2
Hũ Dŏng-Pơklàh Gơnừm Tơ pơnuaĭ Anĭt-Brơi-Soh
Dơlhơu thrơi buơl adơi-ai hũ mơtai gah pơ-ơnah hơtai-bơngă kơyoa mư̆ng du pơnuaĭ sŭng-asŭ sơ̆ng glài-sơnoh drơi, nư̆n la rài hơdiŭ buơl adơi-ai hơrơi dơlhơu, tŭ hơdiŭ tui lơđăp-mừng rài dun-ya ni, tui pơtau apăn-akŏ anih hơjŭng-lơwah, la kơmlài tŭ ni dò ngă bruă lăm du anà 'buh păng-duh ngă tui. Dơlhơu thrơi, abih buơl gudrơi kŭng hơdiŭ yơu buơl guñu rơi, hơdiŭ ngă tui pơnuaĭ hàm-khiăng gah rùp-phàp drah-rơlo sơ̆ng ngă tui hơtai-sơnư̆ng mơsak-jơhà drơi. Kơyoa hơdiŭ tui pơnuaĭ glài-sơnoh yơu nư̆n, buơl gudrơi iơŭ păl biă kŏng pơnuaĭ anok-anoa prŏng mư̆ng Yàng Pô Lơngì, kŭng yơu tơgrơ̆ mơnih pơkơ̆n. Bloh Yàng Pô Lơngì la Pô hũ baŭ-bèng hơtai-hơtiàn anĭt-rơnăm; Pô hũ rơnăm buơl gudrơi sơ̆ng pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm prŏng rơlau biă, nư̆n yah hơtai-bơngă buơl gudrơi hũ mơtai bơjơ kơyoa glài-sơnoh, Pô brơi buơl gudrơi hũ hơdiŭ wơ̆ sơ̆ng Pô Krist — Nư̆n la gơnừm tơ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh bloh buơl adơi-ai hũ dŏng-pơklàh — sơ̆ng lăm Yàng Jêsu Krist, Yàng Pô Lơngì hũ ngă tơ buơl gudrơi găm hũ hơdiŭ wơ̆ sơ̆ng găm hũ dò guh lăm du anih tơ ngŏ lơngì sơ̆ng Pô Krist, tô ràng-tơbiă tơ du rài hơdơi thơu pơnuaĭ mơda gơn-hư̆p 'buh tŭ lơi luĭ-abih mư̆ng pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Pô, hũ ràng-tơbiă kơyoa hơtai-hơtiàn siàm-rơnăm Pô sơ̆ng buơl gudrơi, lăm Yàng Jêsu Krist.
Nư̆n la gơnừm tơ pơnuaĭ anĭt-brơi-soh, kơyoa pơnuaĭ păng-tui, bloh buơl adơi-ai hũ dŏng-pơklàh, pơnuaĭ nư̆n 'buh iơŭ truh mư̆ng buơl adơi-ai, bloh la sa pơnuaĭ brơi-soh mư̆ng Yàng Pô Lơngì, kŭng 'buh iơŭ kơyoa bruă buơl adơi-ai ngă, tô 'buh aràng sơi hũ rơgơi yeh-drơi pơglòng-rùp. 10 Kơyoa buơl gudrơi la bruă Pô ngă tơbiă, hũ c̆rơ̆ng-tơbiă lăm Yàng Jêsu Krist, tô ngă du bruă siàm bloh Yàng Pô Lơngì hũ rơc̆ăng lờih dơlhơu tơ buơl gudrơi, tô buơl gudrơi kừ tui nư̆n bloh hơdiŭ ngă tui.
