2
Biă yơu nư̆n, dơlhă khiăng buơl adơi-ai thơu dơlhă păl tămngă gleh-glăr hơyơu lơi tơ buơl adơi-ai, tơ du mơnih dò lăm Laođise, sơ̆ng tơ abih tơgrơ̆ mơnih pơkơ̆n ka 'buh 'bò mơta dơlhă tui gah rùp-phàp drah-rơlo, tô hơtai-hơtiàn buơl guñu hũ pơluơ-pơrơngài sơ̆ng sa hơtai-hơtiàn sơ̆ng gơŭ lăm pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, kŭng yơu hũ pơnuaĭ wờng-thơu dơlah-dơlài sơ̆ng nìn-kơjăp tô kràn-thơu pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm Yàng Pô Lơngì, nư̆n la Pô Krist, lăm Pô hũ bơdơŭ-tơrđơŭ abih tơgrơ̆ mơta c̆ơk-màng mư̆ng pơnuaĭ jak-khờh sơ̆ng pơnuaĭ wờng-thơu. Dơlhă đờm pơnuaĭ ni tô 'buh hũ aràng sơi angui pơnuaĭ khờh pơluơ-jà bloh pơ̆ng-gơla buơl adơi-ai. Kơyoa yah rùp-phàp dơlhă atàh-pơklah, bloh hơtai-bơngă dơlhă sơđaŭ dò sơ̆ng buơl adơi-ai, dơlhă sờh-sài tŭ 'buh buơl adơi-ai hũ pơnuaĭ daŭ-rơlaŭ dơlhơu-hơdơi nĭ-nùn sơ̆ng pơnuaĭ păng-tui kơjăp-pràn lăm Pô Krist.
Yơu nư̆n, buơl adơi-ai hũ đồ-mă Yàng Jêsu Krist la Yàng hơyơu lơi, nư̆n yàm nau bĕ lăm Pô yơu nư̆n rơi. C̆ă bĕ ơkha sơ̆ng bơ̆ rơnơ̆ lăm Pô, mă pơnuaĭ păng-tui ngă tô pràn-kơjăp, tui yơu buơl adơi-ai hũ pơto-pơsài, sơ̆ng dơlah-dơlài bĕ lăm pơnuaĭ ưnjơmừn.
C̆ơ-Kơrmăp Bĕ Mư̆ng Pơnuaĭ Pơto-Pơsài Sŭng Asŭ
Păl c̆ơ-kơrhia bĕ, juơi luơi aràng sơi mă pơnuaĭ jak-khờh dun-ya sơ̆ng pơnuaĭ lơ̆r 'bơ̆r 'buh kwơ, tui pơnuaĭ adăt-lơđăp yau jơi anà mơnih, tui du adăt-hơdiŭ rài dun-ya ni, 'buh tui Pô Krist, bloh mă buơl adơi-ai păl păng-duh ơu. Juơi luơi du mơnih nư̆n pơluơ pơ̆ng-gơla buơl adơi-ai, kơyoa yah tŭ dò hơdiŭ lăm dun-ya, lăm rùp-phàp sa aràng anà mơnih, Pô Krist sơđaŭ wĭl-tơ̆l la Yàng Pô Lơngì. 10 Sơ̆ng buơl adơi-ai kŭng gơnừm tơ Pô bloh hũ baŭ-tơ̆l abih tơgrơ̆ mơta, kơyoa Pô la akŏ abih tơgrơ̆ gơnuăr apăn-akŏ sơ̆ng abih tơgrơ̆ gơnuăr. 11 Lăm Pô buơl adơi-ai kŭng hũ đồ-mă adăt sơkaŭ-kơlì, 'buh iơŭ kơyoa tơngàn mơnih ngă, bloh la pơnuaĭ sơkaŭ-kơlì kơyoa Pô Krist, nư̆n la wà prah rài hơdiŭ anà mơnih glài-sơnoh buơl gudrơi. 12 Tŭ đồ-mă adăt 'baptem, buơl adơi-ai hũ dơ̆r sơ̆ng Pô, nư̆n kŭng hũ hơdiŭ wơ̆ sơ̆ng Pô kơyoa pơnuaĭ păng-tui lăm gơnăp-gơnuăr Yàng Pô Lơngì, la Pơtau hũ ngă tơ Pô mư̆ng mơnih mơtai hơdiŭ wơ̆. 13 Dơlhơu thrơi, buơl adơi-ai la du mơnih mơtai kơyoa glài-sơnoh sơ̆ng kơyoa rùp-phàp drah-rơlo drơi 'buh hũ sơkaŭ-kơlì, ni Yàng Pô Lơngì hũ ngă tơ buơl adơi-ai hơdiŭ wơ̆ sơ̆ng Pô Krist, kơyoa Pô hũ toh-luơi abih tơgrơ̆ glài-sơnoh buơl gudrơi. 14 Pô hĕt prah bơ-àr wă mư̆ng glài-sơnoh bloh pơnuaĭ adăt-adia tơnia-duah păl ngă glài buơl gudrơi. Pô hũ hĕt prah ñu sơ̆ng bruă pơ̆ng ñu tơ ngŏ kơyơu pơkăl. 15 Pô hũ suă prah abih du gơnuăr apăn-akŏ găm sơ̆ng du gơnuăr, sơ̆ng ràng-tơbiă bruă nư̆n tơ anaŭ buơl làng plơi-lơgăr; Pô hũ pha-jai rơlau guñu sơ̆ng kơyơu pơkăl.
