2
Bruă Yàng Pô Lơngì C̆ahrơña
Yơu nư̆n, ơ mơnih dih, yah adơi-ai gơŭ la aràng sơi lơu, tŭ c̆ahrơña mơnih pơkơ̆n nư̆n adơi-ai gơŭ 'buh rơgơi đờm dŏng rùp-phŭn drơi jiơ̆ng. Kơyoa tŭ c̆ahrơña mơnih pơkơ̆n, adơi-ai gơŭ kŭng c̆ahrơña rùp-phŭn drơi rơi, kơyoa adơi-ai gơŭ c̆ahrơña buơl guñu, bloh kŭng ngă du bruă yơu buơl guñu rơi. Buơl gudrơi thơu lài: Yàng Pô Lơngì kừ tui pơnuaĭ-tơpă bloh c̆ahrơña du mơnih ngă tơgrơ̆ bruă glài-sơnoh yơu nư̆n. Ơ mơnih dih, tŭ adơi-ai gơŭ c̆ahrơña mơnih pơkơ̆n ngă du bruă yơu nư̆n, bloh rùp-phŭn adơi-ai gơŭ kŭng ngă yơu nư̆n rơi, adơi-ai gơŭ sơnư̆ng lài drơi rơŭ klàh kơđòng Yàng Pô Lơngì c̆ahrơña? Halài adơi-ai gơŭ c̆ơ 'buh sơ̆p tơ hơtai-hơtiàn anĭt-rơnăm, pơnuaĭ kŏng ă-ư̆n, sơ̆ng hơtai-hơtiàn anĭt toh-luơi glài-sơnoh dơlah-dơlài Pô, bloh 'buh kràn thơu lài: Yàng Pô Lơngì hũ hơtai-hơtiàn siàm-anĭt yơu nư̆n la tô ba adơi-ai gơŭ truh tơ pơnuaĭ mơbai prah-luơi glài-sơnoh ơu? Bloh nư̆n la kơyoa hơtai-hơtiàn kră-khăng, 'buh khiăng mơbai prah-luơi glài-sơnoh, bloh adơi-ai gơŭ tơrgùm-pioh tơ rùp-phŭn drơi pơnuaĭ anok-anoa lăm hơrơi anok-anoa prŏng, nư̆n la tŭ Yàng Pô Lơngì ràng-tơbiă pơnuaĭ c̆ahrơña rĭng-tơpă Pô. Kơyoa Pô rơŭ bơ-yàr wơ̆ tơ yàu aràng tui iơŭ sơ̆ng bruă buơl guñu ngă. Aràng sơi kơjăp hơtai-hơtiàn ngă bruă siàm, tui duah pơnuaĭ màng-kơc̆rà, pơnuaĭ c̆ơ prŏng-màng sơ̆ng pơnuaĭ 'buh tŭ lơi mơtai, nư̆n Pô rơŭ brơi tơ mơnih nư̆n pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài. Dò du mơnih lơi hơdiŭ kơrlih hơtai-hơtiàn, 'buh păng-duh pơnuaĭ-tơpă, bloh păng-duh pơnuaĭ 'buh rĭng-tơpă, nư̆n rơŭ lĕng pơnuaĭ anok hơtai sơ̆ng pơnuaĭ anok-anoa prŏng Pô. Pơnuaĭ rŭng-rài sơ̆ng pơnuaĭ gleh-glăr rơŭ trŭn tơ ngŏ du mơnih ngă pơnuaĭ mơsak-jơhà, dơlhơu tơ mơnih Juđa, hơdơi tơ mơnih Grek. 10 Bloh pơnuaĭ màng-kơc̆rà, pơnuaĭ prŏng-màng sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai, rơŭ brơi tơ tơgrơ̆ mơnih ngă pơnuaĭ siàm, dơlhơu tơ mơnih Juđa, hơdơi tơ mơnih Grek. 11 Kơyoa Yàng Pô Lơngì 'buh c̆ơ mơnih ni prŏng-màng, c̆ơ mơnih dih 'buh sơ̆p ơu, bloh Pô c̆ơ abih tơgrơ̆ mơnih yơu gơŭ.
