20
Pôl Tơ Maseđoan Sơ̆ng Grek
Hơdơi tŭ pơnuaĭ sơlŭng-sơlăng hũ kơđơ̆ng bơjơ, Pôl jà du mơnih tui-mơgru truh tô đờm pơto-kơkơi buơl guñu, bloh nư̆n apăn tơngàn sơ̆ng buơl guñu bloh nau tơ Maseđoan. Ñu nau lăm abih du c̆àr nư̆n, angui lô pơnuaĭ đờm pơto-kơkơi du mơnih păng-tui, bloh nư̆n truh tơ lơgăr Grek, sơ̆ng dò wơ̆ tơ anih nư̆n klơu blàn. Kơyoa mơnih Juđa hũ tămbơyai gơŭ tô ngă jơhà tơ Pôl, nư̆n tŭ kơjĕ trŭn ahò tô nau tơ Siri, Pôl ngă-nìn nau găn jơlàn Maseđoan bloh gài mơrai wơ̆. Nau găm sơ̆ng ñu hũ Sôpate, anà Pirus, mơnih 'Bere; Aritak sơ̆ng Sekundus la mơnih Tesalônika; Gaius mơnih Đerbơ; Timôthe; găm sơ̆ng Tic̆ikơ sơ̆ng Trôphim, la mơnih Asi. Du mơnih ni nau dơlhơu sơ̆ng c̆àng buơl dơlhă tơ Trôas. Pơ-ơnah buơl dơlhă, nư̆n hơdơi du hơrơi 'bơ̆ng pah 'buh hũ tơpơi, buơl dơlhă trŭn ahò tơ Philip, sơ̆ng lơma hơrơi hơdơi buơl dơlhă tòm buơl guñu lăm Trôas. Buơl dơlhă dò wơ̆ tơ anih nư̆n tơjuh hơrơi.
Pôl Tơ Plơi-Prŏng Trôas
Hơrơi c̆ơmrừp lăm sa tơjuh, buơl dơlhă pơtòm-pơjŭm gơŭ wơ̆ tô 'bĕt pah 'bơ̆ng sơdơ̆r Yàng. Pôl pơto-mơblàng tơ du mơnih tui-mơgru, sơ̆ng kơyoa hơrơi pơgi Pôl păl nau, nư̆n Pôl kừ pơto-mơblàng mĭt tơ̆l truh tơ mơtưh mơlăm. Hũ lô apui-đèng lăm adŭ tăl ngŏ sàng, anih buơl dơlhă dò pơtòm-pơjŭm gơŭ. Sa aràng mơnih lơkơi dăm angăn la Ơtikus, dò guh tơ gah bơh 'băng phŭt, đih yùm lăm tŭ păng Pôl pơto-mơblàng atàh. Kơyoa đih wơ̆r biă, nư̆n ñu mư̆ng tăl klơu sàng ngŏ lơbuh trŭn tơ ala, sơ̆ng tŭ aràng đơ̆ng ñu tơgồ, nư̆n 'buh ñu mơtai bơjơ. 10 Bloh Pôl nau trŭn, pơkiăng rùp tơ ngŏ ñu, kuăr ñu bloh đờm sơ̆ng tơgrơ̆ mơnih lài: “Juơi sơnư̆ng-huơĭ, ñu sơđaŭ dò hơdiŭ.” 11 Pôl gài đì wơ̆ tơ tăl ngŏ sàng, 'bĕt pah sơ̆ng 'bơ̆ng. Pôl đờm glai sơ̆ng buơl guñu suơi biă, tơ̆l truh tơ glai ờm nư̆n ka tơbiă nau. 12 Aràng ba mơnih lơkơi dăm nư̆n nau wơ̆ tơ sàng, sơ̆ng ñu sơđaŭ dò hơdiŭ, nư̆n abih tơgrơ̆ mơnih hũ pơluơ-pơrơngài lô biă.
