19
Pôl Tơ Ephesô
Lăm tŭ Apôlôs dò tơ Kôrintô, nư̆n Pôl nau lăm abih du c̆àr gah ngŏ, bloh nư̆n truh tơ Ephesô. Pôl tòm du mơnih tui-mơgru tơ anih nư̆n, sơ̆ng tơnia buơl guñu: “Mư̆ng tŭ buơl adơi-ai păng-tui Yàng, buơl adơi-ai hũ đồ-mă Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri jơ?” Buơl guñu đờm sơđồ: “Buơl dơlhă ka tŭ lơi mơhư̆ aràng sơi đờm la hũ Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri lơi ơu!” Pôl tơnia wơ̆: “Yơu nư̆n buơl adơi-ai hũ đồ-mă pơnuaĭ 'baptem lơi?” Buơl guñu đờm sơđồ: “Pơnuaĭ 'baptem Jăng.” Pôl đờm: “Jăng hũ ngă 'baptem mư̆ng pơnuaĭ mơbai prah-luơi glài-sơnoh, đờm sơ̆ng buơl làng păl păng-tui Pô rơŭ truh hơdơi drơi, nư̆n la păng-tui Yàng Jêsu.” Mơhư̆ yơu nư̆n, buơl guñu đồ-mă 'baptem mă angăn Yàng la Yàng Jêsu. Tŭ Pôl daŭ tơngàn tơ ngŏ buơl guñu, nư̆n Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri trŭn tơ ngŏ buơl guñu; buơl guñu đờm du ia c̆rih sơ̆ng đờm hwơ̆r. Abih tơrpuơl buơl guñu pơgăp sa-pluh dua aràng.
Pôl tơma lăm sàng pơtòm, sơ̆ng lăm luĭ klơu blàn, hĭl-pràn hơtai-hơtiàn pơto-akhàn, đờm mơblàng-pơrjai, sơ̆ng iơu-jà du mơnih păng mư̆ng lơgăr Yàng Pô Lơngì. Bloh hũ du mơnih kră-khăng hơtai-hơtiàn, kơmlah 'buh khiăng păng-tui, đờm jơhà tơ Jơlàn Duh-Dơlbăt Yàng tơ anaŭ buơl làng, nư̆n Pôl pơklah krơi sơ̆ng buơl guñu, ba du mơnih tui-mơgru tơbiă, bloh nư̆n yàu hơrơi đờm pơrjai-mơgru sơ̆ng gơŭ lăm sàng mơgru Tiranu. 10 Bruă ni hũ ngă mĭt yơu nư̆n lăm dua thŭn, tơ̆l truh abih tơgrơ̆ mơnih lăm c̆àr Asi, găm mơnih Juđa sơ̆ng mơnih Grek, hũ păng Pơnuaĭ Yàng abih.
Du Anà Lơkơi Seba Pơtrơh Kơmlài
11 Yàng Pô Lơngì hũ angui tơngàn Pôl ngă du pơnuaĭ c̆rih-krơi biă, 12 tơ̆l truh aràng mă c̆ơnră sơ̆ng ào agàh ñu hũ angui, daŭ tơ ngŏ du mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì, nư̆n pơnuaĭ lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì hũ pơsồ-pơsaih abih, sơ̆ng du kơmlài-jĭnràk kŭng păl tơbiă abih.
13 Tŭ nư̆n hũ du mơnih Juđa nau mư̆ng anih ni truh anih dih pơtrơh kơmlài, kŭng lòng mă angăn Yàng Jêsu tô pơtrơh kơmlài tơbiă mư̆ng du mơnih kơđòng kơmlài ngă. Buơl guñu đờm: “Kơu mă angăn Yàng la Yàng Jêsu, Pô bloh Pôl pơto-akhàn, tô đờm pơđăr buơl guhã!” 14 Du mơnih ngă bruă ni la tơjuh aràng anà lơkơi Seba, sa aràng mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt mơnih Juđa. 15 Bloh kơmlài đờm sơ̆ng buơl guñu: “Kơu thơu Yàng Jêsu sơ̆ng kŭng thơu Pôl loh-làng rơi, bloh buơl guhã la aràng sơi?” 16 Mơnih kơđòng kơmlài ngă brồ tơpă tơ buơl guñu, kơtơ̆ buơl guñu abih tơ ala, ngă pờng rơ-o rùp, tơ̆l truh buơl guñu păl luơi sàng-dơnò bloh đuaĭ dơŭ, rùp dò kŭl-sơlŭn sơ̆ng baŭ du lơka pơđì. 17 Abih tơgrơ̆ mơnih dò lăm Ephesô, găm mơnih Juđa kŭng yơu mơnih Grek thơu bruă hũ tơbiă truh nư̆n huơĭ kơđa biă, sơ̆ng angăn Yàng Jêsu 'brŏ hũ mơyòm-pơglòng rơlau wơ̆. 18 Kŭng hũ lô mơnih păng-tui, truh akhàn-tơbiă glài-sơnoh sơ̆ng đờm akhàn-tơbiă abih tơgrơ̆ bruă buơl guñu hũ ngă. 19 Hũ du mơnih mư̆ng dơlhơu thrơi ngă bruă juh-proh, apăn du bơ-àr buơl guñu truh c̆uh abih lăm apui tơ anaŭ tơgrơ̆ mơnih. Aràng yàu abih-tih priă du bơ-àr nư̆n pơgăp truh lơma pluh rơbơu kleh priă. 20 Yơu nư̆n, gơnừm tơ gơnăp-gơnuăr Yàng, jơlàn duh-dơlbăt Yàng kừ prŏng-lơnàng sơ̆ng 'brŏ hơrơi 'brŏ pràn-kơjăp.
