu daŭ tơngàn tơ ngŏ dua aràng sơ̆ng pơđăr nau.
Pôl Sơ̆ng 'Banaba Lăm Aguăn Ia-Tơsì C̆iprơ – Sejus Pôlus Păng-Tui Yàng
Hũ Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri pơđăr nau, 'Banaba sơ̆ng Sol trŭn tơ plơi-prŏng Selơsi, bloh nư̆n, mư̆ng nư̆n đì ahò truh tơ aguăn ia-tơsì C̆iprơ. Tŭ truh tơ Salamin, buơl guñu pơto-akhàn Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì lăm du sàng pơtòm mơnih Juđa. Kŭng hũ Jăng nau tui tô dŏng buơl guñu rơi. Buơl guñu nau lăm abih aguăn ia-tơsì tơ̆l truh tơ Paphô. Tơ anih ni buơl guñu păp sa aràng mơnih Juđa dih, la mơnih pơjơu sơ̆ng gơnuăr-hwơ̆r lơ̆r, angăn mơta ñu la Barjesu. Mơnih pơjơu nư̆n dò sơ̆ng kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr, angăn la Sejus Pôlus, la sa aràng mơnih jak-khờh biă. Mơnih kwăng nư̆n pơđăr jà 'Banaba sơ̆ng Sol truh, tô đờm tơ ñu păng mư̆ng Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì. Bloh mơnih pơjơu nư̆n, angăn tui ia Grek la Elima, tămdră-wơ̆ sơ̆ng dua aràng buơl guñu, duah tơ̆l pơnuaĭ tô pơklah-c̆ơkhă 'buh brơi kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr păng-tui Yàng. Tŭ nư̆n, Sol kŭng angăn la Pôl, hũ baŭ-bèng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, c̆ơ tơpă tơ mơnih pơjơu nư̆n sơ̆ng đờm: 10 “Hã la anà-tơc̆o kơmlài-kơmloh, mơnih mơbai-tămdră sơ̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ rĭng-tơpă, baŭ-bèng pơnuaĭ blơ̆ lơ̆r sơ̆ng mơsak-jơhà! Hã hũ pơdơh luơi mư bruă ngă we-wăng du jơlàn tơpă Yàng ơu? 11 Ni, tŭ ni tơngàn Yàng ngă glài hã. Hã rơŭ kơđòng bồm mơta, 'bu 'buh ia-hơrơi lăm sa-sĭt tŭ-hơrơi.” Lăm tơk tŭ nư̆n mư, pơnuaĭ bồm-mơsrư̆ sơ̆ng mơsrư̆-kơnăm trŭn tơ ngŏ Elima, sơ̆ng ñu păl tămbư rơwơ̆ duah mơnih tô apăn tơngàn dùi ñu nau. 12 Mơnih kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr 'buh bruă hũ tơbiă truh nư̆n păng-tui, kơyoa ñu mă ngă c̆rih-takơtuă biă mư̆ng jơlàn păng-tui Yàng.
Pôl Pơto-Akhàn Pơnuaĭ Yàng Tơ Antiôt C̆àr Pisiđi
13 Pôl sơ̆ng du adơi-ai gơŭ nau găm sơ̆ng ñu mư̆ng Paphô đì ahò nau truh tơ Perje lăm c̆àr Pamphili. Tơ anih nư̆n, Jăng luơi dua aràng buơl guñu bloh gài mơrai wơ̆ tơ Jerusalem. 