BƠ-ÀR KƠI PÔL PƠYOA
TƠ MƠNIH
EPHESÔ
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Pôl, kơyoa hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì, ngă mơnih tơdi-tơdài Yàng Jêsu Krist, pơyoa tơ du mơnih sơc̆ih-sri lăm plơi-prŏng Ephesô, la du mơnih tơpă sa hơtai-hơtiàn lăm Yàng Jêsu Krist. Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai mư̆ng Yàng Pô Lơngì, Ama buơl gudrơi, sơ̆ng mư̆ng Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi, truh sơ̆ng buơl adơi-ai.
PƠNUAĬ DŎNG-PƠKLÀH KƠYOA PƠNUAĬ PĂNG-TUI HŨ NGĂ-NÌN DƠLHƠU
(Mư̆ng tăl 1:3 truh tăl 3:21)
Pơnuaĭ Lơngai-Pơtuah Lăm Pô Krist
Mơyòm-pơglòng Yàng Pô Lơngì, Ama Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist, la Pô hũ brơi tơ buơl gudrơi tơgrơ̆ pơnuaĭ lơngai-pơtuah gah bơngă dò tơ du anih tơ ngŏ lơngì, lăm Pô Krist. Dơlhơu tơ tŭ c̆rơ̆ng-tơbiă lơngì-tơsì tơnah-rơya, Pô hũ rơwah buơl gudrơi lăm Pô Krist, tô buơl gudrơi hũ pơsơc̆ih-sri sơ̆ng wĭl-tơ̆l tơ anaŭ Yàng Pô Lơngì. Lăm pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, Pô hũ ngă-nìn dơlhơu tơ buơl gudrơi hũ tơbiă jiơ̆ng anà Pô kơyoa Yàng Jêsu Krist, tui hơtai siàm Pô, tô mơyòm-pơglòng pơnuaĭ anĭt-brơi-soh màng-kơc̆rà bloh Pô hũ brơi-soh tơ buơl gudrơi lăm Anà uơ̆n-rơnăm Pô!
Nư̆n la lăm Pô Krist, buơl gudrơi hũ dŏng-pơklàh kơyoa drah Pô, hũ anĭt toh-luơi glài-sơnoh tui pơnuaĭ dơlah-dơlài lăm pơnuaĭ anĭt-brơi-soh Pô, la pơnuaĭ anĭt-brơi-soh bloh Pô brơi dơlah-dơlài tơ buơl gudrơi. Găm sơ̆ng abih tơgrơ̆ pơnuaĭ jak-khờh wờng-thơu, Pô hũ ràng-tơbiă tơ buơl gudrơi thơu pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm mư̆ng hơtai-khiăng Pô, bloh Pô hũ ngă-nìn dơlhơu lăm Pô Krist. 10 Bruă-phŭn Pô la ngă wĭl-tơ̆l abih tơgrơ̆ bruă tui iơŭ hơrơi-tŭ hũ ngă-nìn, tô pơgùm-pơtòm abih tơgrơ̆ phơ̆n tơ ngŏ lơngì sơ̆ng tơ ala lơ̆n lăm Pô Krist, la Pô apăn-akŏ abih tơgrơ̆ phơ̆n.
11 Nư̆n kŭng la lăm Pô Krist bloh buơl gudrơi hũ tơbiă jiơ̆ng mơnih đồ-lĕng phơ̆n-bơna phŭm-kơsai, tui yơu Yàng Pô Lơngì hũ ngă-nìn dơlhơu tơ buơl gudrơi, la Pô hũ rơgơi ngă wĭl-tơ̆l abih tơgrơ̆ mơta tui hơtai ngă-nìn Pô khiăng, 12 tô buơl gudrơi, du mơnih c̆ơmrừp rơlau abih daŭ pơnuaĭ gơnừm-c̆àng lăm Pô Krist, adoh-mơyòm pơnuaĭ màng-kơc̆rà Pô.
