2
Juơi C̆ơ Pơklah Krơi Mơnih Lơi
Ơ buơl adơi-ai dơlhă, buơl adơi-ai hũ păng-tui Yàng Jêsu Krist, Yàng buơl gudrơi, la Yàng màng-kơc̆rà, nư̆n juơi c̆ơ pơklah krơi mơnih lơi. Đờm pơgăp hũ sa aràng mơnih buh srì mừh, c̆ù khăn-ào c̆ơk-màng, tơma lăm anih buơl adơi-ai pơtòm-pơjŭm, sơ̆ng hũ sa aràng mơnih rơ'bah, c̆ù khăn-ào tĕ tơrhĕt, kŭng tơma rơi; yah buơl adơi-ai c̆ơ tơ mơnih c̆ù khăn-ào c̆ơk-màng sơ̆ng hơlah-hơlàr đờm: “Jà dò guh tơ anih siàm ni,” bloh nư̆n đờm sơ̆ng mơnih rơ'bah: “Dò dơ̆ng bĕ tơ anih dih,” halài, “Dò guh bĕ tơ ala tơkai kơu ni.” Yơu nư̆n, 'buh iơŭ tơkrah buơl adơi-ai hũ pơnuaĭ c̆ơ pơklah krơi duă gơŭ sơ̆ng mă hơtai sơnư̆ng jơhà bloh c̆ahrơña mơnih pơkơ̆n ơu? Ơ buơl adơi-ai uơ̆n-rơnăm, păng bĕ ni: 'Buh iơŭ Yàng Pô Lơngì hũ pơlih-rơwah du mơnih rơ'bah lăm dun-ya ni tô ngă tơ buơl guñu tơbiă jiơ̆ng mơnih mơda lăm pơnuaĭ păng-tui, sơ̆ng đồ-lĕng lơgăr bloh Pô hũ pơguăn brơi tơ du mơnih duh-rơnăm Pô ơu? Yơu nư̆n bloh buơl adơi-ai c̆ơ 'buh sơ̆p tơ mơnih rơ'bah! 'Buh iơŭ du mơnih mơda gơn-hư̆p hũ juă pơklơ̆m buơl adơi-ai, hua buơl adơi-ai truh tơ anaŭ anih c̆ahrơña ơu? 'Buh iơŭ buơl guñu la du mơnih đờm sơk-sơrbĭl khĭn-dơmĭn truh tơ angăn c̆ơk-màng bloh buơl adơi-ai hũ iơu-lơkơu ơu?
Biă yơu nư̆n, yah buơl adơi-ai păng-rơmiă ngă tui wĭl-tơ̆l pơnuaĭ adăt-adia prŏng-màng, tui yơu 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri pơto: “Hã păl rơnăm tơ mơnih gơŭ sa plơi adơi sa 'băng yơu rùp-phŭn drơi,” nư̆n buơl adơi-ai hơdiŭ siàm biă. * 2:8 Lebi 19:18. Bloh yah buơl adơi-ai c̆ơ pơklah krơi mơnih lơi, nư̆n buơl adơi-ai ngă sŭng glài, kŏng pơnuaĭ adăt-adia ngă nìn-glài la mơnih ngă sŭng pơnuaĭ adăt-adia. 10 Kơyoa mơnih lơi păng-rơmiă wĭl-tơ̆l pơnuaĭ adăt-adia, bloh mĭn ngă sŭng sa pơnuaĭ soh, nư̆n kŭng kŏng c̆ơ yơu hũ ngă sŭng abih tơgrơ̆ mơta. 11 Kơyoa Pô hũ đờm: “Hã juơi ngă glài klĕ sơdiŭ-aràng pơsàng-gơŭ,” kŭng hũ đờm: “Hã juơi pơmơtai mơnih.” Yơu nư̆n, yah adơi-ai gơŭ 'buh ngă glài klĕ sơdiŭ-aràng pơsàng-gơŭ bloh ngă glài pơmơtai mơnih, nư̆n adơi-ai gơŭ la mơnih ngă sŭng pơnuaĭ adăt-adia. 2:11 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 20:13,14. 12 Yơu nư̆n, buơl adơi-ai đờm sơ̆ng ngă bĕ yơu du mơnih rơŭ kơđòng c̆ahrơña tui adăt pơnuaĭ akŏ-lơhuai tơkai-lơnàng. 13 Kơyoa mơnih 'buh hũ hơtai-hơtiàn anĭt-anăr nư̆n rơŭ kơđòng c̆ahrơña 'buh sa-sĭt lơi anĭt-anăr; bloh pơnuaĭ anĭt-anăr pha-jai rơlau pơnuaĭ c̆ahrơña.
