BƠ-ÀR KƠI PÔL PƠYOA
TƠ MƠNIH
KÔLÔSE
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Pôl, mơnih tơdi-tơdài Yàng Jêsu Krist, tui hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì, găm sơ̆ng Timôthe, mơnih adơi-ai buơl gudrơi, pơyoa tơ du adơi-ai buơl gudrơi dò lăm plơi-prŏng Kôlôse, la du mơnih sơc̆ih-sri sơ̆ng tơpă sa hơtai-hơtiàn lăm Pô Krist: Yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì la Ama buơl gudrơi, brơi pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai tơ buơl adơi-ai.
YÀNG JÊSU KRIST LA AKŎ ABIH TƠGRƠ̆ JƠI-PHƠ̆N, LA PHŬN-ƠKHA PƠNUAĬ DŎNG-PƠKLÀH
(Mư̆ng tăl 1:3 truh tăl 2:23)
Pơnuaĭ Ưnjơmừn Sơ̆ng Iơu-Lài
Tŭ iơu-lài tơ buơl adơi-ai, buơl dơlhă 'buh pơdơh pồ săp ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì, Ama Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist. Kơyoa buơl dơlhă hũ mơhư̆ mư̆ng pơnuaĭ păng-tui buơl adơi-ai lăm Yàng Jêsu Krist, sơ̆ng mư̆ng hơtai-hơtiàn uơ̆n-rơnăm buơl adơi-ai sơ̆ng abih du mơnih sơc̆ih-sri, hơtai-hơtiàn păng-tui sơ̆ng hơtai-hơtiàn uơ̆n-rơnăm nư̆n tơbiă truh mư̆ng pơnuaĭ gơnừm-c̆àng hũ pioh tơ buơl adơi-ai tơ ngŏ lơngì, la pơnuaĭ bloh dơlhơu thrơi buơl adơi-ai hũ mơhư̆ lăm pơnuaĭ-tơpă, la Pơnuaĭ-Siàm hũ truh sơ̆ng buơl adơi-ai. Pơnuaĭ-Siàm ni dò tơbiă bơnga boh sơ̆ng prŏng-tơgồ lăm abih dun-ya, kŭng yơu tơkrah buơl adơi-ai, mư̆ng hơrơi buơl adơi-ai hũ mơhư̆ sơ̆ng wờng thơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Yàng Pô Lơngì biă-biài la hơgĕ. Buơl adơi-ai hũ mơgru pơnuaĭ nư̆n sơ̆ng Epapras, la mơnih adơi-ai gơŭ duh bruă Yàng găm sơ̆ng buơl dơlhă, sơ̆ng la mơnih uơ̆n-rơnăm biă sơ̆ng buơl dơlhă. Sơ-ai nư̆n la mơnih tơpă sa hơtai-hơtiàn duh bruă Pô Krist ala buơl adơi-ai. Epapras kŭng đờm tơ buơl dơlhă thơu mư̆ng hơtai-hơtiàn uơ̆n-rơnăm bloh Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri hũ brơi tơ buơl adơi-ai.
