BƠ-ÀR KƠI PÔL PƠYOA
TƠ MƠNIH
PHILIP
1
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Pôl sơ̆ng Timôthe, du mơnih hơlŭn-hơlă Yàng Jêsu Krist, pơyoa tơ abih tơgrơ̆ mơnih sơc̆ih-sri lăm Yàng Jêsu Krist, la du mơnih dò lăm plơi-prŏng Philip, găm sơ̆ng du mơnih gơnuăr apăn-akŏ Tơrpuơl Goh-Sơc̆ih sơ̆ng du mơnih gơnuăr dŏng-bruă. Yòng lơkơu Yàng Pô Lơngì, Ama buơl gudrơi sơ̆ng Yàng la Yàng Jêsu Krist, brơi pơnuaĭ anĭt-brơi-soh sơ̆ng pơnuaĭ rĭng-lơngai tơ buơl adơi-ai.
Pơnuaĭ Ưnjơmừn Sơ̆ng Pơnuaĭ Iơu-Lài
Yàu tŭ sơdơ̆r truh buơl adơi-ai, nư̆n dơlhă ưnjơmừn Yàng Pô Lơngì dơlhă. Lăm yàu pơnuaĭ iơu-lài tơ abih buơl adơi-ai, dơlhă mĭt-mĭt iơu-lài sơ̆ng hơtai-hơtiàn sờh-sài. Kơyoa mư̆ng hơrơi c̆ơmrừp tơ̆l truh tơ tŭ ni, buơl adơi-ai hũ pơ-ơnah găm sơ̆ng dơlhă lăm bruă pơto-akhàn Pơnuaĭ-Siàm. Dơlhă păng-tui nìn-kơjăp lài Pô hũ tơma ngă bruă siàm lăm buơl adơi-ai, rơŭ ngă wĭl-tơ̆l bruă nư̆n tơ̆l truh tơ hơrơi Yàng Jêsu Krist truh mơrai.
Dơlhă sơnư̆ng truh abih buơl adơi-ai yơu nư̆n, la iơŭ biă; kơyoa buơl adơi-ai dò lăm hơtai-hơtiàn dơlhă. Yah tŭ dơlhă păl kơđòng srĕng-anuh, halài tŭ đờm dŏng sơ̆ng ngă grơh nìn-kơjăp tơ pơnuaĭ-tơpă Pơnuaĭ-Siàm, nư̆n abih buơl adơi-ai kŭng hũ pơ-ơnah lăm pơnuaĭ anĭt-brơi-soh hũ brơi tơ dơlhă. Kơyoa Yàng Pô Lơngì ngă grơh tơ dơlhă lài, dơlhă uơ̆n-rơnăm tơ abih buơl adơi-ai sơ̆ng pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm Yàng Jêsu Krist. Pơnuaĭ dơlhă iơu-lài, nư̆n la pơnuaĭ uơ̆n-rơnăm lăm buơl adơi-ai 'brŏ hơrơi 'brŏ đì-tơgồ, găm sơ̆ng pơnuaĭ wờng-thơu sơ̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ kràn-thơu dơrlăm, 10 dŏng buơl adơi-ai hũ rơgơi kràn-pơklah jiơ̆ng pơnuaĭ hơgĕ la siàm rơlau abih, tô lăm hơrơi Pô Krist buơl adơi-ai hũ goh-sơc̆ih sơ̆ng wĭl-tơ̆l, 'buh hũ pơnuaĭ hơgĕ tô puaĭ 'buah jiơ̆ng, 11 hũ baŭ boh rĭng-tơpă kơyoa Yàng Jêsu Krist, tô mơyòm-pơglòng sơ̆ng adoh-mơyòm Yàng Pô Lơngì.
Hơdiŭ Kơyoa Pô Krist
12 Ơ buơl adơi-ai, dơlhă khiăng buơl adơi-ai thơu lài tơgrơ̆ pơnuaĭ tơbiă truh tơ dơlhă hũ dŏng tơ Pơnuaĭ-Siàm hũ đì-tơgồ, 13 tơ̆l truh abih buơl lĭng khiă-gàr lăm sàng-glăng mơnih kwăng apăn-akŏ du c̆àr lăm lơgăr găm sơ̆ng tơgrơ̆ mơnih pơkơ̆n hũ thơu loh-làng lài dơlhă kơyoa mư̆ng Pô Krist bloh păl kơđòng srĕng-anuh. 14 Kơyoa 'buh dơlhă kơđòng srĕng-anuh, nư̆n lô buơl adơi-ai 'brŏ păng-tui Yàng pràn-kơjăp rơlau, sơ̆ng hĭl-pràn hơtai-hơtiàn pơto-akhàn Pơnuaĭ Yàng, bloh 'buh huơĭ kơđa hơgĕ.
