24
Pôl Tơ Anaŭ Phelik, Kwăng-Prŏng Apăn-Akŏ Du C̆àr Lăm Lơgăr
Lơma hơrơi hơdơi, Anania, mơnih gơnuăr prŏng apăn-akŏ pơyă phơ̆n duh-dơlbăt trŭn tơ Sesare găm sơ̆ng du mơnih gơnuăr-tha sơ̆ng sa aràng mơnih khờh-thơu đờm glai, angăn la Tertulus. Buơl guñu truh tô đờm yă Pôl tơ anaŭ kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr. Hơdơi tŭ Pôl hũ iơu truh, Tertulus tơma đờm yă yơu ni:
“Ơ mơnih kwăng-prŏng Phelik! Gơnừm tơ pơnuaĭ anĭt mư̆ng pô bloh buơl dơlhă hũ hơdiŭ lăm pơnuaĭ lơngai-kơđơ̆ng wĭl-tơ̆l, sơ̆ng gơnừm tơ pơnuaĭ jak-khờh pô bloh lô pơnuaĭ pơsơlih-bơrhơu hũ ngă tơbiă tơ buơl làng ni. Dò tơ anih lơi sơ̆ng tŭ lơi, buơl dơlhă kŭng đồ-mă du pơnuaĭ anĭt-brơi-soh nư̆n sơ̆ng abih hơtai-hơtiàn ưnjơmừn lô biă. Bloh tô 'buh ngă pơ-uă pơgleh pô lô tra, dơlhă yòng pô mă hơtai-hơtiàn ă-ư̆n bloh păng sa-sĭt pơnuaĭ buơl dơlhă yòng đờm akhàn yơu ni:
Buơl dơlhă hũ păp mơnih ni yơu la phơ̆n mơtai suh-ru, la mơnih jiăng ngă sơlŭng-sơlăng klùk-klờk tơkrah mơnih Juđa lăm abih dun-ya. Ñu la mơnih ba-akŏ tơrpuơl Nasaret. Ñu kŭng hũ ngă sơŭ-sơnoh sàng duh-dơlbăt, nư̆n buơl dơlhă hũ mă ñu. * 24:6 Lăm bơ-àr pơkơ̆n hũ găm jơlàn ni: Sơ̆ng buơl dơlhă khiăng c̆ahrơña ñu tui adăt-adia buơl dơlhă. Jơlàn 7: Bloh Lisia, mơnih kwăng apăn-akŏ buơl lĭng truh, angui pơnuaĭ pràn-mơsak bloh mă ñu klàh mư̆ng tơngàn buơl dơlhă, sơ̆ng pơđăr du mơnih lơi khiăng đờm yă ñu păl truh tơ anaŭ pô tô đờm yă. Yòng rùp-phŭn pô tơnia-khào ñu tô hũ rơgơi thơu loh-làng mư̆ng du pơnuaĭ bloh buơl dơlhă đờm yă ñu.” Du mơnih Juđa kŭng sa hơtai tui pơnuaĭ đờm yă nư̆n, sơ̆ng đờm nìn-kơjăp lài du pơnuaĭ đờm yă nư̆n la iơŭ tơpă biă.
10 Tŭ kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr ngă nàl pơđăr Pôl đờm, nư̆n Pôl đờm: “Dơlhă thơu pô ngă mơnih gơnuăr c̆ahrơña lăm lơgăr ni suơi thŭn bơjơ, nư̆n dơlhă sờh-sài biă hũ đờm dŏng rùp-phŭn drơi tơ anaŭ pô. 11 Kwăng-prŏng duah tơnia nư̆n rơŭ thơu: dơlhă pơrpa đì tơ Jerusalem tô duh-dơlbăt Yàng ka hũ sa-pluh dua hơrơi ni. 12 Lăm sàng duh-dơlbăt, lăm du sàng pơtòm, halài lăm abih plơi-prŏng, du mơnih đờm yă dơlhă, 'buh mơnih lơi hũ 'buh dơlhă đờm tămpơrjai-mơsau sơ̆ng aràng sơi, halài pơsŭt-pơđăr buơl làng tơgồ ngă sơlŭng-sơlăng klùk-klờk. 13 Tŭ ni, buơl guñu kŭng 'buh rơgơi brơi pơtơbiă pơnuaĭ c̆ơ̆ng-grơh lơi mư̆ng du pơnuaĭ buơl guñu đờm yă dơlhă tơ anaŭ pô. 14 Bloh dơlhă yòng đờm tơpă sơ̆ng pô pơnuaĭ ni: Dơlhă tui jơlàn duh-dơlbăt bloh buơl guñu angăn la sa tơrpuơl sŭng-asŭ nư̆n. Dơlhă duh-dơlbăt Yàng Pô Lơngì kơi-kŏ pàng-yau buơl dơlhă, păng-tui abih tơgrơ̆ pơnuaĭ hũ wă lăm 'bồn bơ-àr pơnuaĭ adăt-adia sơ̆ng du bơ-àr pơnuaĭ gơnuăr-hwơ̆r. 15 Dơlhă hũ sa pơnuaĭ gơnừm-c̆àng