13 Kŭng lăm Pô Krist, buơl adơi-ai la du mơnih hũ păng pơnuaĭ-tơpă, la Pơnuaĭ-Siàm dŏng-pơklàh buơl adơi-ai, nư̆n la lăm Pô bloh buơl adơi-ai hũ păng-tui sơ̆ng hũ tơ̆m 'băng-kì sơ̆ng Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri, la Pô bloh Yàng hũ pơguăn brơi, 14 Yàng Bơngă Sơc̆ih-Sri la phơ̆n c̆ơ̆ng-grơh tơ phŭm-kơsai phơ̆n-bơna buơl gudrơi, lăm tŭ dò c̆àng du mơnih găm sơ̆ng Pô đồ-mă hũ pơnuaĭ dŏng-pơklàh, tô mơyòm-pơglòng pơnuaĭ màng-kơc̆rà Pô.
Pơnuaĭ Pôl Iơu-Lài Tơ Mơnih Ephesô
15 Kơyoa nư̆n, hơdơi tŭ dơlhă hũ mơhư̆ mư̆ng pơnuaĭ păng-tui buơl adơi-ai lăm Yàng Jêsu, sơ̆ng mư̆ng hơtai-hơtiàn uơ̆n-rơnăm buơl adơi-ai sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih sơc̆ih-sri, 16 nư̆n dơlhă 'buh pơdơh pồ săp ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì kơyoa buơl adơi-ai, yàu tŭ dơlhă sơdơ̆r truh buơl adơi-ai lăm tŭ iơu-lài. 17 Dơlhă yòng-lơkơu Yàng Pô Lơngì Yàng Jêsu Krist buơl gudrơi, la Ama màng-kơc̆rà, brơi tơ buơl adơi-ai hơtai-bơngă pơnuaĭ jak-khờh sơ̆ng pơnuaĭ akhàn-tơbiă, tô buơl adơi-ai kràn-thơu Pô. 18 Dơlhă kŭng yòng Pô pơsàng-sơrdah găr mơta hơtai-hơtiàn buơl adơi-ai, tô buơl adơi-ai kràn thơu pơnuaĭ gơnừm-c̆àng bloh Yàng hũ iơu buơl adơi-ai truh la hơgĕ, pơnuaĭ mơda gơn-hư̆p mư̆ng phŭm-kơsai phơ̆n-bơna màng-kơc̆rà Pô pioh tơ du mơnih sơc̆ih-sri la hơyơu lơi. 19 Buơl adơi-ai rơŭ thơu mư̆ng gơnăp-gơnuăr prŏng rơlau abih bloh Yàng Pô Lơngì hũ pioh tơ buơl gudrơi, la du mơnih hũ hơtai-hơtiàn păng-tui. Nư̆n kŭng la gơnăp-gơnuăr gơdrưh-sơnak, 20 bloh Yàng Pô Lơngì angui tô ngă tơ Pô Krist hơdiŭ wơ̆ mư̆ng pơnuaĭ mơtai, sơ̆ng daŭ Pô Krist dò guh tơ gah hơnuă Pô lăm du anih tơ ngŏ lơngì, 21 glòng rơlau abih tơgrơ̆ gơnuăr apăn-akŏ, tơgrơ̆ gơnuăr, tơgrơ̆ gơnuăr-pràn, tơgrơ̆ pơtau, găm sơ̆ng tơgrơ̆ angăn tiơ̆ng-dơnài, 'buh iơŭ mĭn lăm rài ni, bloh kŭng găm lăm rài rơŭ truh rơi. 22 Yàng Pô Lơngì hũ daŭ abih tơgrơ̆ mơta tơ ala tơkai Pô Krist, sơ̆ng daŭ Pô Krist ngă akŏ tơgrơ̆ mơta lăm Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih. 23 Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih la rùp-phàp Pô Krist. Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih hũ baŭ-bèng Pô Krist, sơ̆ng Pô Krist baŭ-bèng lăm abih tơgrơ̆ jơi-phơ̆n.