17
Pôl Tơ Plơi-Prŏng Tesalônika
Hơdơi tŭ Pôl sơ̆ng Sila pleh găn dua plơi-prŏng Amphipôlit sơ̆ng Apôlôni, buơl guñu truh tơ plơi-prŏng Tesalônika; tơ anih ni hũ sa boh sàng pơtòm mơnih Juđa. Tui lơđăp-mừng, Pôl truh tơ sàng pơtòm, sơ̆ng lăm klơu hơrơi sa'bat, tămpơrjai mơblàng 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri sơ̆ng buơl guñu. Mă 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri đờm mơblàng sơ̆ng ngă grơh lài Pô Krist păl kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr, bloh nư̆n hơdiŭ wơ̆ mư̆ng pơnuaĭ mơtai. Pôl đờm: “Yàng Jêsu bloh dơlhă pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai ni, nư̆n la rùp-phŭn Pô Krist.” Lăm tơrpuơl buơl guñu, hũ du mơnih đồ-mă pơnuaĭ pơto-akhàn, nư̆n păng-tui Yàng sơ̆ng nau tui Pôl sơ̆ng Sila; kŭng hũ găm du mơnih Grek sơđaŭ duh-huơĭ Yàng Pô Lơngì sơ̆ng du mơnih kơmơi màng-mơda lăm plơi-prŏng rơi. Bloh du mơnih Juđa baŭ hơtai-hơtiàn oàn-anok, jà du mơnih sơk-sơrbĭl lăm anih drà, pơgùm-pơtòm gơŭ wơ̆ sơ̆ng ngă sơlŭng-sơlăng lăm plơi-prŏng. Buơl guñu ba gơŭ truh tơ sàng Jasôn, duah mă Pôl sơ̆ng Sila tô jào tơ buơl làng. Bloh tŭ 'buh duah hũ Pôl sơ̆ng Sila, guñu hua Jasôn sơ̆ng du adơi-ai păng-tui Yàng truh tơ anaŭ du mơnih gơnuăr apăn-akŏ plơi-prŏng, bloh nư̆n prŏng săp đờm yă: “Du mơnih hũ ngă sơlŭng-sơlăng lăm buơl làng plơi-lơgăr, tŭ ni buơl guñu kŭng truh tơ anih ni, sơ̆ng Jasôn la mơnih wă-rò brơi buơl guñu dò lăm sàng! Abih tơrpuơl buơl guñu la du mơnih hũ bruă ngă tămdră-wơ̆ sơ̆ng adăt-adia Sesa, kơyoa buơl guñu đờm lài hũ sa aràng pơtau pơkơ̆n, la Jêsu.” Mơhư̆ du pơnuaĭ nư̆n, buơl làng sơ̆ng du mơnih gơnuăr apăn-akŏ lăm plơi-prŏng sơlŭng-sơlăng klùk-klờk. Bloh hơdơi tŭ buơl guñu đồ Jasôn sơ̆ng du mơnih pơkơ̆n daŭ priă tơrbuh-rùp tui adăt hũ ngă-nìn, buơl guñu toh-tơleh tơ du mơnih nư̆n tơbiă.
Pôl Sơ̆ng Sila Tơ Bere
10 Lăm mơlăm nư̆n, buơl adơi-ai pơrlau Pôl sơ̆ng Sila truh tơ Bere. Sơ̆ng tŭ truh anih, dua aràng buơl guñu tơma lăm sàng pơtòm mơnih Juđa. 11 Du mơnih Juđa tơ anih ni hũ hơtai-hơtiàn păng pơnuaĭ Yàng rơlau tơ du mơnih Juđa lăm Tesalônika. Buơl guñu đồ-mă Pơnuaĭ Yàng sơ̆ng abih hơtai-hơtiàn, hơrơi lơi kŭng c̆ơ-mơgru 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri, tô c̆ơ thơu pơnuaĭ pơto-mơblàng hũ iơŭ yơu nư̆n ơu. 12 Kơyoa nư̆n, hũ lô mơnih tơkrah buơl guñu păng-tui Yàng, lăm tơrpuơl nư̆n hũ du mơnih kơmơi Grek màng-mơda, sơ̆ng du mơnih lơkơi kŭng lô rơi. 13 Bloh tŭ du mơnih Juđa lăm Tesalônika mơhư̆ thơu lài Pôl kŭng pơto-akhàn Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì tơ Bere rơi, nư̆n buơl guñu ba gơŭ truh tơ anih nư̆n tô ngă klùk-klờk sơ̆ng pơsŭt-pơđăr buơl làng. 14 Lăm tơk, buơl adơi-ai păng-tui Yàng ba Pôl trŭn tơ gah ia-tơsì, mĭn Sila sơ̆ng Timôthe dò wơ̆ lăm Bere soh. 15 Du mơnih ba bơnau Pôl ba ñu truh tơ plơi-prŏng Athen, bloh nư̆n gài mơrai wơ̆, apăn tui pơnuaĭ gơnuăr-pơđăr tơ Sila sơ̆ng Timôthe păl truh sơ̆ng ñu sơmăr kàr lơi siàm kàr nư̆n.