16 Kơyoa nư̆n, juơi luơi aràng sơi c̆ahrơña buơl adơi-ai mư̆ng phơ̆n 'bơ̆ng, phơ̆n mơñŭm, mư̆ng hơrơi pơjŭm 'bơ̆ng, hơrơi ia-blàn bơrhơu, halài hơrơi sa'bat. 17 Tơgrơ̆ pơnuaĭ ni mĭn la bơngă tơgrơ̆ hơgĕ rơŭ truh, dò rùp biă la Pô Krist. 18 Juơi luơi kơđòng pơluơ pơ̆ng-gơla bloh lơhiă phơ̆n mơyòm-brơi kơyoa mư̆ng du mơnih ngă mơthĭ-lơ̆r yơu pơ-ơneh rùp sơ̆ng c̆ĕ-dơlbăt du mơnih gơdrưh. Buơl guñu kừ tui duah bruă brơi pơ'buh, bloh nư̆n sơ̆ng hơtai-akŏ gah rùp-phàp drah-rơlo, buơl guñu yeh-drơi pơglòng-rùp 'buh kwơ-màng. 19 Buơl guñu 'buh pơgăp kơjăp sơ̆ng Pô Krist la Akŏ, tô gơnừm tơ Pô bloh abih sa boh rùp-phàp hũ c̆iăm-ròng, hũ pơc̆uăl-pơgăp sơ̆ng gơŭ kơyoa mư̆ng du kơ-yồl tơlàng, du tơlơi ơră, sơ̆ng hũ prŏng-tơgồ tui hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì.
20 Yah buơl adơi-ai hũ mơtai sơ̆ng Pô Krist sơ̆ng hũ dŏng-tơleh klàh mư̆ng du yàng dò apăn-akŏ dun-ya, nư̆n kơđa hơgĕ buơl adơi-ai sơđaŭ hơdiŭ yơu mơnih dun-ya? Kơđa hơgĕ buơl adơi-ai sơđaŭ păng-bơbah păng-rơmiă du pơnuaĭ adăt: 21 “Juơi mă, juơi tiăm, juơi rơwơ̆!” 22 Abih tơgrơ̆ pơnuaĭ adăt nư̆n la pioh tơ du phơ̆n găm sơ̆ng dun-ya, du phơ̆n hũ ngă-nìn rơŭ brŭ-lơhiă hơdơi tŭ hũ angui. Nư̆n mĭn la du pơnuaĭ adăt kơyoa jơi anà mơnih ngă tơbiă sơ̆ng pơto-pơsài. 23 Biă du pơnuaĭ nư̆n, gah agàh c̆ơ yơu jak-khờh, kơyoa duh-dơlbăt tui hơtai drơi, găm sơ̆ng pơnuaĭ pơ-ơneh rùp sơ̆ng pơnuaĭ pơkơŭ-pơkăl rùp-phàp, bloh 'buh hũ kwơ-màng hơgĕ lăm bruă tămdră-wơ̆ sơ̆ng hơtai-hơtiàn hàm-khiăng gah rùp-phàp drah-rơlo.