lăm Yàng Pô Lơngì, yơu rùp-phŭn buơl guñu kŭng hũ rơi, nư̆n la rơŭ hũ pơnuaĭ hơdiŭ wơ̆ tơ mơnih rĭng-tơpă sơ̆ng mơnih mơsak-jơhà. 16 Kŭng kơyoa mư̆ng pơnuaĭ nư̆n, dơlhă sơđaŭ mĭt-mĭt sơ̆ng abih pràn-joa, tô tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì sơ̆ng tơgrơ̆ mơnih, hơtai-hơtiàn dơlhă 'buh hũ sa pơnuaĭ hơgĕ tô păl kŏng puaĭ 'buah. 17 Hơdơi lô thŭn lơkù mơta dò atàh, ni dơlhă gài mơrai wơ̆ tơ Jerusalem tô apăn phơ̆n-priă dŏng-kờl buơl làng dơlhă sơ̆ng tô pơyă phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt. 18 Buơl guñu păp dơlhă dò ngă adăt pơsơc̆ih-goh lăm sàng duh-dơlbăt, bloh 'buh hũ pơgùm-pơtòm buơl làng halài ngă sơlŭng-sơlăng klùk-klờk hơgĕ ơu. 19 Bloh hũ du mơnih Juđa mư̆ng c̆àr Asi hũ mơta tơ anih nư̆n, sơ̆ng yah buơl guñu hũ pơnuaĭ hơgĕ yă dơlhă, nư̆n păl truh tơ anaŭ pô tô đờm yă bĕ. 20 Halài yòng du mơnih hũ mơta tơ anih ni păl đờm brơi thơu: tŭ dơlhă tơbiă tơ anaŭ Tơrpuơl Gơnuăr Apăn-Akŏ Buơl Làng, buơl guñu hũ duah 'buh dơlhă ngă glài sŭng hơgĕ? 21 yah hũ, nư̆n mĭn la sa pơnuaĭ dơlhă hũ đờm tŭ dò dơ̆ng tơkrah buơl guñu: ‘Dơlhă kŏng ba tơbiă c̆ahrơña tơ anaŭ buơl kơi hơrơi ni mĭn kơyoa păng-tui lài mơnih mơtai rơŭ hơdiŭ wơ̆.’ ”
22 Phelik la mơnih thơu loh-làng mư̆ng jơlàn păng-tui bloh Pôl đờm, nư̆n ñu brơi pơdơh pơnuaĭ c̆ahrơña wơ̆, sơ̆ng đờm: “Tŭ lơi Lisia, mơnih kwăng apăn-akŏ buơl lĭng trŭn, nư̆n kơu rơŭ ngă-nìn mư̆ng bruă ni.” 23 Kwăng-prŏng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr pơđăr sa aràng mơnih apăn-akŏ tơrpuơl lĭng kraŭ-khiă Pôl, bloh păl brơi Pôl hũ 'buơ̆n-lơnàng rơlau, sơ̆ng yah hũ mơnih gơŭ-găn halài adơi-ai gơŭ lơi truh c̆uă-rơwăng dŏng-kờl ñu, nư̆n juơi pơkơŭ.
24 Du hơrơi hơdơi, Phelik găm sơ̆ng sơdiŭ ñu la Drusil, mơnih Juđa, truh sơ̆ng pơđăr iơu Pôl tô păng Pôl đờm mư̆ng pơnuaĭ păng-tui lăm Yàng Jêsu Krist. 25 Bloh tŭ Pôl đờm mư̆ng pơnuaĭ rĭng-tơpă, pơnuaĭ thơu tư̆ng-kơrhia sơ̆ng pơnuaĭ c̆ahrơña rơŭ truh, nư̆n Phelik kơtơ̆ drơi huơĭ sơ̆ng đờm: “Tŭ ni sơ-ai gơdŭn tơma bĕ; c̆àng tŭ lơi kơu lơwah, kơu rơŭ iơu sơ-ai truh!” 26 Phelik kŭng kraŭ-c̆àng Pôl luă 'bài priă tơ drơi, nư̆n jiăng pơđăr iơu Pôl truh tô đờm glai.
27 Dua thŭn hơdơi, Porsius Phestus truh ngă kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr ala Phelik. Kơyoa khiăng hũ siàm hơtai-hơtiàn buơl làng Juđa, nư̆n Phelik kừ jàm Pôl mĭt.

*24:6 24:6 Lăm bơ-àr pơkơ̆n hũ găm jơlàn ni: Sơ̆ng buơl dơlhă khiăng c̆ahrơña ñu tui adăt-adia buơl dơlhă. Jơlàn 7: Bloh Lisia, mơnih kwăng apăn-akŏ buơl lĭng truh, angui pơnuaĭ pràn-mơsak bloh mă ñu klàh mư̆ng tơngàn buơl dơlhă, sơ̆ng pơđăr du mơnih lơi khiăng đờm yă ñu păl truh tơ anaŭ pô tô đờm yă.