14 Dò dua aràng buơl guñu kừ sơđaŭ nau jơlàn, buơl guñu luơi plơi-prŏng Perje sơ̆ng truh tơ Antiôt c̆àr Pisiđi. Truh hơrơi sa'bat, buơl guñu tơma lăm sàng pơtòm sơ̆ng dò guh. 15 Hơdơi tŭ pơrpoh-c̆ơ 'bồn bơ-àr pơnuaĭ Adăt-Adia sơ̆ng 'bồn bơ-àr pơnuaĭ Gơnuăr Hwơ̆r, du mơnih apăn-akŏ sàng pơtòm pơđăr mơnih truh đờm sơ̆ng dua aràng buơl guñu: “Ơ buơl adơi-ai, yah buơl adơi-ai hũ pơnuaĭ hơgĕ khiăng đờm pơto-kơkơi buơl làng, nư̆n yòng jà đờm bĕ.” 16 Pôl tơgồ dơ̆ng, mă tơngàn ngă nàl, bloh nư̆n đờm: “Ơ adơi-ai gơŭ-pơtiàn Israel sơ̆ng du mơnih duh-huơĭ tơ Yàng Pô Lơngì, yòng păng bĕ dơlhă đờm: 17 Yàng Pô Lơngì buơl làng Israel ni hũ rơwah kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi, sơ̆ng ngă tơ buơl làng nư̆n tơbiă jiơ̆ng prŏng-pràn lăm tŭ buơl guñu dò sơdăng lăm lơgăr Ejiptơ, sơ̆ng Pô angui tơngàn gơnăp-gơnuăr ba buơl guñu tơbiă klàh mư̆ng lơgăr nư̆n. 18 Sơ̆ng pơgăp pà pluh thŭn, Pô kŏng ă-ư̆n buơl guñu lăm anih 'blàng-jơhua. 19 Hơdơi tŭ hũ pơluĭ-pơlơhiă tơjuh buơl làng lăm c̆àr Kanaan, Pô brơi lơ̆n-tơnah nư̆n tơ buơl guñu ngă phŭm-kơsai. 20 Abih tơgrơ̆ bruă nư̆n hũ tơbiă truh lăm pà rơtùh lơma pluh thŭn. Hơdơi mư̆ng nư̆n, Pô brơi tơ buơl guñu du mơnih gơnuăr-c̆ahrơña tơ̆l truh tơ rài mơnih gơnuăr-hwơ̆r Samuel. 21 Tŭ nư̆n, buơl guñu yòng sa pơtau, nư̆n Yàng Pô Lơngì brơi tơ buơl guñu Sol, anà lơkơi Kis, mơnih lăm jơi-pơtiàn 'Benjamin. Pơtau nư̆n apăn-akŏ buơl guñu lăm pà pluh thŭn. 22 Bloh nư̆n Pô luơi Sol sơ̆ng rơwah-pồ Đabit đì ngă pơtau apăn-akŏ buơl guñu. Đabit la mơnih Pô hũ đờm ngă grơh siàm lài: ‘Kơu hũ duah 'buh Đabit anà lơkơi Jese, la mơnih Kơu siàm hơtai, mơnih rơŭ ngă tui tơgrơ̆ hơtai-khiăng Kơu.’ 13:22 I Samuel 13:14; Bơ-àr Pơđik Adoh Mơyòm 89:20. 23 Mư̆ng jơi-pơtiàn Đabit, Yàng Pô Lơngì hũ brơi tơ buơl làng Israel sa Pô Dŏng-Pơklàh, nư̆n la Yàng Jêsu, yơu pơnuaĭ Pô hũ đờm pơguăn. 24 Dơlhơu tŭ Yàng Jêsu truh, Jăng hũ pơto-akhàn adăt 'baptem mư̆ng pơnuaĭ mơbai prah-luơi glài-sơnoh tơ abih buơl làng Israel. 25 Tŭ Jăng kơjĕ ngă wĭl-tơ̆l gơnuăr bruă drơi, Jăng hũ đờm: ‘Buơl kơi sơnư̆ng dơlhă la aràng sơi? Dơlhă 'buh iơŭ la Pô buơl kơi sơnư̆ng ơu, bloh dih hũ Pô truh hơdơi dơlhă, dơlhă 'buh sơ̆p păl tô wà tơlơi kơlì-juă tơ Pô ơu.’
26 Ơ buơl adơi-ai, la anà-tơc̆o jơi-pơtiàn Abraham sơ̆ng la du mơnih duh-huơĭ Yàng Pô Lơngì, pơnuaĭ pơto-akhàn mư̆ng pơnuaĭ dŏng-pơklàh ni hũ pơyoa truh tơ rùp-phŭn buơl gudrơi. 27 Kơyoa buơl làng sơ̆ng du mơnih apăn-akŏ buơl guñu lăm Jerusalem 'buh kràn-thơu Yàng Jêsu, kŭng 'buh wờng du pơnuaĭ gơnuăr-hwơ̆r bloh aràng jiăng pơrpoh-c̆ơ lăm yàu hơrơi sa'bat; nư̆n tŭ ngă-nìn glài pơmơtai Pô, buơl guñu hũ ngă tơ du pơnuaĭ gơnuăr-hwơ̆r nư̆n hũ tơbiă iơŭ tơpă. 28 Yah 'buh duah hũ pơnuaĭ hơgĕ tô ngă-nìn glài pơmơtai Pô, buơl guñu sơđaŭ yòng lơkơu Pilat pơmơtai Pô. 29 Tŭ buơl guñu hũ ngă iơŭ tơbiă biă tơgrơ̆ pơnuaĭ hũ wă mư̆ng Pô bơjơ, nư̆n apăn Pô trŭn mư̆ng kơyơu pơkăl sơ̆ng daŭ Pô lăm sa boh kŭt atơu. 30 Bloh Yàng Pô Lơngì hũ ngă tơ Pô hơdiŭ wơ̆ mư̆ng pơnuaĭ mơtai. 