15 Biă, hũ du mơnih pơto-akhàn mư̆ng Pô Krist kơyoa hơtai-hơtiàn oàn-anok sơ̆ng mơsau-tămblah, bloh kŭng hũ du mơnih pơkơ̆n kơyoa hơtai siàm bloh pơto-akhàn. 16 Du mơnih ni pơto-akhàn kơyoa hơtai-hơtiàn uơ̆n-rơnăm, sơ̆ng buơl guñu thơu lài dơlhă hũ Yàng rơwah-pồ tô đờm dŏng tơ Pơnuaĭ-Siàm. 17 Dò du mơnih dih nư̆n pơto-akhàn mư̆ng Pô Krist kơyoa pơnuaĭ oàn-kơrlih, buơl guñu 'buh hũ hơtai-hơtiàn tơpă-siàm, sơ̆ng sơnư̆ng lài ngă yơu nư̆n la pơtơ̆l lô rơlau pơnuaĭ pơđì-pơđoa gleh-glăr tơ dơlhă, lăm tŭ dơlhă kơđòng srĕng-anuh. 18 Bloh pơnuaĭ nư̆n kŭng 'buh hũ la hơgĕ! Yah hơyơu lơi lơu, sơ̆ng hơtai siàm halài hơtai jơhà, nư̆n Pô Krist sơđaŭ hũ pơto-akhàn, sơ̆ng yơu nư̆n la dơlhă sờh-sài bơjơ, sơ̆ng dơlhă rơŭ dò sờh-sài rơlau wơ̆. 19 Kơyoa dơlhă thơu lài gơnừm tơ pơnuaĭ buơl adơi-ai iơu-lài sơ̆ng gơnừm tơ Bơngă Sơc̆ih-Sri Yàng Jêsu Krist dŏng-kờl, nư̆n pơnuaĭ ni rơŭ ba truh pơnuaĭ dŏng-pơklàh tơ dơlhă. 20 Pơnuaĭ dơlhă lơkơu-khiăng sơ̆ng gơnừm-c̆àng la rơŭ 'buh kơđòng mơlơu alah mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ, bloh tŭ lơi kŭng mă abih hơtai-hơtiàn hĭl-pràn bloh duh bruă Yàng, tô tŭ ni kŭng yơu lăm tơgrơ̆ tŭ, yah hơdiŭ halài mơtai, nư̆n Pô Krist sơđaŭ hũ mơyòm-pơglòng lăm rài hơdiŭ dơlhă. 21 Kơyoa sơ̆ng dơlhă, hơdiŭ la Pô Krist, sơ̆ng mơtai la sa pơnuaĭ kwơ-màng. 22 Bloh yah dơlhă dò hơdiŭ lăm rùp-phàp drah-rơlo bloh bruă ngă dơlhă sơđaŭ tơbiă bơnga boh, nư̆n dơlhă 'buh thơu păl rơwah pơnuaĭ lơi. 23 Dơlhă kŏng kơtŭng-hua tơkrah dua pơnuaĭ: sa gah nư̆n khiăng hũ tơbiă nau tô dò sơ̆ng Pô Krist, nư̆n la pơnuaĭ siàm rơlau tơ dơlhă, 24 sa gah nư̆n kừ sơđaŭ dò wơ̆ lăm rùp-phàp drah-rơlo, nư̆n la pơnuaĭ kwơ-màng rơlau tơ buơl adơi-ai. 25 Păng-tui nìn-kơjăp pơnuaĭ ni, dơlhă thơu lài dơlhă rơŭ dò wơ̆ sơ̆ng sơđaŭ dò wơ̆ sơ̆ng abih buơl adơi-ai, tô dŏng buơl adơi-ai prŏng-tơgồ sơ̆ng sờh-sài lăm pơnuaĭ păng-tui. 26 Yơu nư̆n, tŭ dơlhă gài truh wơ̆ c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai, nư̆n buơl adơi-ai rơŭ hũ lô pơnuaĭ tô yeh-drơi pơglòng-rùp mư̆ng dơlhă lăm Yàng Jêsu Krist.
Tămngă Tơ Pơnuaĭ Păng-Tui
27 Pơnuaĭ phŭn biă la buơl adơi-ai păl hơdiŭ iơŭ păl sơ̆ng Pơnuaĭ-Siàm Pô Krist, tô tŭ truh c̆uă-rơwăng buơl adơi-ai halài tŭ lơkù mơta, dơlhă kŭng mơhư̆ thơu lài buơl adơi-ai sơđaŭ dò dơ̆ng kơjăp, sa hơtai-akŏ, sa hơtai-hơtiàn sơ̆ng gơŭ tămngă tơ pơnuaĭ păng-tui bloh Pơnuaĭ-Siàm ba truh tơ buơl adơi-ai, 28 sơ̆ng buơl adơi-ai rơŭ 'buh huơĭ-kơđa tơ du mơnih tămdră-wơ̆ sơ̆ng buơl adơi-ai mư̆ng tơgrơ̆ pơnuaĭ hơgĕ. Nư̆n la nàl grơh brơi 'buh buơl guñu rơŭ kŏng pơluĭ-pơlơhiă, dò buơl adơi-ai nư̆n rơŭ hũ dŏng-pơklàh, sơ̆ng ni bruă truh mư̆ng Yàng Pô Lơngì. 29 Kơyoa Yàng Pô Lơngì 'buh iơŭ brơi tơ buơl adơi-ai pơnuaĭ anĭt-brơi-soh păng-tui lăm Pô Krist soh, bloh dò hũ kŏng pơđì-pơđoa gleh-glăr kơyoa Pô wơ̆, 30 nư̆n la păl kŏng găm sa pơnuaĭ tămngă yơu buơl adơi-ai hũ 'buh lăm anih dơlhă, sơ̆ng tŭ ni buơl adơi-ai hũ mơhư̆ thơu la dơlhă sơđaŭ dò tămngă.