Đemetrius Pơsŭt-Pơđăr Buơl Làng Ngă Jơhà Tơ Pôl
21 Hơdơi du bruă nư̆n, Pôl ngă-nìn lăm hơtai-hơtiàn nau găn c̆àr Maseđoan sơ̆ng Ac̆ai, bloh nư̆n mơrai wơ̆ tơ Jerusalem. Ñu đờm: “Hơdơi tŭ nau truh tơ anih nư̆n, dơlhă kŭng păl truh c̆uă-rơwăng plơi-prŏng Rôma rơi.” 22 Ñu pơđăr dua aràng mơnih dŏng-kờl drơi la Timôthe sơ̆ng Erastơ nau tơ Maseđoan dơlhơu, bloh rùp-phŭn ñu nư̆n dò wơ̆ lăm c̆àr Asi sa-sĭt tŭ-hơrơi tra.
23 Lăm tŭ-hơrơi nư̆n, hũ sa pơnuaĭ sơlŭng-sơlăng prŏng tơbiă truh lăm Ephesô kơyoa mư̆ng Jơlàn Păng-Tui Yàng. 24 Sa aràng mơnih khờh tuh priă angăn la Đemetrius, bruă phŭn ñu la ngă du rơ̆p-rùp sàng-bơmùng tìt sơ̆ng priă, pioh duh-dơlbăt yàng Artemis, sơ̆ng gơnừm tơ bruă nư̆n ba mơrai lô phŭn-hơjŭng tơ du mơnih khờh tuh priă. 25 Ñu pơgùm-pơtòm du mơnih khờh tuh priă nư̆n sơ̆ng du mơnih ngă găm sa bruă yơu buơl guñu wơ̆, bloh đờm lài: “Ơ buơl adơi-ai gơŭ, buơl adơi-ai gơŭ thơu la gơnừm tơ bruă ngă ni bloh buơl gudrơi duah hũ lô jền-priă. 26 Yơu buơl adơi-ai gơŭ hũ 'buh sơ̆ng mơhư̆ thơu, 'buh iơŭ mĭn lăm Ephesô ni soh, bloh găm lăm abih c̆àr Asi rơi, mơnih angăn la Pôl ni hũ đờm pơto-jà sơ̆ng ngă tơ lô mơnih gài pơsơlih hơtai-hơtiàn wơ̆, tŭ ñu đờm lài du rơ̆p-rùp yàng kơyoa mư̆ng tơngàn anà mơnih ngă tơbiă 'buh iơŭ la du yàng. 27 Yơu nư̆n, 'buh iơŭ mĭn huơĭ tơ bruă ngă buơl gudrơi rơŭ păl kơđòng aràng klau-bơrlơi, bloh găm sàng-bơmùng duh-dơlbăt yàng-kơmơi Artemis prŏng-màng, kŭng rơŭ kơđòng aràng c̆ơ 'buh sơ̆p hơgĕ tra. Sơ̆ng yơu nư̆n rơŭ hũ hơrơi, pơnuaĭ prŏng-màng yàng-kơmơi buơl gudrơi bloh abih c̆àr Asi sơ̆ng abih dun-ya duh-dơlbăt, kŭng rơŭ 'buh dò hơgĕ la prŏng-màng tra.”* 19:27 Yàng ni ia Grek angăn la yàng Artemis, ia Rôma angăn la yàng Dian. Aràng iơu angăn yàng Artemis la yàng-kơmơi prŏng-màng. 28 Păng du pơnuaĭ nư̆n, buơl guñu anok hơtai biă, sơ̆ng driau prŏng lài: “Prŏng-màng biă la yàng-kơmơi Artemis, yàng mơnih Ephesô duh-dơlbăt!” 29 Abih plơi-prŏng tơbiă jiơ̆ng sơlŭng-sơlăng klùk-klờk. Buơl làng ŭr-ŭr ba gơŭ đuaĭ truh tơ anih 'blàng plơi, la anih pioh tơ buơl làng pơgùm-pơtòm gơŭ sơ̆ng adoh-mơya mơ-in. Buơl guñu mă Gaius sơ̆ng Aritak, la du mơnih Maseđoan sơ̆ng la du mơnih adơi-ai gơŭ nau jơlàn găm sơ̆ng Pôl, bloh hua nau. 30 Pôl khiăng tơbiă tòm tơ anaŭ buơl làng, bloh du mơnih tui-mơgru pơkơŭ-khă 'buh brơi ñu tơbiă. 