12 Du mơnih lơi 'buh thơu pơnuaĭ adăt-adia bloh ngă glài-sơnoh, kŭng rơŭ 'buh hũ pơnuaĭ adăt-adia bloh mơtai lơhiă. Dò du mơnih lơi hũ pơnuaĭ adăt-adia bloh ngă glài-sơnoh, nư̆n rơŭ kơđòng c̆ahrơña kơyoa pơnuaĭ adăt-adia. 13 Kơyoa 'buh iơŭ mơnih păng pơrpoh-c̆ơ pơnuaĭ adăt-adia la mơnih rĭng-tơpă tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì, bloh la mơnih ngă tui pơnuaĭ adăt-adia nư̆n ka hũ angăn la mơnih rĭng-tơpă. 14 Buơl làng agàh la du mơnih 'buh hũ pơnuaĭ adăt-adia, bloh yàu tŭ buơl guñu tui adăt lơđăp-bơhiàn bloh ngă du bruă pơnuaĭ adăt-adia pơto pơđăr, nư̆n rùp-phŭn du mơnih nư̆n, yah 'buh hũ pơnuaĭ adăt-adia, buơl guñu la pơnuaĭ adăt-adia tơ rùp-phŭn buơl guñu bơjơ. 15 Buơl guñu brơi 'buh lài, tơgrơ̆ bruă hơgĕ pơnuaĭ adăt-adia pơkơŭ-pơđăr păl ngă tui, hũ klơh-wă lăm hơtai-hơtiàn buơl guñu bơjơ. Rùp-phŭn hơtai-hơtiàn buơl guñu kŭng ngă grơh mư̆ng bruă nư̆n. Kơyoa tơgrơ̆ pơnuaĭ-sơnư̆ng buơl guñu kừ tămdră sơ̆ng gơŭ lăm gah dơrlăm hơtai-hơtiàn, tŭ nư̆n đờm yă buah, tŭ nư̆n đờm dŏng buơl guñu. 16 Aràng rơŭ 'buh loh-làng pơnuaĭ nư̆n lăm hơrơi Yàng Pô Lơngì, kơyoa Pô Krist Jêsu, rơŭ c̆ahrơña abih tơgrơ̆ pơnuaĭ-sơnư̆ng tơrđơŭ-bơdơŭ lăm anà mơnih, tui yơu Pơnuaĭ-Siàm dơlhă pơto-akhàn.
Tơkrah Mơnih Juđa sơ̆ng Pơnuaĭ Adăt-Adia
17 Bloh yah adơi-ai gơŭ pơ-angăn drơi la mơnih Juđa, gơnàng-gơnừm tơ pơnuaĭ adăt-adia, sơ̆ng pơglòng-rùp mư̆ng Yàng Pô Lơngì, 18 brơi drơi wờng thơu hơtai-khiăng Pô, thơu pơnuaĭ lơi la iơŭ, pơnuaĭ lơi la sŭng, kơyoa gơnừm hũ pơto-pơsài mư̆ng lăm pơnuaĭ adăt-adia; 19 sơ̆ng yah adơi-ai gơŭ păng-tui nìn-kơjăp lài drơi la mơnih ba jơlàn tơ mơnih bồm, la pơnuaĭ sơrdah tơ du mơnih dò lăm anih kơnăm-mơsrư̆, 20 la pô-pơto mơnih gơla-pơtò, la pô-pơto mơnih bơrngư̆l ka thơu hơgĕ, kơyoa adơi-ai gơŭ sơnư̆ng drơi hũ pơnuaĭ adăt-adia la hũ abih tơgrơ̆ pơnuaĭ jak-thơu sơ̆ng pơnuaĭ-tơpă. 21 Yơu nư̆n, kơđa hơgĕ adơi-ai gơŭ pơto-pơsài mơnih pơkơ̆n bloh 'buh pơto-pơsài rùp-phŭn drơi? Adơi-ai gơŭ pơto-mơblàng mơnih pơkơ̆n juơi klĕ-blơ̆, bloh kơđa hơgĕ adơi-ai gơŭ dò klĕ-blơ̆? 