28
Pôl Tơ Aguăn Ia-Tơsì Melita
Hơdơi tŭ hũ klàh mư̆ng pơnuaĭ mơtai-lơhiă, nư̆n ka buơl dơlhă thơu lài aguăn ia-tơsì ni angăn la Melita. Buơl làng phŭn lăm anih nư̆n hũ hơtai-hơtiàn sơrmah-siàm biă sơ̆ng buơl dơlhă. Kơyoa lơngì tơma hơjàn sơ̆ng mơrềt, nư̆n buơl guñu c̆uh sa puk apui prŏng biă tô wă-rò abih buơl dơlhă. Pôl duơ̆n sa c̆aŭ ơyuh thu, apăn truh; lăm tŭ ñu prah ơyuh tơma lăm apui, nư̆n sa drơi ala jơhà rơwơi tơbiă kơyoa apui kluơĭ, wăr kơjăp tơ tơngàn Pôl.* 28:3 Ala ni la sa jơi ala kĕ mơtai mơnih. Tŭ buơl làng phŭn lăm anih nư̆n 'buh ala wăr akĕ tơ tơngàn Pôl yơu nư̆n, buơl guñu đờm sơ̆ng gơŭ: “Mơnih ni tơpă iơŭ biă la buơl pơmơtai mơnih, nư̆n yah hũ klàh mơtai lăm ia-tơsì, bloh pơnuaĭ rĭng-tơpă kŭng sơđaŭ 'buh brơi gơnuăr hơdiŭ ơu rơi.” Bloh Pôl sơrñah ala jơhà tơma lăm apui, sơ̆ng 'buh hũ kơđòng pơđì-pơđoa hơgĕ. Buơl guñu sơnư̆ng lài Pôl rơŭ kơđòng đì brah prŏng, halài rơŭ lơbuh tơ ala mơtai lăm tơk mư, bloh hơdơi tŭ dò c̆àng suơi bơjơ, 'bu 'buh pơnuaĭ hơgĕ krơi pơkơ̆n tơbiă truh tơ Pôl, nư̆n buơl guñu pơsơlih hơtai sơnư̆ng wơ̆ sơ̆ng đờm lài ñu la sa aràng yàng.
Jĕ tơ anih nư̆n la phŭm-tơnah mơnih gơnuăr apăn-akŏ aguăn ia-tơsì nư̆n, angăn ñu la Buplius. Mơnih gơnuăr apăn-akŏ aguăn ia-tơsì jà-rò buơl dơlhă hơlah-hơlàr hơtai-hơtiàn biă, sơ̆ng pồ pơnuaĭ 'bơ̆ng huă tơ buơl dơlhă lăm klơu hơrơi. Tŭ nư̆n, ama Buplius dò đih lơ-ơ̆n lăm c̆ơnừng kơyoa kluơĭ-sơc̆ừng sơ̆ng pơđì tŭng drah. Pôl truh c̆uă-rơwăng, daŭ tơngàn iơu-lài sơ̆ng pơsồ-pơsaih tơ ñu. 'Buh yơu nư̆n, du mơnih lơ-ơ̆n lơngoh rơwă-sơkì pơkơ̆n lăm aguăn ia-tơsì ba gơŭ truh abih sơ̆ng Pôl, sơ̆ng hũ pơsồ-pơsaih abih. 10 Buơl guñu kŭng c̆ơ prŏng-màng tơ buơl dơlhă biă, sơ̆ng tŭ buơl dơlhă trŭn ahò tơbiă nau, buơl guñu apăn truh brơi tơ buơl dơlhă tơ̆l abih tơgrơ̆ phơ̆n păl hũ tô angui 'bơ̆ng.
