3
Gơnuăr-Bruă Pôl Tơkrah Buơl Làng Agàh
Kơyoa mư̆ng pơnuaĭ nư̆n bloh dơlhă, Pôl, ngă mơnih kŏng jàm tơ Yàng Jêsu Krist, kơyoa buơl adơi-ai la mơnih buơl làng agàh. Biă buơl adơi-ai hũ mơhư̆ thơu mư̆ng gơnuăr-bruă duh bruă pơnuaĭ anĭt-brơi-soh bloh Yàng Pô Lơngì kơyoa buơl adơi-ai hũ jào tơ dơlhă. Hơyơu lơi Pô hũ akhàn-tơbiă pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm Pô tơ dơlhă thơu, yơu dơlhă hũ wă sa-sĭt pơnuaĭ tơ buơl adơi-ai. Tŭ pơrpoh-c̆ơ truh pơnuaĭ nư̆n, buơl adơi-ai hũ rơgơi kràn-thơu jiơ̆ng pơnuaĭ wờng-thơu dơlhă mư̆ng pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm Pô Krist, la pơnuaĭ ka hũ brơi pơthơu tơ jơi anà mơnih lăm du rài dơlhơu, bloh tŭ ni hũ Bơngă Sơc̆ih-Sri ràng-tơbiă tơ du mơnih tơdi-tơdài sơc̆ih-sri sơ̆ng du mơnih gơnuăr-hwơ̆r Pô. Pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm nư̆n la: Gơnừm tơ Pơnuaĭ-Siàm, buơl làng agàh kŭng yơu mơnih Juđa hũ tơbiă jiơ̆ng du anà Yàng Pô Lơngì, hũ đồ-lĕng phơ̆n-bơna phŭm-kơsai lăm lơgăr Pô, la du pơ-ơnah lăm găm sa rùp-phàp, sơ̆ng hũ đồ-lĕng tơgrơ̆ pơnuaĭ lơngai-pơtuah bloh Yàng Pô Lơngì hũ đờm pơguăn lăm Yàng Jêsu Krist. Dơlhă hũ tơbiă jiơ̆ng mơnih dŏng duh bruă tơ Pơnuaĭ-Siàm, gơnừm tơ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh bloh Yàng Pô Lơngì hũ brơi tơ dơlhă; Pô kŭng brơi gơnăp-gơnuăr tơ dơlhă tô ngă wĭl-tơ̆l gơnuăr-bruă Pô jào. Yah dơlhă la mơnih tìt rơlau abih sơ̆ng 'buh hũ prŏng-màng hơgĕ lăm tơkrah du mơnih sơc̆ih-sri, bloh Yàng Pô Lơngì hũ brơi pơnuaĭ anĭt-brơi-soh nư̆n tơ dơlhă, tô dơlhă pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm tơ du buơl làng agàh mư̆ng pơnuaĭ mơda gơn-hư̆p 'buh yàu-kơrhia jiơ̆ng Pô Krist, sơ̆ng ràng-tơbiă tơ tơgrơ̆ mơnih 'buh pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm hũ bơdơŭ-tơrđơŭ mư̆ng tơgrơ̆ tŭ-rài dơlhơu lăm Yàng Pô Lơngì, la Pô c̆rơ̆ng-tơbiă abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n. 10 Tŭ ni, gơnừm tơ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih, pơnuaĭ jak-khờh Yàng Pô Lơngì, la pơnuaĭ jak-khờh wĭl-tơ̆l 'buh rơgơi đờm mơblàng jiơ̆ng, hũ ràng-tơbiă tơ du mơnih apăn-akŏ, du gơnuăr lăm du anih tơ ngŏ lơngì, 11 tui hơtai ngă-nìn rài pơdò bloh Pô hũ ngă wĭl-tơ̆l lăm Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi. 12 Lăm Pô sơ̆ng gơnừm tơ pơnuaĭ păng-tui anih Pô, buơl gudrơi hũ hĭl-pràn sơ̆ng kơjăp hơtai-hơtiàn păng-tui tŭ truh sơ̆ng Yàng Pô Lơngì. 13 Kơyoa nư̆n, dơlhă yòng buơl adơi-ai juơi pơblơ̆ hơtai-hơtiàn tŭ 'buh dơlhă kơđòng pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr kơyoa buơl adơi-ai: du pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr nư̆n la pơnuaĭ màng-kơc̆rà buơl adơi-ai.
Pơnuaĭ Iơu-Lài Tơ Du Mơnih Păng-Tui Yàng
14 Kơyoa mư̆ng pơnuaĭ nư̆n, dơlhă c̆ĕ tơ-ù trŭn tơ anaŭ Yàng Ama, 15 gơnừm tơ Pô bloh abih tơgrơ̆ sàng-dơnò tơ ngŏ lơngì, tơ ala lơ̆n hũ pơ-angăn mơta. 16 Dơlhă yòng-lơkơu Pô, tui pơnuaĭ mơda gơn-hư̆p màng-kơc̆rà Pô, brơi tơ buơl adơi-ai gơnuăr-pràn kơyoa Bơngă Sơc̆ih-Sri Pô, tô anà mơnih gah dơrlăm buơl adơi-ai tơbiă jiơ̆ng pràn-khăng, 17 sơ̆ng kơyoa pơnuaĭ păng-tui, Pô Krist rơŭ dò lăm hơtai-hơtiàn buơl adơi-ai. Dơlhă kŭng iơu-lài tô buơl adơi-ai tơmuh ơkha dơrlăm sơ̆ng bơ̆-pơdơ̆ng pràn-kơjăp lăm pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, 18 tô găm sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih sơc̆ih-sri, buơl adơi-ai hũ rơgơi wờng-thơu gah lơnàng, gah atàh, gah glòng, gah dơrlăm mư̆ng pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm nư̆n, 19 sơ̆ng kràn thơu pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm Pô Krist, la pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm sơrlèt rơlau tơ abih tơgrơ̆ pơnuaĭ wờng-thơu, tô buơl adơi-ai hũ baŭ-bèng tơgrơ̆ pơnuaĭ dơlah-dơlài Yàng Pô Lơngì.
20 Yàng Pô Lơngì la Pô ngă bruă lăm buơl gudrơi sơ̆ng gơnăp-gơnuăr Pô, hũ rơgơi ngă tơgrơ̆ mơta rơlau tơ buơl gudrơi yòng lơkơu halài sơnư̆ng-bơngoàn. 21 Yòng lơkơu Pô hũ màng-kơc̆rà lăm Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih, sơ̆ng lăm Yàng Jêsu Krist, lăm abih tơgrơ̆ jơi-rài, tơ̆l truh rài pơdò rài 'buh luĭ! Amen.