Pôl Nau Truh Tơ Plơi-Prŏng Milet
13 Buơl dơlhă nau dơlhơu, đì ahò nau tơ Asôs, la anih buơl dơlhă rơŭ tòm sơ̆ng rò Pôl; ñu hũ daŭ-rơlaŭ yơu nư̆n, kơyoa ñu khiăng nau jơlàn tơkai. 14 Tòm gơŭ tơ Asôs, buơl dơlhă rò ñu trŭn ahò, sơ̆ng găm sơgơŭ nau truh tơ Mitilen. 15 Mư̆ng anih nư̆n, sơđaŭ tui jơlàn ia-tơsì, hơrơi hơdơi buơl dơlhă truh găn aguăn ia-tơsì C̆iôs. Hơrơi hơdơi wơ̆, buơl dơlhă pleh tơma lăm Samôs, sơ̆ng nau sa hơrơi tra wơ̆, nư̆n truh tơ Milet. 16 Kơyoa Pôl hũ ngă-nìn mĭn nau găn Ephesô soh, bloh 'buh pơdơh wơ̆ tô juơi lơhiă lô tŭ-jơ lăm Asi. Ñu nau tơmbah-tơmbàn yơu nư̆n tô yah hũ rơgơi jiơ̆ng, nư̆n hũ mơta tơ Jerusalem sơmào hơrơi pơjŭm 'bơ̆ng Pentikôt.* 20:16 Hơdơi tơ pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng Nau-Găn lơma pluh hơrơi la pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng Pentikôt. Ni la pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng hơdơi tŭ buơl làng Juđa yuă abih bơdai.
Pơnuaĭ Pôl Pơto-Mơblàng Tơ Du Mơnih Gơnuăr-Tha Lăm Ephesô
17 Tŭ nư̆n, mư̆ng Milet, Pôl pơđăr mơnih truh tơ Ephesô, jà du mơnih gơnuăr-tha lăm Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih truh. 18 Tŭ buơl guñu truh, Pôl đờm sơ̆ng buơl guñu: “Mư̆ng hơrơi dơlhă truh tơ c̆àr Asi, dơlhă hơdiŭ sơ̆ng buơl adơi-ai hơyơu lơi, lăm luĭ tŭ-hơrơi nư̆n, abih buơl adơi-ai hũ thơu loh-làng. 19 Dơlhă duh bruă Yàng sơ̆ng abih hơtai-hơtiàn pơ-ơneh rùp, lô tŭ păl hŏ ia mơta, sơ̆ng păl kŏng lô pơnuaĭ pơlòng gleh-glăr kơyoa mơnih Juđa sơnư̆ng-bơyai tô ngă jơhà tơ dơlhă. 20 Dơlhă pơto-akhàn tơgrơ̆ pơnuaĭ kwơ-màng tơ buơl adơi-ai, 'buh pioh luơi wơ̆ pơnuaĭ hơgĕ. Dơlhă hũ pơto-pơsài buơl adơi-ai tơ du anih lô mơnih, kŭng yơu mư̆ng sàng ni truh sàng dih. 21 Dơlhă hũ ngă grơh tơ mơnih Juđa găm sơ̆ng mơnih Grek thơu lài buơl guñu păl mơbai prah-luơi glài-sơnoh, gài mơrai wơ̆ sơ̆ng Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng păl păng-tui lăm Yàng Jêsu, la Yàng buơl gudrơi. 22 Tŭ ni, dơlhă hũ Bơngă Sơc̆ih-Sri pơkơŭ-pơđăr, păl nau truh tơ Jerusalem. Dơlhă 'buh thơu pơnuaĭ hơgĕ rơŭ tơbiă truh sơ̆ng dơlhă tơ anih nư̆n. 23 Mĭn Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri hũ brơi pơthơu dơlhơu tơ dơlhă lài, lăm yàu plơi-prŏng, srĕng-anuh sơ̆ng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr dò c̆àng dơlhă. 24 Bloh sơ̆ng dơlhă, dơlhă 'buh c̆ơ pơnuaĭ hơdiŭ drơi la c̆ơk-màng, mĭn ngă hơyơu dơlhă đuaĭ abih jơlàn đuaĭ tămkơc̆ah sơ̆ng ngă wĭl-tơ̆l gơnuăr-bruă bloh dơlhă hũ đồ-mă mư̆ng Yàng Jêsu, tô ngă grơh tơ Pơnuaĭ-Siàm mư̆ng pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Pô Lơngì.
