16
Timôthe Nau Găm Sơ̆ng Pôl
Pôl truh tơ plơi-prŏng Đerbơ sơ̆ng Listrơ. Tơ anih nư̆n, hũ sa aràng mơnih tui-mơgru angăn la Timôthe, anà lơkơi sa aràng mơnih kơmơi Juđa păng-tui Yàng. Ama Timôthe la mơnih Grek. Timôthe la mơnih hũ buơl adơi-ai lăm Listrơ sơ̆ng Ikôni đờm ngă grơh siàm. Pôl khiăng ba Timôthe tui, nư̆n Pôl ngă adăt sơkaŭ-kơlì tơ ñu, kơyoa du mơnih Juđa lăm c̆àr nư̆n aràng sơi kŭng thơu ama Timôthe la mơnih Grek. Tŭ truh tơ plơi-prŏng lơi, buơl guñu kŭng kơkơi-pơđăr buơl adơi-ai păng-tui Yàng păl păng-rơmiă ngă tui du pơnuaĭ ngă-nìn bloh du mơnih tơdi-tơdài sơ̆ng du mơnih gơnuăr-tha lăm Jerusalem hũ ngă tơbiă. Kơyoa nư̆n, du Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih hũ pràn-kơjăp lăm pơnuaĭ păng-tui, sơ̆ng khà mơnih păng-tui Yàng 'brŏ hơrơi 'brŏ lô rơlau.
Pơnuaĭ Yàng Brơi Pơ'buh Tơ Pôl
Buơl guñu nau lăm abih c̆àr Phirigi sơ̆ng Galati, kơyoa Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri hũ pơkơŭ buơl guñu 'buh brơi pơto-akhàn pơnuaĭ Yàng lăm c̆àr Asi. Tŭ truh jĕ c̆àr Mesi, buơl guñu khiăng tơma lăm c̆àr Bithini, bloh Bơngă Sơc̆ih-Sri Yàng Jêsu 'buh brơi gơnuăr, nư̆n buơl guñu nau găn c̆àr Misi sơ̆ng trŭn tơ Trôas. Lăm glai mơlăm, Pôl 'buh sa pơnuaĭ Yàng brơi pơ'buh: Hũ sa aràng mơnih Maseđoan dò dơ̆ng tơ anaŭ drơi, lơkơu yòng lài: “Yòng kơi truh tơ Maseđoan dŏng-kờl buơl dơlhă!” 10 Hơdơi tŭ Pôl 'buh pơnuaĭ Yàng brơi pơ'buh nư̆n, lăm tơk buơl dơlhă duah ngă hơyơu tô truh tơ c̆àr Maseđoan, kơyoa buơl dơlhă păng-tui lài Yàng Pô Lơngì hũ iơu-rơwah buơl dơlhă truh pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm tơ anih nư̆n.
Tơ Plơi-Prŏng Philip – Liđi Păng-Tui Yàng
11 Yơu nư̆n, mư̆ng Trôas buơl dơlhă đì ahò tơpă truh tơ aguăn ia-tơsì Samôtras, bloh nư̆n hơrơi hơdơi, truh tơ Neapôli. 12 Mư̆ng anih nư̆n, buơl dơlhă truh tơ Philip, la plơi-prŏng prŏng-màng rơlau abih lăm c̆àr Maseđoan, sơ̆ng la plơi-prŏng dò tơ ala gơnuăr lơgăr Rôma apăn-akŏ. Buơl dơlhă dò wơ̆ tơ anih nư̆n du hơrơi. 13 Lăm hơrơi Sa'bat, buơl dơlhă nau tơbiă tơ agàh bơh 'băng plơi-prŏng, jĕ tơ gah ia sơdờng, la anih buơl dơlhă păng-tui lài aràng pơtòm-pơjŭm gơŭ wơ̆ tô iơu-lài. Buơl dơlhă dò guh sơ̆ng đờm mư̆ng Pơnuaĭ Yàng tơ du mơnih kơmơi dò pơtòm-pơjŭm tơ anih nư̆n. 14 Hũ sa aràng mơnih kơmơi păng buơl dơlhă đờm, angăn la Liđa, plơi phŭn tơ Thiatirơ. Bruă ñu ngă la pơblơi-sơlih bơ-yài ia mơr-yah * 16:14 Bơ-yài hũ ñòm ia mơr-yah la bơ-yài pioh pơblơi tơ du mơnih mơda gơn-hư̆p, kơyoa bơ-yài ni măk priă biă. Ñu la mơnih hũ hơtai-hơtiàn păng-duh Yàng Pô Lơngì. Yàng pơh hơtai-hơtiàn tơ Liđi, ngă tơ ñu păng nĭ-nùn du pơnuaĭ Pôl đờm.
