14
Pôl Sơ̆ng 'Banaba Tơ Plơi-Prŏng Ikôni
Tơ Ikôni, Pôl sơ̆ng 'Banaba nau tơma lăm sàng pơtòm mơnih Juđa sơ̆ng kŭng pơto-akhàn yơu nư̆n rơi, ngă tơ lô mơnih Juđa sơ̆ng mơnih Grek păng-tui Yàng. Bloh du mơnih Juđa 'buh păng-tui nư̆n pơsŭt-pơđăr du mơnih lăm buơl làng agàh, ngă tơ hơtai-akŏ buơl guñu sơnư̆ng jơhà tămdră-wơ̆ sơ̆ng du adơi-ai păng-tui Yàng. Kơyoa nư̆n, Pôl sơ̆ng 'Banaba păl dò wơ̆ tơ anih nư̆n suơi hơrơi, hĭl-kơjăp hơtai-hơtiàn pơto-akhàn mư̆ng Yàng, sơ̆ng Yàng angui tơngàn buơl guñu ngă lô pơnuaĭ-c̆rih nàl-krơi tô ngă grơh tơ jơlàn pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Pô. Bloh buơl làng lăm plơi-prŏng pơklah-krơi ngă dua tơrpuơl: sa tơrpuơl nư̆n tui mơnih Juđa, dò tơrpuơl dih nư̆n tui dua aràng mơnih tơdi-tơdài. Tŭ nư̆n, du mơnih buơl làng agàh sơ̆ng mơnih Juđa găm sơ̆ng du mơnih apăn-akŏ buơl guñu, tămbơyai sơ̆ng gơŭ duah pơnuaĭ ngă jơhà-pơmơlơu sơ̆ng prah pơtơu dua aràng mơnih tơdi-tơdài. Hũ thơu mư̆ng pơnuaĭ nư̆n, dua aràng mơnih tơdi-tơdài pleh nau tơ Listrơ sơ̆ng Đerbơ, la du plơi-prŏng dò lăm c̆àr Likaoni sơ̆ng du anih tòmdăr c̆àr nư̆n. Tơ du anih nư̆n, dua aràng buơl guñu sơđaŭ pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm.
Pôl sơ̆ng 'Banaba Tơ Plơi-Prŏng Listrơ
Lăm Listrơ hũ sa aràng mơnih dih kơđòng mơtai abih dua gah tơkai, hũ aràng ba truh daŭ dò guh tơ anih nư̆n. Mơnih nư̆n kơđòng joh-je mư̆ng tŭ pơrpa hũ đih apui tơbiă mư̆ng tŭng ame, nư̆n ka tŭ lơi nau jiơ̆ng. Ñu dò guh păng Pôl pơto-mơblàng. Pôl c̆ơ nĭ-tơpă tơ ñu sơ̆ng 'buh ñu hũ pơnuaĭ păng-tui tô hũ pơsồ-pơsaih, 10 nư̆n đờm prŏng: “Tơgồ dò dơ̆ng tơpă bĕ!” Ñu tơgồ sừp mư sơ̆ng yàm nau. 11 Tơrpuơl buơl làng 'buh bruă Pôl hũ ngă, nư̆n driau prŏng sơ̆ng ia Likaoni: “Du yàng hũ mă rùp jơi anà mơnih trŭn sơ̆ng buơl gudrơi!” 12 Buơl guñu angăn 'Banaba la yàng Jubite sơ̆ng Pôl la yàng Merkur, kơyoa ñu la mơnih đờm pơto-mơblàng phŭn. 13 Mơnih apăn-akŏ pơyă phơ̆n c̆ĕ-dơlbăt tơ yàng Jubite hũ bơmùng tơ agàh plơi-prŏng, apăn lơmo tơno sơ̆ng dwàng-bơnga truh tơ anaŭ bơh 'băng plơi-prŏng, khiăng găm sơ̆ng buơl làng pơyă phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt tơ du mơnih tơdi-tơdài. 14 Hũ mơhư̆ thơu mư̆ng pơnuaĭ nư̆n, dua aràng mơnih tơdi-tơdài la 'Banaba sơ̆ng Pôl hĕt ào drơi, brồ tơma tơkrah tơrpuơl mơnih lô, sơ̆ng đờm prŏng: 15 “Ơ buơl adơi-ai, kơđa hơgĕ buơl adơi-ai ngă pơnuaĭ nư̆n? Buơl dơlhă mĭn la mơnih bơhiàn mơhiơ̆ yơu buơl adơi-ai rơi. Buơl dơlhă pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm tô buơl adơi-ai klà luơi du rơ̆p-rùp 'buh kwơ-màng dih bloh gài mơrai wơ̆ sơ̆ng Yàng Pô Lơngì, la Yàng hơdiŭ rài pơdò rài, la Pô hũ c̆rơ̆ng-tơbiă lơngì, lơ̆n-tơnah, ia-tơsì, sơ̆ng abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n lăm nư̆n. 16 Lăm du rài dơlhơu, Pô luơi tơ tơgrơ̆ buơl làng nau tui jơlàn-sơnah krơi buơl guñu. 17 Bloh yah yơu nư̆n, Pô sơđaŭ mĭt ngă grơh mư̆ng rùp-phŭn drơi sơ̆ng bruă brơi pơnuaĭ lơngai-siàm, ngă hơjàn mư̆ng ngŏ lơngì trŭn, brơi tơ brơñàn-blàn lô bơnga boh, phơ̆n kơya 'bơ̆ng dơlah-dơlài, ngă tơ hơtai-hơtiàn buơl adơi-ai baŭ-bèng pơnuaĭ sờh-sài.” 18 Yah dua aràng mơnih tơdi-tơdài đờm abih pơnuaĭ yơu nư̆n bơjơ, bloh kŭng păl gleh-glăr biă nư̆n ka c̆ơkhă-pơkơŭ jiơ̆ng buơl làng pơyă phơ̆n duh-dơlbăt tơ dua aràng buơl guñu.
