6
Păl Dŏng-Kờl Duă Gơŭ
Ơ buơl adơi-ai, yah hũ aràng sơi asŭ ngă glài sŭng hơgĕ, buơl adơi-ai la mơnih hũ Bơngă Sơc̆ih-Sri, mă bĕ hơtai-hơtiàn lơnguh-siàm bloh pơto-pơsơlih buơl guñu wơ̆. Buơl adơi-ai păl c̆ơ-kơrhia, huơĭ lài rùp-phŭn buơl adơi-ai kŭng kơđòng pơluơ-ơñiai. Gui bĕ anòng traŭ tơ gơŭ, yơu nư̆n buơl adơi-ai rơŭ ngă wĭl-tơ̆l pơnuaĭ adăt-adia Pô Krist. Kơyoa yah hũ aràng sơi sơnư̆ng drơi la prŏng-màng, lăm tŭ drơi 'buh la hơgĕ ơu, nư̆n mĭn pơ̆ng-gơla rùp-phŭn drơi wơ̆. Yàu aràng păl lòng-c̆ơ bruă ngă rùp-phŭn drơi, nư̆n rơŭ 'buh pơnuaĭ yeh-drơi pơglòng-rùp la kơyoa mư̆ng rùp-phŭn drơi, bloh 'buh iơŭ kơyoa mơnih pơkơ̆n. Kơyoa yàu aràng rơŭ păl gui tơ drơi anòng traŭ drơi.
Drà Sơ̆ng Yuă
Mơnih lơi hũ aràng pơto Pơnuaĭ Yàng tơ drơi, nư̆n păl brơi pơrpha bĕ tơgrơ̆ phơ̆n siàm drơi hũ sơ̆ng mơnih pơto drơi.
Juơi pơ̆ng-gơla rùp-phŭn drơi. Yàng Pô Lơngì 'buh luơi aràng c̆ơ 'buh sơ̆p ơu. Kơyoa aràng sơi drà găr lơi, rơŭ yuă găr nư̆n. Aràng sơi tui rùp-phàp drah-rơlo bloh drà pơnuaĭ jơhà, nư̆n rơŭ kơyoa rùp-phàp drah-rơlo bloh yuă pơnuaĭ brŭ-brăm. Dò mơnih lơi tui Bơngă Sơc̆ih-Sri bloh drà pơnuaĭ siàm, nư̆n rơŭ kơyoa Bơngă Sơc̆ih-Sri bloh yuă pơnuaĭ hơdiŭ rài pơdò rài. Juơi gleh-glăr lăm bruă ngă pơnuaĭ siàm, kơyoa yah buơl gudrơi 'buh pơblơ̆ hơtai-hơtiàn, nư̆n truh brơñàn-blàn, buơl gudrơi rơŭ yuă. 10 Yơu nư̆n, lăm tŭ dò hũ tŭ-hơrơi, buơl gudrơi păl ngă bĕ pơnuaĭ siàm tơ tơgrơ̆ mơnih, dơlhơu biă la tơ buơl adơi-ai lăm sàng-dơnò pơnuaĭ păng-tui.
Pơnuaĭ Pơto-Pơsơdơ̆r Tơluĭ Bơ-àr Pơyoa
11 C̆ơ bĕ, rùp-phŭn tơngàn dơlhă wă bơ-àr ni tơ buơl adơi-ai, akhăr prŏng la thơu hơdùm.
12 Abih du mơnih khiăng hũ aràng c̆ơ prŏng-màng tui rùp-phàp drah-rơlo, hũ pơkơŭ-pơđăr buơl adơi-ai păl kŏng sơkaŭ-kơlì. Buơl guñu ngă yơu nư̆n, mĭn kơyoa buơl guñu khiăng pleh klàh kŏng mă-pơkơŭ kơyoa kơyơu pơkăl Pô Krist. 13 Kơyoa rùp-phŭn du mơnih hũ kŏng adăt sơkaŭ-kơlì nư̆n kŭng 'buh păng-rơmiă ngă tui pơnuaĭ adăt-adia, bloh buơl guñu khiăng buơl adơi-ai păl ngă adăt sơkaŭ-kơlì, tô buơl guñu hũ rơgơi yeh-drơi pơglòng-rùp mư̆ng rùp-phàp drah-rơlo buơl adơi-ai. 14 Mư̆ng pơ-ơnah dơlhă, dơlhă rơŭ 'buh yeh-drơi pơglòng-rùp mư̆ng pơnuaĭ hơgĕ, mĭn yeh-drơi pơglòng-rùp mư̆ng kơyơu pơkăl Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist. Gơnừm tơ kơyơu pơkăl nư̆n, sơ̆ng dơlhă, dun-ya c̆ơ yơu hũ kŏng pơ̆ng tơ kơyơu pơkăl bơjơ, dơlhă sơ̆ng dun-ya kŭng yơu nư̆n rơi. 15 Kơyoa pơnuaĭ prŏng-màng 'buh iơŭ la sơkaŭ-kơlì, halài 'buh sơkaŭ-kơlì, bloh la tơbiă jiơ̆ng mơnih bơrhơu. 16 Yòng lơkơu pơnuaĭ rĭng-lơngai sơ̆ng pơnuaĭ anĭt-rơnăm mư̆ng Yàng Pô Lơngì trŭn tơ ngŏ abih tơgrơ̆ mơnih ngă tui pơnuaĭ adăt-pơto ni, sơ̆ng kŭng trŭn tơ ngŏ buơl làng Israel Yàng Pô Lơngì rơi!
17 Lơkơu hơgĕ mư̆ng ni truh hơdơi, 'buh hũ aràng sơi ngă pơ-uă pơgleh hơgĕ tơ dơlhă tra, kơyoa lăm rùp-phàp dơlhă hũ du nàl-lơka ràng-tơbiă Yàng Jêsu la Pô-Phŭn dơlhă. 18 Ơ buơl adơi-ai, yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh mư̆ng Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist, dò sơ̆ng hơtai-bơngă buơl adơi-ai! Amen.