15 Hơdơi tŭ Liđi găm sơ̆ng abih sàng ñu hũ đồ-mă pơnuaĭ 'baptem, Liđi lơkơu jà buơl dơlhă: “Yah buơl kơi c̆ơ thơu dơlhă la mơnih tơpă sa hơtai-hơtiàn sơ̆ng Yàng, nư̆n yòng jà buơl kơi truh sàng dơlhă dò.” Bloh nư̆n ñu pơkơŭ jà buơl dơlhă păl tơma.
Pôl Sơ̆ng Sila Kơđòng Jàm – Mơnih C̆ơ Apăn-Akŏ Sàng Jàm Păng-Tui Yàng
16 Sa hơrơi dih, tŭ buơl dơlhă nau truh tơ anih tô pơtòm-pơjŭm iơu-lài, nư̆n păp sa aràng mơnih kơmơi hơlŭn-hơlă kơđòng kơmlài ngă, nư̆n la kơmlài ba c̆ơ ia. Gơnừm tơ bruă thơu c̆ơ ia, mơnih kơmơi hơlŭn-hơlă nư̆n ngă tơbiă lô phơ̆n-priă tơ du mơnih pô ñu. 17 Mơnih kơmơi nư̆n kừ nau tui Pôl sơ̆ng buơl dơlhă bloh driau prŏng lài: “Du mơnih ni la hơlŭn-hơlă Yàng Pô Lơngì Ngŏ Glòng Rơlau Abih. Buơl guñu pơto-akhàn tơ buơl guhã jơlàn pơnuaĭ dŏng-pơklàh.” 18 Ñu kừ ngă mĭt yơu nư̆n lăm lô hơrơi, ngă tơ Pôl anok hơtai biă, nư̆n gài pơtrah wơ̆ đờm sơ̆ng kơmlài lài: “Kơu mă angăn Yàng Jêsu Krist, pơđăr hã păl tơbiă klàh mư̆ng mơnih ni.” Lăm tŭ nư̆n mư, kơmlài tơbiă klàh mư̆ng mơnih kơmơi hơlŭn-hơlă. 19 Bloh tŭ du mơnih pô ñu 'buh pơnuaĭ drơi gơnừm tô duah phơ̆n-priă hũ lơhiă bơjơ, nư̆n mă Pôl sơ̆ng Sila, hua truh tơ anih 'blàng plơi, sơ̆ng jào tơ du mơnih gơnuăr apăn-akŏ plơi-lơgăr. 20 Tŭ ba Pôl sơ̆ng Sila truh tơ anaŭ du mơnih kwăng c̆ahrơña, buơl guñu đờm yă: “Du mơnih ni ngă sơlŭng-sơlăng lăm plơi-prŏng buơl gudrơi; buơl guñu la mơnih Juđa, 21 buơl guñu pơto-pơsài du pơnuaĭ adăt-lơđăp bloh mơnih Rôma buơl gudrơi 'buh hũ gơnuăr đồ-mă halài ngă tui.” 22 Tơrpuơl buơl làng kŭng sa hơtai tơgồ tămdră-wơ̆ sơ̆ng dua aràng mơnih tơdi-tơdài. Du mơnih kwăng c̆ahrơña pơđăr hĕt ào Pôl sơ̆ng Sila, bloh nư̆n pơđăr mơnih glih-pờng buơl guñu. 23 Hơdơi tŭ glih-pờng, buơl guñu mă dua aràng mơnih tơdi-tơdài krơ̆ lăm sàng jàm, sơ̆ng pơđăr mơnih apăn-akŏ sàng jàm păl kraŭ-khiă nĭ-nùn. 24 Hũ pơnuaĭ gơnuăr-pơđăr nư̆n, mơnih apăn-akŏ sàng jàm mă dua aràng mơnih tơdi-tơdài krơ̆ lăm anih adŭ kơnăm, sơ̆ng buh anuh tơ tơkai.