Pôl Tơ Plơi-Prŏng Rôma
11 Hơdơi klơu blàn hơdiŭ lăm aguăn ia-tơsì, buơl dơlhă trŭn lăm sa boh ahò hũ truh tơ aguăn ia-tơsì ni tô pleh dò sơdăng lăm blàn mơrềt. Ahò nư̆n truh mư̆ng Aleksandri sơ̆ng hũ mơta angăn la Diôskur. 12 Buơl dơlhă truh tơ Sirakus sơ̆ng dò wơ̆ tơ anih nư̆n klơu hơrơi. 13 Mư̆ng anih nư̆n, buơl dơlhă đuaĭ dăr tui gah ia-tơsì sơ̆ng truh tơ plơi-prŏng Regium. Hơrơi hơdơi, hũ rơbù gah yù blùh đì, nư̆n hơdơi dua hơrơi, buơl dơlhă truh tơ Puteôli. 14 Buơl dơlhă tòm sơ̆ng buơl adơi-ai dò tơ anih nư̆n, sơ̆ng buơl guñu jà buơl dơlhă dò wơ̆ sơ̆ng buơl guñu tơjuh hơrơi, bloh nư̆n nau truh tơ plơi-prŏng Rôma. 15 Du buơl adơi-ai tơ anih nư̆n mơhư̆ thơu buơl dơlhă truh, nư̆n tơbiă truh tơ Apius sơ̆ng anih Klơu Boh Sàng Pơblơi Sơlih tô rò buơl dơlhă. Pôl 'buh buơl adơi-ai, nư̆n ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì sơ̆ng hũ hĭl-kơjăp hơtai-hơtiàn rơlau. 16 Tŭ buơl dơlhă tơma truh lăm plơi-prŏng Rôma, Pôl hũ gơnuăr dò krơi sơ̆ng sa aràng mơnih lĭng khiă-gàr.
17 Klơu hơrơi hơdơi, Pôl jà du mơnih apăn-akŏ buơl làng Juđa lăm anih nư̆n truh, sơ̆ng tŭ buơl guñu truh pơgùm-pơtòm tơ̆l, Pôl đờm: “Ơ buơl adơi-ai, yah 'buh ngă pơnuaĭ hơgĕ tămdră-wơ̆ sơ̆ng buơl làng halài pơnuaĭ adăt-lơđăp kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi, dơlhă hũ kơđòng aràng mă lăm Jerusalem sơ̆ng kơđòng jào lăm tơngàn mơnih Rôma. 18 Hơdơi tŭ tơnia-khào dơlhă, buơl guñu khiăng toh-tơleh tơ dơlhă, kơyoa 'buh dơlhă 'buh ngă pơnuaĭ hơgĕ păl kŏng mơtai. 19 Bloh kơyoa mơnih Juđa tămdră-wơ̆, nư̆n dơlhă păl iơu-lơkơu truh tơ Sesa, bloh 'buh iơŭ la dơlhă hũ pơnuaĭ hơgĕ yă-bă buơl làng drơi ơu. 20 Kơyoa mư̆ng pơnuaĭ nư̆n, dơlhă hũ yòng tòm sơ̆ng đờm glai sơ̆ng buơl adơi-ai. Nư̆n la kơyoa mư̆ng pơnuaĭ gơnừm-c̆àng buơl làng Israel bloh dơlhă păl kŏng akă sơ̆ng tơlơi srĕng ni.”
21 Buơl guñu đờm sơ̆ng Pôl: “Buơl dơlhă 'buh đồ-mă hũ bơ-àr wă pơyoa lơi mư̆ng Juđe đờm mư̆ng sơ-ai, sơ̆ng kŭng 'buh hũ adơi-ai lơi truh tơ anih ni đờm-akhàn wơ̆ halài đờm jơhà hơgĕ mư̆ng sơ-ai ơu rơi. 22 Bloh yah yơu nư̆n, buơl dơlhă khiăng thơu sơ-ai sơnư̆ng hơyơu lơi, kơyoa buơl dơlhă thơu jơlàn duh-dơlbăt ni kơđòng aràng tămdră-wơ̆ lăm abih tơgrơ̆ anih.”