31 Găm truh du mơnih kwăng apăn-akŏ lăm c̆àr Asi, la du mơnih adơi-ai gơŭ sơ̆ng Pôl, kŭng pơđăr mơnih truh đờm khă Pôl juơi prah rùp bloh nau tơma lăm anih nư̆n. 32 Lăm tŭ nư̆n, tơrpuơl mơnih lô sơlŭng-sơlăng klùk-klờk biă: mơnih nư̆n driau kơmrào yơu ni, mơnih nư̆n driau kơmrào yơu dih, kơyoa lô mơnih lăm buơl guñu 'buh hũ thơu drơi truh pơgùm-pơtòm tơ anih ni tô ngă hơgĕ. 33 Lăm tơrpuơl mơnih lô, hũ du mơnih đờm loh-làng bruă-kơnuă tơ Aleksandrơ thơu, kơyoa mơnih Juđa hũ sŭl ñu tơbiă dò dơ̆ng tơ gah anaŭ sơ̆ng pơđăr ñu đờm. Aleksandrơ mă tơngàn ngă nàl tơ buơl làng dò kơđơ̆ng, khiăng đờm sơ̆ng buơl làng tô dŏng tơrpuơl drơi. 34 Bloh tŭ tơrpuơl buơl làng kràn thơu ñu la mơnih Juđa, nư̆n abih tơgrơ̆ mơnih sơgơŭ driau kơmrào prŏng lăm luĭ dua jơ, lài: “Prŏng-màng biă la yàng-kơmơi Artemis, la yàng mơnih Ephesô duh-dơlbăt!” 35 Tŭ nư̆n, mơnih gơnuăr-wă plơi-prŏng pơđăr buơl làng dò kơđơ̆ng sơ̆ng đờm: “Ơ buơl làng Ephesô! 'Buh hũ aràng sơi bloh 'buh thơu plơi-prŏng Ephesô la mơnih khiă-gàr sàng-bơmùng duh-dơlbăt yàng-kơmơi Artemis prŏng-màng, sơ̆ng păng-rơmiă rơ̆p-rùp yàng-kơmơi mư̆ng ngŏ lơngì trŭn! 36 Du bruă nư̆n 'buh hũ aràng sơi rơgơi đờm kơmlah jiơ̆ng, nư̆n buơl làng păl rơlĕ-rơlùn sơnư̆ng-c̆ơ bĕ, juơi ngă bruă hơgĕ tơmbah-tơmbàn! 37 Kơyoa du mơnih bloh buơl làng hũ hua truh tơ anih ni, buơl guñu 'buh klĕ mă phơ̆n sơc̆ih-sri lăm sàng-bơmùng, kŭng 'buh đờm sơk-sơrbĭl hơgĕ truh tơ yàng-kơmơi buơl gudrơi ơu. 38 Yơu nư̆n, yah Đemetrius sơ̆ng du mơnih ngă bruă găm sơ̆ng ñu khiăng yă-bă aràng sơi, nư̆n hũ du anih c̆ahrơña sơ̆ng du kwăng apăn-akŏ c̆àr lăm lơgăr: buơl guñu kừ ba gơŭ tơbiă tơ anih c̆ahrơña bloh yă-bă gơŭ! 39 Sơ̆ng yah buơl làng hũ bruă hơgĕ pơkơ̆n khiăng tơnia yòng, nư̆n hũ tơrpuơl mơnih bơyai bruă rơŭ ngă-nìn bruă nư̆n, tui adăt-lơđăp bơhiàn. 40 Kơyoa huơĭ lài buơl gudrơi rơŭ kơđòng yă kơyoa mư̆ng glài ngă sơlŭng-sơlăng klùk-klờk hơrơi ni, sơ̆ng buơl gudrơi 'buh rơgơi duah hũ pơnuaĭ hơgĕ tô đờm dŏng jiơ̆ng mư̆ng bruă pơgùm-pơtòm gơŭ ngă sơlŭng-sơlăng klùk-klờk ni.” 41 Hơdơi tŭ đờm yơu nư̆n, mơnih gơnuăr-wă plơi-prŏng pơđăr tơrpuơl mơnih lô nau wơ̆ abih.

*19:27 19:27 Yàng ni ia Grek angăn la yàng Artemis, ia Rôma angăn la yàng Dian. Aràng iơu angăn yàng Artemis la yàng-kơmơi prŏng-màng.