4
Du Pơnuaĭ Pơto-Kơkơi Pơkơ̆n
Yơu nư̆n, ơ buơl adơi-ai dơlhă uơ̆n-rơnăm, du mơnih hơtai-hơtiàn dơlhă jiăng sơdơ̆r sơ-uăn, buơl adơi-ai la pơnuaĭ sờh-sài sơ̆ng kơlmu-pơtau dơlhă. Ơ buơl adơi-ai dơlhă sơ-uăn rơnăm biă, kừ dò dơ̆ng kơjăp bĕ lăm Yàng! Dơlhă pơto-kơkơi Ebôđi sơ̆ng Sintikơ păl sa hơtai-sơnư̆ng sơ̆ng gơŭ lăm Yàng. Dơlhă kŭng yòng sơ-ai, mơnih adơi-ai gơŭ tơpă-tơpe dŏng duh-bruă găm sơ̆ng dơlhă, yòng sơ-ai dŏng-kờl bĕ dua aràng mơnih kơmơi ni. Buơl guñu la du mơnih hũ găm sơ̆ng dơlhă tămngă tơ Pơnuaĭ-Siàm, kŭng yơu Klemăng sơ̆ng du mơnih adơi-ai gơŭ pơkơ̆n, bloh mơta buơl guñu hũ wă lăm bơ-àr pơnuaĭ hơdiŭ bơjơ.
Sờh-sài bĕ lăm Yàng mĭt-mĭt, dơlhă đờm pơsơdơ̆r wơ̆: Sờh-sài bĕ! Brơi bĕ tơ tơgrơ̆ mơnih 'buh pơnuaĭ lơnguh-siàm buơl adơi-ai. Yàng kơjĕ truh bơjơ. Juơi sơnư̆ng kơ-ù mư̆ng pơnuaĭ hơgĕ, bloh lăm abih tơgrơ̆ bruă angui bĕ pơnuaĭ iơu-lài, lơkơu-yòng, sơ̆ng pơnuaĭ ưnjơmừn bloh akhàn-tơbiă tơgrơ̆ pơnuaĭ lơkơu-yòng drơi tơ Yàng Pô Lơngì. Pơnuaĭ rĭng-lơngai Yàng Pô Lơngì, la pơnuaĭ rĭng-lơngai bloh jơi anà mơnih 'buh rơgơi wờng thơu jiơ̆ng, rơŭ grăp-gròng hơtai-hơtiàn sơ̆ng hơtai-akŏ buơl adơi-ai lăm Yàng Jêsu Krist.
Hơdơi luĭ, ơ buơl adơi-ai, tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ tơpă-tơpe, pơnuaĭ hơgĕ iơŭ păl c̆ơ prŏng-màng, pơnuaĭ hơgĕ rĭng-tơpă, pơnuaĭ hơgĕ goh-sơc̆ih, pơnuaĭ hơgĕ păl tơkrư-rơnăm, pơnuaĭ hơgĕ păl tiơ̆ng-mơyòm; yah hũ pơnuaĭ hơgĕ siàm, iơŭ păl mơyòm nư̆n buơl adơi-ai păl sơnư̆ng truh. Tơgrơ̆ hơgĕ buơl adơi-ai hũ mơgru, hũ đồ-mă, hũ mơhư̆ sơ̆ng hũ 'buh anih dơlhă, ngă bĕ, nư̆n Yàng Pô Lơngì la Pô brơi pơnuaĭ rĭng-lơngai rơŭ dò sơ̆ng buơl adơi-ai.
