18
Pôl Tơ Plơi-Prŏng Kôrintô
Hơdơi mư̆ng nư̆n, Pôl tơbiă mư̆ng Athen nau truh tơ Kôrintô. Tơ anih nư̆n, Pôl tòm sa aràng mơnih Juđa angăn la Akila, plơi-phŭn tơ Pôntu, găm sơ̆ng sơdiŭ la Prissil, pơrpa mư̆ng lơgăr Itali truh, kơyoa pơtau Klôdơ hũ pơnuaĭ gơnuăr-pơđăr abih tơgrơ̆ mơnih Juđa păl tơbiă mư̆ng Rôma. Pôl truh c̆uă-rơwăng buơl guñu, sơ̆ng kơyoa găm sa bruă ngă mơhiơ̆ yơu gơŭ, nư̆n Pôl dò lăm sàng dua buơl guñu tô ngă bruă găm sơ̆ng gơŭ. Bruă buơl guñu ngă la sì bơ-yài ngă pờ. Lăm yàu hơrơi sa'bat, Pôl pơto-mơblàng lăm sàng pơtòm, abih hơtai-hơtiàn pơto-jà mơnih Juđa sơ̆ng mơnih Grek. Tŭ Sila sơ̆ng Timôthe mư̆ng Maseđoan truh, nư̆n Pôl mĭn pioh abih hơtai-hơtiàn lăm bruă pơto-akhàn, đờm ngă grơh tơ mơnih Juđa thơu lài Yàng Jêsu la rùp-phŭn Pô Krist. Bloh, kơyoa buơl guñu tămdră-wơ̆ sơ̆ng đờm sơk-sơrbĭl truh tơ Yàng, nư̆n Pôl tơrtuh ào drơi bloh đờm sơ̆ng buơl guñu lài: “Drah buơl kơi tuh wơ̆ tơ akŏ buơl kơi! Dò dơlhă nư̆n sơc̆ih-goh, kơyoa dơlhă ngă wĭl-tơ̆l gơnuăr bruă drơi bơjơ! Mư̆ng ni, dơlhă rơŭ nau truh sơ̆ng du buơl làng agàh!” Pôl tơbiă nau mư̆ng anih nư̆n, tơma lăm sàng sa aràng mơnih angăn la Tĭt Justus, la mơnih păng-duh Yàng Pô Lơngì, sàng ñu dò jĕ tơ gah sàng pơtòm. Tŭ nư̆n Krispus, mơnih apăn-akŏ sàng pơtòm, găm sơ̆ng abih sàng-dơnò ñu păng-tui Yàng. Kŭng hũ lô mơnih Kôrintô păng Pôl pơto-mơblàng nư̆n păng-tui Yàng sơ̆ng đồ-mă pơnuaĭ 'baptem. Glai mơlăm, Yàng đờm sơ̆ng Pôl lăm sa pơnuaĭ brơi pơ'buh: “Juơi huơĭ! Bloh păl đờm bĕ juơi dò kơđơ̆ng. 10 Kơyoa Kơu dò sơ̆ng anà. 'Buh hũ aràng sơi rơgơi ngă jơhà tơ anà jiơ̆ng. Kơyoa Kơu hũ lô mơnih lăm plơi-prŏng ni!” 11 Pôl dò wơ̆ tơ anih nư̆n sa thŭn năm blàn, pơto pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì tơ buơl guñu.
12 Bloh tŭ Galiôn truh ngă mơnih kwăng-prŏng apăn-akŏ c̆àr Ac̆ai, nư̆n mơnih Juđa sa hơtai sơ̆ng gơŭ tơgồ tămdră-wơ̆ sơ̆ng Pôl; buơl guñu ba Pôl truh anih tơ sàng c̆ahrơña. 13 Buơl guñu đờm yă: “Mơnih ni pơsŭt-pơđăr buơl làng duh-dơlbăt Yàng Pô Lơngì sŭng pơnuaĭ adăt-adia!” 14 Tŭ Pôl sơmŏng pơh kàng đờm sơđồ, nư̆n Galiôn đờm sơ̆ng buơl làng Juđa: “Ơ du mơnih Juđa, yah ni la bruă ngă sŭng pơnuaĭ adăt-adia ia lơgăr, halài pơnuaĭ glài-sŭng prŏng, nư̆n kơu rơŭ kŏng ă-ư̆n tô păng buơl guhã. 15 Bloh kơyoa ni la pơnuaĭ đờm tămpơrjai gơŭ mư̆ng du akhăr-pơnuaĭ, du angăn, sơ̆ng pơnuaĭ adăt-adia krơi buơl guhã, nư̆n buơl guhã c̆ahrơña bĕ duă gơŭ buơl guhã. Kơu 'buh khiăng c̆ahrơña du bruă nư̆n ơu.” 16 Bloh nư̆n, Galiôn prơh buơl guñu tơbiă abih mư̆ng anih sàng c̆ahrơña. 17 Tŭ nư̆n, buơl guñu brồ mă Sôthen, mơnih apăn-akŏ sàng pơtòm, sơ̆ng ngă-pờng ñu tơ anaŭ anih sàng c̆ahrơña. Bloh Galiôn 'buh hũ hơtai-hơtiàn c̆ơ-sơnư̆ng hơgĕ truh bruă nư̆n.
