BƠ-ÀR KƠI PÔL PƠYOA
TƠ MƠNIH
RÔMA
BRUĂ DŎNG-PƠKLÀH KƠYOA PƠNUAĬ PĂNG-TUI
1
(Mư̆ng tăl 1:1-17)
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Pôl, hơlŭn-hơlă Yàng Jêsu Krist, hũ iơu-rơwah ngă mơnih tơdi-tơdài, sơ̆ng hũ pioh krơi tô pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm Yàng Pô Lơngì, la Pơnuaĭ-Siàm mư̆ng yau thrơi Yàng Pô Lơngì hũ angui du mơnih gơnuăr-hwơ̆r Pô bloh đờm pơguăn lăm 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri. Nư̆n la Pơnuaĭ-Siàm mư̆ng Anà Pô, la Pô tui gah rùp-phàp drah-rơlo hũ tơbiă mư̆ng jơi-pơtiàn Đabit, tui bơngă gơdrưh sơc̆ih-sri, nư̆n kơyoa pơnuaĭ hơdiŭ wơ̆ Pô mư̆ng pơnuaĭ mơtai, hũ ngă grơh la Anà Yàng Pô Lơngì gơnăp-gơnuăr, nư̆n la rùp-phŭn Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi. Gơnừm tơ Pô buơl dơlhă hũ đồ-mă pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng gơnuăr-bruă mơnih tơdi-tơdài, tô kơyoa mư̆ng angăn Pô ngă tơ abih tơgrơ̆ buơl làng păng-duh Yàng sơ̆ng păng-bơbah ngă tui Pô. Lăm du buơl làng nư̆n, hũ găm buơl adơi-ai la du mơnih hũ Yàng iơu-rơwah ngă buơl làng Yàng Jêsu Krist. Dơlhă pơyoa tơ abih buơl adơi-ai dò lăm plơi-prŏng Rôma, la du mơnih hũ Yàng Pô Lơngì uơ̆n-rơnăm, hũ iơu-rơwah tô tơbiă jiơ̆ng buơl làng sơc̆ih-sri Pô.
Yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì, Ama buơl gudrơi, sơ̆ng Yàng la Yàng Jêsu Krist, brơi pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai tơ buơl adơi-ai.
Pơnuaĭ Iơu-Lài Sơ̆ng Ưnjơmừn
Dơlhơu biă, gơnừm tơ Yàng Jêsu Krist, dơlhă ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì dơlhă mư̆ng abih buơl adơi-ai, kơyoa lăm abih dun-ya, aràng sơi aràng nư̆n kŭng đờm truh pơnuaĭ păng-tui buơl adơi-ai. Yàng Pô Lơngì, la Pô bloh dơlhă abih hơtai-hơtiàn duh bruă lăm bruă pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm mư̆ng Anà Pô, ngă grơh tơ dơlhă lài dơlhă 'buh tŭ lơi pơdơh sơdơ̆r truh buơl adơi-ai lăm tŭ iơu-lài. 10 Lăm yàu tŭ dơlhă iơu-lài, dơlhă yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì, kơyoa hơtai-khiăng Pô, pơh jơlàn tơ dơlhă, tô dơlhă hũ rơgơi truh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai. 11 Kơyoa dơlhă eh-uăn biă truh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai, tô pơrpha sơ̆ng buơl adơi-ai pơnuaĭ brơi-soh gah bơngă, gơnừm tơ nư̆n ngă pràn-kơjăp pơnuaĭ păng-tui buơl adơi-ai. 12 Kơyoa tŭ dơlhă dò tơkrah buơl adơi-ai, buơl gudrơi rơŭ hũ tŭ pơto-pơsờh pơnuaĭ păng-tui duă gơŭ, nư̆n la pơnuaĭ păng-tui buơl adơi-ai sơ̆ng pơnuaĭ păng-tui dơlhă.
