23
Pôl c̆ơ tơpă tơ Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng Juđa sơ̆ng đờm: “Ơ buơl adơi-ai, tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì, dơlhă hũ hơdiŭ sơ̆ng sa hơtai-hơtiàn tơpă-siàm tơ̆l truh tơ hơrơi ni.” Bloh Anania, mơnih gơnuăr prŏng apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt pơđăr du mơnih dò dơ̆ng jĕ Pôl pah găn kàng Pôl. Pôl đờm: “Ơ thĕng-bơga bah c̆ùr kò dih, Yàng Pô Lơngì rơŭ ngă kơi! Kơi dò guh tô c̆ahrơña dơlhă tui pơnuaĭ adăt-adia, bloh kơi lài ngă sŭng pơnuaĭ adăt-adia, kơyoa ka hơgĕ kơi hũ pơđăr mơnih ngă dơlhă bơjơ!” Du mơnih dò dơ̆ng jĕ tơ anih nư̆n đờm: “Mơnih gơnuăr prŏng apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt Yàng Pô Lơngì bloh hã khĭn đờm traŭ pơnuaĭ yơu nư̆n?” Pôl đờm sơđồ: “Ơ buơl adơi-ai, dơlhă 'buh thơu kơi nư̆n la mơnih gơnuăr prŏng apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt; kơyoa hũ pơnuaĭ wă: ‘Hã 'buh hũ đờm jơhà-pơtăt tơ du mơnih gơnuăr apăn-akŏ buơl làng drơi.’ ”* 23:5 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 22:28.
Pôl thơu lăm Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng Juđa, hũ du mơnih la mơnih Sađuse sơ̆ng du mơnih pơkơ̆n la mơnih Pharisi, nư̆n Pôl đờm prŏng: “Ơ buơl adơi-ai, dơlhă la mơnih Pharisi, anà sa aràng mơnih Pharisi. Dơlhă kŏng pơnuaĭ c̆ahrơña hơrơi ni la kơyoa gơnừm-c̆àng tơ pơnuaĭ hơdiŭ wơ̆ mư̆ng mơnih mơtai.” Tŭ păng Pôl đờm yơu nư̆n, du mơnih Pharisi tămmơsau gơŭ sơ̆ng du mơnih Sađuse, sơ̆ng tơrpuơl pơgùm-pơtòm pơklah-krơi ngă dua tơrpuơl. Kơyoa mơnih Sađuse đờm lài 'buh hũ pơnuaĭ hơdiŭ wơ̆, kŭng 'buh hũ mơnih gơdrưh halài bơngă gơdrưh hơgĕ ơu; dò mơnih Pharisi nư̆n păng-tui abih du pơnuaĭ nư̆n la hũ. Nư̆n la hũ sa pơnuaĭ tămmơsau gơŭ prŏng săp tơbiă truh. Hũ du mơnih gơnuăr-pơto pơnuaĭ adăt-adia lăm tơrpuơl Pharisi tơgồ dơ̆ng đờm tămpơrjai-mơsau khăng-pràn lài: “Buơl dơlhă 'buh duah 'buh mơnih ni hũ glài sŭng hơgĕ. Thơu jơ bơngă gơdrưh halài mơnih gơdrưh hũ đờm sơ̆ng ñu pơnuaĭ hơgĕ?” 10 Kơyoa pơnuaĭ tămpơrjai-mơsau 'brŏ tŭ 'brŏ pràn-mơsak rơlau, mơnih kwăng apăn-akŏ buơl lĭng huơĭ buơl làng rơŭ hĕt rơlo Pôl, nư̆n pơđăr du mơnih lĭng trŭn hua Pôl tơbiă klàh mư̆ng tơkrah buơl mơnih nư̆n, sơ̆ng ba Pôl nau wơ̆ tơ đồn-lĭng.
11 Mơlăm nư̆n, Yàng tơbiă truh dò dơ̆ng tơ gah Pôl sơ̆ng đờm: “Hĭl-kơjăp hơtai-hơtiàn bĕ. Anà hũ ngă grơh tơ Kơu lăm Jerusalem hơyơu lơi, nư̆n anà kŭng păl ngă grơh tơ Kơu lăm Rôma yơu nư̆n rơi!”