25 Tŭ ni, dơlhă thơu lài lăm abih buơl adơi-ai, la du mơnih bloh dơlhă hũ pơto-akhàn mư̆ng lơgăr Yàng Pô Lơngì, 'buh sa aràng mơnih lơi rơŭ 'buh 'bò mơta dơlhă tra. 26 Kơyoa nư̆n, hơrơi ni dơlhă đờm ngă grơh nìn-kơjăp tơ anaŭ buơl adơi-ai lài, dơlhă 'buh hũ glài-sơnoh mư̆ng drah abih buơl adơi-ai. 27 Kơyoa dơlhă hũ pơto-akhàn tơ buơl adơi-ai abih tơgrơ̆ pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì khiăng buơl adơi-ai thơu, 'buh pioh luơi wơ̆ pơnuaĭ hơgĕ.
28 Buơl adơi-ai păl gàr-rơmiă bĕ rùp-phŭn drơi găm sơ̆ng abih tơrpuơl abo bloh Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri hũ pồ-rơwah buơl adơi-ai ngă mơnih c̆ơ-gàr, tô glăng-c̆ơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih Yàng Pô Lơngì, bloh Pô hũ blơi sơ̆ng rùp-phŭn drah Pô. 29 Dơlhă thơu lài hơdơi tŭ dơlhă nau, rơŭ hũ du mơnih blơ̆ lơ̆r sơrlèt tơma tơkrah buơl adơi-ai, buơl guñu 'buh krơi yơu du asơu sĭng mơsak-jơhà, 'buh pơlai tơrpuơl abo ơu. 30 Mư̆ng tơkrah buơl adơi-ai, kŭng rơŭ hũ du mơnih tơgồ đì, đờm pơto du pơnuaĭ sŭng asŭ, tô dùi-pơluơ du mơnih tui-mơgru tui buơl guñu. 31 Yơu nư̆n, păl mơdơh-kraŭ bĕ, sơ̆ng sơdơ̆r bĕ lài, lăm luĭ klơu thŭn, hơrơi kŭng yơu mơlăm, dơlhă 'buh tŭ lơi pơdơh đờm pơto-kơkơi yàu aràng lăm buơl adơi-ai, lô tŭ păl hŏ ia mơta. 32 Tŭ ni, dơlhă jào buơl adơi-ai tơ Yàng Pô Lơngì sơ̆ng tơ jơlàn pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Pô, la pơnuaĭ hũ rơgơi bơ̆-pơdơ̆ng buơl adơi-ai, sơ̆ng brơi phŭm-kơsai phơ̆n-bơna tơ buơl adơi-ai găm sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih hũ ngă pơsơc̆ih-sri. 33 Dơlhă 'buh hàm priă-jền, mừh, halài khăn-ào aràng sơi ơu. 34 Rùp-phŭn buơl adơi-ai thơu loh-làng la dua gah tơngàn ni hũ ngă tơbiă tơgrơ̆ phơ̆n păl hũ tô angui 'bơ̆ng tơ rùp-phŭn dơlhă, kŭng yơu tơ du mơnih nau sơ̆ng dơlhă. 35 Dơlhă ngă yơu nư̆n tô ngă krơh tơ buơl adơi-ai lài buơl gudrơi păl ngă bruă gleh-glăr tô dŏng-kờl du mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì, sơ̆ng păl sơdơ̆r wơ̆ bĕ pơnuaĭ Yàng Jêsu hũ đờm pơto: Brơi pơrpha nư̆n hũ lơngai-pơtuah rơlau la đồ-mă.”
36 Hơdơi tŭ đờm du pơnuaĭ nư̆n, Pôl c̆ĕ tơ-ù trŭn bloh iơu-lài sơ̆ng abih buơl adơi-ai. 37 Abih tơgrơ̆ mơnih, aràng sơi kŭng hia soh, sơ̆ng buơl guñu kuăr tơkuai Pôl bloh c̆ŭm. 38 Buơl guñu dơnuh-dơnà rơlau abih la tŭ păng Pôl đờm lài buơl guñu rơŭ 'buh dò păp 'bò mơta Pôl tra. Hơdơi mư̆ng nư̆n, buơl guñu ba pơrlau Pôl trŭn lăm ahò.

*20:16 20:16 Hơdơi tơ pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng Nau-Găn lơma pluh hơrơi la pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng Pentikôt. Ni la pơnuaĭ pơjŭm 'bơ̆ng hơdơi tŭ buơl làng Juđa yuă abih bơdai.