Pôl Gài Mơrai Wơ̆ Tơ Antiôt
18 Pôl dò wơ̆ lăm Kôrintô lô hơrơi, bloh nư̆n apăn tơngàn sơ̆ng buơl adơi-ai, đì ahò nau tơ Siri; hũ Prissil sơ̆ng Akila nau găm sơ̆ng ñu. Tŭ truh tơ Senkre, ñu kuah 'bù, kơyoa ñu hũ pơnuaĭ đờm pơguăn sơ̆ng Yàng. 19 Tŭ buơl guñu truh tơ Ephesô, Pôl luơi Prissil sơ̆ng Akila tơ anih nư̆n, bloh nư̆n nau tơma lăm sàng pơtòm, đờm mơblàng-pơrjai sơ̆ng du mơnih Juđa. 20 Buơl guñu jà Pôl dò wơ̆ tơ anih nư̆n lô hơrơi rơlau, bloh Pôl đờm kơmlah. 21 Bloh tŭ apăn tơngàn sơ̆ng buơl guñu tô tơbiă nau, Pôl đờm: “Yah Yàng Pô Lơngì khiăng, dơlhă rơŭ gài mơrai sơ̆ng buơl adơi-ai wơ̆.” Bloh nư̆n ñu đì ahò, tơbiă nau mư̆ng Ephesô.
22 Tŭ truh tơ Sesare, ñu đì tơ Jerusalem c̆uă-rơwăng Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih, bloh nư̆n trŭn tơ Antiôt. 23 Pôl dò tơ anih nư̆n sa-sĭt tŭ-hơrơi, bloh nư̆n apăn tơngàn tơbiă nau. Pôl nau mư̆ng plơi-prŏng ni truh plơi-prŏng dih lăm abih du c̆àr Galati sơ̆ng Phirigi, ngă tơ abih du mơnih tui-mơgru hũ kơjăp-pràn hơtai-hơtiàn.
Apôlôs Tơ Ephesô Sơ̆ng Kôrintô
24 Tŭ nư̆n, hũ sa aràng mơnih Juđa angăn la Apôlôs, plơi phŭn tơ Aleksandri, pơrpa truh tơ Ephesô. Ñu la sa aràng mơnih hũ pơnuaĭ khờh-rơgơi lăm bruă đờm glai sơ̆ng wă-wờng dơrlăm mư̆ng 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri. 25 Ñu hũ mơgru mư̆ng jơlàn păng-tui Yàng; sơ̆ng mă hơtai-hơtiàn pràn-tơriăng biă bloh pơto-akhàn sơ̆ng pơto-pơsài iơŭ-tơpă mư̆ng Yàng Jêsu, yah lài ñu mĭn thơu pơnuaĭ 'baptem Jăng soh. 26 Ñu tơma lăm sàng pơtòm, đờm pơto-akhàn sơ̆ng hơtai-hơtiàn hĭl-pràn biă. Hơdơi tŭ păng ñu pơto-akhàn, Prissil sơ̆ng Akila jà ñu mơrai wơ̆ tơ sàng drơi, sơ̆ng mơblàng-pơto tơ ñu loh-làng rơlau mư̆ng jơlàn păng-tui Yàng Pô Lơngì. 27 Tŭ Apôlôs khiăng nau tơ c̆àr Ac̆ai, buơl adơi-ai pơto-pơsờh ñu sơ̆ng wă bơ-àr pơyoa tô kơkơi-pơđăr du mơnih tui-mơgru tơ anih nư̆n păl wă-rò ñu siàm. Tŭ truh anih, gơnừm tơ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng, ñu hũ dŏng-kờl du mơnih păng-tui Yàng lô biă, 28 kơyoa ñu abih pràn-hơtai đờm tămpơrjai-pơkăl sơ̆ng mơnih Juđa tơ anaŭ plơi-lơgăr buơl làng, angui 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri đờm ngă grơh tơ buơl guñu thơu lài Yàng Jêsu la rùp-phŭn Pô Krist.