19 Tŭ nư̆n, hũ du mơnih Juđa mư̆ng Antiôt sơ̆ng Ikôni truh, pơsŭt-pơđăr buơl làng. Buơl guñu prah pơtơu Pôl, bloh nư̆n hua Pôl tơbiă tơ agàh plơi-prŏng, kơyoa buơl guñu sơnư̆ng lài Pôl mơtai bơjơ. 20 Bloh tŭ du mơnih tui-mơgru truh dò dơ̆ng tòmdăr ñu, nư̆n Pôl tơgồ dơ̆ng sừp mư sơ̆ng nau tơma lăm plơi-prŏng. Hơrơi hơdơi, Pôl nau sơ̆ng 'Banaba truh tơ plơi-prŏng Đerbơ.
Pôl Sơ̆ng 'Banaba Mư̆ng Đerbơ Gài Wơ̆ Tơ Antiôt
21 Hơdơi tŭ Pôl sơ̆ng 'Banaba hũ pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm lăm plơi-prŏng nư̆n sơ̆ng dŏng lô mơnih tơbiă jiơ̆ng mơnih tui-mơgru Yàng, buơl guñu gài mơrai wơ̆ tơ plơi-prŏng Listrơ, plơi-prŏng Ikôni, sơ̆ng plơi-prŏng Antiôt, 22 ngă kơjăp-pràn hơtai-hơtiàn du mơnih tui-mơgru, pơto-kơkơi buơl guñu păng-rơmiă kơjăp pơnuaĭ păng-tui, sơ̆ng đờm lài buơl gudrơi păl kŏng ơnòng lô pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr nư̆n ka hũ tơma jiơ̆ng lăm lơgăr Yàng Pô Lơngì. 23 Hơdơi tŭ rơwah-pồ du mơnih gơnuăr-tha lăm yàu Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih, dua ràng mơnih tơdi-tơdài iơu-lài, wèr 'bơ̆ng sơ̆ng jào du mơnih nư̆n tơ Yàng, la Pô drơi păng-gơnừm. 24 Dua aràng mơnih tơdi-tơdài nau găn c̆àr Pisiđi bloh truh tơ c̆àr Pamphili. 25 Hơdơi tŭ buơl guñu pơto-akhàn Pơnuaĭ Yàng lăm plơi-prŏng Perje, buơl guñu nau trŭn tơ plơi-prŏng Attali. 26 Mư̆ng anih nư̆n, buơl guñu đì ahò mơrai wơ̆ tơ Antiôt, la anih mư̆ng dơlhơu buơl guñu hũ jào tơ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Pô Lơngì, tô ngă gơnuăr bruă bloh buơl guñu pơrpa ngă wĭl-tơ̆l.
27 Tŭ truh anih, Pôl sơ̆ng 'Banaba jà abih Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih pơtòm-pơjŭm wơ̆, bloh nư̆n đờm akhàn wơ̆ mư̆ng abih tơgrơ̆ bruă Yàng Pô Lơngì hũ ngă găm sơ̆ng buơl guñu, mư̆ng bruă hơyơu lơi Pô hũ pơh bơh 'băng pơnuaĭ păng-tui tơ du buơl làng agàh. 28 Dua aràng buơl guñu dò wơ̆ tơ anih nư̆n suơi hơrơi sơ̆ng du mơnih tui-mơgru.