Tơbiă Jiơ̆ng Sa Lăm Pô Krist
11 Yơu nư̆n, yòng sơdơ̆r bĕ lài, dơlhơu thrơi, buơl adơi-ai la buơl làng agàh tui pơ-ơnah rùp-phàp drah-rơlo, kŏng du mơnih angăn drơi la mơnih hũ sơkaŭ-kơlì lăm rùp-phàp drah-rơlo, kơyoa tơngàn anà mơnih, angăn buơl adơi-ai la mơnih 'buh hũ sơkaŭ-kơlì. 12 Kŭng sơdơ̆r bĕ tŭ nư̆n, dò lăm dun-ya ni, buơl adơi-ai hơdiŭ 'buh hũ Pô Krist, kŏng c̆ơ la buơl làng agàh sơ̆ng buơl làng Israel, la du mơnih 'buh hũ pơ-ơnah hơgĕ lăm pơnuaĭ pơguăn-pơđoàn mư̆ng pơnuaĭ đờm pơguăn bloh Yàng Pô Lơngì hũ ngă tơbiă sơ̆ng buơl làng Pô. Buơl adơi-ai hơdiŭ 'buh hũ pơnuaĭ c̆àng-gơnừm sơ̆ng 'buh hũ Yàng Pô Lơngì. 13 Bloh lăm Yàng Jêsu Krist, buơl adơi-ai dơlhơu thrơi la du mơnih dò atàh, tŭ ni hũ tơbiă jiơ̆ng du mơnih dò jĕ, gơnừm tơ drah Pô Krist. 14 Kơyoa rùp-phŭn Pô hũ ba truh pơnuaĭ rĭng-lơngai tơ buơl gudrơi; Pô hũ pơc̆uăl-pơtòm abih dua gah tơbiă jiơ̆ng sa; Pô ngă jơrlơh-tơrlŭng thĕng-bơga pơklah-krơi, nư̆n la pơnuaĭ mơbai-tămdră tơkrah buơl gudrơi. 15 Pô hũ prah luơi pơnuaĭ adăt-adia găm sơ̆ng du pơnuaĭ adăt-pơđăr sơ̆ng gơnuăr-pơđăr, tô mư̆ng dua tơrpuơl, Pô c̆rơ̆ng-tơbiă jiơ̆ng sa buơl làng bơrhơu lăm Pô, sơ̆ng yơu nư̆n pơnuaĭ rĭng-lơngai hũ ngă tơbiă. 16 Gơnừm tơ kơyơu pơkăl, Pô hũ pơhơlàr-tămsòr abih dua tơrpuơl buơl làng tơ Yàng Pô Lơngì lăm mĭn sa rùp-phàp; tơ ngŏ kơyơu pơkăl, Pô hũ pơluĭ-pơlơhiă pơnuaĭ mơbai-tămdră. 17 Yơu nư̆n Pô Krist hũ truh pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm rĭng-lơngai tơ buơl adơi-ai la du mơnih dò atàh, sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai tơ du mơnih dò jĕ. 18 Kơyoa gơnừm tơ Pô bloh abih dua tơrpuơl buơl gudrơi hũ gơnuăr truh jĕ Pô Yàng Ama, lăm sa Bơngă Sơc̆ih-Sri. 19 Yơu nư̆n, buơl adơi-ai 'buh iơŭ la mơnih c̆rih atàh, kŭng 'buh iơŭ la mơnih dò sơdăng tra, bloh la mơnih sa lơgăr sơ̆ng du mơnih sơc̆ih-sri, sơ̆ng la mơnih sàng Yàng Pô Lơngì.
20 Buơl adơi-ai hũ bơ̆-pơdơ̆ng tơ ngŏ rơnơ̆ du mơnih tơdi-tơdài sơ̆ng du mơnih gơnuăr-hwơ̆r, bloh rùp-phŭn Yàng Jêsu Krist la pơtơu akiăng sàng. 21 Lăm Pô, abih sa boh sàng hũ pơc̆uăl-pơgăp sơ̆ng gơŭ sơ̆ng tơbiă jiơ̆ng sa sàng duh-dơlbăt sơc̆ih-sri lăm Yàng. 22 Lăm Pô, buơl adơi-ai kŭng hũ bơ̆-pơdơ̆ng găm sơ̆ng gơŭ lăm sàng nư̆n, tô tơbiă jiơ̆ng sa anih tơ Yàng Pô Lơngì dò, gơnừm tơ Bơngă Sơc̆ih-Sri.