23 Hơdơi tŭ hũ ngă-nìn hơrơi pơguăn tòm sơ̆ng Pôl, buơl guñu ba gơŭ truh c̆uă-rơwăng Pôl lô mơnih biă lăm anih sàng apah dò. Mư̆ng ờm truh diơŭ, Pôl kừ đờm ngă grơh sơ̆ng mơblàng-pơto tơ buơl guñu mư̆ng Lơgăr Yàng Pô Lơngì, mă 'bồn bơ-àr pơnuaĭ Adăt-Adia Môise sơ̆ng du pơnuaĭ Gơnuăr Hwơ̆r bloh abih hơtai-hơtiàn pơto-jà buơl guñu păng-tui Yàng Jêsu. 24 Hũ du mơnih păng-tui pơnuaĭ Pôl đờm, bloh hũ du mơnih pơkơ̆n 'buh păng-tui. 25 Kơyoa nư̆n, buơl guñu 'buh sa hơtai sơ̆ng gơŭ, nư̆n tŭ tơbiă nau wơ̆, Pôl mĭn đờm pơtơ̆l sa pơnuaĭ ni: “Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri hũ đờm du pơnuaĭ ni la iơŭ tơpă biă, tŭ Pô angui mơnih gơnuăr-hwơ̆r Êsai bloh đờm sơ̆ng du kơi-kŏ pàng-yau buơl adơi-ai lài:
26 ‘Truh bĕ sơ̆ng buơl làng ni sơ̆ng đờm:
Buơl guhã păng bloh 'buh wờng hơgĕ,
Buơl guhã c̆ơ bloh 'bu 'buh hơgĕ.
27 Kơyoa hơtai-hơtiàn buơl làng ni hũ tơbiă jiơ̆ng kră-khăng,
Tơnia buơl guñu traŭ,
Mơta buơl guñu pì.
Huơĭ lài mơta buơl guñu 'buh jiơ̆ng,
Tơnia buơl guñu mơhư̆ jiơ̆ng,
Hơtai-hơtiàn buơl guñu wờng jiơ̆ng,
Sơ̆ng buơl guñu gài mơrai wơ̆,
Tô Kơu pơsồ-pơsaih tơ buơl guñu ơu.’ 28:27 Êsai 6:9-10.
28 Yơu nư̆n yòng buơl adơi-ai thơu bĕ lài: pơnuaĭ anĭt dŏng-pơklàh ni mư̆ng Yàng Pô Lơngì hũ pơto-akhàn tơ du buơl làng agàh sơ̆ng buơl guñu rơŭ păng mơhư̆.” 28:28 Hũ bơ-àr pơkơ̆n daŭ găm jơlàn 29: Hơdơi tŭ păng Pôl đờm tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n, du mơnih Juđa tơbiă nau, sơ̆ng tămpơrjai-mơsau sơ̆ng gơŭ pràn-khăng biă.
30 Pôl hơdiŭ tơ sàng ñu hũ apah dò nư̆n lăm luĭ dua thŭn. Ñu wă-rò abih tơgrơ̆ mơnih truh c̆uă-rơwăng drơi, 31 đờm pơto-akhàn mư̆ng Lơgăr Yàng Pô Lơngì sơ̆ng pơto-pơsài buơl guñu mư̆ng Yàng la Yàng Jêsu Krist sơ̆ng hơtai-hơtiàn hĭl-pràn, 'buh kơđòng aràng sơi pơkơŭ-pơkăl.

*28:3 28:3 Ala ni la sa jơi ala kĕ mơtai mơnih.

28:27 28:27 Êsai 6:9-10.

28:28 28:28 Hũ bơ-àr pơkơ̆n daŭ găm jơlàn 29: Hơdơi tŭ păng Pôl đờm tơgrơ̆ pơnuaĭ nư̆n, du mơnih Juđa tơbiă nau, sơ̆ng tămpơrjai-mơsau sơ̆ng gơŭ pràn-khăng biă.