Pơnuaĭ Păng-Tui Sơ̆ng Bruă Ngă
14 Ơ buơl adơi-ai dơlhă, yah sa aràng mơnih lơi đờm lài drơi hũ pơnuaĭ păng-tui, bloh 'buh hũ bruă ngă, nư̆n kwơ-màng hơgĕ ơu? Pơnuaĭ păng-tui nư̆n hũ dŏng mơnih nư̆n jiơ̆ng ơu? 15 Yah păp sa aràng mơnih adơi-ai lơkơi halài adơi-ai kơmơi lơi 'buh hũ khăn-ào c̆ù, siơŭ phơ̆n-kơya 'bơ̆ng yàu hơrơi, 16 bloh sa aràng lăm buơl adơi-ai đờm sơ̆ng buơl guñu lài: “Nau bĕ rĭng-lơngai, 'bơ̆ng bĕ tô trơi sơ̆ng c̆ù tô pơđau,” bloh 'buh brơi tơ buơl guñu du phơ̆n gah rùp-phàp drah-rơlo buơl guñu păl c̆àng, nư̆n hũ kwơ-màng hơgĕ ơu? 17 Kŭng yơu nư̆n rơi, pơnuaĭ păng-tui 'buh hũ bruă ngă tui găm, la pơnuaĭ păng-tui mơtai. 18 Bloh hũ mơnih rơŭ đờm: “Hã hũ pơnuaĭ păng-tui, dò dơlhă hũ bruă ngă.” C̆ơ sơ-ai pơto bĕ tơ dơlhă pơnuaĭ păng-tui 'buh hũ bruă ngă sơ-ai, bloh nư̆n dơlhă rơŭ brơi sơ-ai 'buh pơnuaĭ păng-tui sơ̆ng bruă ngă dơlhă. 19 Sơ-ai păng-tui lài mĭn hũ sa Yàng Pô Lơngì, sơ-ai păng-tui iơŭ; kơmlài-jĭnràk kŭng păng-tui yơu nư̆n sơ̆ng kơtơ̆-drơi huơĭ. 20 Bloh ơ mơnih bơrngư̆l-gơla dih! Sơ-ai hũ khiăng thơu lài pơnuaĭ păng-tui 'buh hũ bruă ngă la 'buh kwơ-màng ơu? 21 Abraham, kơi-kŏ pàng-yau buơl gudrơi, 'buh iơŭ kơyoa gơnừm tơ bruă ngă bloh hũ angăn la rĭng-tơpă, tŭ ñu pơyă anà drơi la Isak, tơ ngŏ sơbàn duh-dơlbăt ơu? 22 Sơ-ai 'buh nư̆n, pơnuaĭ păng-tui nau găm sơ̆ng bruă ngă, sơ̆ng gơnừm tơ bruă ngă bloh pơnuaĭ păng-tui hũ tơbiă jiơ̆ng wĭl-tơ̆l. 23 Yơu nư̆n, pơnuaĭ lăm 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih Sri hũ tơbiă iơŭ tơpă: “Abraham păng-tui Yàng Pô Lơngì, sơ̆ng gơnừm tơ nư̆n ñu hũ angăn la mơnih rĭng-tơpă,” sơ̆ng hũ angăn la mơnih adơi-ai gơŭ sơ̆ng Yàng Pô Lơngì. 2:23 Bơ-àr C̆ơmrừp 15:6. 24 Buơl adơi-ai 'buh nư̆n, gơnừm tơ bruă ngă bloh anà mơnih hũ angăn la rĭng-tơpă, bloh 'buh iơŭ mĭn gơnừm tơ pơnuaĭ păng-tui soh. 25 Rahap, mơnih kơmơi dri kŭng yơu nư̆n rơi: 'Buh iơŭ kơyoa gơnừm tơ bruă ngă bloh hũ angăn rĭng-tơpă, tŭ ñu hũ wă-rò du mơnih nau dwàng-c̆ơ lơgăr tơma lăm sàng drơi, sơ̆ng pơto buơl guñu tơbiă nau klàh sơ̆ng sa jơlàn pơkơ̆n ơu? 26 Yơu rùp-phàp 'buh hũ bơngă-joa nư̆n mơtai, pơnuaĭ păng-tui 'buh hũ bruă ngă kŭng mơtai yơu nư̆n rơi.

*2:8 2:8 Lebi 19:18.

2:11 2:11 Tơbiă Mư̆ng Ejiptơ 20:13,14.

2:23 2:23 Bơ-àr C̆ơmrừp 15:6.