13 Ơ buơl adơi-ai, dơlhă khiăng buơl adơi-ai thơu lài, lô amăng bơjơ dơlhă ngă-nìn truh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai, tô hũ rơgơi pĕ du bơnga boh tơkrah buơl adơi-ai yơu hũ pĕ tơkrah du buơl làng agàh pơkơ̆n, bloh tơ̆l truh tơ tŭ ni sơđaŭ kừ kơđòng c̆ơkhă-pơkăl mĭt. 14 Dơlhă kơđòng sre sơ̆ng mơnih Grek kŭng yơu mơnih 'buh tơ̆l pơnuaĭ wă-wờng, găm mơnih jak-khờh kŭng yơu mơnih bơrngư̆l-gơla. 15 Kơyoa nư̆n, dơlhă kŭng abih hơtai-hơtiàn biă khiăng pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm tơ buơl adơi-ai, la du mơnih dò hơdiŭ lăm Rôma.
Gơnăp-Gơnuăr Pơnuaĭ-Siàm
16 Biă yơu nư̆n, dơlhă 'buh mơlơu alah mư̆ng Pơnuaĭ-Siàm ơu, kơyoa ni la gơnăp-gơnuăr Yàng Pô Lơngì tô dŏng-pơklàh tơgrơ̆ mơnih păng-tui, dơlhơu la mơnih Juđa, hơdơi la mơnih Grek. 17 Kơyoa lăm Pơnuaĭ-Siàm ni, pơnuaĭ rĭng-tơpă Yàng Pô Lơngì hũ ràng-tơbiă mư̆ng pơnuaĭ păng-tui truh pơnuaĭ păng-tui, yơu hũ pơnuaĭ wă: “Mơnih rĭng-tơpă rơŭ hơdiŭ kơyoa pơnuaĭ păng-tui.”* 1:17 Habakuk 2:4.
GLÀI-SƠNOH MƠNIH DUN-YA SƠ̆NG PƠNUAĬ C̆AHRƠÑA YÀNG PÔ LƠNGÌ
(Mư̆ng tăl 1:18 truh tăl 3:20)
Glài-Sơnoh Anà Mơnih Dun-Ya
18 Pơnuaĭ anok-anoa prŏng Yàng Pô Lơngì mư̆ng ngŏ lơngì hũ ràng-tơbiă tô tămdră-wơ̆ sơ̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ 'buh păng-duh sơ̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ 'buh rĭng-tơpă mư̆ng du mơnih angui pơnuaĭ 'buh rĭng-tơpă bloh jàm-pơkơŭ pơnuaĭ-tơpă. 19 Kơyoa tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ anà mơnih hũ rơgơi thơu jiơ̆ng mư̆ng Yàng Pô Lơngì nư̆n hũ ràng-tơbiă tơ buơl guñu, kơyoa Yàng Pô Lơngì hũ ràng-tơbiă loh-làng tơ buơl guñu bơjơ. 20 Tơgrơ̆ hơgĕ mư̆ng Yàng Pô Lơngì bloh mơta anà mơnih 'bu 'buh jiơ̆ng, nư̆n la gơnăp-gơnuăr rài pơdò rài sơ̆ng hơtai-gơdrưh Pô, nư̆n mư̆ng tŭ Yàng Pô Lơngì c̆rơ̆ng-tơbiă lơngì-tơsì tơnah-rơya, anà mơnih hũ rơgơi kràn-thơu jiơ̆ng tŭ c̆ơ 'buh tơgrơ̆ hơgĕ Pô hũ c̆rơ̆ng-tơbiă. Kơyoa nư̆n, buơl guñu 'buh rơgơi đờm dŏng tơ rùp-phŭn drơi jiơ̆ng. 21 Kơyoa yah buơl guñu hũ thơu Yàng Pô Lơngì, buơl guñu sơđaŭ 'buh khiăng mơyòm-pơglòng Pô la Yàng Pô Lơngì sơ̆ng 'buh ưnjơmừn Pô. Tơrblơ̆ wơ̆, akŏ-glo buơl guñu kừ sơnư̆ng-bơngoàn wĭ-wơ̆, sơ̆ng hơtai-akŏ bơrngư̆l-gơla buơl guñu tơbiă jiơ̆ng kơnăm-mơsrư̆. 22 Buơl guñu pơ-angăn rùp-phŭn drơi la jak-khờh, bloh hũ tơbiă jiơ̆ng hơnrui-gơla. 23 Buơl guñu hũ pơsơlih pơnuaĭ màng-kơc̆rà Yàng Pô Lơngì, la Pô hơdiŭ rài pơdò rài, tô duh-dơlbăt rùp-rơ̆p anà mơnih bơhiàn la jơi păl mơtai, halài rùp-rơ̆p du jơi c̆ĭm, jơi-phơ̆n pà gah tơkai, halài jơi rơwơi sơ̆ng tŭng.