Mơnih Juđa Tămbơyai Gơŭ Pơmơtai Pôl
12 Truh ờm hơrơi hơdơi, mơnih Juđa tămbơyai sơ̆ng gơŭ, bloh đờm tơpah-sri lài rơŭ 'buh huă 'buh 'bơ̆ng tơ̆l truh tơ tŭ pơmơtai gơhũ Pôl ka luơi. 13 Hũ rơlau pà pluh aràng sa hơtai đờm tơpah-sri sơ̆ng gơŭ tô ngă bruă nư̆n. 14 Buơl guñu truh tòm du mơnih gơnuăr apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt sơ̆ng du mơnih gơnuăr-tha bloh đờm: “Buơl dơlhă hũ tơpah-sri sơ̆ng gơŭ la rơŭ 'buh huă 'buh 'bơ̆ng hơgĕ tơ̆l truh tơ tŭ pơmơtai gơhũ Pôl ka luơi. 15 Nư̆n tŭ ni, yòng buơl kơi sơ̆ng Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng đờm sơ̆ng mơnih kwăng apăn-akŏ buơl lĭng Rôma ba ñu trŭn tòm buơl kơi sa amăng tra wơ̆, ngă yơu buơl kơi khiăng tơnia mư̆ng bruă-kơnuă ñu tô loh-làng rơlau. Dò buơl dơlhă, buơl dơlhă rơŭ rơc̆ăng kraŭ lờih tô pơmơtai ñu dơlhơu tơ tŭ ñu truh tơ anih ni.” 16 Bloh anà lơkơi gơŭ kơmơi Pôl mơhư̆ thơu jiơ̆ng mư̆ng bruă mơsak-jơhà buơl guñu tămbơyai nư̆n; ñu nau truh tơ đồn-lĭng, tơma akhàn pơthơu dơlhơu tơ Pôl. 17 Pôl iơu sa aràng mơnih apăn-akŏ tơrpuơl lĭng sơ̆ng đờm: “Yòng ba bĕ lơkơi dăm-tìt ni truh tòm sơ̆ng mơnih kwăng apăn-akŏ buơl lĭng, kơyoa ñu hũ bruă khiăng đờm akhàn tơ kơi nư̆n thơu.” 18 Nư̆n, mơnih apăn-akŏ tơrpuơl lĭng ba lơkơi dăm-tìt nư̆n truh tòm sơ̆ng mơnih kwăng apăn-akŏ buơl lĭng, sơ̆ng đờm: “Mơnih dò jàm angăn la Pôl, hũ yòng dơlhă ba lơkơi dăm-tìt ni truh tòm kơi, kơyoa ñu hũ pơnuaĭ khiăng đờm akhàn sơ̆ng kơi.” 19 Mơnih kwăng apăn-akŏ buơl lĭng apăn tơ tơngàn lơkơi dăm-tìt, ba ñu tơbiă krơi tơ agàh sơ̆ng tơnia: “Adơi hũ bruă hơgĕ păl đờm akhàn tơ kơu thơu, iơŭ ơu?” 20 Lơkơi dăm-tìt nư̆n đờm: “Mơnih Juđa hũ sa hơtai tămbơyai sơ̆ng gơŭ, la rơŭ đờm yòng kơi ba Pôl trŭn tòm Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng sa amăng tra wơ̆, ngă lơ̆r yơu buơl guñu khiăng tơnia mư̆ng bruă ni tô loh-làng rơlau. 21 Bloh yòng kơi juơi păng-tui buơl guñu, kơyoa hũ rơlau pà pluh aràng lăm tơrpuơl buơl guñu dò dơŭ-kraŭ lờih tô pơmơtai Pôl. Buơl guñu hũ đờm tơpah-sri sơ̆ng gơŭ lài rơŭ 'buh 'bơ̆ng 'buh mơñŭm hơgĕ tơ̆l truh tơ tŭ pơmơtai gơhũ Pôl ka luơi. Sơ̆ng tŭ ni buơl guñu hũ rơc̆ăng lờih bơjơ, mĭn dò c̆àng kơi brơi gơnuăr ba Pôl nau soh.” 22 Mơnih kwăng apăn-akŏ buơl lĭng brơi lơkơi dăm-tìt nư̆n nau wơ̆, sơ̆ng đờm kơkơi: “Juơi đờm tơ aràng sơi thơu mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ adơi hũ truh đờm akhàn sơ̆ng kơu.”