Kơyoa nư̆n, mư̆ng hơrơi hũ mơhư̆ pơnuaĭ ni, buơl dơlhă 'buh pơdơh iơu-lài tơ buơl adơi-ai, yòng Yàng Pô Lơngì brơi tơ buơl adơi-ai pơnuaĭ wờng-thơu truh kơnoh mư̆ng hơtai-khiăng Pô, găm sơ̆ng abih tơgrơ̆ pơnuaĭ jak-khờh sơ̆ng pơnuaĭ wờng-thơu bloh Bơngă Sơc̆ih-Sri brơi. 10 Tô buơl adơi-ai hơdiŭ iơŭ păl tơ Yàng, ngă siàm hơtai Pô lăm abih tơgrơ̆ mơta, hũ tơbiă bơnga boh lăm tơgrơ̆ bruă siàm, sơ̆ng 'brŏ hơrơi 'brŏ wờng thơu Yàng Pô Lơngì rơlau. 11 Gơnừm tơ gơnăp-gơnuăr màng-kơc̆rà Pô bloh buơl adơi-ai hũ baŭ pơnuaĭ khăng-pràn, tô hũ rơgơi kơjăp hơtai-hơtiàn kŏng ă-ư̆n sơ̆ng sờh-sài lăm abih tơgrơ̆ mơta, 12 sơ̆ng pồ săp ưnjơmừn Pô Yàng Ama, la Pô hũ ngă tơ buơl adơi-ai tơbiă jiơ̆ng iơŭ păl hũ đồ-lĕng phơ̆n-bơna phŭm-kơsai sơ̆ng du mơnih sơc̆ih-sri lăm pơnuaĭ sơrdah. 13 Pô hũ dŏng-tơleh buơl gudrơi klàh mư̆ng gơnuăr pơnuaĭ kơnăm-mơsrư̆, sơ̆ng ba buơl gudrơi tơma lăm lơgăr Anà uơ̆n-rơnăm Pô, 14 lăm Anà nư̆n buơl gudrơi hũ pơnuaĭ dŏng-pơklàh, la pơnuaĭ anĭt toh-luơi glài-sơnoh.
Pô Krist La Prŏng-Màng Rơlau Abih
15 Ka hũ aràng sơi 'buh Yàng Pô Lơngì, bloh tŭ Anà Pô, la Yàng Jêsu Krist, tơbiă jiơ̆ng sa aràng anà mơnih, Pô hũ ngă tơ buơl gudrơi wờng jiơ̆ng Yàng Pô Lơngì la hơyơu lơi, kơyoa Pô la mơhiơ̆ yơu Yàng Pô Lơngì. Sơ̆ng Pô kŭng mơhiơ̆ yơu anà lơkơi kơc̆ua, Yàng Pô Lơngì brơi gơnuăr tơ Pô apăn-akŏ abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n bloh Yàng Pô Lơngì hũ c̆rơ̆ng-tơbiă. 16 Kơyoa lăm Pô, abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n tơ ngŏ lơngì sơ̆ng tơ ala lơ̆n hũ c̆rơ̆ng-tơbiă, nư̆n la du phơ̆n 'buh jiơ̆ng sơ̆ng du phơ̆n 'bu 'buh jiơ̆ng. Halài sơbàn pơtau, halài gơnuăr apăn-akŏ, halài du mơnih apăn-akŏ, halài du gơnuăr apăn-akŏ, abih tơgrơ̆ mơta hũ c̆rơ̆ng-tơbiă la tơ Pô sơ̆ng kơyoa Pô. 17 Pô hũ dơlhơu abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n, sơ̆ng abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n hũ dò dơ̆ng kơjăp lăm Pô. 18 Pô la akŏ rùp-phàp, nư̆n la Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih. Pô la dơlhơu-c̆ơmrừp, la anà c̆ơmrừp rơlau abih mư̆ng anih mơtai hơdiŭ wơ̆, tô lăm abih tơgrơ̆ mơta Pô la akŏ. 19 Kơyoa Yàng Pô Lơngì hũ sờh hơtai-hơtiàn daŭ abih pơnuaĭ wĭl-tơ̆l drơi lăm Pô Yàng Anà, 20 sơ̆ng gơnừm tơ Pô Yàng Anà bloh pơhơlàr-tămsòr abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n sơ̆ng rùp-phŭn drơi. Kơyoa drah Pô Yàng Anà hŏ tơbiă tơ ngŏ kơyơu pơkăl, Pô ba pơnuaĭ rĭng-lơngai truh tơ abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n, 'buh kơrhia la tơgrơ̆ jơi-phơ̆n tơ ala lơ̆n halài tơgrơ̆ jơi-phơ̆n tơ ngŏ lơngì.