Pôl Ưnjơmừn Mư̆ng Pơnuaĭ Dŏng-Kờl
10 Dơlhă sờh-sài biă lăm Yàng, kơyoa hơdơi-luĭ buơl adơi-ai sơđaŭ dò sơnư̆ng truh dơlhă. Dơlhă păng-tui lài buơl adơi-ai jiăng sơđaŭ sơnư̆ng sơdơ̆r truh dơlhă mĭt, bloh mĭn 'buh hũ tŭ pơtuah tô ràng-tơbiă. 11 'Buh iơŭ kơyoa siơŭ-kơđòng bloh dơlhă đờm yơu nư̆n ơu, kơyoa dơlhă hũ mơgru thơu, yah păp pơnuaĭ hơgĕ lăm rài hơdiŭ, kŭng sờh-siàm hơtai-hơtiàn dò yơu nư̆n. 12 Dơlhă thơu hơyơu lơi la siơŭ-kơđòng, hơyơu lơi la dơlah-dơlài. Lăm tơgrơ̆ anih sơ̆ng tơgrơ̆ tŭ, dơlhă hũ mơgru-thơu pơnuaĭ-phŭn tô hơdiŭ, yah trơi halài lơpa, yah dơlah-dơlài halài siơŭ-kơđòng. 13 Dơlhă ngă jiơ̆ng tơgrơ̆ bruă gơnừm tơ Pô brơi pơtơ̆l pràn tơ dơlhă. 14 Bloh buơl adơi-ai hũ dŏng dơlhă lăm tŭ dơlhă păp pơnuaĭ gleh-glăr kăn-dơmăn, nư̆n biă buơl adơi-ai hũ ngă sa bruă siàm bơjơ.
15 Ơ buơl adơi-ai mơnih plơi-prŏng Philip, rùp-phŭn buơl adơi-ai thơu lài, lăm du hơrơi c̆ơmrừp dơlhă tơma pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm, tŭ dơlhă tơbiă mư̆ng c̆àr Maseđoan, 'buh sa Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih lơi hũ pơ-ơnah lăm bruă dŏng-kờl dơlhă, mĭn buơl adơi-ai soh. 16 Tŭ dơlhă dò tơ Tesalônika, buơl adơi-ai kŭng hũ dua klơu amăng pơyoa du phơ̆n angui 'bơ̆ng truh dŏng-kờl dơlhă. 17 'Buh iơŭ dơlhă tui duah phơ̆n brơi-soh mư̆ng buơl adơi-ai, bloh la tui duah bơnga boh pơnuaĭ prŏng-tơgồ gah bơngă lăm buơl adơi-ai. 18 Tŭ ni dơlhă hũ tơ̆l abih tơgrơ̆ phơ̆n păl hũ tô angui, sơ̆ng dò hũ dơlah-dơlài wơ̆. Dơlhă hũ đồ-mă tơ̆l abih tơgrơ̆ phơ̆n buơl adơi-ai pơyoa, mư̆ng sơ-ai Epaphôđik jào wơ̆. Phơ̆n buơl adơi-ai pơyoa tơ dơlhă, biă 'buh krơi yơu sa phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt hũ 'bơu bơlhơu, sa phơ̆n c̆ĕ-pơyơ̆r duh-dơlbăt hũ Yàng Pô Lơngì sờh hơtai-hơtiàn đồ-mă, sơ̆ng siàm hơtai Pô. 19 Yàng Pô Lơngì dơlhă rơŭ brơi tơ buơl adơi-ai tơ̆l abih tơgrơ̆ mơta buơl adơi-ai păl c̆àng hũ tô angui 'bơ̆ng, tui pơnuaĭ mơda gơn-hư̆p màng-kơc̆rà Pô lăm Yàng Jêsu Krist. 20 Yòng lơkơu pơnuaĭ màng-kơc̆rà dò abih lăm Yàng Pô Lơngì, la Ama buơl gudrơi, rài pơdò rài 'buh luĭ! Amen.
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng Tơluĭ Bơ-àr Pơyoa
21 Yòng brơi buơl dơlhă pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng truh tơ yàu mơnih sơc̆ih-sri lăm Yàng Jêsu Krist. Du adơi-ai dò sơ̆ng dơlhă pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai. 22 Abih tơgrơ̆ mơnih sơc̆ih-sri pơyoa pơnuaĭ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai, dơlhơu biă la du mơnih duh bruă lăm sàng-glăng Sesa.
23 Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh mư̆ng Yàng la Yàng Jêsu Krist dò sơ̆ng hơtai-bơngă buơl adơi-ai!