Mơnih Kwăng Apăn-Akŏ Buơl Lĭng Pơđăr Mơnih Ba Bơnau Pôl Tơ Sesare
23 Mơnih kwăng apăn-akŏ buơl lĭng iơu dua aràng mơnih apăn-akŏ tơrpuơl lĭng truh, sơ̆ng đờm kơkơi pơđăr: “Rơc̆ăng lờih bĕ dua rơtùh lĭng nau tơkai, tơjuh pluh lĭng đì aseh, sơ̆ng dua rơtùh lĭng apăn srà, tô lăm tơ̆lpăl jơ mơlăm ni, nau tơ Sesare. 24 Kŭng păl rơc̆ăng bĕ aseh, tô ba bơnau Pôl truh rĭng-lơngai tơ kơi Phelik, la kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr.” 25 Ñu kŭng wă pơyoa tơ kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr sa blah bơ-àr, yơu ni:
26 “Klôdơ Lisia, pơyoa tơ pô Phelik, kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr.
Siàm drơi kơi!
27 Mơnih Juđa hũ mă mơnih ni, sơ̆ng sơmŏng pơmơtai. Bloh dơlhă hũ ba buơl lĭng truh sơ̆ng dŏng ñu tơbiă jiơ̆ng, kơyoa thơu lài ñu la sa aràng mơnih buơl làng phŭn Rôma. 28 Kơyoa dơlhă khiăng thơu buơl guñu yă mơnih ni mư̆ng glài hơgĕ, nư̆n dơlhă hũ ba ñu truh tòm Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng Juđa. 29 Dơlhă kràn-thơu mơnih ni kơđòng yă-bă mĭn kơyoa mư̆ng du bruă hũ tŭp truh tơ pơnuaĭ adăt-adia tui jơlàn buơl guñu duh-dơlbăt, bloh 'buh hũ ngă glài-sơnoh hơgĕ tô iơŭ păl kŏng mơtai halài kŏng jàm-krơ̆. 30 Bloh kơyoa dơlhă hũ mơhư̆ thơu mư̆ng bruă mơnih Juđa tămbơyai sơ̆ng gơŭ tô ngă jơhà tơ mơnih ni, nư̆n dơlhă lăm tơk ba bơnau ñu truh tơ pô, sơ̆ng kŭng hũ đờm tơ du mơnih yă ñu thơu lài yah buơl guñu khiăng yă-bă mơnih ni pơnuaĭ hơgĕ, nư̆n păl truh bĕ tơ anaŭ pô bloh đờm yă.”
31 Yơu nư̆n, buơl lĭng ngă tui pơnuaĭ gơnuăr-pơđăr, lăm glai mơlăm buơl guñu ba Pôl nau, sơ̆ng ba bơnau ñu truh tơ Antipatri. 32 Hơrơi hơdơi, buơl guñu luơi tơrpuơl lĭng đì aseh nau sơ̆ng Pôl, dò buơl guñu nư̆n gài mơrai wơ̆ tơ đồn-lĭng. 33 Tŭ truh tơ Sesare, buơl guñu brơi bơ-àr wă pơyoa sơ̆ng jào Pôl tơ kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr. 34 Hơdơi tŭ c̆ơ bơ-àr wă pơyoa, kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr tơnia Pôl la mơnih dò c̆àr lơi, sơ̆ng tŭ thơu Pôl la mơnih c̆àr Silisi, 35 nư̆n đờm: “Tŭ lơi du mơnih đờm yă hã truh tơ anih ni, kơu rơŭ c̆ahrơña bruă hã.” Bloh nư̆n kwăng-prŏng pơđăr ba jàm Pôl lăm sàng-glăng Herôt.

*23:5 23:5 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 22:28.