21 Mư̆ng dơlhơu thrơi, buơl adơi-ai la du mơnih kơđòng pơklah atàh sơ̆ng Yàng Pô Lơngì, tơbiă jiơ̆ng du mơnih mơbai-tămdră sơ̆ng Pô kơyoa mư̆ng hơtai-sơnư̆ng sơ̆ng bruă ngă mơsak-jơhà drơi, 22 bloh tŭ ni Yàng Pô Lơngì gơnừm tơ pơnuaĭ mơtai Anà Pô kŏng lăm rùp-phàp drah-rơlo bloh ngă tơ buơl adơi-ai hũ hơlàr-tămsòr, tô buơl adơi-ai tơbiă jiơ̆ng sơc̆ih-sri, wĭl-tơ̆l, sơ̆ng 'buh hũ hơgĕ tô puaĭ 'buah jiơ̆ng tơ anaŭ Pô, 23 mĭn la buơl adơi-ai kừ sơđaŭ dò dơ̆ng kơjăp lăm pơnuaĭ păng-tui, 'buh mơgơi lơ̆ng-gơh, 'buh klà luơi pơnuaĭ gơnừm-c̆àng lăm Pơnuaĭ-Siàm bloh buơl adơi-ai hũ păng-mơhư̆, la Pơnuaĭ-Siàm hũ pơto-akhàn tơ abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n dò tơ ala lơngì, sơ̆ng dơlhă, Pôl, hũ tơbiă jiơ̆ng mơnih duh bruă tơ Pơnuaĭ-Siàm nư̆n.
Gơnuăr-Bruă Sơ̆ng Pơnuaĭ Gleh-Glăr
24 Tŭ ni dơlhă mă ngă sờh-sài mư̆ng bruă dơlhă hũ kŏng-anòng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr kơyoa buơl adơi-ai, sơ̆ng kŭng kơyoa rùp-phàp Pô, la Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih, bloh apăn rùp-phàp drah-rơlo drơi kŏng abih tơgrơ̆ pơnuaĭ dò dơlah wơ̆ lăm pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr Pô Krist. 25 Dơlhă hũ tơbiă jiơ̆ng mơnih duh bruă Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih, tui gơnuăr-bruă bloh Yàng Pô Lơngì, kơyoa buơl adơi-ai, hũ jào tơ dơlhă, tô pơto-akhàn pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì wĭl-tơ̆l tơ buơl adơi-ai, 26 nư̆n la pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm hũ bơdơŭ-tơrđơŭ mư̆ng tơgrơ̆ tŭ-rài sơ̆ng tơgrơ̆ jơi-rài, bloh tŭ ni hũ ràng-tơbiă tơ du mơnih sơc̆ih-sri Pô. 27 Kơyoa Yàng Pô Lơngì khiăng ràng-tơbiă tơ buơl guñu thơu mư̆ng pơnuaĭ mơda gơn-hư̆p sơ̆ng pơnuaĭ màng-kơc̆rà tơrđơŭ-dơrlăm ni tơkrah buơl làng agàh la hơyơu, nư̆n la Pô Krist dò lăm buơl adơi-ai, la pơnuaĭ gơnừm-c̆àng mư̆ng pơnuaĭ màng-kơc̆rà. 28 Rùp-phŭn Pô la Pô buơl dơlhă pơto-akhàn. Buơl dơlhă angui abih tơgrơ̆ pơnuaĭ jak-khờh tô pơto-pơhuơĭ tơgrơ̆ mơnih, pơto-pơsài tơgrơ̆ mơnih, tô dŏng tơgrơ̆ mơnih tơbiă jiơ̆ng wĭl-tơ̆l lăm Pô Krist. 29 Kơyoa mư̆ng pơnuaĭ phŭn ni bloh dơlhă abih hơtai-hơtiàn ngă bruă, gơnừm tơ pràn Pô dŏng-kờl bloh tămngă, la pràn ngă bruă hũ gơnuăr lăm dơlhă.