31 Lăm lô hơrơi, Pô hũ tơbiă pơ'buh sơ̆ng du mơnih nau tui Pô mư̆ng Galile đì tơ Jerusalem, sơ̆ng tŭ ni du mơnih nư̆n dò ngă grơh mư̆ng Pô tơ buơl làng lăm lơgăr. 32 Dò buơl dơlhă, nư̆n pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai Pơnuaĭ-Siàm bloh Yàng Pô Lơngì hũ đờm pơguăn sơ̆ng kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi, 33 lài Pô hũ ngă iơŭ tơpă biă pơnuaĭ đờm pơguăn nư̆n tơ buơl gudrơi la anà-tơc̆o buơl guñu, lăm bruă ngă tơ Yàng Jêsu hơdiŭ wơ̆, yơu hũ wă lăm 'bồn bơ-àr Pơđik Adoh Mơyòm tăl dua lài: ‘Anà la Anà lơkơi Kơu, hơrơi ni Kơu hũ pơjiơ̆ng Anà.’ 13:33 Pơđik Adoh Mơyòm 2:7.
34 Pô hũ ngă tơ Yàng Jêsu hơdiŭ wơ̆ mư̆ng pơnuaĭ mơtai, 'buh tŭ lơi kơđòng brŭ-brăm, yơu pơnuaĭ Pô hũ đờm: ‘Kơu rơŭ brơi tơ buơl anà pơnuaĭ lơngai-siàm sơc̆ih-sri sơ̆ng nìn-kơjăp biă bloh Kơu hũ đờm pơguăn sơ̆ng Đabit.’ § 13:34 Êsai 55:3. 35 Kơyoa nư̆n, lăm sa anih pơkơ̆n, kŭng hũ đờm lài: ‘Yàng rơŭ 'buh luơi Pơtau Sơc̆ih-Sri Pô 'buh pơnuaĭ brŭ-brăm.’ * 13:35 Pơđik Adoh Mơyòm 16:10. 36 Kơyoa pơtau Đabit, hơdơi tŭ duh bruă tui hơtai-khiăng sơc̆ih-sri Yàng Pô Lơngì lăm tŭ-rài drơi, pơtau mơtai, hũ dơ̆r jĕ sơ̆ng kơi-kŏ pàng-yau drơi, sơ̆ng rùp-phàp ñu păl kŏng brŭ-brăm. 37 Dò Pô bloh Yàng Pô Lơngì hũ ngă hơdiŭ wơ̆, nư̆n 'buh păl brŭ-brăm. 38 Yơu nư̆n, ơ buơl adơi-ai, yòng kràn-thơu bĕ lài gơnừm tơ Pô nư̆n bloh pơnuaĭ anĭt toh-luơi glài-sơnoh hũ pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai. 39 Gơnừm tơ Pô, bloh abih tơgrơ̆ mơnih păng-tui rơŭ hũ angăn la rĭng-tơpă mư̆ng abih tơgrơ̆ bruă bloh yah tui adăt-adia Môise nư̆n 'buh aràng sơi hũ rơgơi angăn la rĭng-tơpă jiơ̆ng. 40 Kơyoa nư̆n, buơl adơi-ai păl c̆ơ-kơrhia bĕ mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ du mơnih gơnuăr-hwơ̆r hũ đờm, tô tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n 'buh tơbiă truh sơ̆ng buơl adơi-ai,
41 ‘Ơ mơnih jiăng c̆ơ 'buh sơ̆p dih, c̆ơ bĕ, huơĭ-takơtuă sơ̆ng mơtai thĭt bĕ!
Kơyoa lăm rài buơl guhã, Kơu rơŭ ngă sa bruă,
Yah hũ aràng sơi đờm akhàn wơ̆, buơl guhã kŭng 'buh păng-tui!’ ” 13:41 Habakuk 1:5.