22 Adơi-ai gơŭ đờm lài juơi ngă glài klĕ sơdiŭ-aràng pơsàng-gơŭ, bloh adơi-ai gơŭ hũ ngă glài klĕ sơdiŭ-aràng pơsàng-gơŭ ơu? Adơi-ai gơŭ ngkòr-sơŭ tơ pơnuaĭ duh-dơlbăt rùp-ràk, bloh adơi-ai gơŭ hũ klĕ-mă phơ̆n lăm du sàng-bơmùng ơu? 23 Adơi-ai gơŭ yeh-drơi mư̆ng pơnuaĭ adăt-adia, bloh adơi-ai gơŭ hũ ngă sŭng pơnuaĭ adăt-adia sơ̆ng ngă mơlơu alah Yàng Pô Lơngì ơu? 24 Yơu hũ pơnuaĭ wă: “Kơyoa mư̆ng buơl guhã bloh angăn Yàng Pô Lơngì kơđòng klau-pơtăt tơkrah du buơl làng agàh.”* 2:24 Êsai 52:5.
25 Yah adơi-ai gơŭ păng-rơmiă ngă tui pơnuaĭ adăt-adia, nư̆n adăt sơkaŭ-kơlì hũ kwơ-màng biă; bloh yah adơi-ai gơŭ ngă sŭng pơnuaĭ adăt-adia, nư̆n yah adơi-ai gơŭ hũ sơkaŭ-kơlì kŭng yơu 'buh hũ. 26 Yơu nư̆n, yah du mơnih 'buh ngă adăt sơkaŭ-kơlì, bloh buơl guñu păng-rơmiă ngă tui du adăt-pơđăr lăm pơnuaĭ adăt-adia, nư̆n bruă buơl guñu 'buh ngă adăt sơkaŭ-kơlì 'buh hũ Yàng Pô Lơngì c̆ơ yơu la hũ ngă adăt sơkaŭ-kơlì bơjơ ơu? 27 Mơnih 'buh hũ ngă adăt sơkaŭ-kơlì lăm rùp-phàp drah-rơlo, bloh păng-rơmiă ngă tui wĭl-tơ̆l pơnuaĭ adăt-adia, rơŭ c̆ahrơña adơi-ai gơŭ, la mơnih hũ bơ-àr pơnuaĭ adăt-adia sơ̆ng hũ adăt sơkaŭ-kơlì, bloh sơđaŭ ngă sŭng pơnuaĭ adăt-adia. 28 Kơyoa sa aràng mơnih mĭn gah agàh soh la mơnih Juđa, nư̆n 'buh iơŭ la mơnih Juđa biă. Kŭng yơu nư̆n rơi, pơnuaĭ adăt sơkaŭ-kơlì mĭn dò gah agàh sơ̆ng lăm rùp-phàp drah-rơlo soh, nư̆n 'buh iơŭ la adăt sơkaŭ-kơlì biă. 29 Bloh sa aràng mơnih gah dơrlăm la mơnih Juđa nư̆n ka la mơnih Juđa biă. Adăt sơkaŭ-kơlì biă la adăt sơkaŭ-kơlì lăm dơrlăm hơtai-hơtiàn, kơyoa Bơngă Sơc̆ih-Sri, bloh 'buh iơŭ tui akhăr wă pơnuaĭ Adăt-Adia. Sa aràng mơnih yơu nư̆n rơŭ hũ mơyòm-rơnăm, 'buh iơŭ mư̆ng jơi anà mơnih, bloh mư̆ng Yàng Pô Lơngì.

*2:24 2:24 Êsai 52:5.