Pôl Tơ Plơi Prŏng Athen
16 Lăm tŭ Pôl dò tơ Athen tô c̆àng Sila sơ̆ng Timôthe, Pôl mă ngă anok hơtai biă tŭ 'buh lăm plơi-prŏng baŭ-bèng du rùp-ràk. 17 Nư̆n ñu truh tơ sàng pơtòm đờm mơblàng-pơrjai sơ̆ng du mơnih Juđa sơ̆ng du mơnih Grek păng-tui jơlàn mơnih Juđa duh-dơlbăt; yàu hơrơi ñu kŭng truh tơ 'blàng-prŏng anih drà, la anih hũ lô mơnih nau mơrai, tô đờm mơblàng-pơrjai sơ̆ng tơgrơ̆ mơnih lơi ñu tòm. 18 Hũ du mơnih mơgru-jak gah tơrpuơl Epikurien sơ̆ng tơrpuơl Sitôsien kŭng tòm mơta sơ̆ng đờm mơblàng-pơrjai sơ̆ng Pôl rơi. Mơnih nư̆n đờm: “Mơnih lô pơnuaĭ kơtha nư̆n khiăng đờm hơgĕ ni?” Du mơnih pơkơ̆n wơ̆ đờm: “Ngă yơu ñu khiăng pơto-akhàn mư̆ng du yàng buơl làng lơgăr agàh.” Kơyoa Pôl đờm pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm mư̆ng Yàng Jêsu sơ̆ng pơnuaĭ hơdiŭ wơ̆.* 17:18 Epikurien la tơrpuơl mơgru-jak tui kơi Epikurus mơnih Grek. Sitôsien la tơrpuơl mơgru-jak tui kơi Ñeno sơ̆ng Chrysippus mơnih Grek. 19 Kơyoa nư̆n buơl guñu ba Pôl truh tơ Areôpa, la anih tơrpuơl mơnih apăn-akŏ lăm plơi-prŏng Athen pơgùm-pơtòm gơŭ, sơ̆ng tơnia lài: “Kơi hũ rơgơi đờm brơi buơl dơlhă thơu loh-làng mư̆ng pơnuaĭ pơto-pơđăr bơrhơu bloh kơi hũ đờm pơto-akhàn nư̆n ơu? 20 Kơyoa du pơnuaĭ kơi pơto-mơblàng buơl dơlhă păng c̆rih tơnia biă. Buơl dơlhă khiăng thơu du pơnuaĭ nư̆n hũ mơblàng la hơyơu.” 21 Biă yơu nư̆n, abih tơgrơ̆ mơnih Athen sơ̆ng buơl làng lơgăr agàh dò tơ anih ni mĭn pioh tŭ-jơ tô đờm sơ̆ng păng-mơhư̆ du pơnuaĭ bơrhơu c̆rih soh.
