6
Bruă-Phŭn Anà Sơ̆ng Ame Ama
Ơ du mơnih la anà, păl păng-bơbah ame ama drơi lăm Yàng, kơyoa ni la pơnuaĭ iơŭ adăt biă. “Duh-huơĭ bĕ tơ ame ama hã.” — Nư̆n la pơnuaĭ adăt-pơđăr c̆ơmrừp, hũ pơtui găm sa pơnuaĭ đờm pơguăn — “Tô hã hũ lơngai-pơtuah sơ̆ng hũ hơdiŭ suơi tơ ngŏ lơ̆n.” * 6:3 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 20:12.
Ơ du mơnih la ama, juơi ngă tơ anà drơi anok hơtai, bloh păl angui bĕ pơnuaĭ ngă glài pơrơmừ sơ̆ng pơnuaĭ pơto-pơđăr Yàng bloh ròng-c̆iăm buơl guñu.
Bruă-Phŭn Mơnih Pô Sơ̆ng Hơlŭn-Hơlă
Ơ du mơnih la hơlŭn-hơlă, kơtơ̆ drơi huơĭ bĕ, mă hơtai-hơtiàn tơpă-tơpe bloh păng-duh mơnih ngă pô drơi lăm rài dun-ya ni yơu păng-duh Pô Krist, 'buh iơŭ mĭn păng-duh tŭ mơnih pô hũ mơta, yơu du mơnih duah pơnuaĭ khiăng ngă tô siàm hơtai aràng, bloh păl yơu du mơnih hơlŭn-hơlă Pô Krist, mă hơtai-hơtiàn siàm bloh ngă tui hơtai-khiăng Yàng Pô Lơngì. Păl duh bruă bĕ sơ̆ng abih hơtai-hơtiàn yơu duh bruă Yàng, bloh 'buh iơŭ yơu duh bruă jơi anà mơnih, kơyoa thơu lài, 'buh kơrhia buơl gudrơi la mơnih hơlŭn-hơlă halài mơnih akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng, yàu aràng rơŭ đồ-lĕng hũ phơ̆n mơyòm-brơi mư̆ng Yàng, tui bruă siàm drơi hũ ngă.
Ơ buơl adơi-ai la mơnih ngă pô, kŭng păl ngă bĕ sơ̆ng du mơnih hơlŭn-hơlă drơi yơu nư̆n rơi, juơi pơhuơĭ-pơkrồt buơl guñu, kơyoa thơu lài abih buơl guñu sơ̆ng buơl adơi-ai mĭn hũ găm sa aràng Pô tơ ngŏ lơngì, sơ̆ng Pô c̆ơ abih tơgrơ̆ mơnih la yơu gơŭ, 'buh c̆ơ mơnih ni la prŏng-màng mơnih dih la 'buh sơ̆p ơu.
Du Phơ̆n Tămngă Mơnih Păng-Tui Yàng Angui
10 Hơdơi luĭ, buơl adơi-ai păl pràn-khăng lăm Yàng, gơnừm tơ pràn lăm gơnăp-gơnuăr wĭl-tơ̆l Pô. 11 Gui apăn bĕ tơgrơ̆ phơ̆n-tămngă Yàng Pô Lơngì, tô buơl adơi-ai hũ rơgơi dò dơ̆ng kơjăp bloh tămdră-wơ̆ sơ̆ng du kai-ơñiai kơmlài-jĭnràk. 12 Kơyoa buơl gudrơi tămngă, 'buh iơŭ tămdră-wơ̆ sơ̆ng jơi anà mơnih hũ rơlo sơ̆ng drah, bloh tămdră-wơ̆ sơ̆ng du gơnuăr apăn-akŏ, du gơnuăr-pràn, du pơtau apăn-akŏ dun-ya kơnăm-mơsrư̆ ni, sơ̆ng du kơmlài mơsak-jơhà dò lăm tơgrơ̆ anih tơ ngŏ lơngì. 13 Kơyoa nư̆n, buơl adơi-ai păl mă apăn bĕ tơgrơ̆ phơ̆n-tămngă Yàng Pô Lơngì, tô lăm hơrơi gleh-glăr mơtai-lơhiă buơl adơi-ai hũ rơgơi tămdră-wơ̆ jai, sơ̆ng tŭ hũ pha-jai rơlau abih tơgrơ̆ mơta bơjơ, buơl adơi-ai sơđaŭ dò dơ̆ng kơjăp.