25 Pơgăp mơtưh mơlăm, lăm tŭ Pôl sơ̆ng Sila dò iơu-lài, adoh-mơyòm Yàng Pô Lơngì; sơ̆ng du mơnih dò jàm pơkơ̆n hũ mơhư̆. 26 Mơre-mơro, hũ pơnuaĭ tơtuơ̆n-jơrlơh lơ̆n-tơnah prŏng biă, ngă tơ rơnơ̆ sàng jàm mơgơi-tơtuơ̆n. Lăm tơk tŭ nư̆n mư, du bơh 'băng tơrpơh abih, sơ̆ng tơlơi srĕng akă du mơnih glài-jàm kŭng tơrsuă-tơryơh abih. 27 Mơnih apăn akŏ sàng jàm takơtuă tơgồ, sơ̆ng 'buh du bơh 'băng sàng jàm tơrpơh abih; ñu sơnư̆ng lài du mơnih glài-jàm đuaĭ thĭt abih bơjơ, nư̆n suă đào sơmŏng pơmơtai rùp-phŭn. 28 Bloh Pôl prŏng săp driau iơu: “Juơi ngă jơhà tơ rùp-phŭn yơu nư̆n! Kơyoa buơl dơlhă sơđaŭ dò tơ̆l abih tơ anih ni!” 29 Mơnih apăn akŏ sàng jàm pơđăr mă apui đèng, bloh nư̆n tơmbah-tơmbàn đuaĭ tơma lăm dơrlăm, truh tơ anih krơ̆ Pôl sơ̆ng Sila, kơtơ̆ drơi pơđih rùp tơ anaŭ Pôl sơ̆ng Sila, 30 bloh nư̆n ba dua aràng tơbiă tơ agàh sơ̆ng đờm: “Ơ buơl kơi, dơlhă păl ngă hơgĕ tô hũ dŏng-pơklàh?” 31 Dua aràng buơl guñu đờm: “Păng-tui bĕ Yàng Jêsu nư̆n kơi sơ̆ng abih sàng-dơnò kơi rơŭ hũ dŏng-pơklàh.” 32 Dua aràng mơnih tơdi-tơdài pơto-akhàn pơnuaĭ Yàng tơ ñu, sơ̆ng tơ abih du mơnih dò lăm sàng ñu rơi. 33 Lăm jơ nư̆n mư, tơkrah glai mơlăm, mơnih apăn-akŏ sàng jàm ba dua aràng mơnih tơdi-tơdài tơbiă, rào abih du anih lơka tơ buơl guñu; bloh nư̆n lăm tơk ñu sơ̆ng abih sàng-dơnò ñu đồ-mă pơnuaĭ 'baptem. 34 Mơnih apăn akŏ sàng jàm jà dua aràng mơnih tơdi-tơdài đì tơ sàng, sơ̆ng pồ pơnuaĭ huă 'bơ̆ng tơ dua aràng. Ñu sơ̆ng abih sàng-dơnò ñu sờh-sài biă kơyoa hũ păng-tui Yàng Pô Lơngì.
35 Truh glai ờm, du mơnih kwăng c̆ahrơña pơđăr mơnih lĭng khiă-gàr truh đờm sơ̆ng mơnih apăn-akŏ sàng jàm: “Toh-tơleh bĕ dua aràng mơnih nư̆n tơbiă.” 36 Mơnih apăn akŏ sàng jàm truh đờm pơthơu sơ̆ng Pôl: “Du mơnih kwăng c̆ahrơña brơi mơnih truh đờm pơđăr toh-tơleh dua aràng buơl kơi tơbiă! Kơyoa nư̆n, buơl kơi tơbiă bĕ, sơ̆ng nau rĭng-lơngai.” 37 Bloh Pôl đờm sơ̆ng buơl guñu: “Buơl dơlhă la du mơnih buơl làng lơgăr Rôma, nư̆n bloh tŭ ka hũ ngă nìn-glài, buơl guñu hũ pơđăr mơnih glih-pờng buơl dơlhă tơkrah buơl làng, bloh nư̆n mă krơ̆ lăm sàng jàm. Tŭ ni buơl guñu khiăng ngă bơdơŭ-tơrđơŭ toh-tơleh buơl dơlhă tơbiă? 'Buh jiơ̆ng ơu! Rùp-phŭn buơl guñu păl truh tơ anih ni tô ba buơl dơlhă tơbiă.” 38 Du mơnih kwăng c̆ahrơña mơhư̆ buơl lĭng khiă-gàr đờm akhàn wơ̆ du pơnuaĭ nư̆n, sơ̆ng thơu dua aràng mơnih nư̆n la buơl làng lơgăr Rôma, nư̆n huơĭ kơ-ù biă. 39 Nư̆n buơl guñu truh yòng lơkơu drơi, bloh nư̆n ba dua aràng mơnih tơdi-tơdài tơbiă, sơ̆ng yòng dua aràng mơnih tơdi-tơdài nau klàh mư̆ng plơi-prŏng. 40 Tơbiă mư̆ng sàng jàm, dua aràng mơnih tơdi-tơdài truh tơ sàng Liđi. Hơdơi tŭ c̆uă-rơwăng sơ̆ng đờm kơkơi-pơto buơl adơi-ai, dua aràng mơnih tơdi-tơdài tơbiă nau.

*16:14 16:14 Bơ-yài hũ ñòm ia mơr-yah la bơ-yài pioh pơblơi tơ du mơnih mơda gơn-hư̆p, kơyoa bơ-yài ni măk priă biă.