22 Tŭ nư̆n, Pôl dò dơ̆ng tơkrah Areôpa sơ̆ng đờm: “Ơ mơnih Athen, dơlhă kràn-thơu lài, lăm abih tơgrơ̆ bruă, buơl kơi-mò adơi-ai la du mơnih hũ hơtai-hơtiàn păng-duh biă tơ tơgrơ̆ yàng. 23 Kơyoa tŭ nau lăm abih plơi-prŏng, c̆ơ tơgrơ̆ anih buơl kơi-mò adơi-ai duh-dơlbăt, dơlhă 'buh sa boh sơbàn duh-dơlbăt, hũ klơh wă du akhăr: ‘Duh-Dơlbăt Yàng 'Buh Thơu.’ Yơu nư̆n, Pô buơl kơi-mò adơi-ai duh-dơlbăt bloh 'buh thơu nư̆n, la rùp-phŭn Pô bloh dơlhă dò pơto-akhàn tơ buơl kơi-mò adơi-ai ni. 24 Yàng Pô Lơngì la Pô hũ c̆rơ̆ng-tơbiă lơngì-tơsì tơnah-rơya sơ̆ng abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n lăm nư̆n, la Yàng lơngì-tơsì tơnah-rơya, 'buh dò lăm du sàng duh-dơlbăt kơyoa tơngàn anà mơnih ngă tơbiă ơu. 25 Pô kŭng 'buh c̆àng tơngàn anà mơnih dŏng duh bruă, yơu la Pô siơŭ-kơđòng pơnuaĭ hơgĕ. Kơyoa rùp-phŭn Pô brơi pơnuaĭ hơdiŭ, joa hơdiŭ, sơ̆ng tơgrơ̆ mơta pơkơ̆n tơ abih tơgrơ̆ mơnih. 26 Mư̆ng mĭn sa aràng mơnih, Pô hũ ngă tơbiă jiơ̆ng abih tơgrơ̆ jơi buơl làng, tô buơl guñu hơdiŭ lăm abih tơgrơ̆ anih lăm boh tơnah. Pô ngă-nìn dơlhơu tŭ-hơrơi tơ rài anà mơnih sơ̆ng nàl-pơklah tơnah-rơya tơ buơl guñu dò, 27 tô buơl guñu tui duah Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng hũ rơgơi duah 'buh Pô, yah lài Pô 'buh dò atàh sơ̆ng yàu aràng lăm buơl gudrơi. 28 Kơyoa dò ‘lăm Pô, buơl gudrơi hũ hơdiŭ, nau-mơrai ngă bruă, sơ̆ng hũ lăm dun-ya ni,’ mơhiơ̆ yơu du mơnih wă kơtha-pơđik lăm buơl kơi-mò adơi-ai hũ đờm: ‘Buơl gudrơi kŭng la jơi-pơtiàn Pô rơi.’
29 Yơu nư̆n, kơyoa la jơi-pơtiàn Yàng Pô Lơngì, nư̆n buơl gudrơi juơi sơnư̆ng lài Yàng Pô Lơngì mơhiơ̆ yơu rùp-rơ̆p sơ̆ng mừh, priă, halài pơtơu, kơyoa mư̆ng pơnuaĭ khờh-rơgơi sơ̆ng akŏ sơnư̆ng-bơngoàn anà mơnih ngă tơbiă. 30 Yàng Pô Lơngì hũ luơi sơgah du tŭ-hơrơi bơrngư̆l-gơla nư̆n, bloh tŭ ni, Pô đờm pơđăr lài abih tơgrơ̆ mơnih dò lăm abih tơgrơ̆ anih, păl mơbai prah-luơi glài-sơnoh. 31 Kơyoa Pô hũ ngă-nìn sa hơrơi tô c̆ahrơña dun-ya tui pơnuaĭ rĭng-tơpă Pô, kơyoa mư̆ng sa aràng Mơnih bloh Pô hũ pồ-rơwah. Sơ̆ng tô ngă grơh nìn-kơjăp tơ abih tơgrơ̆ mơnih 'buh, Pô hũ ngă tơ Mơnih nư̆n hơdiŭ wơ̆ mư̆ng pơnuaĭ mơtai.” 32 Tŭ mơhư̆ đờm truh pơnuaĭ mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆, nư̆n hũ du mơnih lăm buơl guñu tơma klau-pơtăt; bloh nư̆n du mơnih pơkơ̆n đờm: “Lăm amăng pơkơ̆n buơl dơlhă rơŭ păng kơi đờm mư̆ng bruă nư̆n.” 33 Yơu nư̆n, Pôl luơi buơl guñu bloh nau. 34 Bloh hũ du mơnih nau tui Pôl sơ̆ng păng-tui Yàng. Lăm du mơnih nư̆n hũ Đeni, la sa aràng mơnih lăm tơrpuơl kwăng Areôpa, sơ̆ng sa aràng mơnih kơmơi angăn la Đamari, găm sơ̆ng du mơnih pơkơ̆n rơi.

*17:18 17:18 Epikurien la tơrpuơl mơgru-jak tui kơi Epikurus mơnih Grek. Sitôsien la tơrpuơl mơgru-jak tui kơi Ñeno sơ̆ng Chrysippus mơnih Grek.