42 Tŭ Pôl sơ̆ng 'Banaba nau tơbiă, buơl guñu yòng jà dua aràng đờm pơto-mơblàng wơ̆ mư̆ng du pơnuaĭ nư̆n lăm hơrơi sa'bat hơdơi. 43 Hơdơi tŭ tơgrơ̆ mơnih pơjŭm-pơtòm tơbiă nau wơ̆ abih, lô mơnih Juđa sơ̆ng mơnih buơl làng agàh tui jơlàn mơnih Juđa duh-dơlbăt nau tui Pôl sơ̆ng 'Banaba. Pôl sơ̆ng 'Banaba đờm glai sơ̆ng pơto-kơkơi buơl guñu kừ dò dơ̆ng kơjăp lăm pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Pô Lơngì.
44 Hơrơi sa'bat hơdơi, kơjĕ abih buơl làng lăm plơi-prŏng pơtòm-pơjŭm gơŭ wơ̆ tô păng Pơnuaĭ Yàng. 45 Bloh tŭ mơnih Juđa 'buh tơrpuơl buơl làng lô, nư̆n lăm hơtai-hơtiàn buơl guñu baŭ-bèng pơnuaĭ oàn-mơbai; buơl guñu tămdră-wơ̆ sơ̆ng du pơnuaĭ Pôl pơto-mơblàng sơ̆ng đờm pơtăt-pơmơlơu Pôl. 46 Bloh Pôl sơ̆ng 'Banaba hĭl-pràn hơtai-hơtiàn đờm sơ̆ng buơl guñu: “Buơl dơlhă 'buh, păl dơlhơu biă pơto-akhàn pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì tơ buơl adơi-ai. Bloh kơyoa buơl adơi-ai hũ kơmlah-luơi, sơ̆ng c̆ơ rùp-phŭn drơi 'buh iơŭ păl tô đồ-mă pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài, nư̆n tŭ ni buơl dơlhă pơtrah tơ gah du mơnih buơl làng agàh. 47 Kơyoa Yàng hũ đờm pơđăr buơl dơlhă yơu ni:
‘Kơu hũ pồ-pơđăr hã ngă pơnuaĭ sơrdah tơ tơgrơ̆ buơl làng,
Tô apăn pơnuaĭ anĭt dŏng-pơklàh truh tơ abih tơgrơ̆ anih lăm dun-ya.’ ” 13:47 Êsai 49:6.
48 Tŭ păng pơnuaĭ ni, du mơnih buơl làng agàh sờh-sài, mơyòm-pơglòng jơlàn păng-tui Pơnuaĭ Yàng, sơ̆ng du mơnih hũ Yàng Pô Lơngì ngă-nìn tô đồ-mă pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài, păng-tui Yàng abih. 49 Pơnuaĭ Yàng hũ pơto-akhàn lăm abih c̆àr nư̆n. 50 Bloh du mơnih Juđa pơsŭt-pơđăr du mơnih kơmơi màng-mơda hũ păng-tui jơlàn mơnih Juđa duh-dơlbăt, sơ̆ng du mơnih apăn-akŏ lăm plơi-prŏng, pơsŭt-pơđăr buơl guñu mă-pơkơŭ Pôl sơ̆ng 'Banaba, sơ̆ng prơh dua aràng tơbiă klàh mư̆ng c̆àr-tơnah buơl guñu. 51 Nư̆n Pôl sơ̆ng 'Banaba tơrtuh hơbơu lơ̆n klĕm tơ tơkai drơi tô tămdră-wơ̆ sơ̆ng buơl guñu, bloh nư̆n nau truh tơ plơi-prŏng Ikôni. 52 Dò du mơnih tui-mơgru nư̆n hũ baŭ-bèng pơnuaĭ sờh-sài sơ̆ng baŭ-bèng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri.

*13:1 13:1 Kơyoa Manahen la mơnih hũ ròng c̆iăm găm sơ̆ng Herôt tŭ dò lơ-ơneh. Herôt ni la Herôt Antipa, mơnih pơmơtai Jăng 'Baptis (Luka 9:7-9).

13:22 13:22 I Samuel 13:14; Bơ-àr Pơđik Adoh Mơyòm 89:20.

13:33 13:33 Pơđik Adoh Mơyòm 2:7.

§13:34 13:34 Êsai 55:3.

*13:35 13:35 Pơđik Adoh Mơyòm 16:10.

13:41 13:41 Habakuk 1:5.

13:47 13:47 Êsai 49:6.