24 Kơyoa nư̆n, Yàng Pô Lơngì hũ luơi mơti buơl guñu nau tui du pơnuaĭ hơtai-hơtiàn drơi hàm-khiăng, lĕ-tơma lăm pơnuaĭ sơŭ-sơnoh, tô ngă jơhà-mơlơu rùp-phàp duă gơŭ wơ̆. 25 Kơyoa buơl guñu hũ pơsơlih pơnuaĭ-tơpă Yàng Pô Lơngì tô mă pơnuaĭ lơ̆r 'bơ̆r; buơl guñu duh-dơlbăt sơ̆ng duh-bruă jơi-phơ̆n hũ c̆rơ̆ng-tơbiă ala rùp-phŭn Pô C̆rơ̆ng-Tơbiă, la Pô iơŭ păl hũ mơyòm-pơglòng rài pơdò rài! Amen.
26 Kơyoa mư̆ng pơnuaĭ nư̆n bloh Yàng Pô Lơngì hũ luơi mơti buơl guñu lăm pơnuaĭ hàm-khiăng bŭng-pơkăl mơlơu alah. Lăm tơkrah buơl guñu, du mơnih kơmơi hũ pơsơlih pơnuaĭ đih-dò tui lơđăp-bơhiàn jiơ̆ng pơnuaĭ tơrblơ̆ wơ̆ sơ̆ng lơđăp-bơhiàn. 27 Du mơnih lơkơi kŭng yơu nư̆n rơi, luơi bruă đih-dò tui lơđăp-bơhiàn sơ̆ng mơnih kơmơi, bloh mă hơtai-hơtiàn hàm-khiăng duă gơŭ drơi wơ̆: mơnih lơkơi ngă pơnuaĭ bŭng-pơkăl sơŭ-jơhà duă sơ̆ng mơnih lơkơi. Kơyoa nư̆n buơl guñu păl kŏng pơnuaĭ ngă glài iơŭ păl sơ̆ng bruă sŭng-jơhà bŭng-pơkăl buơl guñu ngă. 28 Kơyoa buơl guñu 'buh c̆ơ pơnuaĭ kràn-thơu Yàng Pô Lơngì la prŏng-màng, nư̆n Yàng Pô Lơngì hũ prah luơi mơti buơl guñu tơ hơtai-akŏ sŭng-jơhà bŭng-pơkăl, tô ngă du bruă 'buh păl ngă.
29 Buơl guñu baŭ-bèng tơgrơ̆ pơnuaĭ 'buh rĭng-tơpă, mơsak-jơhà, hàm-làm, sơ̆ng mơsak ơmrah; hơtai-hơtiàn baŭ du pơnuaĭ oàn-mơbai, pơmơtai mơnih, tăm-mơsau tămgeh, lơ̆r 'bơ̆r, anok-anoa; 30 bơrlơi-sơdia, yă bơdah, mơbai Yàng Pô Lơngì, sơk-sơrbĭl, yeh-drơi, pơglòng-rùp, khờh ngă pơnuaĭ mơsak-jơhà, 'buh păng-bơbah ame ama; 31 bơrngư̆l-gơla, 'buh ngă tui pơnuaĭ pơguăn-pơđoàn, 'buh hũ hơtai-hơtiàn rơnăm mơnih pơkơ̆n, 'buh hũ hơtai-hơtiàn anĭt-rơnăm. 32 Buơl guñu hũ thơu loh-làng pơnuaĭ adăt-adia Yàng Pô Lơngì hũ ngă-nìn lài: yah aràng sơi ngă du bruă yơu nư̆n la păl mơtai. Nư̆n bloh 'buh iơŭ mĭn rùp-phŭn buơl guñu ngă du pơnuaĭ nư̆n soh, bloh dò sa hơtai ba-pơsờh du mơnih pơkơ̆n ngă tui wơ̆.

*1:17 1:17 Habakuk 2:4.