14 Yơu nư̆n, dò dơ̆ng kơjăp bĕ, akă tơlơi kơ-iăng sơ̆ng pơnuaĭ-tơpă, c̆ù ào-pơsơi sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-tơpă, 15 juă tơkhŏ sơ̆ng pơnuaĭ abih hơtai-hơtiàn pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm rĭng-lơngai, 16 mĭt-mĭt angui pơnuaĭ păng-tui ngă sơlào-ac̆ĭng, 6:16 Ia Kơho angăn la khèl. Ia Yuơn angăn la thuẫn. gơnừm tơ nư̆n buơl adơi-ai hũ rơgơi pơmơtai jiơ̆ng tơgrơ̆ brơ̆m apui mơnih mơsak-jơhà. 17 Kŭng păl mă bĕ pơnuaĭ dŏng-pơklàh ngă kơlmu pơsơi, sơ̆ng apăn đào Bơngă Sơc̆ih-Sri, la Pơnuaĭ Yàng Pô Lơngì. 18 Păl mĭt-mĭt angui tơgrơ̆ pơnuaĭ iơu-lài, yòng lơkơu, bloh iơu-lài lăm Bơngă Sơc̆ih-Sri. Mư̆ng bruă ni, buơl adơi-ai păl abih pràn-hơtai bloh mơdơh kraŭ sơ̆ng iơu-lài tơ abih tơgrơ̆ mơnih sơc̆ih-sri. 19 Kŭng yòng iơu-lài tơ dơlhă, tô tŭ dơlhă pơh kàng đờm, nư̆n Yàng brơi pơnuaĭ tơ dơlhă, tô dơlhă hũ hĭl-pràn hơtai-hơtiàn pơto-akhàn pơnuaĭ tơrđơŭ-dơrlăm Pơnuaĭ-Siàm. 20 Kơyoa mư̆ng Pơnuaĭ-Siàm nư̆n, bloh dơlhă ngă mơnih gơnuăr-ala-mơta lăm pơnuaĭ kŏng srĕng anuh. Yòng buơl adơi-ai iơu-lài bĕ tô dơlhă kừ hĭl-pràn hơtai-hơtiàn pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm nư̆n, yơu dơlhă păl đờm.
Pơđăr Tic̆ikơ nau. Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng Tơluĭ Bơ-àr Pơyoa
21 Bloh tô buơl adơi-ai kŭng thơu jiơ̆ng tŭ ni dơlhă hơyơu lơi sơ̆ng dò ngă bruă hơgĕ, nư̆n Tic̆ikơ, mơnih adơi-ai siàm-rơnăm biă, sơ̆ng la mơnih dŏng duh bruă tơpă sa hơtai-hơtiàn lăm Yàng, rơŭ đờm akhàn wơ̆ abih tơgrơ̆ pơnuaĭ tơ buơl adơi-ai. 22 Dơlhă pơđăr sơ-ai nư̆n truh sơ̆ng buơl adơi-ai kŭng kơyoa bruă phŭn nư̆n, tô buơl adơi-ai thơu jiơ̆ng mư̆ng buơl dơlhă tŭ ni hơyơu lơi, sơ̆ng tô sơ-ai nư̆n pơluơ-pơrơngài hơtai-hơtiàn buơl adơi-ai.
23 Yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì la Ama, sơ̆ng Yàng la Yàng Jêsu Krist brơi pơnuaĭ rĭng-lơngai, pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm, sơ̆ng pơnuaĭ păng-tui tơ buơl adơi-ai. 24 Yòng lơkơu pơnuaĭ anĭt-brơi-soh dò sơ̆ng abih tơgrơ̆ mơnih uơ̆n-rơnăm Yàng buơl gudrơi la Yàng Jêsu Krist, sơ̆ng sa pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm dò rài pơdò rài 'buh tŭ lơi luĭ!

*6:3 6:3 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 20:12.

6:16 6:16 Ia Kơho angăn la khèl. Ia Yuơn angăn la thuẫn.